·         Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları

·         Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar

·         Sürdürülebilir Kalkınma/Gelişme Çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği

·         Özel Sektörün Konumu ve Gerçekleştirilebilecek Açılımlar

·         Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik

·         Gelişmiş Ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumlulukları

·         Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik

·         Eğitim ve Öğretim, Eğitimde Eşdeğerlilik ve Akreditasyon

·         Mesleki Yasal Mevzuatlar (Mevcut-Revizyon-İhtiyaç)

·         Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti

·         Kadın Mühendislerin Mesleğe Katkıları ve Sorunları

·         Türkiye Uzay Ajansı ve Mesleğimize Yansımaları

·         Arazi/Toprak Yönetimi

·         Kadastro ve Tapu Sicili

·         Kentsel Dönüşüm

·         Kentsel ve Kırsal Toprak Düzenlemeleri

·         Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi

·         Yabancıların Mülk Edinimleri

·         Kent Yönetimi ve Kent Ekonomisi, Konut Ekonomisi ve Politikaları

·         İmar Affı/Barışının Teknik, Hukuki ve Toplumsal Boyutu

·         Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Uygulamaları

·         Konumsal Veri Üretim ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve İş Analizi

·         E-Devlet ve Konumsal Veri Altyapıları

·         Semantik Web, Bağlı Açık Veri, Bulut Bilişim

·         Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Standartlar ve Yasal Düzenlemeler

·         Akıllı Kentler, Yapı Bilgi Modellemesi

·         Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Mekansal Zeka, Makine Öğrenme Algoritmaları ve Uygulamaları

·         İklim Değişikliği ve Doğal Afet Yönetimi

·         Doğal Kaynakların Yönetimi,

·         Fotogrametri

·         Uzaktan Algılama

·         Ulusal Uydu Uygulamaları

·         Hiperspektral Veri Uygulamaları

·         Yersel, Mobil, Hava Lidar Uygulamaları

·         İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yeni Sayısal Harita Üretim Teknolojileri

·         Üç Boyutlu Modelleme: Teori, Geometrik Modelleme Algoritmaları, Veri Yapıları ve Uygulamalar

·         Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri

·         Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR/Insar - Lazer/Lidar - Optik)

·         Gravite Uydu Misyonları ve Global Gravite Alanı

·         Jeodinamik ve Tektonik Uygulamalar

·         Konumsal İstatistik

·         Yeni Konum Belirleme Teknikleri, Kapalı Alan (Indoor) Konumlama

·         Sürekli Gözlem Yapan Ulusal ve Yerel Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları

·         Türkiye Jeoiti, Düşey Kontrol Ağları, Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu

·         Deniz Seviyesi Değişimlerinin İzlenmesi

·         Meteorolojik ve İklimsel Uygulamalar Amaçlı GNSS Kullanımı

·         Jeodezik Zaman Serileri Analizleri

·         Jeodezik Amaçlı Uygulamalar/Analizler İçin Yazılım Geliştirme

·         Navigasyon ve Araç Takip Sistemleri

·         Mühendislik Ölçmeleri, Endüstriyel Ölçmeler, Deformasyon Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Madencilik Ölçmeleri

·         Ulaşım Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları

·         Gravite, GNSS, CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları

·         Kartografya ve Mekansal Bilişim

·         İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri

·         Bilgi İletişim Aracı Olarak Harita ve Görselleştirme Teknikleri

·         Kartografik Genelleştirme

·         Harita Projeksiyonları

Yukarı Çık