ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN (EÜAŞ) 2015/17101 İHALE KAYIT NUMARASI İLE YAYIMLANAN İHALE İLANI HK.

Sayı : 3/B15-379                                              23/02/2015

Konu : İhale hk.

 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)
İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

Kurumunuzca Kamu İhale Kurumunun 2015/17101 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında; "EÜAŞ Gn. Md. Ait Tüm İşletme ve Tesis Müdürlükleri, Özelleştirilen Enerji Santralları ile Bağlı Ortaklıklar Dâhilindeki Tesislerde Yapılacak Mühendislik, Mimarlık, Planlama Hizmetleri, Kamulaştırma, Haritacılık ve İmar Uygulaması Danış. Hiz. Alımı" işinin ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınız incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Kamulaştırma, Haritacılık ve İmar Uygulaması hizmetlerinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu, diğer hizmetlerin ise farklı mühendislik hizmetleri olduğu tartışmasızdır.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir.

11 Mart 2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin 5. maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, tescile konu olan harita ve planların yapımı, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritalarının yapım işleri Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te de her tür ve ölçekte halihazır harita yapımı, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri ve tescile konu olan harita ve planların yapım işlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

Ancak ihale ilanlarında söz konusu hizmetlerin bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini kapsadığı halde "Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler" başlıklı 4.4.1 maddesinde "Harita yapımı veya imar uygulaması veya Mühendislik, Mimarlık veya Planlama ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir." ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye göre Odamıza kayıtlı serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının da içinde bulunduğu tüm mühendislik, mimarlık ve planlama işlerini yapabilecek istekliler, söz konusu ihaleye katılabileceklerdir.

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; "Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler...." şeklindedir.

Söz konusu maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere göre yapılması gerektiği açıktır. 

İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerekmektedir. Buna rağmen, kurumunuz ihale ilanının 12. maddesinde "Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez." denilmektedir.

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan

DAĞITIM :
Gereği : Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
Bilgi : Kamu İhale Kurumu


Yukarı Çık