T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NIN 2007/4602 SAYILI, BİLİRKİŞİ MÜRACAAT USULÜ İLANI

T.C.

İSTANBUL

ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SAYI   : 2007/4602                                                                                              14.09.2007

KONU  : Bilirkişi Müracaat Usulü   

İLAN

04.12.2005 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesi, Adalet Bakanlığı‘nın 01.06.2005 gün 25832 sayılı yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan ve çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek ve tüzel kişileri (bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek C bendinde belirtilen uzmanlık dallarına ait bilirkişi listesine başvurmak için, başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

A. Başvuru kabul şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmamak,

3. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

4. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

5. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmak,

6. İstanbul il sınırları içerisinde oturmak veya mesleki faaliyet icra etmek,

7. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

8. Halen faaliyetine devam ediyor olmak,

9. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

10. Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 31 EKİM 2007 günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı‘na bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

11. Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

B. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler:

1. Nüfus cüzdanı örneği,

2. İstanbul il sınırları içerisinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

3. Adli sicil kaydı, (son 6 ay içerisinde alınmış)

4. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin noter onaylı örneği,

5. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

6. 2 adet vesikalık fotoğraf,

NOT: Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (1), (4), (5) ve (6). bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

C. İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları:

1. Kaçakçılık,

2. Gümrük Mevzuatı konusunda,

3. İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),

4. Orman suçlan konusunda,

5. Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu, halı, saat, giyim eşyaları, gümüş süs eşyaları vs.)

6. Fikir ve sanat eserleri konusunda,

7. Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)

8. Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,

9. Trafik kazaları konusunda,

10. Marka hukuku konusunda,

11. Haksız rekabet konusunda,

12. Mali konularda, (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)

13. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları - Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)

14. Bankacılık işlemleri konusunda,

15. Muhasebe,

16. Bilişim suçları konusunda,

17. Vergi Usulü Kanunu konusunda,

18. Tazminat konusunda,

19. Kredi kartları, sahteciliği konusunda,

20. Kumar makineleri konusunda,

21. Yangın konusunda,

22. Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı, gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)

23. İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,

24. Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)

25. Sigortacılık konusunda,

26. Kriminoloji konusunda,

27. Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)

28. SPK ve İMKB davaları konusunda,

29. CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,

30. Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,

31. Elektrik hırsızlığı konusunda,

32. Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,

33. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,

34. 6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)

35. Haberleşme konusunda,

36. Güzel sanatlar ve bölümleri,

37. Tekstil Mühendisliği,

38. Makine Mühendisliği,

39. Endüstri Mühendisliği,

40. Jeoloji Mühendisliği,

41. Gemi Mühendisliği,

42. Bilgisayar Mühendisliği,

43. Harita Mühendisliği,

44. İnşaat Mühendisliği,

45. Yazılım Mühendisliği,

46. Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

47. Mimarlık,

48. Edebiyat,

49. Konservatuar tüm dalları,

50. Patent konusunda,

51. Fikri mülkiyet alanı konusunda,

52. Hukuk konusunda (Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku)

53. Tıp konusunda,

54. Eczacılık konusunda,

55. Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,

56. Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda.

Başvuruları kabul edilenlere ait liste 26 KASIM 2007 günü İstanbul Adliyesi divanhanesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunanların 03-14 ARALIK 2007 tarihlerinde Saat: 14:00-16:00 arasında yemin için Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

 

BAŞKAN

MEHMET ŞEFİK MUTLU

ÜYE

AYKUT CENGİZ ENGİN

ÜYE

HASAN BARUT


Yukarı Çık