SÖZLEŞME ASIL VE SURETLERİNE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ HK.

Sayı : 3/B15-441            03/03/2015

Konu : Sözleşme Asıl ve Suretlerine İlişkin
 Damga Vergisi Hk.

 

MALİYE BAKANLIĞI
ANKARA

Odamıza kayıtlı Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları sahibi üyelerimizin ilettiği dilekçelerde Tapu ve Kadastro Müdürlükleri‘nin Maliye Bakanlığı‘na iletilmek üzere yapılan SHKMMH işlerinin 2009 senesine ait sözleşme fotokopilerini istediği, damga vergisinin ödenmediği tespit edilen sözleşmeler hakkında ilgili bürolara cezai işlem uyguladığı, bu cezaların uygulanması sırasında sözleşmelerin son maddesinde bulunan "4 nüsha düzenlenmiştir." ibaresine istinaden ilgili ceza miktarını 4 katı olarak tahsil ettiği, konunun Odamızca incelenmesi isteği tarafımıza iletilmektedir. Aktarılan bu talepler doğrultusunda konuyla ilgili araştırma yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konuyla ilgili hazırlanan metin aşağıdadır.

Damga vergisi ödemesi konusu ile ilgili Danıştay 7. Dairesinin 20.02.1986 Gün, E.1984/3147 - K.1986/487 Sayılı Kararı "...Damga Vergisi Kanunu`nun 1. maddesinde sözü edilen 1 sayılı tabloda yazılı kağıtların ikinci nüshalarının, ilgili kurumun kağıtlarına esas teşkil etmek ve dahili muamelesinde kullanılmak amacıyla ve nüsha olarak değil "suret" şeklinde düzenlendiğinin açıkça anlaşılması halinde damga vergisine tabi tutulamayacaktır." şeklindedir.

Nitekim Damga Vergisi Kanunu`na ekli (1) sayılı tablonun IV-3 bölümünde, "tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin 0,60.-TL oranında maktu vergiye tabi olacağı" belirtilmiştir.

Her ne kadar birden fazla düzenlenen nüshaların her biri damga vergisine tabi olsa da Danıştay vermiş olduğu kararlarda birden fazla düzenlenen nüshaların kullanım amaçları üzerinde durmuş ve taraflar için, suret mahiyetinde kullanılacak imzalı nüshaların birer taneden fazlasının damga vergisine tabi tutulmasını, kağıtların gerçek mahiyetine ters görmüştür. Danıştay, vermiş olduğu kararlarda,  kağıtları nüshaların bütünü şeklinde düşünmemiz gerektiğini, imzalı bir tane nüshanın bütün nüshalar adına her türlü hukuki neticeyi doğurabileceğini ve ispat özelliği olduğunu, bundan dolayı diğer nüshaların kullanım amacının, onların suret mahiyeti almasına neden olacağını belirtmiştir.

Nitekim Danıştay 7. Dairesinin 20.02.1986 gün, E.1984/3147 - K.1986/487 Sayılı Kararında: "Davacı kurum 2. nüshaların, nüsha olarak değil suret olarak kullanılmak üzere düzenlendiğini ileri sürmektedir. Nüsha aynı hüküm ve kuvvete haiz olmak üzere düzenlenen kağıtlardan her biridir. Suret ise bir kağıdın usulüne uygun çıkarılmış örneğidir. Nüshaların ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulmasının nedeni her nüshanın herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için müstakilen ibraz edilebilecek belge olmasındandır. Dosya içeriğinden bu kağıtların ikinci nüshalarının, bankanın kayıtlarına esas teşkil etmek ve dahili muamelelerinde örnek olarak kullanılmak amacına matuf olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan suret (örnek) olarak kullanılmak amacıyla düzenlendiği anlaşılan ve bu amaçla kullanılan söz konusu kağıtları nüsha olarak nitelendirmek belgenin gerçek mahiyetine ters düşeceği gibi hiç bir zaman nüsha olarak kullanılmayacak bir belgeyi nüsha olarak vergilendirme sonucunu doğurur. Bunun da kabul edilmeyeceği açıktır" ibaresi yer almaktadır.

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, otokopi yöntemi ile dört nüsha olarak düzenlenen mevzubahis sözleşmenin iki nüshası Odada kaldığından ve Oda da kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğundan,  nüsha şeklinde düzenlenmesine rağmen bu nüshaların resmi bir kuruluşa verilmiş suretler şeklinde kabul edileceği ve her bir nüshaya ayrı ayrı uygulanan damga vergisinin bu durumda uygulanamayacağı Danıştay kararlarında açık olarak görülmektedir.

Düzenlenen sözleşmelerin iki kopyası mesleki faaliyet denetimi amacıyla odamıza bilgi amaçlı verilmekte, herhangi bir kurum veya kuruluşa işlem yapmak için ibraz edilmemekte, yalnızca arşivde saklanmaktadır. Bu nedenle suret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

 Ertuğrul CANDAŞ
 Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan


Yukarı Çık