ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  23 Şubat 2018, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

 

  

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

23.02.1987 - 27.02.1987 (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)

Haberler

Kayıt Yok

 

Sonuç Bildirgesi

  

TÜRKİYE 1. HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

  1 . GİRİŞ

Ülke ve meslek sorunlarına ilişkin düzenlediği seminer, panel, kongre, çeşitli bilimsel ve teknik toplantı ve diğer etkinliklerle mesleki sorumluluğunu ve işlevini yerine getirme uğraşısında olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; ilk kez gerçekleştirdiği bu Kurultay ile mesleğimizin Ülkemiz koşullarında anlamlı yerini bulması doğrultusunda üzerine düşen görevi yaptığı inancındadır

Çok yönlü amaç ve hedefler gözetilen ve beş gün süren TÜRKİYE I. HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI‘nda Türkiye‘de harita ve kadastro çalışmaları kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Ayrıca, bu alana ilişkin gereksinmeler saptanmış ve çözüme ilişkin önerilere ulaşılmıştır.

Ülke çapında, harita ve kadastro çalışmalarının geçmişten günümüze yapılan değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkan veriler beklenenin ve istenilenin gerisindedir. Ancak bugüne kadar edinilen deneyim ve ulaşılan aşamalarla sektörümüz, birçok sorunun üstesinden gelebilecek teknoloji ve insan gücü potansiyeline de sahiptir.

Harita kadastro sektöründe yeterli potansiyel ve teknik güç bulunmaktadır. Ancak sektörde yapılacak, hukuksal, teknik ve kurumsal düzenlemelerle bu potansiyelin en verimli bir şekilde değerlendirilmesi zorunludur. Ülkemiz koşullarına uyumlu olarak yapılacak bu düzenlemelerle, ülke kaynakları boşa harcanmadan istenilen sonuca ulaşılabilecektir.

Sektörümüzün sorunlarına yönelik, böylesi bilimsel ve teknik toplantılar sonrası yapılan değerlendirmelerin gözardı edilmemesi ve ortaya çıkan sonuç ve öneriler ışığında birtakım düzenlemelere gidilmesi Kurultayın amacı olduğu gibi, üyelerimizin de ortak isteğidir.

2- HARİTA KADASTRO SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI

Bilim ve teknikteki gelişmelerin ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan olan sanayileşme ve buna koşut olarak hızlanan kentleşmenin yarattığı; toprak üzerindeki düzensiz ve denetimsiz gelişmeler, sorumsuz ve plansız yaklaşımlar ülkemizde toprağın kullanımı ve düzenlenmesine ilişkin sistemli araştırma ve tasarımların yoğunlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.

Harita ve kadastro faaliyetleri, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturan temel bir etkinliktir.

"Harita", yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini,

"Kadastro" ise, toprak - insan ilişkilerini modellendiren bilgi sistemidir. Birbirinden ayrılamaz nitelikteki bu sistemler, bir arada;

•·       Medeni Kanunun öngördüğü anlamda, tapu sicil düzeninin kurulması, böylece taşınmaz sınır güvenliğinin sağlanması, arazi anlaşmazlıklarının önlenmesi,

•·       Vergi adaletinin sağlanması, arazi kullanımının denetimi ve düzenlenmesi,

•·       İmar planlarının yapımı ve uygulanması, toplu konut ve gecekondu alanlarının düzenlenmesi, arsa düzenlemelerinin sağlıklı yürütülmesi,

•·       Ulaşım ve iletişim hatlarının geçki seçimi, proje yapımı ve uygulanması,

•·       Enerji hatları ile ilgili hizmetlerde,

•·       Açık maden ortaklarında, baraj inşaatlarında ve çeşitli amaçlarla yapılan toprak kazılarda dekapaj miktarının belirlenmesi ve hacim hesaplama yöntemleri,

•·       Baraj, köprü vb. sanat yapılan ile yerkabuguna ilişkin deformasyonlann bulunması,

•·       Fabrika ve endüstriyel yapılarda makine parçalarının montajı ile yüksek yapıların inşaası,

•·       Deniz ve göllerin harita yapımı, yeraltı maden galerilerinin belirlenmesi,

•·       Kentsel alanlarda (kanalizasyon, su, PTT vb.) teknik altyapı tesislerinin planlanması, yapımı, bakım ve onarımı,

•·       Ormanlarla ilgili sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması, orman varlığının korunması ve geliştirilmesi,

•·       Kıyı kullanımının düzenlenmesi, mera, yaylak ve kışlakların korunması ve kullanılması,

•·       Çevre düzenlemeleri, turizm planlaması,

•·       Toprak ve tarım reformu uygulamaları, tarıma yönelik sulama-kurutma ile ıslah planlar çerçevesinde arazi düzenleme (toplulaştırma) hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, toprak değer haritalarının yapılması,

•·       Toprağa bağlı kaynakların doğru tahmini ve değerlendirilmesi, kentsel ve kırsal alanlarda toprak spekülasyonunun önlenmesi,

•·       Ülke savunmasına yönelik çok yönlü harita hizmetleri,

•·       Kalkınma planlarının düzenlenmesi,

•·       Arazı kullanım haritalarının yapılması, vb. temel hizmetlerin gerçekleştirilmesi için devlet tarafından oluşturulur, günce tutulur ve bilgi istekleri karşılanır.

Harita ve kadastro faaliyetleri, yirmiden fazla etkinlikte temel altlıktır. Böylesi önemli bir konuma sahip olan, toprağa yönelik tüm yatırımların veri bazı durumundaki kadastro çalışmaları ile çeşitli mühendislik projeleri ve kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri konusundaki harita ve kadastro çalışmalarının örgütlenmesi ve verimliliğinin artırılması kaçınılmazdır.3- HARİTA KADASTRO SEKTÖRÜNDE GÜNÜMÜZDE VAROLAN DURUM

Ülkemizde harita kadastro faaliyetleri, tüzel, kurumsal ve teknik anlamda genelde bir dağınıklık içerisindedir. Çeşitli amaç ve gereksinmelerle ve farklı standartlarda, çeşitli kurumlarca birbirinden bağımsız çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan saptama ve değerlendirmelerin sonucu Türkiye‘de çeşitli amaç ve gereksinmeler için, Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, TC. Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, belediyeler olmak üzere 9 farklı kurumca harita çalışmaları yapılmaktadır.

3.1-   Kadastro Çalışmaları

Ülkemizde halen 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Yasası (1934) ile şehir kadastrosu, 766 sayılı Tapulama Yasası (1966) ile köy kadastrosu çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 6331-2896 sayılı yasa ile orman kadastrosu çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

3.1.1-   Şehir Kadastrosu

Ülkemizde kadastrosu yapılacak kentsel alanlar, beşyıllık kalkınma planlarında 5 milyon parsel olarak belirlenmiştir. 1925 yılında başlanan şehir kadastrosu çalışmaları 1985 yılına kadar, 60 yılda verilen hedefin, ancak % 58,4 ‘üne gotürülebilmiştir.

Yalnızca taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet durumunun saptanmasını amaçlayan kadastro çalışmaları, teknik açıdan klasik (iki boyutlu) yöntemle yapılmaktadır. Çok amaçlı kullanıma yönelik olmadığı için, üretilen kadastral haritaların çeşitli yatırım ve mühendislik hizmetlerinde kullanılması son derece sınırlıdır ve teknik açıdan yetersizdir.

3.1.2-   Köy Kadastrosu (Tapulama)

Ülkemizde kadastrosu yapılacak kırsal alanlar, beşyıllık kalkınma planlarında 410 bin km2 olarak belirlenmiştir. 1950 yılında başlanan köy kadastrosu çalışmaları 1985 yılına kadar 35 yılda, verilen hedefin ancak % 52,5‘ine götürülebilmiştir.

Gerek kentsel ve gerekse kırsal alanlarda bugüne kadar yapılan kadastro haritalarının, teknik yönden güncel gereksinmelere yanıt vermekten uzak oluşları yanı sıra, kadastroya dinamik bir yapı kazandıran yaşatma ve yenileme çalışmalarının yapılamaması nedeniyle, bu paftaların ülke çapında yaklaşık 1/3‘ü teknik yönden kullanılamaz durumdadır.

Ülkemizde tüm davaların yaklaşık 1/3‘ünün, kadastro çalışmaları İle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu dunam, ülkemizdeki toprağa ilişkin sosyal huzursuzlukların da başlıca nedenidir.

3.1.3-   Orman Kadastrosu

202 bin km2lik alana sahip ormanlar, Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 26‘sını oluşturmaktadır. Bu alanlara ilişkin yapılan sınırlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta ve çalışmalar 1937 yılından beri sürdürülmektedir.

Kadastro haritaları üzerinde, orman sınırlan ile hu alanların işlenmesi temelinde yürütülen çalışmaların, orman bütünlüğünün sağlanması ve korunması ile ormanların bir blok halinde toplanması düşünülmeden yapılmakta olusu, anlaşmazlıkların artmasının temel nedenlerindendir.

50 yıldır sürdürülen orman alanlarının sınırlandırılması ve kadastro çalışmalarının bugüne kadar 93 bin km2 olan % 46‘sı ancak tamamlanabilmiştir.

Bugüne kadar yapılanlar da teknik yönden yetersizdir. Bunun en açık Örneği, orman kadastro haritaları ile şehir ve köy kadastro haritalarının uyum saglamamasıdır. Bunun sonucunda da, Hazine ile Orman İdaresi ve Orman İdaresi ile vatandaşlar arasında yıllardır bitmeyen davalar sürüp gitmektedir.

3.1.4- Kadastro Çalışmaların in Değerlendirilmesi

Ülkemizde kadastro çalışmalarına ilişkin bilgi sistemindeki karmaşa devam etmektedir. Arsa ve arazi kullanımı ile değişen durumlarla ilgili gelişmeleri yansıtacak harita kadastro bilgilerine olan gereksinme karşılanamamaktadır.

Kadastro faaliyetlerinin ne zaman, nerede, nasıl başlatılacağı, hangi yöntem, araç-gereç, personel ve kaynakta çalışmaların sürdürüleceğine ilişkin planlı çalışmalar bulunmamaktadır. Bunların nedenleri arasında ise,

•*    Kadastronun iki ayrı kurumca yapılmasının,

•*                    Bu konuda yetki ve sorumluluk karmaşasının olması yanında, kurumların plan ve proje esasında çalışmamalarının büyük önemi vardır.

3.2-   Harita Çalışmaları

3.2.1- i/5000 Ölçekli Fologramefrik Standart Topografik (ST) Harita Yapımı:

Ülkemizde halen 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Yasası ile bunun bazı maddelerini değiştiren 203 sayılı Yasa gereğince 1/5000 ölçekli fotogrametrik ST harita yapım çalışmaları. Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Ülkemizde 1/5000 Ölçekli fotogrametrik ST haritası yapılacak alanlar, beş yıllık kalkınma planlarında 500 bin km2 olarak belirlenmiştir. 1945 yılında başlanan 1/5000 ölçekli fotogrametrik ST harita yapım çalışmalarının, 1985 yılına kadar 40 yılda, ancak %65‘i bitirilebilmiştir.

3.2.1.1- 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik ST Harita Yapım Çalışmalarının Değerlendirilmesi;

1961 tarih ve 203 sayılı yasa ile getirilen kısıtlamalar nedeniyle, hiçbir kurum, gereksinme duysa bile, kendi bünyesinde hava fotoğraflarının değerlendirilmesi için fotogrametrik alet kullanamamaktadır.

Aynca gizlilik konusu, harita ve harita bilgilerinin sağlanması ve kullanılması konusunda mesleğimize önemli ölçüde sınırlama ve kısıtlamalar getirmiştir. Sayısal harita yapımında özellikle ülkemizde çağdaş çok amaçlı kadastro uygulamalarında kırsal alanlarda ucuzluk ve çabukluk sağlaması için hava fotogrametrisi beklentileri fazlası ile karşılayacak düzeydedir. Aynca, fotogrametrik harita yapımında havai nirengi yönteminin yaygın olarak kullanılmaması, harita üretiminin artmasını engellemektedir.

Fotogrametrik harita yapımında genellikle analog değerlendirme aletleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Sayıları 50 dolayındaki bu aletlere eklenecek elektronik sistemlerle sayısal veri çıkışları sağlanıp, sayısal harita üretimine geçilebilir.

3.2.2-   1/1000 Ölçekli Topografik (Durum) Harita Yapımı:

İller Bankası ve belediyelerce, belediye teşkilata bulunan şehir ve kasabaların imar planlarının tasarım, yapım ve uygulanmasında kullanılmak üzere yapılan ya da yaptırılan 1/1000 ölçekli topografik (durum) haritalarının yapımı büyük ölçüde tamamlanmıştır.

1750 beldenin yaklaşık %50‘sinin 1 kez, %45‘inin 2-4 kez ve %5‘inin 5‘ten çok topografik (durum) haritası yapılmıştır. Bunlann % 5"i İller Bankasınca emanet yöntemi ile, geri kalan % 95 "ı ihale ile yaptırılmıştır. Bunlara son 3 yıl içinde belediyelerce yaptırılan haritalar dahil değildir.

1933 yılında 2290 sayılı yasa ile Ülkemizde 1/1000 Ölçekli topografik (durum) haritası yapımı için zemin hazırlanmış ve 1959 yılında İB‘ca emanet usulü ile topografik harita yapımı başlamıştır.

Ülkemizde, 1800‘ü aşkın belediye bulunmasına karşın 1986 yılı görünümüyle bugüne kadar yapılan 1/1000 Ölçekli topografik (durum) haritaların adedi 3858‘dir. Aradaki fark ise, aynı yerlere ilişkin yapılan mükerrer harita yapımı ile, kentlerin gelişen alanlarına ilişkin ek olarak yapılan haritalardan kaynaklanmaktadır.

3.2.2.1- 1/1000 Ölçekli Topografik (Durum) Harita Yapım Çalışmalarının Değerlendirilmesi:

Harita yapımı ile planlama çalışmaları arasında geçen uzun süreler içerisinde oluşan düzensiz yapılanmalar, topografik (durum) haritaları üzerine çizilen imar olanlarının uygulanmasını güçleştirmektedir. Diğer yandan, özellikle veterli düzeyde teknik elemanı bulunmayan ya da teşkilatlanamamış belediyeler tararından yapılan imar planı uygulamalarının, büyük Ölçüde aksaklık ve yanlışlıklara yol açtığı görülmektedir. Bunlara ek olarak, aynı yerlere ilişkin yapılan kadastro haritaları ile bundan ayn yapılan 1/1000 ölçekli topografik haritaların değişik kurumlarca ayrı ayrı yapılmasının mali kaynak ve teknik işgücünün boşa harcanmasına neden olduğu da açıkça görülmektedir.

Durum haritalarının güncelleştirilmesi yerine yeniden yapma çalışmaları halen devam etmektedir.

3.3-   Arsa ve Arazi Düzenlemeleri

Ülkemizde kentsel alanlara ilişkin arsa düzenlemeleri 3194 sayılı "imar Yasası" gereğince belediyeler tarafından yapılmaktadır. Ancak, belediyelerin böylesi çalışmaları organize etmek ve gerçekleştirmek için yeterli harita ve kadastro (jeodezi ve fotogrametri) mühendisi ile diğer yardımcı teknik elemanlara sahip olmamaları sorunu çözümsüz kılmaktadır.

1800‘ü aşan belediyelerin ancak % l‘i imar planı uygulamasını tam anlamıyla gerçekleştirebilmiştir. Günümüzde 500‘ü aşkın belediyede hiç teknik eleman bulunmamaktadır. 3194 sayılı imar Yasası ile imar olanlarının yapım ve uygulanması ile arsa düzenlemelerinin yapılması yerel yönetimlere verilmiştir. Yerleşme ve kentleşme sorunlarının çözümlenmesi açılarından büyük önem taşıyan bu hizmetlerin gerçekleşmesinin maddi ve teknik temelinin yeterince oluşmadığı görülmektedir.

Kentsel alanlarda teknik altyapı (kanalizasyon, elektrik, PTT, vb.) tesisleri, imar planı uygulamaları ile birlikte bütüncül değerlendirilmemektedir.

Kırsal alanlarda arazi düzenlemeleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Her iki Genel Müdürlüğe de, kuruluş yasalarımla, arazi toplulaştırmasına ilişkin yönetmelik çıkartma yetkisinin verilmesi, bu konudaki karmaşanın açık bir kanıtıdır.

Ülkemizde toplam nüfusun % 56‘sı ve ekonomik olarak faal nüfusun % 64‘ünun yaşadığı kırsal alanlardaki temel üretim biçimi olan tarımda en az gelirli ailelerin % 20‘si-nin tanm gelirinden aldığı pay % 6 İken, en çok gelirli ailelerin % 20‘sınin payı % 49‘dur. Tanm dışındaki aile geliri ortalaması, tanına ait ortalamanın 2,7 kat üstündedir. Kırsal alanlarda toprağın iyelik yapısındaki çarpıklık, gelir dengesizliğinin de en önemli nedeni olmaktadır.

Toprak dağılımı ve gelir bölüşümünün oldukça dengesiz ve eşitsiz olduğu voreler-de toorak ve tanm reformu uygulamalarının yapıldığı bilinmektedir. 1945 yılından 1973 yılına kadar ülke genelinde 4753 savıh Çiftçiyi Topraklandırma Yasası kapsamında sürdürülen toprak ve tanm reformu uygulamalarında, yerli halka uygulama dönemi boyunca dağıtılan yaklaşık 2 milyon hektar arazinin içinde ekilebilir arazilerin oranı yalnızca % 7,55‘tir. Bu dönem içerisinde topraksız ve az topraklı ailelere dağıtılmak üzere kamu-laştınlan arazi genişliğinin dağıtıma konu olan yaklaşık 2 milyon hektar arazi içindeki payı % 0,62‘dir.

Yine 1973-1978 yıllannda yalnızca DİIot bölge olarak seçilen Şanlıurfa ilinde 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Yasası uyarınca yapılan uygulamalar sonucu toprak isteyen 75.700 ailenin yalnızca % 0,17‘sine toprak dağıtılmış, toplam 697 köyden yalnızca 329 köyde toprakların kamulaştırılması yoluna gidilmiştir.

Bu sonuçlardan görüleceği üzere kırsal alanlarda yapılan topraklandırma çalışmaları daha çok verimsiz arazilerin bulunduğu bölgelere ve önceden kamuya ait olan toprakların dağıtılmasına kaymıştır. Arazi düzenlemeleri ve toplulaştırma çalışmalan bu yasa-lann önemli bir bölümünü oluşturduğu halde yeterince uygulanmamıştır.

Ülkemizde, arazi düzenlemeleri çalışmalarında görev yapan harita ve kadastro (jeodezi ve fotogrametri) mühendisi sayısı 10‘un altındadır. Oysa F.Almanya‘nın yalnızca Bavyera eyaletinde arazi toplulaştırması çalışmalarında görev yapan harita kadastro mühendislerinin sayısının 2000"in üzerinde olduğu bilinmektedir.

Kadastro, arazi toplulaştırmasının bir aracı olmasına karşın, ülkemizde konunun bu açıdan değerlendirilmediği bir gerçektir.

Harita kadastro faaliyetlerinden yararlanan hizmetlerden biri olan kırsal alan düzenlemeleri, arsa düzenlemeleri ve çağdaş çok amaçlı kadastro çalışmaları ile birlikte değerlendirilmeli ve aynı çatı altında sürdürülmelidir.

4- TÜRKİYE‘DE HARİTA KADASTRO SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SONUÇLAR

Cumhuriyet dönemi boyunca, harita ve kadastro faaliyetlerine ve bu sektöre ilişkin yapılan sayısız çalışma ve değerlendirmeler ışığında, 23-27 Şubat 1987 tarihleri arasında düzenlenen ve 5 gün süren "TÜRKİYE I. HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI"nda. gönderilen 68 bildiriden 30‘u sunulmuş ve tartışılmış, aynca çeşitli konularda yapılan bir panel ve iki açık oturumla, Türkiye‘de harita kadastro sektörü kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir.

Harita kadastro sistemi ve ona ilişkin faaliyetlerden, yararlanan kişi ve kuruluşlann, yerel yönelimlerin ve bu faaliyetleri günümüzde yürüten kurumların beklentileri ve tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, Türkiye‘de var olan durum; organizasyon, teorik temeller, insan gücü, araç-gereç açılarından irdelenmiş, varolan durumda tespit edilen boşlukların, yetersizliklerin doldurulması aksaklıkların ve tutarsızlıkların giderilmesine yönelik çeşitli saptamalar yapılmış ve ortaya çıkan sonuç ve önerilerin icra organlarına sunulması kararlaştırılmıştır.

Aynca Devlet Bakanı Sayın M.Tınaz Titiz‘in direktifleriyle, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) eşgüdümünde, üniversiteler ve çeşitli kurum temsilcilerinin katıldıkları, kısa adı HAKAR olan Harita Kadastro Reform Projesinin yapıldığı bilinmektedir. Devlet Bakanlığına sunulan HAKAR projesinin 1. Aşama (Ün etüt) ve II. Aşama (Çerçeve tasarım)‘a ilişkin bölümlerinin "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası "nca yapılacak resmi girişimler sonucu sağlanarak, harita kadastro sektörüne katkı sağlamak için çoğaltılması ve tüm üyelerin bu konuda bilgilendirilmesi önerisi Kurultay delegeleri tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye‘de harita kadastro sektörünün, günümüzde varolan durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin ışığında, ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

•1-                   Türkiye‘de harita kadastro sektörü yatırım mühendislik projeleri ve altyapı hizmetleri için temel altlıktır ve oldukça önemli sayılabilecek çok yönlü işlevlere sahiptir. Bu işlevler, çok amaçlı standart-topografik-kadastral harita yapımı İle çeşitli mühendislik hizmetlerinin projelendirilmesi, yapımı ve uygulama işleri ile tanımlanabilir.

•2-                 Ülkemizde harita kadastro bilgilerine olan gereksinme kars, il anam amak tadır. Bunların çeşitli nedenleri vardır:

*    Ülke genelinde üretilen tüm haritaların ve harita bilgilerinin arşivlenmesi yoktur.

•*                    Yapılan çok çeşitli harita hizmetlerinde standartlaşma bulunmamaktadır. Harita yapımında teknik standartları belirleyen 20‘ye yakın yönetmelik bulunmaktadır Aynca bu yönetmelikler arasında farklı hükümler ve tutarsızlıklar söz konusudur.

•*    Mükerrer harita yapımı önlenememektedir.

•*    Harita ve harita bilgilerinden istatistik veriler türetilememektedir.

•*                    Temel Jeodezik (nirengi, nivelman, gravimetri gibi) ağlar büyük ölçekli (1/1000 ölçekli) harita yapımı için kullanılamamaktadır.

•*                    Haritalar arasında koordinat birliği yoktur. Bu durum, aynı yerlere ait çeşitli kurumlarca yapılan haritaların uyumunu engellemektedir.

•3-                 Harita kadastro sistemine ilişkin bugüne kadar master plan anlayışı getirilmemiştir. Harita kadastro faaliyetlerinin ne zaman, nerede başlayacağı, ne kadarlık iş yapılacağı, hangi yöntem, ekipman, personel ve mali kaynakla çalışmaların sürdürüleceğine ilişkin planlı çalışmalar yoktur.

•4-                 Devlet güvencesi nedeni ile, mevcut ve üretilen bilgiyi hizmete sunmada, eşitlik ilkesi zedelenmekledir.

•5-                 Yapılan  haritaların güncelleştirilmesi çalışmaları bulunmamaktadır. Özellikle, hızlı kentleşmenin olduğu yörelerde, yenileme surunu büyük boyutlara ulaşmıştır.

•6-                 Varolan bilgiler, belirli bir sistem içinde toplanıp değerlendirilmediğinden, kullanım için yeterince hizmete sunulamamaktadır.

•7-                 Teknik altyapı (kanalizasyon, PTT. elektrik, vb.) tesislerinin projelendirilmesi ile yapım ve uygulama işleri yetersizdir.

•8-                 Gecekondulaşmış arazilerin mülkiyet yapısı belirlenememekte, kırsal alan düzenlemeleri ile kentsel alanlarda imar uygulamaları konusundaki karmaşa devam etmektedir.

•9-                 Bugüne kadar harita kadastro bilgi sistemi bulunmamaktadır.

•10-             Türkiye‘de harita kadastro bilgi sistemini sürdürecek sivil bir kurum bulunmamaktadır.

5- TÜRKİYE KOŞULLARINDA HARİTA KADASTRO SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER

Ülkemiz koşullarıyla uyumlu olacak şekilde ve çok yönlü işlevlerle yüklü olarak tasarımı yapılacak harita kadastro sistemi, karşılayacağı gereksinmeler, yöneldiği amaçlar, kapsayacağı içerik ve kullanacağı yöntemler bakımından çağdaş niteliklerle donanmalıdır. Böyle bir sistem, yalnız kişilerin değil, kamunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına almalı, ülkemizin doğal kaynaklarının korunmasını ve uygun kullanımını amaçlamalıdır. Aynca, ülke genelinde planlı kalkınmaya gerekli verileri kullanıma ve işlemeye hazır bulundurmalı, merkezi ve yerel yönetimlerin gereksindikleri bilgileri kapsamalı, teknolojik gelişmeleri izlemeli ve bunlan jeodezi ve fotogrametri uygulamalarına Uyarlamalı ayrıntılı arazi bilgi sistemlerinin kurulmasına temel olan verileri bir sistem İçerisinde depolayıp gerektiğinde hizmete sunulmasını sağlamalıdır.

Türkiye‘de harita-kadastro bilgi sisteminin içeriği ve kapsamı ortaya konacak modele bağlıdır. Böylesi model ise harita-kadastro ile etkileşim içerisinde olan, imar planı hazırlama ve uygulaması, gecekondulaşma, konut düzenlemeleri, turizm, sanayi, ulaşım, sulama-kurutma, ormancılık, tarım, kentsel ve kırsal alan düzenlemesi, madencilik, adil vergilendirme, tapu sicilinin düzenlenmesine olan katkısı vb.yirmiden fazla faaliyetin beklentileri de dikkate alınıp bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmalıdır.

Ülkemiz, yukarıda belirtilen saptamaların ışığında, çağdaş gelişmelerin ve bilimsel bulguların sonucu aşağıda dile getirilen önerileri yaşama geçirme konusunda oldukça yüklü bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.

Önerilerin gerçekleşmesine yönelik, yapılacak çalışmalar ve bunların pratik uygulamaları, toplumun sosyal ve ekonomik sorunları ile Türkiye‘de toprak-insan ilişkilerinde bugüne kadar çözüme yönelik en somut adımı oluşturacaktır.

Türkiye‘de harita, kadastro, imar uygulamaları ve arazi düzenlemeleri çalışmalarına yönelik yapım, yenileme ve uygulama hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini, kentsel, kırsal ve orman alımlarında sürdürülen kadastro çalışmalarındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasını, bu çalışmaların tek elden yapılmasını ve ülke çapında çok amaçlı çağdaş kadastro uygulamalarına geçilmesini amaçlayan, günümüzde bu hizmetleri ayrı ayrı düzenleyen yasaların yerine, hızla gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak şekilde yeni hukuksal düzenlemelere gidilmeli ve bu doğrultuda çeşitli tüzel ve teknik standartlar oluşturulmalıdır.

•·       Harita, kadastro, arsa ve arazi düzenlemeleri çalışmalarının yapımı ve yaptırılması ile yenileme ve uygulama çalışmalarından sorumlu döner sermayeli ve katma bütçeli bir kurum oluşturulmalıdır.

•·       Yeni kurulacak döner sermayeli katma bütçeli ve Türkiye‘de kalkınmaya yönelik tüm harita kadastro faaliyetlerinden sorumlu bir GENEL MÜDÜRLÜK, çok amaçlılığa yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli standart-topografik-kadastral harita üretmeli, varolan kadastorun bu yönde güncelleştirilerek, ülke çapında koordinat kadastrosuna geçilmeli, bu konuda teknik ve eğitim açılarından çeşitli tedbirler alınmalıdır.

•·       Harita çalışmalarının temeli olan, her derecede ülke nirengi, nivelman ve gravimetri noktalarının, büyük ölçekli yapımına elverecek şekilde kontrolü ve iyileştirilmesi ile bu noktaların yenilenmem ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar koordineli olarak geliştirilmelidir.

•·       Büyük Ölçekli harita yapımında (1/1000 ölçekli S‘l‘K harita yapımında) gerek fotogrametrik ve gerekse jeodezik yöntemler, otomasyon süresi içinde birlikte kullanılmalıdır.

•·       1/5000 ve daha büyük Ölçekli harita yapımında fotogrametrik yöntemin çeşitlikişi ve kurumlarca da kullanılmasına elverecek şekilde, mevcut yasalarda ülke koşullarıyla uyumlu düzenlemeler yapılmalıdır.

•·       Sektörün hizmetlerinin hızlandırılmasında, yeni kurulacak döner sermayeli ve katma bütçeli genel müdürlüğün denetim ve kontrolü altında, özel sektör olanaktan geliştirilerek bu sektörden yararlanılmalıdır.

•·       Gerek yersel ve gerekse fotogrametrik yöntemle yapılan sayısal çok amaçlı standart-topografik-kadastral harita çalışmaları sonucu oluşacak, harita ve harita bilgileri, "ARAZİ VERİ BANKASI" ve "ARAZİ BİLGİ SİSTEMl‘ni oluşturma açısından değerlendirilmelidir.

•·       Büyük ölçekli ve çok amaçlı harita ve harita bilgilerinin üretilmesi ve uygulama konularında mesleki yetkinin somutlaştırılması ile mesleki eğitim, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve çağdaş kavramlaşmalar doğrultusunda geliştirilmelidir. Çok amaçlı standart-topografik-kadastral harita yapım çalışmaları ile çok yönlü mühendislik çalışmalarında harita kadastro faaliyetleriyle ilgili ölçme ve hesaplama yöntemlerinin araştınlması ve geliştirilmesi ile mesleğimizin çok yönlü işlevlerini yüklenecek üniversiteler, uygulayıcı ve yapımcı kuruluşlar İle TUBİTAK arasında eşgüdüm sağlayacak, Uygulamalı Jeodezi ve Fotogrametri Enstitüsü ya da Türkiye Jeodezi ve Fotogrametri Kurumu adıyla bir kurum oluşturulmalıdır.

 

 
 
  

Fotoğraflar

 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.05.2017 - 06.05.2017
   (BEYTEPE KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   25.03.2015 - 28.03.2015
   (ATO Congresium ANKARA)

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   14.05.2013 - 17.05.2013
   (ATO Kongre Salonu - ANKARA)

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   18.04.2011 - 22.04.2011
   (Sheraton Oteli - ANKARA )

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   11.05.2009 - 15.05.2009
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ -ANKARA)

11. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   02.04.2007 - 06.04.2007
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.03.2005 - 01.04.2005
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

9. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.03.2003 - 04.04.2003
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   19.03.2001 - 23.03.2001
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

7. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.03.1999 - 05.03.1999
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

6. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.03.1997 - 07.03.1997
   (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.01.1995 - 03.02.1995
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.02.1993 - 04.02.1993
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.01.1991 - 01.02.1991
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   06.02.1989 - 10.02.1989
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   23.02.1987 - 27.02.1987
   (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.