8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından İncelenmesi Zonguldak Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Açısından İrdelenmesi

Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi

Karayolu Projelerinin Tasarımında Karşılaşılan Risklerin Hata Türü Etkileri ve Pareto Analizleri Kullanılarak Belirlenmesi ve Arazi Ölçümleri ile Gerekli Önlemlerin Alınması

Sandıklı Kültür ve Sanat Evinin Yersel Fotogrametrik ve İHA Teknikleri Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi

Geomatik Mühendisliği Uygulamalarında Dönüşüm Yöntemleri

PARSELASYONUN İPTALİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Mekânsal Veri Yönetim Sistemi

Türkiye’de Güncel GOCE Global Jeopotansiyel Modellerinin Değerlendirilmesi

Beylikdüzü Belediyesi Kent Otomasyon Sistemi Kazanımları

İyonosfer TEİ Hesabında UyduAlıcı Bağıl Geometrisine Uygun Yeni Bir Ağırlık Fonksiyonu Wgeo

Kadastro 2014’ün ve Türkiye Kadastrosunun Geleceği

İlan Reklam Vergi Takip Sistemine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Kocaeli İlinde Yerel Jeoidin Enterpolasyon Yaklaşımıyla Belirlenmesi

Farklı Amaç Fonksiyonları Kullanılarak Paftaların Sayısallaştırılması

Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması, Gerçekleştirilmesi ve Yaşatılmasında Başarıyı Etkileyen Önemli Hususlar

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızları ve Deprem Potansiyelinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi

Mobil Sensörlerin Afet Anında Kullanım Alanları

Mühendislik Uygulamalarında Yöneylem Araştırması Tekniklerinin Kullanımı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE HİDROGRAFİK HARİTA ÇALIŞMALARI

DiCoMaEnformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (ICT) Tabanlı Bir Kriz Yönetimi Sistemi

YUSUFELİ BARAJI KAMULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL LİDAR + 360 DERECE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

Sayısal Zenit Kamera Sistemi Kullanılarak Elde Edilen AstroJeodezik Çekül Sapmaları

FOODIE (Farm Oriented Open Data in Europe) Projesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

Büyük Barajların Tarım Arazileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Artvin’de CBS ve AHP Yöntemi Kullanılarak Alternatif Tarım Arazilerinin Belirlenmesi

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Hava LiDAR Nokta Bulutundan Sayısal Yükseklik Modeli Üretiminde Veri Seyrekleştirme Algoritmalarının Karşılaştırılması

TÜBİTAK UZAY’da Hiperspektral Görüntü İşleme Araştırmaları: 20122014

Toplu Konut İdaresinin Konut Politikasının Değişimi: 19841989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi

Landsat Uydu Görüntüleri Kullanılarak Kontrolsüz Sınıflandırma Yöntemi İle Bitki Örtüsü Değişimi: KonyaYunak Örneği

İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Kara Nokta Belirleme Çalışmaları

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi

Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği

Türkiye’deki Geomatik Mühendisleri Arasında Yaşam Standartları ve Karbon Ayak İzi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Güneşin Konumuna Göre Trafik Kazalarının İncelenmesi

Evrensel Eğilimler, Ulusal Yapı Ve Gereksinimler Işığında İdeal Kent Bilgi Sistemi Kavramı

Kentsel Dönüşüm Uygulamalar ında Ar sa Payı Sor unu

Zamanmekan Kübünün (Spacetime cube) Anlaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Kıyı Alanlar ının Planlanmasında Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi

Türkiye için Islak Zenit GecikmesiSu Buharı Dönüşüm Faktörünün Modellenmesi

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri

Uydu Verileri ile Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi: Zonguldak Örneği, Türkiye

Google Maps API ile Etkili Kartografik Araçlar Oluşturmak

Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması

Madencilik Ölçmelerinde Robotik Bir Yaklaşım: “ GeoRoSS”

“ TUCBS Açmazı” ve Açık Bir Ulusal Mekansal Veri Altyapısına Yönelim

Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka

Web Haritalarının Tasarımı için Vektör Tabanlı Grafik Kodlama ve Standartlar

Mera Bilgi Sistemi ile Meralar Artık Online

DEĞERLEMEDE ETİK İLKELER

KANALİZASYON BİLGİ SİSTEMİ PROJELERİNE BİR ÖRNEK: CİDDE

Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı

NETIGMA Web Bazlı Yazılım Geliştirme Platformu ile Yazılım Geliştirme Sürecinde Risk Azaltımı, Zaman ve Maliyet Kazanımı

CBS destekli Orman Yangını Risk Dağılım Analizi; Antalya Örneği

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

TÜRKİYE’NİN GÜNCEL TEKTONİĞİNİ YÖNETEN ANA FAY ZONLARININ KAYMA HIZLARININ JEODEZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ HEDEFİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Kızılırmak Nehrinin Sinüsellik ve Örgülülük Karakteristiklerindeki Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

.PARSELASYONUN İPTALİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

Arazi Toplulaştırma Çalışmasında Başarı Analizi(Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik Değerlendirmeler): Erzurum İli, Daphan Ovası Projesi

MÜLKİYETİ MALİYE HAZİNESİNE AİT TAŞINMAZLAR SATILMALI MI? KONUT POLİTİKASI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA (ERZURUM ÖRNEĞİ)

Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Saptanmasında Gelir Yönteminin Uygulanmasıyla İlgili Anlaşmazlıklar

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Spor Bilgi Bankası

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Harita Sektörüne Getirdikleri ve Durum Analizi

SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ

Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yar dımıyla Ev Fiyatlar ının Tahmin Edilmesi: Ankar a Ör neği

Su Üzer indeki Köpr üler in Nesne Yönelimli Yöntemler le Far klı Gör üntüler Kullanılar ak Çıkar ılması

Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi

Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi *

Türkiye Elektrik İletim Anonim ŞirketiEnerji İletim Hatlarının Helikopterle Denetlenmesi ve Raporlanması Projesi(TEİAŞ)

Ulusal Konumsal Veri Altyapısına Geçiş Sürecinde Kurumlarda Bilgi Teknolojileri Kullanımı: Uşak Örneği

KONYA BEYŞEHİR BEZARİYE HANININ (BEDESTEN) İHA İLE FOTOGRAMETRİK TEKNİK KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ

Yukarı Çık