LİHKAB FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE

                                                                                                                           

Sayı: 3/İ - 1004                                                                                                   04.08.2010 

GENELGE
2010/2

Mesleki Çalışma ilkelerimiz yetki ve sorumluluklarımız, Anayasa, yasa ve Odamız Ana Yönetmeliği ile diğer yönetmelik, yönerge ve genelgelerde tartışmaya yer vermeyecek şekilde bir bütünsellik içerisinde belirtilmiştir. Doğru, ilkeli, nitelikli, güvenilir, mesleki davranış ilkelerine ve meslek etiğine uygun bir sürecin işletilmesinde, üretim sürecinde verimliliğin arttırılmasında kurumsal işleyişin önemi bilinmektedir.

"5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları" hakkında yasa ve 05/05/2008 tarihli 26867 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde kurulan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) faaliyetlerini yerine getirirken kurumsal işleyişin ve bütünselliğin sağlanabilmesi için gereken bazı hususların açıklanmasına gereksinim duyulmuştur.

A) Sözleşme Düzenlenmesi

Bilindiği üzere; Harita ve Kadastro Mühendisleri‘nin mesleklerini serbest icra edebilmeleri için 6235 sayılı TMMOB Yasası gereği HKMO‘na kayıt olmaları ve üyeliklerini devam ettirmeleri gerekmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendislerinin serbest çalışma koşullarının düzenlenmesi görevi, ilgili yasa ve yönetmelik gereğince HKMO‘na verilmiştir. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Hakkındaki Yasa ile verilen lisans çerçevesinde; büro kurulması, mesleki faaliyet ve çalışmaların takip edilmesi, mesleki etik ve mesleki davranış ilkeleri yönünden izlenmesi görevleri kuruluş yasası gereği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, 5368 sayılı Yasa çerçevesinde alınan lisans sonucu kurulan büroların işveren ile Tip Sözleşme yapmaları zorunludur. Bu sürecin Oda tarafından izlenmesi ve doğru işletilmesi gerekmektedir.

Tip Sözleşmeler seri numaralı olup, Odanın web sayfasından HKMOBİS üzerinden alınacaktır.

B) Devam Eden SHKMM Hizmetleri

LİHKAB açmaya hak kazanan ve aynı zamanda HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğine göre Serbest Mühendislik Müşavirlik Bürosu (SHKMMB) bulunan üyelerimizin, 30/06/2009 tarihli Oda Genelgesi‘nde belirtildiği üzere LİHKAB açabilmeleri için mevcut SHKMM bürosunun Oda tescilini iptal ettirmesi gerekmektedir.

SHKMM Bürosu bulunan SHKM‘leri, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yasa kapsamında "Lisans" aldığı tarihten önce yüklenimine almış oldukları SHKMM Hizmetlerini HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Oda birimlerine bildirmiş ise, bu işlerin tamamlanmasına kadar, sadece bu yarım kalan işler için, müelliflik yetkilerini kullanabilecektir.

C) Mesleki Denetim

LİHKAB her iş için işverenle LİHKAB için yayımlanan ücret tarifesine göre Tip Sözleşme yapmaları gerekmektedir (Oda web sayfasında yayımlanan).

LİHKAB‘ın yetkili olduğu alanlarda ürettikleri hizmetler için "HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Mesleki Denetim yaptırmaları zorunludur. Ancak LİHKAB iş yoğunluğu, iş hacmi ve diğer hususlar dikkate alınarak isteğe bağlı olarak bu denetimlerini aylık yaptırabilirler.

D) Hizmet Alanları

LİHKAB‘lar yasa ve yönetmelikte belirtilen hizmetleri yapacaklar, ancak; diğer SHKMM Hizmetlerini yapamayacaklardır. LİHKAB tarafından Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik hizmetlerinin yapılması yönünde herhangi bir telkinde bulunulmayacaktır. SHKMMB da LİHKAB hizmetlerini yapamayacaklardır. LİHKAB‘ın ve SHKMMB‘nın yetki alanları dışında hizmet üretiminde bulunmaları durumunda ivedilikle Oda birimlerine bildirim yapılması gerekmektedir.

E) LİHKAB‘ların Kurulma Bölgeleri

LİHKAB adını aldığı ilçe sınırları içerisinde kurulacaktır. Yetki alanı dışında kurulamazlar. Lisanslı Büro Belgesi verilmeden önce Oda birimlerince büro mekanı (adresinde) yerinde incelenecektir. İlgili yönetmelikte belirtilen koşullara ve Oda mevzuatına aykırı bulunan LİHKAB‘ın kurulmasına izin verilmeyecektir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerinin, LİHKAB Yasa ve Yönetmeliği ile Oda mevzuatına aykırı hareketlerde bulunması durumunda "LİHKAB Büro Tescil Belgesi" iptal edilerek yasal süreç işletilecektir.

Bilgilerinize.

 

Ertugrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
 Genel Sekreter

 

 


Yukarı Çık