2. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU BAŞLADI

2. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU BAŞLADI

Odamız ile Erciyes Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüyle ortaklaşa düzenlenen "2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu" bugün (13 Ekim 2008) başladı. Üç gün sürecek olan Sempozyumda 11 Oturum, 60 adet sözlü sunum ve 53 adet Poster sunum yer aldı. Farklı üniversitelerden bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden mühendis ve uzmanlar ile öğrencilerin katıldığı sempozyumun açılışı müzik dinletisi ile başladı. 250 civarında katılımcının yer aldığı açılışta bölümünde; Erciyes Üniversitesi (EÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu eş başkanı Doç.Dr. Erkan BEŞDOK, Sempozyum Düzenleme Kurulu eş başkanı Prof. Dr. Derya MAKTAV, HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim GÜNAY, EÜ Rektörü Prof.Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarında özetle; Söz konusu etkinliğin birincinin 2006 yılında İTÜ de yapıldığı, ikincinin EÜ de gerçekleştirilmekte olduğu ve bundan sonra iki yılda bir olmak üzere başka bir üniversitemizle ortaklaşa düzenleneceği, bu etkinlikle Uzaktan Algılama ve CBS nin önemi, çalışma alanları ve gereksinimi, diğer meslek disiplinleri ile ortak çalışma alanları ve birlikte üretim sürecinin önemi, AR-GE çalışmaları, özel sektör ile ilişkiler, bilimsel çalışmalar ve paylaşım, nitelikli eğitim ve nitelikli insan gücünün yaratılması vb. konulara değinildi. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Erciyes Üniversitesinde 2004 yılında eğitime başlanılan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümümüzün; geniş katılımlı böyle bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapması hem öğretim üyelerini hemde öğrenci arkadaşlarımızı heyecanlandırdığı gözlemlendi. Oldukça sıcak yaklaşımları ve candan ev sahipliği yapmaları yanında bu etkinliğe iyi hazırlandıkları bilimsel ve sosyal düzenlemelerde kendini göstermekteydi.

Sempozyumun açılışında konuşma yapan Oda başkanımız A.Fahri ÖZTEN ‘in açılış konuşmasının tam metnini aşağıda veriyoruz.

"Sayın Rektör, Sayın Dekan, Değerli Bölüm Başkanları ve hocalarım, Odamızın değerli yöneticileri, Sayın Kadastro Bölge Müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, sizleri HKMO adına sevgi saygı ile selamlıyorum.

Erciyes Üniversitesi JFMB, İTÜ-JFMB ve Odamızca Ortaklaşa düzenlenen " 2.Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyum"un bilim adına, mesleğimiz adına ve ülkemiz adına başarılı geçmesini diliyorum. Sempozyumun hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği ve katkısı geçen herkesi, başta bu etkinlikte bizleri ev sahipliği yapan EÜ Rektörlüğüne ve Bölüm başkanlığımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, sevgili konuklar;

Son günlerde Güneydoğu bölgemizde yaşanan saldırıları kınadığımızı belirtmek istiyorum. Terör ve şiddetin çözüm olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Bu coğrafyada terör her yerde ölüm, şiddet, göz yaşı ve korku yaratmaktadır. Yıllardır ölümden, acıdan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen çatışma, saldırı ve gerilimler son günlerde giderek tırmandırılmaktadır. Bu saldırılarda yaşamını kaybedenlerin acısını yüreğimizde hissediyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bölgede barış, Türkiye‘de barış ve dünyada barışı savunan biz mühendis mimarlar silahların konuştuğu yerde defalarca; barışın sesinin duyulamayacağını dile getiriyoruz. Bir kez daha yineliyoruz ki; sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın ülkemizdeki barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir. Yaratılmaya çalışılan kin, nefret, ırkçılık ve şovenizmle, toplumu birbirine düşman etmek ve şiddet uygulamalarını meşrulaştırmak kardeşliği, demokrasiyi, huzur ve barış içinde birlikte yaşamayı çıkmaza sürüklemektedir. Demokrasiye sırt çevirme girişimlerinin çözüm olmadığını bir kez daha ifade diyoruz.

Diğer taraftan kapitalist küreselleşme sürecinde yaşanılan global mali kriz dünyayı etkisi altına almıştır. Uygulanmakta olan neo-liberalizm hızla zemin kaybetmekte olduğu görüyoruz. Mali krizle 20 trilyon doların havaya uçtuğu, 50 binin üzerinde şirket ve kuruluşun çöktüğü belirtiliyor. Yaşanılan bu krizin ülkemizi de etkilemekte olduğu dolayısıyla acil önlemlerin alınması yönünde taleplerin yükseldiğini görüyoruz. Yapılacak müdahaleler sonucu faturanın yine halka mal edileceği, eğitim, sağlık gibi bir çok alanda bütçe kısıtlamalarına gidileceği şimdiden görülmelidir.

Değerli katılımcılar

Odamız, kuruluş yılı 1954 buyana, ülkeyi, dünyayı ve yaşamı tanıyan, algılayan, anlayan, sorgulayan, bilimin ışığında ve ortak akılla mesleki alanlarımızdan hareketle politikalar oluşturarak ve geliştirerek yaşama sunan bir anlayış içerisindedir. Odamız, mühendisliği, mimarlığı, bilimi ve tekniği kamu ve toplum yararına ve ülkenin sanayisinde, tarımında, sanat ve kültürünün gelişmesinde etkin olarak kullanılması gerekliliğini ifade etmektedir. Bilimin ve tekniğin gelişmesi, özgürleşmesi, paylaşımı ve insanlık yararına kullanılması temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

Odamız meslek alanımızla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte, bu çerçevede başta üniversiteler ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile panel, seminer, sempozyum ve kongreleri ortak düzenlemektedir.

Sevgili katılımcılar,

Çağımızda bilgi hızla yer değiştirmektedir. Kullanıcıların, kişilerin, kurum ve kuruluşların buna erişimi, olanak ve araçları da her geçen gün daha da artmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri; veri ya da bilginin "etkin" bir biçimde yönetilmesi için tasarlanmış, bilgisayar destekli sistemlerdir. Günümüzde coğrafi bilgi, değişik karar verme süreçlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Çünkü coğrafi bilgi, hem çevresel faktörlerin daha iyi anlaşılmasında temel unsur olarak ele alınmakta hem de planlama kararlarının toplum üzerindeki etkilerinin gösterilmesinde bir aracı olarak görülmektedir. Coğrafi verinin toplanması için çok büyük kaynaklar harcamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu tür harcamalara ayrılan bütçe gelişmekte olan ülkelerdekilere oranla çok daha fazladır ve her geçen gün artmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, farklı disiplinlerin bir arada ürettiği ve global sorunlara sistem yaklaşımı çerçevesinde çözümler bulmayı amaçlayan bir araç olarak, gündemdeki yerini korumaktadır. CBS, mekana ilişkin verinin planlanmış bir sistematik içerisinde toplanmasına, yönetilmesine ve sürdürülmesine tüm bu aşamaların sonucunda da söz konusu veriden yararlı bilginin çıkarımına olanak tanır. Bütün bilgilerin %80 ininin mekan/konum bilgisi içerdiği, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Bu nedenledir ki CBS leri bugün, afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynakların yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişime kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Günümüzde mühendislik hizmetlerinin üretiminde farklı meslek disiplinleri ile birlikte çalışarak üretim yapılmaktadır. Meslek alanımızda klasik haritacılık uygulamaları dışında bir çok farklı alanda CBS uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Değerli katılımcılar, sevgili öğrenci arkadaşlar

Odamız; CBS nin her yönüyle tanıtımı amacıyla 2001 yılından buyana her yıl kasım ayında CBS Günleri Etkinlikleri, Sempozyumlar düzenlemektedir. Son olarak TMMOB adına sekretaryası Odamızca yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007 yılında Trabzon‘da gerçekleştirilmiştir. Bu yılda Odamız TMMOB adına aynı kongreyi İzmir‘de gerçekleştirecektir.

Kuşkusuz, ülkemizde CBS alanındaki en büyük eksiklerden biri olan yasal alt yapının oluşturularak ulusal ölçekte kurumsal bir yapıya kavuşturulması ile gerek bu uygulamaların kullanımını daha da yaygınlaştıracak, gerekse uygulama birliğinin sağlanması nedeniyle şimdiye kadar gerçekleşmesi gecikmiş olan niteliksel bir sıçrama yaratacaktır. Yasal düzenlemelere bakıldığında Belediye yasasında yapılan değişiklikle CBS ve Kent Bilgi Sistemlerin Kurulması görevleri Belediyelere verilmiştir. Diğer taraftan 3402 sayılı kadastro kanununda yapılan değişiklikle Mekansal Bilgi Sistemlerin alt yapısının hazırlanması TKGM ne verilmiştir. Yine 2005 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan BHHBÜY‘nin amaç ve kapsam bölümünde Mekansal Bilgilerin altyapısının oluşturulması ve standartları konularına yer verilmiştir. Ancak bu düzenlemeler eksiktir ve genişletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Odamızın da içerisinde yer aldığı kamuda, ulusal düzeyde ele alınan e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) gibi çalışmalar ön plana çıkmaktadır. İçeriği benzer olmakla birlikte başta Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) olmak üzere giderek Ulusal Mekansal Bilgi Altyapısı (UMBA), Ulusal Mekansal Veri ve Bilgi Altyapısı (UMVEBA) gibi çeşitlenen isimlerle anılmaya başlayan Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının oluşturulması ve Stratejileri‘nin belirlenmesi gereklidir ve bu konudaki çalışmalar desteklenmelidir. Odamız bu çalışmalara her türlü desteği vermektedir ve vermeye devam edecektir.

Akademik çevrelerden farklı olarak, CBS altyapısını kurmayı hedefleyen kurum ve kuruluşların Yeniden Yapılanmayı yol haritalarına almaları artık bir zorunluluktur ve CBS uygulamalarını hayata geçirmeye çalışan kurumların projenin başarısını etkileyecek böylesi önemli bir noktayı gözden kaçırmamaları gerekmektedir.

CBS‘nin uygulanması ve sürdürülmesinde en önemli etken sistemin temel bileşenlerinden biri olan veri‘nin hızlı ve ekonomik olarak temini ve periyodik olarak güncellenmesi gereksinimidir. İşte bu noktada çeşitli özelliklerde verinin uydu teknolojisi kullanılarak toplanmasını ve işlenmesini kapsayan ve diğer meslek disiplinleriyle ortak çalışma konularımız ve araştırma alanlarımızdan biri olan Uzaktan Algılama tekniği çok önemli bir ihtiyacı tek başına karşılamaktadır.

Son yıllardaki uydu teknolojilerindeki olağanüstü gelişimin sonucunda daha da yaygın olarak kullanılmaya başlayan Uzaktan Algılama, mesleğimiz açısından oldukça önemli bir uygulama alanıdır. Günümüzde tarım, ormancılık, afet yönetimi, yerbilimleri, kentleşmenin izlenmesi, oşinografi, hidroloji vb. bir çok alanda uzaktan algılama uygulamalarından yararlanılmaktadır. Yine CBS ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin entegrasyonu, meslektaşlarımızın özellikle farklı disiplinler ile yaptıkları çalışmaların temel bileşeni olarak kendini göstermektedir.

Ülkemizde Uzaktan Algılama alanında yapılan çalışmalar sadece akademik alanda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası ölçekteki araştırma geliştirme faaliyetleriyle sınırlı değildir. Özellikle Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri için gereksinim duyulan farklı çözünürlükteki uydu verilerinin gerek üniversitelerde kurulan farklı birimler gerekse özel sektörde yapılan çalışmalar ile sağlanması ülkemizi bu alanda bölgesinde öncü duruma getirmiştir.

Uzaktan algılama teknolojilerinin mesleğimizi yakından ilgilendiren başka bir alanı da son zamanlarda oldukça sık gündeme getirilen uydu görüntülerinden harita üretimi konusudur. Ancak harita üretim hizmetlerinin Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘nde belirtilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için uzaktan algılama verilerinin yeterliği konusundaki tartışmalar hala devam etmektedir. Uydu görüntüleri ile, özellikle de kadastral haritalar başta olmak üzere büyük ölçekli harita üretimi henüz söz konusu değildir.

Uzaktan Algılama ve CBS konusundaki çalışmalarda son zamanlarda çok büyük bir artış olmuştur. CBS ve Uzaktan Agılama ile ilgili etkinliklerde öncü bir rol üstlenen Odamız, bu görevini bünyesinde kurduğu bilimsel ve teknik komisyonlar, düzenlediği ve desteklediği etkinlikler ile sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir.

Unutulmamalıdırki "paylaşılmayan bilgi verimli değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum. Saygılarımla.."

 Dosyalar

UZAL-CBS 2008 Program (680 KB) (14.10.2008 12:22:21)

Yukarı Çık