SGK ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜNÜN TEK TARAFLI FESHİNE YÖNELİK TMMOB TARAFINDAN BAŞLATILAN ÜYE KAMPANYASI HK.

TMMOB Yönetim Kurulunun başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınması için başlattığı üye kampanyası’ na katılımınızı bekleriz.

DOSYA NO    : 9305-423                                                                       06.07.2017

KONU             : Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları Asgari Ücret Protokolü Hk.  

Değerli Üyemiz,

Ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı üyelerimiz adına önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çerçevesinde sürdürülen asgari ücrete ilişkin karşılıklı işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır.

Protokolün fesih nedeni TMMOB‘nin mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir protokol taslağını kabul etmeye zorlanması ve imzalamayı reddetmesidir.

Bilindiği üzere feshedilen protokol uyarınca, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan bir kişinin prime esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğunun görülmesi durumunda SGK için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri olarak değerlendirilmekteydi. Kurumun sunduğu protokol taslağında ilgili maddedeki asgari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin ifadeler kaldırılmak suretiyle mühendis kodlarını işlevsiz hale getirmek ve denetime esas eşik değer ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Protokolün feshi ile birlikte ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimizin ücretlerinin SGK‘ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarınızın gaspına yol açacaktır. TMMOB ve bağlı odaları 500.000‘i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı çalışanın piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ederek bugününü, reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılmasına olanak verdiği için geleceğini karartacak olan bu tavrını sessizce kabullenmeyecektir.

Bu kapsamda, 06 Temmuz Perşembe günü 16.30‘da İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde (Fındıklı/Kabataş) gerçekleştirilecek basın açıklamasına ve TMMOB Yönetim Kurulunun başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek "tek taraflı fesih" işleminin geri alınması için başlattığı ve ekte yer alan dilekçenin SGK‘ya (SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Makamı Faks:312.4324875 E-Posta:spgm@sgk.gov.tr ) gönderilmesinin kapsayan üye kampanyası‘ na katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla.

 

    Alişan ÇALCALI

Şube Yönetim Kurulu a.

      Şube Başkanı

TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU KARARI KABUL ETMEMEKTEDİR!  

Değerli üyemiz,

Ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı üyelerimiz adına önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çerçevesinde sürdürdüğümüz asgari ücrete ilişkin karşılıklı işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır.

2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Birliğimize yaptığı davet üzerine bir dizi toplantılar sonucu çerçevesi ortaklaşa belirlenerek imzalanan protokol; mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK‘ya iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması esasına dayanmaktaydı.

Protokolün fesih nedeni mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir protokol taslağını kabul etmeye zorlanmamız ve imzalamayı reddetmemizdir.

SGK,4857 sayılı iş kanununun 39 uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret olarak algılandığı gibi bir gerekçeye sığınarak Birliğimizin bildirdiği asgari ücret üzerinden denetim yapmayı bırakmak istemiştir. Gerekçe inandırıcı değildir, zira protokolün imzalandığı 2012 yılında da 4857 sayılı kanunun ilgili hükmü yürürlüktedir.

Bilindiği üzere feshedilen protokol uyarınca, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan bir kişinin prime esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğunun görülmesi durumunda SGK için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri olarak değerlendirilmekteydi. Kurumun sunduğu protokol taslağında ilgili maddedeki asgari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin ifadeler kaldırılmak suretiyle mühendis kodları"nı işlevsiz hale getirmek ve denetime esas eşik değer ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Birliğimiz yürütülmekte olan işbirliğinin korunarak ve geliştirilerek devam etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşmelerde bulunmuş,İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıdakonutgiyimsağlıkulaşımkültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret" olarak tanımlanan zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında reel durumu yansıtan bir rakam olmadığını anlatmış, ancak kuruluş amacı "sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak" olan SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve "gerçek" yani düşük ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.

Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. Devletin asli görevi sırf birtakım işveren kesimleri rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı siz değerli üyelerimizin ücretlerinin SGK‘ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarınızın gaspına yol açacaktır.

TMMOB ve bağlı odaları 500.000‘i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı çalışanın piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ederek bugününü, reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılmasına olanak verdiği için geleceğini karartacak olan bu tavrını sessizce kabullenmeyecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek "tek taraflı fesih" işleminin geri alınması için üye kampanyası yapma kararı almıştır.

TMMOB örgütlülüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun bu yanlış kararından geri dönmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunma kararlılığındadır.

Bu kapsamda; 6 Temmuz Perşembe günü İl Koordinasyon Kurullarımız SGK önlerinde yada kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları yapacaktır. Ayrıca sizlere ilettiğimiz dilekçe örneği tüm meslektaşlarımız ile SGK‘ya faks yada e-posta yolu ile gönderilecektir.

Şimdi tüm örgüt yöneticilerimize, örgüt birimlerimize ama en önemlisi siz değerli üyelerimize düşen görev, Çalışma ve Sosyal Bakanlığını ve Sosyal Güvenlik Kurumunu bu yanlış kararından bir an önce geri dönmeye zorlamak ve bu kapsamda yürütülecek mücadeleye omuz vermektir.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

  

DİLEKÇENİN GÖNDERİLECEĞİ FAKS VE E-POSTA ADRESİ

 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Makamı

FAKS             : 312.4324875

E-POSTA      : spgm@sgk.gov.tr

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI‘NA

ANKARA

2012 yılında Kurumunuz ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında imzalanan,  ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK‘ya iletilen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirlerin alınması ile düşük ücretli ve kayıt dışı çalıştırılmanın önlenebilmesine olanak tanıyan protokolün kurumunuz tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Sosyal güvenlik, toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. Bu fesih, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kazanılmış haklarının ellerinden alınması anlamını taşımaktadır. Kurumunuzun gerçekleştirdiği tek taraflı fesih ile piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilerek reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılabileceği için geleceğim karartılacak, emeklilik haklarım gaspedilecektir.

Ayrıca protokolün feshi nedeniyle eksik prim bildirimlerinden dolayı ülkemiz gelir kaybına uğratılacaktır. TMMOB ile imzalanan protokole konu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 100. maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu‘nun 13. ve 14. maddeleri halen yürürlüktedir.

Bu nedenlerle, Kurumunuz tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilen protokol fesih işleminin geri alınmasını ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının uğradığı/uğrayacağı hak kayıplarının bir an önce giderilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla,

Ad Soyad

 

Meslek

 Dosyalar

(14 KB) (06.07.2017 12:19:04)

Yukarı Çık