ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  23 Mart 2018, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

 

  

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

31.01.1995 - 03.02.1995 (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

Haberler

Kayıt Yok

 

Sonuç Bildirgesi

1987 yılından başlayarak yapılan Harita Kurultaylarının 5. si bu yıl 31 Ocak 3 Şubat 1995 tarihleri arasında Ankara‘da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

5. Harita Kurultayına Devlet Bakanı Abdülbaki ATAÇ ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil ÇULHAOĞLU‘nun yanında çok sayıda bürokrat ile yazılı ve görsel basın mensupları ve misafirlerde katıldılar.

5. Harita Kurultayı genel olarak değerlendirildiğinde, diğer dört kurultaydan farkı olmadığı söylenebilir. Ancak her kurultay bir öncekinden mutlaka azda olsa farklı olmaktadır. Olumlu yönde farklı olması da doğaldır. Farklı olmalıdır.

5. Kurultayın diğer kurultaylardan en büyük farkı, sunulan bildirilerin önceden basılarak, kurultay sırasında delegelere dağıtılmasıdır. Bunun yanısıra 5‘. Harita Kurultayında sponsorluk kurumuda devreye sokulabilmiştir. Genel giderlere oranla sponsorluk oranının düşük olduğu söylenebilir. Ancak bu gelecek yıllardaki Kurultaylar için bir başlangıçtır. Geliştirilerek devam ettirilmesi ekonomik koşullar nedeniyle zorunlu olmaktadır.

Kurultaya gelen bildiri sayısı 40 dolayındadır. Bunların bir bölümü zaman darlığı nedeniyle kurultayda sunulamamıştır. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi sunulamayan bildirilerin Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisinde, yayımlanması için çalışmalar devam etmekte olup, Temmuz/1995 tarihli dergide ilk bölüm bildiriler yayımlanabilecektir.

5. Harita Kurultayına katılan delegelere, katkıda bulunan ve kurultayları destekleyen kamu kuruluşlarına, harita sergisine katılan firmalara, yurt içinden ve yurtdışından bildiri sunanlara, kurultay çalışmalarına katkıda bulunan ve özveri ile görevlerini yerine getiren Yürütme Kurulu üyelerine, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, 6. Kurultayda beraber olmamız dileğiyle saygılar sunarız.

YÖNETİM KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ

Harita-Kadastro Sektörüne ilişkin teknolojik gelişmelerin ve sorunların, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen meslekdaşlarm katılımıyla tartışılarak irdelenmesi, bilimsel ve kalıcı öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenen 5.-Harita Kurultayı 31 Ocak - 3 Şubat 1995 günleri arasında Ankara‘da gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Ülke kaynaklarının planlı ve verimli bir biçimde kullanılması doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi ancak Harita - Kadastro Mühendisliğinin aydın olma sorumluluğunu kullanması ile olanaklı olacaktır.

5. Harita kurultayının gündemi, harita - kadastro mühendisliğinin uygulama alanlarını daha iyi tanımlayabilmek ve gelişen teknoloji ile bulunduğu çizgiyi görebilmek ve tartışmaya açabilmek amacı ile oluşturulmuştur.

Yurtdışından 4- bilim adamının da katıldığı kurultay kapsamlı harita teknolojisi sergisiyle.de önemli bir görevi yerine getirmiştir.

Kurultayda İmar Affı ve getirilmek istenen düzenler üzerinde de durulmuştur.

Kamu eliyle yaratılan kentsel rantların kamu yararına kullanılmasının sağlanması yerine yağma olayının gün geçtikçe artması, gerekli önlemlerin alınmaması bunun yerine gerek siyasal gelecek kaygısı gerekse yağmadan nemalanm‘ak için 10 yılda bir gelen imar afları ile büyük oranda alt yapıdan yoksun, çarpık kentleşme sonucu zaten çıkmazda olan kentlere plansız göç özendirilmektedir.

Kamu arazileri ve özel mülkiyetler üzerine imara aykırı yapılaşma ile bu alanlar, büyük rant getiren bölgelere dönüştürülmekte, sahillerimiz ayrıcalıklı kişi ve kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı işgal ettirilmekte, özelleştirme maskesi altında yeni yağma alanları yaratıldığı gözlenmektedir.

Çağdaş kentleşmenin imar afları ile değil, öncelikle arsa üretmekten geçmekte olup bu çalışmanın başlangıcının ise harita-kadastro hizmetleri olduğu gözden uzak bulundurulmamalıdır.

Söz konusu hizmetlerin günün teknolojik anlayışına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Uydu ölçme yöntemlerinin gelişmesi ve mesleğimizde kullanımı için test ve deneme çalışmalarının yoğunlaştığı, kurultaya sunulan bildirilerden ve sergilenen donanımlardan da anlaşılmaktadır..Bu gelişmeler doğrultusunda, mesleki standartlarda, genel kurullarda ve anlayışlarda büyük bir değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Acil olarak bu yapılmazsa, teknolojik gelişmelerin sunduğu nimetlerden gelişi güzel yararlanılması, kavram ve standart kargaşalarına yol açması doğal olacaktır, Günümüzde hızla gelişen teknoloji özel sektör ve kamu sektörünün kullandığı donanım ve yazılımı .büyük çapta değiştirmektedir. Bu gelişme kamu sektörü ve üniveriîeieri pahalı donanım ve yazılıma büyük yatırım yapmaya zorlarken, yatırımlarda çok az‘payı olan özel sektörü zor. durumda bırakmaktadır. Öte yandan toprak-insan ilişkilerinin çözümünde kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi ve benzeri isimlerle tanımlanan istemlerin kurulması için bütün harita ve kadastro sistemi değişime zorlanmaktadır.

Bütün bu gelişmelerin çok iyi analiz edilerek çağdaş ülkeler arasında yer almamız için gerekli girişimler şimdiden yapılmalıdır.

5 Nisan 1994 istikrar paketi özellikle proje çalışmalarını durdurmuştur. Oysa proje çalışmaları ileriye dönük bîr hizmet olduğundan yatırımların büyük oranda durdurulduğu bunun büyük şansızlık olduğu, toplumdan özveri istenilen bir dönemde bütün alt yapı‘yatırımlarının altlığını oluşturan bir hizmeti durdurmanın tasarruf olmayıp savurganlık olduğu bir gerçektir.
Bu.konuda gerekli işlemler yapılmalıdır.

Ülkemizde eğitimin tam bir açmazda olduğu, araçsız, gereçsiz, laboratuvarsız ve eğitimci kadrosu bulunmayan yeni yeni bölümlerin yeni yeni yüksek okulların açılması ya da öğren‘ci kapasitesinin artırılması meslek alanımızı ciddi şekilde-niteliksiz mühendise doğru götürmektedir. Oysa ülkemizde bunun tanr tersine yetişmiş eleman gereksinimi bulunmaktadır. Bu durum kesinlikle çözümlenmelidir; Ülke genelimde ise aynı sorunların yanı sıra okullar topluluğunun oluştuğu görülmektedir. Bunun göstergesi ise bu okullarda okuyanların belkide temel gereksinimlerini kısarak ayrıca özel dershanelere gitmek zorunda kalmalarıdır.

Toplumların bilişim toplumuna geçtiği bu günlerde, ülkemiz Cumhuriyetin ilk 10 yılmda Atatürk tarafından köy enstitülerinin kurulması ile gerekli altyapıyı sağlamıştır. Bilişim toplumuna geçiş için tam bir altyapı sayılabilecek bu kurumlar kısa bir süre sonra kapatılmıştır. Bugün ülkemiz aynı yasakçı zihniyetle iç içedir. Bu zihniyet değişmediği sürece toplumumuzun 500 yılda bile bilişim toplumuna geçmesi olanaklı görülmemektedir.

Sorun bütün boyutları ile ele alınmalı .gerekli girişimler yapılmalıdır.

3 Şubat 1995 günü yapılan ve Harita Kadastro Sektörünü değerlendiren forumdan çıkan sonuçların ilgili yerlere ulaştırılması ve sonuçlandırılması için çalışmalara derhal başlanmalıdır.

Kurultayda oluşan genel eğilimleri yansıtan bu sonuç bildirgesi ülke ‘yönetiminden sorumlu tüm kademelerdeki görevlilere ve sorumluluk bilinci taşıyan tüm meslek mensuplarına saygı ile sunulur,

BAŞKAN— Sonuç bildirgesi üzerinde bir arkadaşımıza söz vereceğim. Ama lütfen, bir iki dakika içerisinde ne eklemek istediğini anlatsınlar. Buyurun, lütfen. Sayın Doçent Doktor Erol Köktürk, sonuç bildirgesiyle ilgili bir önerisi olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK — Böyle bir karar alınmamış ama, ben Hocamızdan rica ettim, teşekkür ediyorum kendilerine; sonuç bildirgesini tartışmaya açmayı düşünmemişler çünkü. Ancak, benim bu Kurultaydan çıkarılması gerekir diye düşündüğüm en önemli sonuçlardan bir tanesi, sektörün kendisini pazarlaması sorunudur, yani sektörün kendi kalıplarını,‘ sınırlarını aşması sorunudur; yani, aile içi sorunların yanısıra, bizim kendimizi dışarıya doğru yöneltme sorunudur.

Bu. çerçevede, aslında Kurultay içinde bir ara görüşülen HABÎTAT toplantısının bizim dışımızda oluşan bu kamuoyunun, aslında bizler tarafından bundan sonraki süreçte ciddi biçimde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerçi, 1995,yılı- değişik etkinliklere konu olacak.

Bir taraftan, İstanbul Teknik Üniversitesindeki bölümün açılışının 25 inci yılı nedeniyle sanıyorum sürekli etkinlikler olacak, öbür taraftan Türk haritacılığının tarihçesiyle ilgili geldiğimiz noktada baharda bazı etkinlikler olacak; ama, bizim Odamızın bundan sonra kamuoyuna çok düzenli bir biçimde "HABİTAT 1996‘ya Doğru" başlığı altında düzenli mesajlar vermesinin doğru ve yararlı olacağını düşünüyorum.

Alabildiğim bir bilgiye göre, bugün basında vardı yine, HABİTAT‘la ilgili dün bir toplantı yapılmış ve buraya çağrılan kuruluşlar arasında Harita Mühendisleri Odasının olmadığını öğrendim. Yanlış olmasına inanmak istiyorum; eğer bu konuda böyle bir karar varsa da, düzeltilmesi için çaba harcanmasının doğru olacağına inanıyorum ve bu çabaların da 1996 Sonbaharına yönelik olmak üzere, "HABİTAT 1996‘ya Doğru Kentsel Toprak Politikası"- ya da seçilebilecek başka önemli, çarpıcı bir isim altına Ankara merkez olmak üzere yine bir özeî toplantı yapılmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü, HABİTAT toplantısı, harita mühendislerinin, harita kadastro sektörünün yalnızca kendi ülkesiyle ilgili değil, uluslararası alana açılması için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Burada oluşturacağımız görüşler, diğer ülkelere aktarılabilecek görüşler olarak değerlendirilebilir. Odamıza bu konuda önemli görevler düştüğüne inanıyorum ve bu etkinliklerini düzenli bir biçimde, periyodik bir biçimde, her ay açıklama olmak üzere; HABİTAT 1996‘ya yönelik; başka türlü çünkü 2 yılda bir yaptığımız toplantılarla kamuoyuna çıkamıyoruz. Bu somut önerinin de Kurultay Bildirgesi arasında yer almasının doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim,

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Yönetim Kurulu‘nun, bu HABÎTAT toplantısıyla ilgili bir teşebbüse başladığını ben Sayın Başkandan duymuştum. Yani, bu 10 odanın temsilcisi olduğu, bu organizasyona bizim Odanın alınıp alınmadığı konusunda teşebbüse zaten başladılar. Bu anlamlı önerinizi de herhalde Yönetim Kurulunun değerlendireceğini düşünüyorum. 5. Kurultaya katılımlarıyla bize destek veren tüm delegelere, tüm meslektaşlara teşekkür ediyoruz. 6. Kurultayda büyük bir heyecanla buluşmak üzere toplantıyı kapatıyorum, hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.

 
 
  

Fotoğraflar

 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.05.2017 - 06.05.2017
   (BEYTEPE KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   25.03.2015 - 28.03.2015
   (ATO Congresium ANKARA)

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   14.05.2013 - 17.05.2013
   (ATO Kongre Salonu - ANKARA)

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   18.04.2011 - 22.04.2011
   (Sheraton Oteli - ANKARA )

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   11.05.2009 - 15.05.2009
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ -ANKARA)

11. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   02.04.2007 - 06.04.2007
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.03.2005 - 01.04.2005
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

9. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.03.2003 - 04.04.2003
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   19.03.2001 - 23.03.2001
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

7. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.03.1999 - 05.03.1999
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

6. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.03.1997 - 07.03.1997
   (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.01.1995 - 03.02.1995
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.02.1993 - 04.02.1993
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.01.1991 - 01.02.1991
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   06.02.1989 - 10.02.1989
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   23.02.1987 - 27.02.1987
   (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.