İHALELERDE TMMOB HKMO SERBEST HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL BELGESİNİN İSTENİLMESİ HAKKINDA TEİAŞ`A GÖNDERİLEN YAZIMIZ

Sayı  : 3/B15-734                                                                                                             30/04/2015

Konu : İhalelerde TMMOB HKMO Serbest Harita
           ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları
           Tescil Belgesinin İstenilmesi Hakkında.

 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
ANKARA

Son dönemde Genel Müdürlüğünüz merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan kamulaştırma planı, etüt projeleri, plankote ve harita yapımı işlerine ilişkin ihalelerde katılımcı firmalardan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarına dair belgelerin talep edilmediği tesbit edilmiştir.

15.07.2005 tarihli ve  25876 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 23.06.2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4 maddesinde "Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır." ve "Yükümlülük" başlıklı 5. maddesinde ise  "Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür." denilmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak çıkartılan ve 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te de herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, plankote, etüt ve işletme haritaları, tescile konu olan harita ve planların yapım işlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği"nin 6. maddesinde harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita ve kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı, plankote, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları ve etüt ve işletme haritalarının yapımı sayılmıştır.

Görüleceği üzere yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği Kurumunuzca ihale edilen plankote, etüd ve işletme haritalarının yapımı, kamulaştırma haritalarının yapımı ve harita yapımı işlerini Odamıza kaytlı müellif serbest harita ve kadastro mühendislik bürolarına yaptırmanız gerektiği açıktır. Aksi takdirde inşaat, elektrik v.b. iş konusu başka mühendislik sektörlerini ilgilendiren firmaların ürettikleri projelerin ilgili kadastro müdürlüklerince onaylanmayacağı gibi üretilen projelerin de sağlıklı olmayacağı aşikardır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere ve benzer işleri ürettiren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihale dokümanlarında olduğu gibi Kurumuzca  yapılan ihalelerde de katılımcı firmalardan Odamıza kayıtlı olduklarına dair belgelerin talep edilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan


Yukarı Çık