ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Nisan 2018, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

  

(LİHKAB) LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ SINAV İLANI !

    Yayına Giriş Tarihi: 24.06.2009  Güncellenme Zamanı: 25.06.2009 12:14:49  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ SINAV İLANI

16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 3 .maddesi ile 05/05/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, 551 adet Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu için Lisans Sınavı yapılacaktır.

 

1. LİSANS SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK SARTLAR:

1.1. Lisans Sahibi Olabilmenin Şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

d. Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,

e. Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak,

f. Harita ve Kadastro Mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak,

g. Sınav ilan tarihinden itibaren kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

h. Sınav başvuru tarihinde, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmaktır.

1.2. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Açabilmenin Şartları;

a. Lisans sınavında başarılı olmak ve talep edilen yerlerdeki başarı sıralamasına girmek,

b.Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınmış, görev yapmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu,

c. Erkek adayların askerlik hizmetini yaptığına veya ilişiğinin bulunmadığına dair belgeyi,

d. Adli sicil kaydına dair belgeyi,

e. 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men, ihraç veya ihalelerden men cezası almamış olduğuna dair belgeyi,

f. 2009 yılı için 14.211,30 TL ( Ondörtbin İkiyüzonbir Türk Lirası Otuz Kuruş ) tutarındaki teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke edildiğine dair belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

Lisanslı büro kurmaya hak kazananlar için yatırılması gereken teminat tutarı ve ilgili banka ile hesap numarası liste halinde www.tkgm.gov.tr internet sayfasında ilanen tebliğ edilecektir. İlan tarihinden itibaren İdarece hazırlanan "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi" belgesinin 30 gün iç inde zimmetle alınması zorunludur. Bu sürede lisans belgesini almayanların lisans belgesi iptal edilir.

  2. BASVURUDA   İSTENEN BELGELER

a) Sınav başvuru formunun,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş beş adet vesikalık fotoğrafın,

c) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı Örneğinin,

d) Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesinin,

e) Mühendis olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan, özel sektörde çalışanlar için Odadan alınan belgenin,

f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun,

g) Mesleki deneyim değerlendirme formu ve eki belgelerin eksiksiz ve tam olarak ibraz edilmesi zorunludur.

Evrakları eksik olan ve nüfus cüzdanı ibraz etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. SINAV KONULARI

Sınav, meslek alanında yüzde yetmiş, diğer konularda ise yüzde otuz oranında olmak üzere 120 adet sorudan oluşur.

  (1) Meslek alanı konuları; a) Medeni hukuk, b) Kadastro mevzuatı, c) Tapu mevzuatı, c)İmar mevzuatı, d) Kıyı mevzuatı, e) Kamulaştırma mevzuatı, f) Orman mevzuatı, g) Mera mevzuatı, ğ) Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı, h) Arazi toplulaştırma mevzuatı, ı) Harita yapımı, ölçme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konular olmak üzere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını kapsar.

(2) Diğer konular; a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve ödevleri, Devletin temel organlarını, b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihini, c) Milli güvenlik konularını,c) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı, d) Vergi, harç ve ilgili diğer mali konuları, e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları, f) Halkla ilişkiler ve davranış kurallarını kapsar.

4. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirmeye alınanların sınav puanının %70‘i ile mesleki deneyim puanının %30‘unun toplamı alınarak sınav basarı puanı elde edilecek ve en az altmış puanı olanlar lisans sınavında başarılı olmuş sayılacaktır.

5. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Sınava girmek isteyen adayların, http://tkgm.anadolu.edu.tr elektronik sayfasındaki Sınav Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, çıktısını aldıkları forma fotoğraf yapıştırarak ve imzalayarak istenen belgeler ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığı Dikmen Yolu No.14 Bakanlıklar/ANKARA adresine 19/06/2009 - 03/07/2009 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav ücretini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. Sınava başvuran adaylardan şartları yeterli, belgeleri eksiksiz olanlar İdarenin ve Odanın elektronik sayfasında (www.tkgm.gov.tr ile www.hkmo.org.tr ) duyurulacaktır.

6. SINAV UCRETİ

Adayların, sınav giderleri karşılığı olarak 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) sınav ücretini Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerinde "Kurum Tahsilatları" menüsündeki 039 işlem kodlu Anadolu Üniversitesinin hesabına ödediklerine dair banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir. Sınav ücretinin hiçbir halde iade edilmesi söz konusu değildir.

  7. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: 11/10/2009 : 10.00

Sınav Yeri: Ankara

8.LİSANSLI BÜROLARIN KURULACAĞI YERLER, SAYILARI VE YETKİ ALANLARI

Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bulundukları ilce idari sınırlarında yetkili olmak üzere kurulacak ve Lisanslı büro kurulmayan yerlere de en yakın lisanslı büro yetkilendirilecektir. Lisanslı Büro kurulacak yerler İdarenin elektronik sayfasında (www.tkgm.gov.tr ) ilan edilecektir.

9. Adaylar, Sınav Başvuru Formunu ve Sınav Kılavuzunu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü elektronik sayfasından (www.tkgm.gov.tr ) temin edebilirler.

10. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılan adaylar sınavı kazanmış dahi olsalar, Lisans Belgeleri iptal edilecektir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 05/05/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik esas alınacaktır.

İlan Olunur.

 

Bağlantılar: 
Preview by Thumbshots.org
http://www.tkgm.gov.tr/ana.php?Sayfa=haberdetay&Id=2111www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5419
 
 


Antalya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.