ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  24 Mart 2018, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

 

  

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

28.01.1991 - 01.02.1991 (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

Haberler

Kayıt Yok

 

Sonuç Bildirgesi

Odamızca düzenlenen 3. Harita Kurultayı 28 Ocak 1991-1 Şubat 1991 günlerinde Ankara‘da yapılmıştır. Kurultaya ilginin Kurultay boyunca eksilmeden sürmesi, harita kurultaylarının kurumsallaştığınm ve geleneksel hale geldiğinin göstergesidir.

Üçüncü Kurultayda diğer harita kurultaylarına göre katılım, daha da artmıştır. Özel sektörümüzün bu kurultaya da ilgisinin beklenenin altında olduğu gözlenmektedir. Ayrıca kurultaya 690 delegenin katılmasına karşın, gerçek katılım daha fazla olmuştur.

Kurultaya gönderilen bildirilerin büyük bölümü (% 82) kurultayda sunulmuştur. Kurultaya sunulan bildirilerde en büyük pay yine üniversitelerdir. Ancak
bunların çok büyük bölümü çağrılı bildiridir.

Üçüncü Kurultayda çok önemli gerçek ortaya çıkmaktadır: Kurultaya gönderilen bildirilerde giderek bir azalma olmaktadır. Bu durum, gelecek kurultayların ilgi ve canlılığını doğrudan etkileyebilecek bir olumsuzluktur.

Kurultaya gönderilen ve sunulan bildirilerin konulara göre dağılımı gösterilmiştir. Mesleki konular FİG‘in komisyonlarına paralel olacak biçimde dokuza
ayrılarak bildiriler buna göre değerlendirilmiştir. Bildiriler açısından 3. Kurultayın diğerlerinden bir farkı çağrılı bildirilere bu kurultayda daha fazla yer verilmiş olmasıdır. Bu yolla meslek dışında, ekonomi, sosyoloji, şehircilik ve bilgisiyar teknolojisi alanlarında ülke çapında ün yapmış bilim adamları kurultaya konferansçı olarak çağrılabilmiştir.

3. Harita Kurultayında bir panel ve üç açık oturum yapılmıştır. Üç kurultayda yapılan panel ve açık oturumlar gösterilmiştir. Kurultayda panel ve açık oturumlar ilgi ile izlenmiştir.

3. Harita Kurultayında bir tanıtma kitapçığı ve üç basın bülteni çıkarılmıştır. Ancak Körfez savaşı nedeniyle basın bültenleri basında beklenen ilgi görmemiştir. Ayrıca TRT‘nin sabah programında kurultayla ilgili bir söyleşi yer almıştır.

3. Kurultayda haritacılık sanayinde çalışan alet ve bilgisayar firmaları ile diğer firmaların ürünlerinin sergilendiği "Sanayi Sergisi" büyük ilgi görmüştür. Sergiye katılan firmalar da gösterilmiştir.

Kurultaya katıln delegelere, katkıda bulunan kamu kurumlarına, sergiye katılan firmalara, bildiri sunan, açık oturuma katılan konuşmacılara ve sergiye katılan firmalara içtenlikle teşekkür eder, 4. Harita Kurultayında beraber olmak ümidiyle esenlikler dileriz.

Yönetim Kurulu

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

1. GİRİŞ

Türkiye‘nin Harita Kadastro Sektörüne ilişkin sorunlarını, üniversitelerden, kamu kuram ve kuruluşlarından ilgili uzmanların katılımı ile tartışarak bilimsel, bütüncül ve kalıcı çözüm önerileri geliştirmek üzere düzenlenen 3.Harita Kurultayı, 28 ocak- 1 Şubat 1991 günleri arasında gerçekleşmiştir:

Kurultayın hedefleri, başlangıçta aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a) Harita Kadastro hizmetlerini ve mesleğini kamu oyuna tanıtmak,
b) Delegelere, yakın geleceği görmeye ve planlamaya yarayacak bir bakış açısı kazandırmak,
c) Delegelerin bilim ve teknolojiyi daha iyi tanımalarım sağlamak,
d) Kurultayın bir parçası olarak oluşturulan Harita Donanım Sergisi‘nde, delegelerin teknolojinin son ürünlerini tanımalarına ve incelemelerine ortam hazırlamak.

Harita Kadastro hizmetleri, tüm altyapı yatırımlarının temelini oluşturmaktadır. Harita, planlama ve projelendirme faaliyetleri, yatırım maliyetlerinin % 3‘ünü oluşturmaktadır.

Sağlıklı harita, sağlıklı plan ve projeler kendilerini yatırım bünyesinde bir kaç kez finanse ederler. Bu nedenle, harita alımına, planlama ve projelendirme faaliyetlerine ayrılan kaynaklar, kesinlikle boşa harcama olarak değerlendirilmemelidir.

2. KENTSEL SORUNLAR

Türkiye‘de kentsel alan kullanımı ve arsa üretimi konularında ciddi sorunlar bulunmaktadır.

1990-1994 yıllan arasında olası % 5‘lik kentleşme hızı ile 7,5 milyon insan kent nüfusuna katılacak, 1,7 milyon konut ihtiyacı doğacaktır.

Plansız yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın önlenebilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınması gerekli görülmüştür.

i. Türkiye için üniversitelerin, siyasi kuruluşların, meslek kuruluşlarının ve ilgili devlet organlarının ortak çalışması ile bir kentleşme politikası oluşturulmalıdır.

Bu politika içinde, arsa üretimi önlem ve yöntemleri özenle belirlenmelidir.

ii. Kentlerin yakın çevresinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin kadastrosu hızla yapılmalı, haksız işgaller önlenmelidir. Hazine
adına tescil edilen alanların hızla imar planları hazırlanmalı ve oluşturulacak arsaların gerçek ihtiyaç sahiplerine uygun koşullarla dağıtımları gerçekleştirilmelidir.

ııı. Kent içindeki arazi ve arsa düzenlemelerinde, ortaya çıkan adaletsiz uygulamaları önlemek amacıyla taşınmaz değerleme yöntemi geliştirilmelidir.

Kentsel yaşamın ayrılmaz parçası olan, insan yaşamına kolaylık ve rahatlık sağlayan ve sağlıklı çevre oluşturmada önemli yeri bulunan kanalizasyon, su boruları, elektrik ve telefon kabloları, doğalgaz boruları gibi teknik altyapı tesislerinin yer altındaki konumlarının ölçülerek haritalarının oluşturulması önemli bir ihtiyaçtır. Deneme niteliğinde yapılmış bazı çalışmalar değerlendirilerek, bu tesislerin yeraltı haritalarının yapılmasına hızla başlanmalıdır.

3. TARIMSAL SORUNLAR

Türkiye‘de tarım işletmesi sayıları sürekli artmakta, tarım işletmelerinin sahip oldukları topraklar küçülmekte ve tarım verimi yeterince yükselülememektedir. Bir tarım işletmesinin ortalama 6 parseli vardır ve 10‘dan daha fazla parsele sahip işletmeler tüm işletmelerin % 2ö‘sini oluşturmakta ve bu işletmelerin toprakları, tüm toprakların % 38‘ini bulmaktadır. Tarlaların % 80‘i sulama ağından, % 6O‘ı ulaşım ağından doğrudan yararlanamamaktadır. Bu olumsuzluklar, tarım verimini büyük ölçüde düşürmekte ve ayrıca çiftçiler arasında cinayetlere kadar varan olaylara neden olmaktadır.

Artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi, tarım kesiminde gözlenen sorunların çözümü ile tarımsal verimliliğin artırılabilmesi için Arazi Toplulaştırması daha yoğun ve yaygın biçimde uygulanmalıdır.

4. KADASTRO VE SORUNLAR

Toprağa ilişkin tüm sorunlarla doğrudan ilişkili olan kadastronun, VI. Plan‘da öngörüldüğü biçimde, 10 yılda bitirilmesi hedefi de gözetilerek, kadastro bilgi ve belgelerinin kırsal alan düzenlemelerinde, imar planlama ve uygulama faaliyetlerinde ve her tür projelendirme çalışmalarında kullanılabilecek nitelik ve içerikte üretimi sağlanmalıdır. Çeşitli amaçlarla düzenlenen halihazır haritalar ile kadastro planları arasında sağlıklı ilişki kurulabilmesi için Ülke Üçüncü Derece Yüzey Ağı projesi, olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Yüzey Ağı, üretilecek her tür büyük ölçekli harita ve planlar için temel dayanak alınmalı ve bu nedenle en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. Harita Kadastro Bilgi Sistemi, diğer sektörlerde oluşturulacak bilgi sistemlerinin de temelini oluşturmalıdır. Bu hedefi gözetecek biçimde, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği sayısal üretimi öngörmüştür. Sayısal üretimin gerçekleşmesi için gereken donanım ve hizmetiçi eğitim faaliyetleri bir bütünlük içinde planlanmalıdır.

5. GİZLİLİK SORUNU

Harita alımı ve uygulama hizmetlerinde ciddi bir darboğaz olarak ortada duran "Harita ve Harita Bilgilerinin Gizliliği" konusu, daha fazla gecikilmeden, ele alınmalıdır. Günümüzde, gelişmiş olan uydu jeodezisi ve uzaktan algılama tekniklerinin sağladığı olanaklar, gizliliğin anlam ve önemini ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle, VI. Plan Özel îhtisas Komisyonu raporunda da öngörüldüğü biçimde, savunma amaçlı olmayan haritalar ve harita bilgileri gizlilik kapsamından çıkarılmalı ve böylece projelendirme hizmetlerinin engellenmesi önlenmelidir.

Harita ve kadastro hizmetlerinin daha hızlı ve nitelikli üretiminde önemli yeri olan haritacılık özel sektörü, ilk deneme nitelikli çalışmalarda başarılı olmuştur. Bu denemelerden yararlanılarak ve güçlü bir denetim sistemi kurularak, kadastro teknik hizmetlerinin özel sektör olanak ve kaynaklanyla üretimine daha yoğun ve yaygın biçimde devam edilmelidir.

6. YENİDEN YAPILANMA SORUNU

Günümüze kadar harita ve kadastro hizmetleri birbirleri ile bütünleşik hizmetler olarak değerlendirilememiştir. Büyük ölçekli harita bilgilerinin üretimi ve arşivlenmesi konusunda bir karmaşa sürüp gitmekledir.

Harita ve Kadastro hizmetlerini üreten ve kullanan kuruluş ve kişilerin gereksinimleri de dikkate alınarak, dağınıklık ve karmaşayı gidermek ve bir bütünlük sağlamak üzere, Harita kadastro hizmetlerinin tümünden sorumlu ve yetkili bir devlet kuruluşu belirlenmeli ve yeniden örgütlenmelidir.

7. SONUÇLAR VE İZLEME

Sektör ile ilgili daha bir çok sorun bulunmaktadır. Yukarda değinilen sorunlar, 1990‘h yıllarda öne çıkan sorunlar olarak belirlenmiştir. Çözümü gereken sektörün diğer sorunlan kurultay bantlannm çözümünden sonra belirlenecektir.

Geliştirilen önerilerin, kurultay ses bantlannm çözümünden sonra oluşturulacak bir uzman ekip tarafından incelenmesi, önceliklerinin belirlenmesi, ilgili kuruluşlara aktarılması, izlenmesi, gerektiğinde bilimsel destek sağlanması ve bu çalışmaların 4. Kurultaya kadar sürdürülmesi uygun bulunmuştur.

 
 
  

Fotoğraflar

 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.05.2017 - 06.05.2017
   (BEYTEPE KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   25.03.2015 - 28.03.2015
   (ATO Congresium ANKARA)

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   14.05.2013 - 17.05.2013
   (ATO Kongre Salonu - ANKARA)

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   18.04.2011 - 22.04.2011
   (Sheraton Oteli - ANKARA )

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   11.05.2009 - 15.05.2009
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ -ANKARA)

11. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   02.04.2007 - 06.04.2007
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.03.2005 - 01.04.2005
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

9. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.03.2003 - 04.04.2003
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   19.03.2001 - 23.03.2001
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

7. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.03.1999 - 05.03.1999
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

6. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.03.1997 - 07.03.1997
   (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.01.1995 - 03.02.1995
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.02.1993 - 04.02.1993
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.01.1991 - 01.02.1991
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   06.02.1989 - 10.02.1989
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   23.02.1987 - 27.02.1987
   (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.