HATAY BELEDİYESİ`NİN İHALESİ HAKKINDA

Sayı  : 3/B15-551                                                                                                                20/03/2015

Konu : İhale Hk.


T.C.
HATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
HATAY

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olan yaklaşık 5043 km²‘lik alanda idarenizce Türksat‘tan elde edilen WV2 (50 cm) uydu görüntüsü OrthoReady Standart PS 3-Band özellikli uydu fotoğraflarından "1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar (Halihazır Harita) ile 1/5000 Ölçekli Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi"nin belli istekliler arasında ihale usulüyle yaptırılacağı ve ihaleye Odamıza kayıtlı olmayan şehir planlama işleri yapan isteklilerin davet edileceği konularında Odamızca duyumlar alınmaktadır.

11 Mart 2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 5. maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı işinin Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

23.06.2005 tarihli ve 9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde "Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır." denilmektedir.

Diğer taraftan 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi dayanak alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan, 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik"te de her tür ve ölçekte halihazır harita yapımı işinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

İhale edeceğiniz iş ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde anılan hizmetlerin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu tartışmasızdır.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin, ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı ve Büro Tescil Belgesine sahip olması ve mesleki faaliyetini sürdürmesi gerekmektedir.

Belli istekliler arasında yapılması planlanan ihalenizde, söz konusu işlerin harita ve kadastro mühendislik hizmetleri kapsamında olmasına rağmen Odamıza tescili büro/şirketler yerine Odamıza tescilli olmayan şehir planlama işlerini yapan isteklilerin çağrılmasına anlam verilememektedir. Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

Sözü edilen 50 cm çözünürlüklü WV2 Ortho Ready uydu görüntüleri mono görüntüler olup, bu görüntülerin kullanılması ile üretilecek şey harita özellikleri taşımaz ; 50 cm rezulasyonlu stereo uydu görüntüleri ile de üretilecek 1/5000 ölçekli haritalarsa ; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)`ne ve uluslararası standardlara uygun olmayacaktır. Anılan görüntüler kullanılarak 1/5000 ölçekli planlama amaçlı haritaların üretilmesine de olanak bulunmamaktadır. Bu görüntülerin kullanılmasıyla sadece 1/10000 ve daha küçük ölçekli haritalar üretilebilecektir.

İhale konusu iş kapsamında üretilecek 1/5000 ölçekli haritaların yapımında uygun ölçekte stereo hava fotoğrafları kullanılmalı ve BÖHHBÜY`e uygun üretilmelidir. Anılan fotoğraflar kurumunuzca yeniden çekilebileceği gibi Harita Genel Komutanlığı`nda veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nde bulunan mevcut fotoğraflardan da yararlanılabilir

Bununla birlikte İlinizin konumu gereği sadece sınır boyunca uçuş yapılamayan alanda, yersel yöntemler kullanılarak  harita üretimi yapılabilir.

Tüm üretilecek haritalar imar planlama çalışmalarında altlık olacak ve tüm imar planları da sonucu itibari ile imar uygulamaları ile mülkiyet verisi olacaktır. Ayrıca özellikle uzayıp giden projelerin de temel verisi haritadır.  Yanlış harita ; yanlış plan , yanlış mülkiyet , yanlış proje demektir. Tüm bu konuların mesleki kamuoyumuzla paylaşılması sağlanarak sonuca gidilmesi kamu menfaatleri gereğidir.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Kurumunuzca yapılacak olan söz konusu ihaleye Odamıza kayıtlı büro/şirketlerin davet edilmesi ve ihale konusu iş kapsamında yapılacak olan halihazır harita ve ortofoto üretiminde ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun görüntülerin kullanılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
 Genel Başkan


Yukarı Çık