ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Şubat 2018, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: ŞUBAT 2018 99

  

BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.07.2017  Güncellenme Zamanı: 27.07.2017 11:43:21  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Çerçevesinde Bilirkişiliğe Kabul Şartları Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Uygulama Yönetmeliği`nin yakın bir tarihte çıkarılması beklenmektedir.

Kanun kapsamında Bilirkişiliğe kabul şartlarında köklü değişiklikler yapılmış olup, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda Bilirkişiliğe kabul şartları:

"MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.

c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar."

şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, 6754 sayılı Kanunda tanımlanan şartlar kapsamında mimar, mühendis ve şehir plancısı teknik bilirkişilerin 6754 sayılı Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrasının (f) ve (g) bentleri gereği TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğinde tanımlanan koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğine göre bilirkişilerde aranan koşullar ise;

"a) T.C. Vatandaşı,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,

c) TMMOB‘ne bağlı Odalara üye,

d) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) En az üç yıllık (kanun 5 yıl öngörüyor) mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip,

e) Disiplin cezası almamış,

f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,

g) Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,"

olmak olarak sıralanmıştır.

Bu bağlamda üyelerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • Yargı alanında bilirkişilik faaliyetleri yapabilmek için bundan sonra bütün müracaatlar Bilirkişilik Bölge Kurullarına yapılacaktır.
  • Üyelerimizin yargı alanında Bilirkişilik yapabilmeleri için "Uzmanlık Alanlarında" en az 5 yıl fiili olarak çalışmış olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mesleki Deneyime ilişkin belgelendirmeler ve Bilirkişilik Uzmanlık alanlarına yönelik eğitim ve belgelendirmeler TMMOB`ye bağlı Odalar tarafından verilecektir.
  • Yargı alanında Bilirkişilik yapılabilmesi için Bilirkişilik temel eğitimi alınması zorunludur. Bu eğitim de TMMOB`ye bağlı Odalar tarafından verilecektir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2017

Tüm Haberler »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.