MUDANYA İLÇESİ ESENCE, EĞERCE, SÖĞÜTPINAR, MESUDİYE KÖYLERİNİN SAHİL KESİMLERİNDE BURSA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN PLANLAMA ÇALIŞMASI HAKKINDA ŞUBEMİZ GÖRÜŞÜ!!!

MUDANYA İLÇESİ ESENCE, EĞERCE, SÖĞÜTPINAR, MESUDİYE KÖYLERİNİN SAHİL KESİMLERİNDE BURSA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN PLANLAMA ÇALIŞMASI HAKKINDA ŞUBEMİZ GÖRÜŞÜ!!!

16.06.2010 tarihli TMMOB Bursa İKK toplantısında alınan karar uyarınca, MUDANYA İLÇESİ ESENCE, EĞERCE, SÖĞÜTPINAR, MESUDİYE KÖYLERİNİN SAHİL KESİMLERİNDE BURSA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN PLANLAMA ÇALIŞMASI HAKKINDA TMMOB Bursa İKK tarafından oluşturulacak rapora katkı koymak amacıyla, konu şubemiz tarafından incelenmiş ve aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur.

Bölgeye ilişkin tespitler;

•·         Planlama alanı Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Mudanya Planlama Bölgesi olarak tarif edilen alanda kalmaktadır.

•·         Mudanya Planlama Bölgesinde İl genel meclisinin 24.11.2008 tarih 2008/310 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli Mudanya Çevre Düzeni Planı onaylanmıştır. ÇDP‘nda çalışma alanı konut ve turizm amaçlı 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması gereken alan olarak tarif edilmiştir.

•·         Planlama çalışmalarında kullanılan Halihazır Harita 1997 yılında aittir, bu haritalar 2007 ve 2009 tarihli uydu görüntüleri kullanarak arazi çalışmaları yürütülmüştür.

•·         Bölgede çok eski tarihlerde başlayan kaçak yapılaşma ve sahil yağması hisseli parseller üstüne oturmuştur.

•·         Planlama alanı Bursa kent merkezinde orta ve alt gelir grubundaki insanların, sahilden faydalanmaları için önemli bir bölgedir.

Planlama çalışması hakkında görüş ve öneriler;

•·         Bu ve benzeri Planlama çalışmaları TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının görüşleri alınarak, katılımcı, çevreye duyarlı, doğal kaynakları korumayı hedefleyen, koruma kullanma dengesini gözeten bir anlayışla yürütülmelidir.

•·         BUSKİ genel müdürlüğünce yürütülen Sayısal Fotogrametrik harita temini projesi kapsamında üretim aşamasında bulunan haritalar yetişmesi halinde planlama çalışmalarında kullanılmalıdır.

•·         Bölgede eksik olan Kıyı Kenar Çizgisi onay işlemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından süratle tamamlanmalıdır.

•·         Kıyı kanununa göre tariflenen "KIYI" ve "SAHİL ŞERİDİ" alanları kıyı kanunu ve yönetmeliğine uygun olarak planlanmalıdır.

•·         Planlama alanının Bursa merkez ve Mudanya‘ya karayolu bağlantısı ile bölgenin kendi iç ulaşımı araç ve insan kapasitesini taşıyacak şekilde planlamaya dahil edilmelidir.

•·         Bölgedeki teknik altyapı hizmetleri(Yol,su,kanalizasyon, çöp) ile sahil kullanımı (denizden faydalanma üniteleri, kafetarya, soyunma kabini, WC, Duş vb.)  için gerekli hizmetlerin kim tarafından nasıl karşılanacağı konusunda irdeleme yapılmalıdır.

•·         Bölgede Hisseli parseller ve kaçak yapılaşma bulunduğundan parselasyon işlemlerinin etaplar halinde yapılması sağlanmalı, bu etaplar belirlenirken sosyal donatı alanlarının elde edilmesi, uygulamanın zorluğu vb. kriterler göz önüne alınmalıdır.

•·         Sahilden faydalanma anlamında bireysel kullanımın yanında pansiyon vb. hizmetlerle toplu uygulamayı özendiren planlama kararlarına yer verilmelidir.

 


Yukarı Çık