ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  23 Şubat 2018, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

 

  

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

01.02.1993 - 04.02.1993 (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

Haberler

Kayıt Yok

 

Sonuç Bildirgesi

Odamızca düzenlenen Harita Kurultaylarının dördüncüsü l-4/Şubat/]993 tarihleri arasında Ankara‘da gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Başbakan Süleyman DEMİREL, Başbakan Yardımcısı Erdal İNÖNÜ, Devlet Bakanı Mehmet BATALLI, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin CEVHERİ, çok sayıda parlementer ve üst düzey yöneticisinin katıldığı açılış gerçekten çok görkemli olmuştur. Ayrıca 4. Harita Kurultayı yazılı ve sözlü basın mensupları tarafından izlenmiş, radyo (TRT), Televizyon Kanalları ve yazılı basında çalışmalar yer almıştır.

4. Harita Kurultayına Türki Cumhuriyetlerden Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan‘ın "Geodezi ve Kartografya" bölümleri yetkilileri ile İngiltere ve Almanya‘dan konusunun uzmanı iki bilim adamı bildirileri ile ayrı bir renk katmışlardır.

4. Harita Kurultayında delege sayısının 800 rakamına ulaşması, Harita sergisi için firmalar son dakika‘da bile yer için isteklerini kesmemeleri gelinen noktanın bir göstergesidir. Öte yandan başlangıçtan bugüne kadar gelinen yol bir projeksiyon içinde izlendiğinde Kurultayımızın yapılış şekli ve yeri konusunda çok yönlü düşünmemiz gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

4. Harita Kurultayının yukarıda çizilen olumlu tablosuna karşın, bildirilerin katılan delegelere önceden verilememiş olması bir eksiklik olarak görülmektedir.

Kurultaya bildiri sunan değerli konuşmacıların bir bölümünün bildirilerini verememeleri, diğer bir bölümün önceden tanımlanan format içinde bildirilerini verememeleri bunun en büyük etkeni olmaktadır. Nitekim, bunun sonucu 4. Harita Kurultay Kitabı da dizgi şeklinde basılabilmiştir. Delegelere Ekim ayı içinde dağıtımının yapılacağı ümit edilmektedir.

Zaman darlığı nedeniyle sunulamayan bildirilerin Harita Kadastro Mühendisliği Dergisi‘nde yayımı konusunda Yayın Kurulu inceleme yapacaktır.

4. Harita Kurultayına katılan delegelere, katkıda bulunan Kamu Kurumlarına, sergiye katılan firmalara, bildiri sunan değerli konuşmacılara, Kurultayın çalışmasında değerli katkıları bulunan Yürütme Kurulu Üyelerine .ve özveriyle çalışan çalışma grubu üyelerine; 4. Harita Kurultay kitabının çıkarılmasında büyük çaba harcayan ekibimize, sonsuz teşekkürlerimizi sunar, 5. Harita Kurultayında sorunlarımızın bir bölümünün çözümlenmiş olarak, birlikte olmamızı dileriz.

Saygılarımızla,
YÖNETİM, KURULU

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

1. GİRİŞ:

Türkiye‘nin harita kadastro hizmetlerine ilişkin sorunlarını üniversite üyelerinin ve kamu kurumlan uzmanlarının katılımıyla yeni teknolojik yöntemleri sergileyerek, kurumlar ve kişiler arasında deneyim aktarımını sağlayarak ve tartışarak bilimsel, bütüncül, ve kalıcı çözüm önerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 4 ncü Harita Kurultayı 1-4 Şubat 1993 günleri arasında Ankara‘da gerçekleştirilmiştir.

Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü‘nün kurultayı onurlandırmaları, yol gösterici, cesaret verici ve teşvik edici konuşmaları, harita kadastro mesleğinin yurt düzeyindeki etkinliğinin gelişen bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Ülke kaynaklarının planlı ve verimli bir biçimde kullanılmasını, doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesini ön planda tutacak bir kalkınma düzeni kurulabilmesi ancak harita kadastro hizmetlerinin desteğiyle mümkündür. 4 ncü Harita Kurultayının gündemi bu gerçeği göz önünde , tutan bir yaklaşımla ve Türkiye‘nin gündeminde bulunan sorunları tartışmaya olanak verecek bir içerikle oluşturulmuştur.

Kurultaya yabancı bilim adamları yanısıra, yeni kurulan Türki Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan‘ın meslek mensubu komite başkanları da katılmışlardır.

Nitelikli bir hizmet içi eğitim özelliği de taşıyan Kurultay, kapsamlı bir harita teknolojisi sergisiyle bu mesleğin her kademedeki mensubu için bir eğitim görevini de yerine getirmiştir.

Kurultayların bilimsel ve yaratıcı çabalan yanında, yönlendirici ve itici yönü de bulunmaktadır. Kurultaylarımız; üniversite mensuplarının, araştırıcı ve uygulayıcıların, bulgularını açıklamaları için uygun ortam hazırlamakta ve bunların geniş bir kesime ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

2. Kurultay Kararlan ve Önerileri

2.1. Kırsal Toprak Sorunları:

Tarım topraklarında istenen verim sağlanamamaktadır. Türkiye‘nin yüzde 2.5 dolayında olan nüfus artışı dikkate alınarak ve tarım ürünleri açısından kendine yeter bir ülke. konumuna gelebilmesi için, tanm topraklarının çevreyi ve toprak ve su kaynaklarını koruyacak bir yaklaşım için tarımda daha yüksek verim alınabilmesi için; sadece GAP bölgesinde yoğun biçimde uygulanmakta olan arazi düzenleme ve arazi toplulaştırma çalışmaları bütün ülke düzeyine yaygınlaştırılmalı, sulama yaürunları ile arazi düzenleme faaliyetleri mutlaka bir eşgüdüm içinde projelendirilmeli ve uygulanmalıdır. Sulama ve düzenleme faaliyetleri bir eşgüdüm içinde projelendirildiğinde haklı ve adil olmayan kamulaştırma işlem ve giderleri de tasarruf edilmiş olacaktır.

2.2. Kentsel Toprak Kullanımı ve İmar Sorunları:

Kamu eliyle yaratılan kentsel rantların yine kamu yararına kullanılmasınıo ve arsa düzenleme çalışmalarında özellikle meslek örgütlerinin katılmasının ve desteğinin sağlanması yönünde önlemler alınmalıdır.

Konut üretiminde olduğu gibi, arsa üretimi de kredi mekanizmalarıyla desteklenmelidir. Sağlıklı ve ekonomik bir kentleşme yönetimi için asgari koşul olan kent bilgi sistemi yaygınlaştırılmalı ve standartları geliştirilmelidir.

Taşınmaz malların gerçek değerlerine dayalı değerleme haritaları üretimine başlanmalıdır. Değerleme hari talan yardımıyla alım satım, kredilendirme,
Emlak Vergisi, kamulaştırma işlemleri, ipotek ve benzeri işlemlerde kolaylık ve adalet sağlanacak ve bu işlemlerde alınmakta olan harç ve vergiler daha anlamlı değerlere ulaşacaktır.

Kentlerdeki kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, telefon, elektrik, doğalgaz ve benzeri teknik altyapı tesislerinin projelendirilmesi ve bu tesislerde meydana gelen arıza yerlerinin belirlenebilmesine olanak verecek, yönlendirici haritaların hazırlanmasına zaman geçirilmeden başlanılmalıdır.

2.3. Kadastro:

Toprak ve mülkiyetle ilişkili tüm sorunlarla doğrudan ilişkili olan kadastronun Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü biçimde 10 yılda bitirilmesi hedefi de gözetilerek kadastro bilgi ve belgelerinin kırsal ve kentsel topraklardaki her tür düzenleme ve projelendirme çalışmalarında kullanılacak içerik ve standartlara ulaştırılması esas alınmalıdır.

Çeşitli amaçlarla düzenlenen haritalar ile kadastro haritaları arasında sağlıklı ilişki kurulabilmesi için ülke 3 ncü derece yüzey ağı projesi, üretilecek her türlü büyük ölçekli harita ve planlar için dayanak olacak biçimde ve olabildiğince kısa zamanda gerçekleştirilmelidir.

Çağdaş kadastro, toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bilgi sistemidir. Bu ilişkiler imardan altyapıya, mülkiyetten yargıya, ulaştırmadan sulamaya, diğer bütün mühendislik hizmetlerine uzanan bir ilişkiler bütünü olarak ele alınmalıdır.

Harita kadastro bilgi sistemi diğer sektörlerde oluşturulacak bilgi sistemlerinin mekân boyutlu altlığını oluşturacak biçimde hazırlanmalıdır.

2.4. Eğitim:

Kamu kuramları ihtiyaçlarının daha kolay karşılanabilmesi, bilim ve uygulama ilişkilerinin daha yoğun biçimde sağlanabilmesi için Ankara‘daki üniversitelerden birinde harita ve kadastro mühendisliği eğitimi veren bir bölümün açılması, ayrıca bu bölüm içinde ya da bu bölümle bağlantılı uluslararası bir "Jeodezi ve Fotogrametri Enstitüsif‘nün kurulması gerekli görülmektedir. Bu enstitü aracılığıyla yeni oluşan Türki Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu‘daki diğer ülkelere eğitini ve danışmanlık hizmetleri verilebilecektir.

2.5. Harita ve Harita Bilgilerinin Gizliliği Sorunu:

Uzaktan algılama ve uydu jeodezisindeki gelişmeler, harita ve harita biîgilerindeki gizlilik sorununu ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle 6 neı Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü biçimde harita ve Harita Bilgilerinin Temin ve Kullanma Yönetmeliği günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir.

2.6. Yeniden Yapılanma:

Kurulması beklenen Kentleşme ve Konut Bakanlığı, kentlerde oluşan rantların kamuya geri dönmesini sağlayacak gerek arsa üretimi ve gerekse altyapı yatırımları konusunda yerel yönetimler, Arsa Ofisi ve Millî Emlak Genel Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlayacak, yerel yönetimlerle merkezî yönetim arasındaki eşgüdümü sağlayacak, yeni kentleşme ve yerleşim politikası üretebilecek yapıda kurulmalıdır.

Arz ederim.

 

 
 
  

Fotoğraflar

 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.05.2017 - 06.05.2017
   (BEYTEPE KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   25.03.2015 - 28.03.2015
   (ATO Congresium ANKARA)

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   14.05.2013 - 17.05.2013
   (ATO Kongre Salonu - ANKARA)

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   18.04.2011 - 22.04.2011
   (Sheraton Oteli - ANKARA )

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   11.05.2009 - 15.05.2009
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ -ANKARA)

11. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   02.04.2007 - 06.04.2007
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.03.2005 - 01.04.2005
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

9. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.03.2003 - 04.04.2003
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   19.03.2001 - 23.03.2001
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

7. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.03.1999 - 05.03.1999
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

6. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.03.1997 - 07.03.1997
   (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.01.1995 - 03.02.1995
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.02.1993 - 04.02.1993
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.01.1991 - 01.02.1991
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   06.02.1989 - 10.02.1989
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   23.02.1987 - 27.02.1987
   (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.