ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  24 Mart 2018, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

 

  

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

06.02.1989 - 10.02.1989 (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

Haberler

Kayıt Yok

 

Sonuç Bildirgesi

Odamızca 6-10 Şubat 1989 tarihleri arasında düzenlenen TÜRKİYE II. HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAY‘I Ankara D.S.İ. Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 5 gün süreyle yapılmıştır. Kurultay‘da delegelerin büyük ilgi ve katılımlarının 5 gün boyunca aynı duyarlılıkla sürmesi sevnidirici olmuştur.

Türkiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay‘ımiza, I‘inci Kurultay‘ımızda olduğu gibi 70 bildiri gönderilmiştir. Kurultay süresince 9 oturum düzenlenmiştir. Bu oturumlardan 6‘sı açık oturum, 3‘ü ise panel şeklinde yapılmıştır. Kurultay süresince ancak 20 bildiri tartışmaya sunulabilmiştir.

Kurultay sırasında 9 firmanın donanım ve yazılım olarak en son ürünlerini, sundukları sergi 5 gün boyunca katılanların büyük ilgisini görmüştür.

Kurultaya ilişkin değerlendirmeyi, kitabımızın başında yer alan "SONUÇ BİLDİRGESİNDE‘ geniş olarak bulacaksınız. Ayrıca bu konuda HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ DERGİMİZİN 63. üncü sayısında iki ilginç değerlendirmeye de yer verilmiştir.

Bu arada Kurultay Kitabı ile ilgili bazı açıklamaların da yapılmasında yarar görmekteyiz.

* II. Kurultay kitabını hetürlü olanakları zorlamamıza karşın I. Kurultay kitabında olduğu gibi birinci hamur kağıda basmadığımız için üzgünüz. Ancak, kağıt fiatlarının inanılmaz şekilde artmış olması böyle bir yola başvurulmasını zorunlu hale getirmiştir.

* Kurultay havasım daha iyi yansıtacağı düşünülerek, açık oturum, panel ve bildiri tartışmaları bantlarından çözüm şekliyle aynen basılmıştır.

* Süresi içinde elimize geçen bildiri metin orijinaline sadık kalınarak aynen basılmıştır.

" Tüm titizliğe rağmen olan baskı hataları için bir yanlış-doğru cetveli eklenmesi zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye II. Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın gerçekleşmesinde ilgi ve desteğini esirgemeyen mesleğimizin güçlendirilmesi için her türlü çabayı sarfeden değerli üyelerimize, destek ve katkılarını esirgemeyen başta Üniversitelerimiz "Jeodezi ve Fotogramctri Mühendislik" bölümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

1. GİRİŞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın son dönemlerde gelenekselleştirdiği etkinliklerden olan Bilimsel ve Teknik Kurultayların ikincisi 06-10 Şubat 1989 tarihleri arasında Ankara‘da gerçekleşmiştir.

* Sektörün değişik alanlarında oluşan bilgileri meslektaşlara aktarma,
* Bilim ve teknolojiyi daha iyi tanıma,
* Sorunların saptanmasına, tartışılmasına ve çözüm yollan geliştirilmesine ortam hazırlama,
* Kurumlararası iletişimi güçlendirme
* Sosyal etkinlikleriyle meslektaşlar arası tanışmayı ve kaynaşmayı sağlama,
* Sergisinde teknolojinin en son ürünleriyle topluca buluşmayı, tanışmayı ve karşılaştırmayı olanaklı kılma,amacını taşıyan kurultaylar, sektörün en üst düzeyde değerlendirildiği platformlardır.

İkinci Kurultay, Ülkemizde, harita-kadastro sektöründe yeniden yapılanma, örgütsel ve tüzel yeni düzenleme arayışlarının yoğunlaştığı, gelişmiş teknoloji kullanma eğiliminin giderek güçlendiği, arsa düzenlemelerinde yeni yöntemlerin tartışıldığı, kırsal alan düzenlemelerinin kritik bir noktaya ulaştığı, buna karşın haritacıların bu düzenlemelerde etkin olma olasılığının oldukça güçlendiği bir ortamda toplandı.

2. BİRÎNCÎ KURULTAY SONRASI GELİŞMELER

Sektörün hizmet alanının genel anlamda ortaya konduğu, önemli hizmet alanlarındaki durumun ve gelişmelerin irdelenerek değerlendirildiği, yabancı meslektaşların çağrılmasıyla uluslararası alanla bir köprünün kurulduğu 1. Kurultay; Şu önerileri getirmişti.

* Harita, kadastro, imar uygulamaları ve kırsal alan düzenleme çalışmalarına yönelik hizmetlerin daha etkin bir biçimde yürütülmesi,
* Kentsel, kırsal ve orman alanlarında sürdürülen farklı uygulamaların ortadan kaldırılması ve çok amaçlı kadastro üretimine geçilmesi,
* Büyük ölçekli harita-kadastro faaliyetlerinden sorumlu bir kurumun oluşturulması,
* Ulusal bir yer kontrol noktaları ağının kurumlar arası eşgüdemîe gerçekleştirilmesi,
* Fotogrametrik yöntemin çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarca kullanılmasına elverecek düzenlemelere gidilmesi,
* Sektör hizmetlerinin hızlandırılmasında özel sektör olanaklarından yararlanılması,
* Üretilmiş harita bilgilerinin Arazi Bilgi Sistemi oluşturma açısından değerlendirilmesi,
* Ölçme ve hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı Jeodezi ve Fotogrametri Enstitüsü ya da Kurumu oluşturulması, önerilerini geliştirmişti.

I. Kurultaydan bu yana, genel olarak sektörde köktenci bir gelişme olmadığı söylenebilir. Ancak biçimsel denebilecek bazı düzenlemeler de yapılmıştır. Örn.

* Kentsel ve kırsal alanlardaki farklı kadastro uyuglamalanna son verilmiş,
* En azından başlangıçta genel kabul görmeyen ve Ülke nirengi ağına bağlama gibi önemli noktaları, önkoşulları sağlanmadan, ele alan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Geçmiş dönemin önemli bir gelişmesi ise, başlangıcı ve bugünüyle değişik değerlendirmelere konu olsa da, fotogrametrik yöntemle harita yapımının özel sektöre açılmış olmasıdır.

3. İKÎNCÎ KURULTAY‘IN ÖZELLİĞİ

Bir geleneğin başlatılması, yerleşmesi ve yaşatılması kolay bir süreç değildir. Gelenek, ancak, ilgili topluluk tarafından benimsenirse oluşabilir. Sektör sorunlarının üst düzeyde hem de meslektaşların yoğun katılımıyla, topluca ele alınmasının meslek tabanında yarattığı etki geçen dönem boyunca görülmüştür. Ülkede toplumsal yapıda son yıllarda gözlenen değişmeler, ülke sorunlarının bir parçası olarak mesleki sorunlara daha etkili yaklaşma eğilimleri ve meslekdaşlarda sektörün bugünü ve geleceği ile ilgili olarak oluşan özlemler kurultay beklentisini güçlendirmiştir. Bu olumlu gelişmeler kurultayların bir geleneğe dönüşmesini desteklemiş, 2. kurultayın önemini ve özelliğini belirlemişlerdir.

* Kurultaya birincisinden fazla katılımın olması, bunun yanısıra delegelerdeki ve meslektaşlardaki heyecan,
* Kurultay boyunca oturumlara gösterilen yoğun ilgi,
* iller Bankasının dışındaki kurumların 2. kurultaya destek verme gereksinimi duymuş olmaları,
* Alet firmalarının kurultaya daha yoğun ilgi göstererek, oluşan havayı bütünlemeleri,

Bu kurultayı belirleyen önemli özelliklerdir.

Ancak bu havanın yaratılması kolay olmamıştır. Kurultayın hazırlanması ve organizasyonu sürecinde yükün daha az kişi tarafından taşınması, sonuçta bazı eleştirileri yanısıra getirmiştir. Yapılan bu olumlu eleştiriler Kurultayların hazırlanmasıyla ilgili şu önerilere dönüşmüşlerdir:

* Programda belirtilen ve açılış konuşmasında dile getirilenin tersine, kurultayların iki yılda bir yapılması uygun olacaktır.

Kurultayın hazırlanmasına daha profesyonelce yaklaşılması gerekmektedir. Bildirilerin özetleri yerine, kendilerinin gönderilmesi programın daha nitelikli oluşmasını sağlayacaktır.

Kurultaylar arası dönemin, kurultayın eğilimleri doğrultusunda konulu seminerler ve açıkoturumlarla doldurulması genel bir istemdir.

Gerek Kurultayın gerekse konulu seminer ve toplantıların dışa açılması ve komşu meslek ilgililerinin katılımıyla gerçekleşmesi bu sektörlerle bütünleşmemizi kolaylaştıracaktır.

Kurultaya gönderilen bildirilerin oluşacak bir komisyonca değerlendirilerek en iyilerinin ödüllendirilmesi, daha nitelikli çalışmalar için bir yarışma yaratacaktır. Danışmanlara simge olmanın ötesinde bir işlev yüklenmesi, kurultayların niteliğini artıracaktır.

4. KURULTAYIN TEMEL KONULARI ve İLETİLERİ

Beş gün boyunca süren oturum ile toplantılarda, bir çok sorun dile getirilmiş ve tartışmaya açılmıştır. Ancak gündeme getirilen öyle konular vardı ki, bunlar kurultayı belirlemişlerdir. Bu yanı ile kurultay, sektördeki temel sorunların saptanması ve aşılması için önemli bir platform oluşturmuştur.

4.1. Kurultayda tartışmaların yoğunlaştığı ve birçok delegenin değişik yönlerden ele aldığı konu "Harita bilgilerinin kullamlmasıydı. "Gizlilik" kavramında özetlenen harita bilgilerinin kullanılmasındaki engellerin sektörde neden olduğu olumsuzlukların aşılması ve sektör içindeki bilgi akışının, veri alışverişinin sağlanması delegelerin genel istemi olarak ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde savunma amaçlı olanların dışındaki harita bilgilerinin kullanımının doğallaşması, sektördeki bazı temel tıkanıklıkların aşılması ve toplumda
harita kullanım alışkanlığının oluşması için gizlilik mutlaka aşılmalıdır. Günümüzün gelişen teknolojisi, uzaysal alım ve ölçme yöntemleri, toplumların ve mesleklerin daha sıcak bütünleşme eğilimleri içine girmiş olmaları, gizliliğin anlamını ve önemini yitirdiğini ortaya koymaktadır. Çünkü bugün ne dünyamız ne de ülkemiz 30 yıl önceki koşullardır.

Kurultayda, düşünce düzeyinde de olsa, gizlilik aşılmıştır. Beklentiler, harita bilgilerinin kullanımına çağımızın ve günümüzün gerektirdiği biçimde yaklaşılmasına kaymıştır.

4.2. Sektörümüzdeki temel sorunlar sıralamasında örgütlenme ilk sıralarda gelmektedir. Sektördeki örgütlenmenin dağınık olduğu, bu yapısıyla da sektörün sektör olma işlevini gereği gibi yerine getiremediği temel bir saptamadır. Örgütlenmede en önemli nokta, hizmetin yerine getirilmesidir, yani işlevselliktir. Hizmet üretimi söz konusu olunca örgütlenmeyi iki düzlemde ele almak gerekiyor. Kamu Sektörü ve Özel Sektör.

Kamu kesiminde şu an var olan Kurumsallaşma, harita-kadastro sektöründen beklenenlere, istenen ve olması gereken düzeyde yanıt vermemektedir. Bu kesim de iki noktada değerlendirilmelidir:

Temel haritanın ve küçük ölçekli harita üretiminin örgütlenmesi, Büyük ölçekli haritaların üretiminin kadastro hizmetlerinin, toprak düzenlemelerinin ve özgün diğer harita mühendislik hizmetlerinin örgütlenmesi.

Bu cjoğrultuda oluşacak kurumsallaşma, gelişen bir ülkenin birçok alandan gelecek harita gereksinmesine dayanmalı, temel amaç çok yönlü olarak konulmalıdır. Savunma amaçlı haritaların yapılması ayrı bir örgütlenme olmalıdır. Kamu kesiminin örgütlenmesinde özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iller Bankası Harita Dairesi‘nin bugünkü durumları, önyargılardan ve kaygılardan uzak, nesnel ve çağdaş anlamda yeniden, ama mutlaka değerlendirilmelidir, iller Bankası‘nm Belediyelerden gelecek isteme bağlı hizmet verme özelliği düşündürücüdür. Kurultayda, sektörde güçlü bir harita kurumunun daha doğrusu merkezin, bir odak noktasının yaratılması istemi belirginlik kazanmıştır.

Geçmişe baktığımızda serbest çalışanların durumu ve sorunları, ilk kez bu kurultaydaki yoğunlukta ele alınmıştır. Tartışmaların sonucu şöyle özetlenebilir:

"Ülkemizde harita-kadastro sektöründe özel sektör henüz oluşmamıştır." Serbest çalışanlar, 1027‘ye varan tescilli bürolar ve şirketleriyle dağınık ve güçsüz bir görünüm vermektedirler. Ama şu da ortaya çıkmıştır: harita hizmetlerinin üretiminde özel çalışanların potansiyeli, daha yoğun biçimde değerlendirilmelidir. Sektörümüzde güçlü bir özel sektörün oluşumuna gereksinme vardır. Bu oluşunun ön koşullan olan sermaye, nitelikli insangücü ve
gelişmiş teknoloji bütünlüğünün sağlanmasında kamu kesiminin yönlendirme görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu kesiminin özel sektör oluşumuna vermesi gereken destek şu noktalarda yoğunlaşmaktadır:

* Master planlann oluşturulması ve bu çerçevede özel sektöre iş yaptırmada bir sürekliliğin ve kesinliğin sağlanması,
* ihalelerde, işin başlangıcında avans verme sürecinin tüm kurumlarca uygulanması,
* İhalelerde, özel sektör oluşumunun ön koşullarına yönelik olaraıc, yüklenicileri yatırıma zorlama yöntemlerinin uygulanması, artı değerin sektör içinde kalmasının özendirilmesi,
* Özel çalışanların teknolojik yenilenmelerini sağlamak için devlet teşviklerinden yararlandırılması,
* Özel çalışanların yurt dışında hizmet yapma gücünün artırılması,

Özel çalışanlar kanadında, önümüzdeki dönemde dağınıklığın toparlanmaya dönüşmesi için yeni ve güçlü örgütlenme eğilimlerinin oluşacağı ortaya çıkmıştır.

4.3. Bugüne kadar yapılan uygulamalar, edinilen deneyimler ve bilgi birikimi ile harita-kadastro sektörü, hizmet alanına düşecek her tür sorunun üstesinden gelecek kuramsal birikime, insangücü ve teknoloji potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, sektör hizmetlerinde yabancı firmaların ve mühendislerin görevlendirilmesine kesinlikle gereksinim yoktur. Son yıllardaki dışa açılma eğilimlerinin bir sonucu olarak, ülkemizdeki önemli projelerin yapımı ve uygulanmasında, TMMOB Yasası‘na da aykırı biçimde, yabancı mühendislere görev verilmesi, yerli teknik insangücümüzün taşaron durumuna düşürülmesi kabuüenilemez,

4.4. Günümüzde toplumun her alanında doğru bilgiye olan gereksinim artmıştır. Ham veriden kullanılabilir bilgi üretilmesine, bu bilgilere kolay ve hızlı ulaşılmasına, elektronik alanındaki gelişmeler ve bilgisayarlar neredeyse sınırsız olanaklar sunmaktadırlar. Bunun mesleğimize yansımalarından biri  de, verilerin işlenmesi, sunulması ve saklanması için bilgi sistemlerinin oluşturulmasıdır. Özellikle büyük ölçekli harita üretimi ve kamu ölçmeleri alanında bilgi sistemlerinin kurulması, kurultayın ağırlıklı bir bölümünü oluşturmuştur. Bu konudaki tartışmalardan, henüz kavramlaşma ve tartışma aşamasında olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

Sektörümüzde adı ne olursa olsun, FIG‘in ve Uluslararası alandaki meslek topluluğumuzun benimsediği anlamda ve içerikte bilgi sistemlerinin kurulması genel bir beklentidir. Ancak başkalarına bakarak, Ülke koşullarını derinlemesine ve sabırlı biçimde irdelemeden, bu konuda kuram ve hedefler yönünden bir olgunluğa varmadan bilgi sistemlerinin kurulmasına girişmek, bunun için hemen yasalar çıkarmak beklenen çözümü getirmeyebilir. Sektörümüz bilgi sistemlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz değildir. Mesleğimizin geleceği olarak nitelenebilecek böylesi sistemlerin altyapısının mutlaka oluşturulması gerekmektedir. Konunun bütün boyutlarıyla ve derinlemesine ele alınması ülke koşullarında gerçekleştirilmesine yönelik tartışmaların önümüzdeki dönem farklı biçimde başlatılması, meslek tabanının bu konuda sürekli bilgilendirilmesi, bunun da daha fazla gecikme daha yoğun ilgi göstermesi gerekmektedir.

4.9. Kurultayda dile getirilen diğer birçok sorun, sayılanlardan daha önemsiz  değildir. Bu sorunların yukarıdaki sorunlarla bağlantıları ve ilişkileri vardır. Çözüm arayışları bu sorunlar için de söz konusudur ve üretilmiştir de. înamyoruzki çözüm önerileri ve bilgi iletileri ilgililerine ulaşmıştır. Kurultayın tartışma platformu bu konuların dile getirilmesiyle bütünlenmiştir.

4.10.Bunlann yanısıra kurultayda dile getirilmeyen önemli sorunlar da vardır. Bunların başında kamu kesiminde çalışanların ekonomik demokratik haklan ve özlük soruları gelmektedir. Bu sorunları doğrudan yaşayan meslektaşlarımızın bundan sonraki Kurultaylara ve toplantılara getirmeleri beklenmektedir,

5. SONUÇ

Kurultayın beş gün süren yoğun ve yorucu çalışmaları önemli ve anlamlı sonuçlara dönüşmüştür. Bazı eksikliklere ve aksaklıklara karşın kurultayın amacına ulaştığı ve kurultaydan beklenenin gerçekleştiği vurgulanmalıdır. Kurultay, mesleğimizi yeniden üretme uğraşlarına önemli açılımlar vermiştir. Türkiye 2. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı sonuçlanmıştır. Ancak, şimdi oluşan önerileri gerçeğe dönüştürme dönemi başlıyor.

En büyük dileğimiz 3. Kurultayı yeni ve daha farklı sorunların belirlemesidir. Bunun sağlanması ara dönemde, sektöre karşı duyarlıklan hergün artan meslektaşlarımızın gösterecekleri çabalara, özverilere ve dinamizme bağlıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, şimdiye değin olduğu gibi, bundan sonra da sektörde toparlayıcı olma, sorunlann özgürce tartışılması için ortamlar yaratma, meslektaştan bir araya getirme ve kaynaştırma üğraşlannı aralıksız sürdürecektir.

 
 
  

Fotoğraflar

 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.05.2017 - 06.05.2017
   (BEYTEPE KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   25.03.2015 - 28.03.2015
   (ATO Congresium ANKARA)

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   14.05.2013 - 17.05.2013
   (ATO Kongre Salonu - ANKARA)

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   18.04.2011 - 22.04.2011
   (Sheraton Oteli - ANKARA )

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   11.05.2009 - 15.05.2009
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ -ANKARA)

11. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   02.04.2007 - 06.04.2007
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.03.2005 - 01.04.2005
   (ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ - ANKARA)

9. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.03.2003 - 04.04.2003
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

8. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   19.03.2001 - 23.03.2001
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

7. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.03.1999 - 05.03.1999
   (BİLKENT HOTEL - SAKARYA SALONU - ANKARA)

6. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   03.03.1997 - 07.03.1997
   (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)

5. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   31.01.1995 - 03.02.1995
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

4. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   01.02.1993 - 04.02.1993
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

3. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   28.01.1991 - 01.02.1991
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

2. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   06.02.1989 - 10.02.1989
   (DSİ KONFERANS SALONU - ANKARA)

1. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
   23.02.1987 - 27.02.1987
   (TCK KONFERANS SALONU - ANKARA)


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.