ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  24 Mart 2018, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

 

  

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

19.03.2001 - 23.03.2001 (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

Haberler

Kayıt Yok

 

Sonuç Bildirgesi

1987 yılından buyana Odamızca her iki yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının sekizincisi 19-23 Mart 2001 tarihleri arasında Ankara‘da Bilkent Otel‘de gerçekleştirilmiştir.

Yoğun ilginin gösterildiği Kurultay‘m açılışına bazı siyasi parti başkanları, milletvekilleri, Kamu Kuram ve Kuruluş yöneticileri, TMMOB ve bazı Oda Başkanları, Belediye Başkanları, Demokratik Kitle Örgütü başkanları, basın mensupları, akademisyenler, öğrenciler ve meslektaşlarımız katılmışlardır.

Başkanlığı; Kurultay Başkanı Prof.Dr. Erdal KOÇAK tarafından yürütülen açılış oturumunda konuk konuşmaları dikkat çekiciydi.

Kurultay‘da sunulmak üzere gönderilen bildiriler, Kurultay Bilimsel Danışma Kurulu‘nda değerlendirilmiş, bir bölümü Kurultay‘da sunulmaya, bir bölümü de yayımlanmaya değer görülmüştür. Kurultay‘da sunulan ve basılmasına değer görülen tüm bildiriler I.kitapta yayınlanmıştır.

8.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nda sunulan Açılış Konuşmaları, Çağrılı Bildiriler, Paneller, Kurultay Sonuç Bildirgesi ile Kurultaya ilişkin diğer istatistiki bilgiler, bu kitapta derlenerek tüm Kurultay delegelerine gönderilmiştir.

Kurultay katılımcılarına, destek ve katkıda bulunan Kamu Kuram ve Kuruluşlarına, sponsorluk yapan ve/veya sergiye katılan firmalara, bildiri gönderen ve/veya sunan meslektaşlarımıza, panelistlere, seçici kurul ve yürütme kurulu üyelerine ve 8.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2.kitabınm hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, saygılar sunarız.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
37 .Dönem Yönetim Kurulu

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

GİRİŞ

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 19-23 Mart 2001 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilmiştir. Kurultayımıza 51 bildiri gönderilmiş, Bilimsel Danışma Kurulunca bu bildirilerden 25‘inin sunulması, 24‘ünün yalnızca bildiriler kitabında yayınlanması uygun görülmüştür.

Kurultayın ana temasına uygun olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Doğu Avrupa Birliği ülkelerinde, Kanada ve Amerika ülkelerinde Harita Sektörünün yapılanması, pazan ve standartları alanında yurtdışından 3 çağrılı bildiri alınmıştır.

Çeşitli yönleriyle Avrupa Birliği ve Türkiye, Küreselleşmenin Türkiye‘ye Etkileri, 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı Kapsamında Harita Sektörünün Değerlendirilmesi, Yönetimde Kalite Değişimler ve Gelişmeler ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili
konularında, çağrılı bildiriler alınmıştır.

Kurultayda Türkiye‘deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ile 21.yüzyılda Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Yeniden Yapılanma Gereksinimi panelleri yapılmıştır.

Küreselleşmenin Türkiye‘ye yansıması ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak; Türkiye‘de proje ve yatırımların durma noktasına geldiği günü-;-izde rekor sayıda firma Harita Sergisine katılmıştır.

Kurultayımızda aşağıdaki konu başlıkları ön plana çıkmıştır.

1. YENİDEN YAPILANMA

Günümüzde teknik ve teknolojinin hızla gelişmesi, dünyada her alanda olduğu gibi Harita Kadastro sektöründe de yeni üretim standartlarının oluşumuna ve yeni örgütlenmelere neden olmuştur.

Dünyada ki bu gelişmeler ışığında:

Ulusal program, uluslararası rekabet gücünün yeniden yapılanma ve kamu yararı çerçevesinde yönetim kalitesinin artırılması.

Sektörümüzün bileşenleri olan; örgütlenme, mevzuat uyumu, eğitimde yeniden yapılanma, yeni yönetim yaklaşımları, yatırım ve planlama konularının zaman geçirilmeden ivedilikle ele alınarak sonuçlandırılması gerektiği ortaya konmuştur.

Planlama yapmayanları, planlayanların yönettiği; dünyada cahil teplum-bilgi toplumu ayrışmasında beyin gücünü en iyi örgütleyenlerin başarılı olacağı vurgulanmıştır.

Bilişim ve İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği yeni bir bin yılda nihai ürün haritanın insana hizmet etmesi için evrensel standartlara sahip olacak bu haritanın gerçekleştirilebilmesi yönünde organizasyon ve örgütlenme çalışmalarında ,meslek kademeleri,yasa ve yönetmeliklerde görev,yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve buna paralel olarak üretim ,hizmet,tanıtım ve eğitim politikalarının oluşturulması gereği birincil sorun olarak öne çıkmıştır.

2. BİLGİ SİSTEMLİMİ

Türkiye‘mizde Bilgi sistemleri konusunda standartların hala oluşmadığı, her kurumun kendi bilgi sistemi kurallarını oluşturduğu, bunun önlenmesi için, öncelikle dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak ulusal bazda bilgi standartlarının oluşturulmasının zorunluluğu vurgulanmıştır,

Aynca ulusal coğrafi bilgi sistemimizin altyapısının iyi oluşturulabilmesi için Jcent bilgi sistemleri organizasyon yapılanmasında büyükşehir belediyesi, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, kamu kuruluşları ve özel sektör olmak üzere prototipler hazırlanması ve bunun birer şablon ve standart olması yönünde öncelikli çalışmalar yapılması önerilmiştir.

3. KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT YE TESCİLİ

Son dönemlerde IMF ve DÜNYA BANKASI politikalarının uygulayıcısı olan Hükümetler, sonunda kamunun elinde olan taşınmazların satışını gündeme getirmektedirler. Bir an önce mera, yaylak ve kışlaklarımızı belirleyelim de satalım telaşıyla yeni yasal düzenlemelerin ön adımları atılmıştır. Doğaldır ki bu denli acele ile çıkarılan yasanın, sorunu doğru bir biçimde çözmeye hizmet etmesi olanaksızdır. Gerçek niyet başka olunca örneğin meraların nasıl kayıt altına alınacağı hususunda, Türkiye‘de taşınmaz mülkiyeti konusunda yetkili ve sorumlu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün bile görüşü alınmamıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak Türkiye‘de kamuya ait tescilli ve tescil dışı arazilerin tespitini Türkiye‘nin kalkınması .toprak insan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi Jkırsal ve kentsel alanlarda kamusal projelerin toplum yararına uygulanması ve çağdaş bir arazi yönetimi açısından çok önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Türkiye‘de kadastro 1930‘lardan beri devam ettiği için, kadastro paftalarının güncelliğini yitirmiş olması ,ve bazılarının teknik yeterliliğinin olmaması nedeniyle bir kaos yaşanmaktadır. Kamu arazilerinin günün teknolojisine uygun bir şekilde envanterinin çıkarılması
,planlanması ve yönetilmesi işlemlerinde Harita ve Kadastro sektörüne etkin rol verilmesi zorunluluğu vurgulanmıştır.

4. TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK PROJELİMİ VE UYGULAMALARI

Kurultay kapsamında bilimsel ve teknolojik gelişmeler bildirilerle ele alınmış olup, uygulama sonuçlarını yansıtan bildirilerin sayı ve nitelik açısından umut verici bir düzeyde olması olumlu bir gelişme olarak dikkati çekmiştir. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca sürdürülmekte olan projeler, projelerden elde edilen deneyimler, yaşanan sorunlar ayrıntılı olarak konuşulmuş ve geleceğe yönelik sonuçlar ve öneriler ortaya çıkmıştır;

- Yeni Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Karan ve Başbakanlık Onayı ile bir an önce yürürlüğe girmelidir.

- Uluslararası yaklaşımlar ışığında ulusal mesleki politikalar üretilmeli ve geliştirilmelidir.

- Kamu, Özel Sektör ve Üniversiteler birlikte üretmeyi öğrenmelidir.

5. VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA HARİTA SEKTÖRÜ

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının temel amaç, ilke ve politikaları başlığı altında sektörümüzle doğrudan ve dolaylı ilgili olan;

- insan Gücü,
- Mühendislik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri,
- Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Sistemleri,
- Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması,

Konulan ele alınmış, sonuç olarak bu planın amaç, ilke ve politikalarına kamu ve özel sektörümüzün henüz istenilen düzeyde hazır olmadığı da belirtilmiştir.

6. EĞİTİM

Bir ülkede üretimle .eğitim ilişkisi kurulmadan gelişigüzel üniversite kurumlan .bölümleri açılmamalıdır. Bu konunun önemle vurgulanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Üniversitelerdeki Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği eğitiminde ders planlarında, öğrenci ve öğretim üyelerinin sayılarında farklılıklar olduğu İTÜ ve YTÜ‘de ABET kriterleri çerçevesinde ders planlarında bir düzenlemenin yapıldığı belirtilmiştir. Ders planlarının oluşturulmasında, bir sistem içinde ve takım mantığı ile yaklaşılması gerektiği vurgulanmıştır. Âynca eğitim - öğretim sonrasında meslek içi eğitime ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Özellikle gelişmiş ülkelerde lisans eğitimi sonrası uluslararası çalışma olanağı yaratacak standartlarda sertifika verilmesi çalışmalarının hızlandınldığı bir dönemde gecikmeden Türkiye‘de de bu yönde çalışma yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Kurultay‘da etik kavramı özellikle ele alınmış, sektörde gelişmenin sağlanması için yaşamımızın her alanında birlikte ve hümanist etik anlayışı ile hareket edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

SONUÇ

1980‘lerde Kamu Maliyesinin bozulması ile birlikte ABD ve İngiltere tarzı yeni politikalara geçiş anlayışları Türkiye‘de taklit edilmeye başlandı. İç borçlanmanın yolu açılıp Sayıştay denetimine tabi olmayan fonlar yaygınlaştırılarak kamu kasalarının yasadışı boşaltılması yollan açıldı.

Ekonomik kalkınmanın engeli gösterilen ücret artışlarının en düşük olduğu 2000 - 2001 yıllarında ise ekonominin durumu ortadadır.

Türkiye 20 yıldır uygulanan ve Yeni Dünya Düzenin dayattığı ekonomik politikalarla bugünkü durumuna getirilmiştir. Bu gerçek Prof.Dr. Oğuz OYAN‘m bildirisinde sunduğu verilerle en açık biçimde ortaya konmuştur.

Sayın Prof. Dr. Ömer PEKER‘in "bugün kim olduğumuz, dünkü tercihlerimizin sonucudur. Yann ne olacağımız bugünkü kararlarımızın sonucu olacaktır." İfadesine uygun olarak sektörümüzü yann nasıl görmek istiyorsak, kararlan bugünden almamız gerekmektedir.

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı;

Bugün aldığımız kararların sonucunu gelecek kurultaylanmızda değerlendirilmesi, alınan kararların ,yapılan önerilerin yaşama geçirilmesi yönünde neler yaptığımızı sorgulayan yeni bir gelenek oluşturulması,

Yeni çalışmalarımızda, araştırmalarımızda Odamızın geçmiş çalışmalarının kaynak olarak taranması ,eski çalışmalanmızdaki bilgi ve düşüncelerin olumlu veya olumsuz yönleriyle rapor .bildiri,doktora tezlerinde veri olarak kullanılması .böylece Kurultay çalışmalarımızın Odamızın sürekli yemlenen belleği haline getirilmesi önerileriyle sonuçlanmıştır.

 
 
  

Fotoğraflar

 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.05.2017 - 06.05.2017
   (BEYTEPE KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   25.03.2015 - 28.03.2015
   (ATO Congresium ANKARA)

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   14.05.2013 - 17.05.2013
   (ATO Kongre Salonu - ANKARA)

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   18.04.2011 - 22.04.2011
   (Sheraton Oteli - ANKARA )

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   11.05.2009 - 15.05.2009
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ -ANKARA)

11. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   02.04.2007 - 06.04.2007
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.03.2005 - 01.04.2005
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

9. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.03.2003 - 04.04.2003
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   19.03.2001 - 23.03.2001
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

7. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.03.1999 - 05.03.1999
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

6. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.03.1997 - 07.03.1997
   (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.01.1995 - 03.02.1995
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.02.1993 - 04.02.1993
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.01.1991 - 01.02.1991
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   06.02.1989 - 10.02.1989
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   23.02.1987 - 27.02.1987
   (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.