HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ`NİN İSTİHDAMI HK.

Sayı : 3/B15-569                                                                                                01/04/2015 

Konu : Harita ve Kadastro Mühendisleri‘nin İstihdamı Hk.

 

......................................................

ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

1 Kasım 2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 7. maddesinde Odanın amaçları belirtilmiştir. Bu amaçlar arasında "Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak, kamunun çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak," ve "Harita ve Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik verilere göre ve ülkenin kalkınmasına paralel olarak hızla gelişmesini sağlamak için izlenmesi faydalı görülen teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi şekilleri üzerinde ilgililere önerilerde bulunmak" yer almaktadır.

Özellikle yeni mezun üyelerimizin Odamıza yaptığı gerek sözlü gerekse yazılı başvurularında harita ve kadastro mühendislerinin çalışma alanlarının fazla olduğu fakat özel sektörde iş olanağının azaldığı, harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin yoğun olarak verildiği kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin son yıllarda yeterli kadro açmadığı ve harita ve kadastro mühendisi istihdam edilmediği belirtilmekte ve kamuda istihdam olanakları yaratılması konusunda Odamızın gerekli girişimlerde bulunması istenmektedir.

Bilindiği üzere, ülkemizde 114‘ü devlet 72‘si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 186 üniversite bulunmakta olup Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren üniversite sayısı 39‘a ulaşmıştır. Ayrıca bu bölümlerden her yıl yaklaşık 1500‘e yakın Geomatik/Harita Mühendisi/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi mezun olmakta ve sayı da her geçen yıl artmaktadır.

Özellikle son dönemde artan kentsel dönüşüm uygulamaları, baraj, karayolu, demiryolu, tünel vb. altyapı projeleri, coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin oluşturulması, uzaktan algılama ve fotogrametrik yöntemle halihazır harita üretimi vb. işlerde aktif rol alan harita ve kadastro mühendislerine daha fazla ihtiyaç duyulduğu ve duyulacağı düşünülmektedir.

Odamızın ve meslek camiamızın kurumunuzdan beklentisi yeni mezun meslektaşlarımızın taleplerinin dikkate alınması ve bundan sonra yapılacak atamalarda da harita ve kadastro mühendisi kadrosunun arttırılması ve istihdamlarının sağlanmasıdır.

Bilgileriniz ve gereği için saygılarımızla arz olunur.

 

 Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
 Genel Başkan 

 

DAĞITIM :
Gereği : - Maliye Bakanlığı
 - Devlet Personel Başkanlığı
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 - Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 - İçişleri Bakanlığı
 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 - Karayolları Genel Müdürlüğü
 - İller Bankası Genel Müdürlüğü 
   - İl Özel İdareleri 
 - İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 
 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü


Yukarı Çık