LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ

                                                              

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının mesleki etkinliklerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından izlenmesini ve denetimini meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, üretilen hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer mevzuata uygunluğunu, Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarının mekan, kapasite yeterliliği ve meslekî denetim açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Lisanslı Harita Kadastro Büroları kapsamında üretilen Harita Mühendislik Hizmetlerini ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 6235 sayılı TMMOB Kanununun 32 nci maddesi  ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

1. Kanun: 16/06/2005 tarih ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu,

2. LİHKAB Yönetmeliği: 05/05/2008 tarihli Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,

3. HKM: Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya yüksek mühendisini,

4. TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

5. HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

6. TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

7. Lisanslı Mühendis: Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisini,

8. LİHKAB: Lisanslı Harita Kadastro mühendislik bürolarını,

9. SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH‘den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO‘ya onaylatmış Harita ve Kadastro Mühendislerini,

10.SHKMMH: Yalnızca SHKM‘nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

11.LİHKAB Büro Tescil Belgesi: HKMO‘ya kayıt ve tescilini yaptıran LİHKAB‘ın, LİHKAB Hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi,

12. Teknik Personel: LİHKAB‘da çalışan HKM ve meslek alanı ile ilgili teknisyen, tekniker unvanına sahip olanları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

LİHKAB Tescili, Hizmet Alanları, Çalışma Alanları, Tescil Yenilemesi

LİHKAB Tescili

MADDE 5 - (1) Kanun ve LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde lisans belgesi alan Lisanslı Mühendis LİHKAB hizmetlerini yapabilmek için HKMO‘ya kayıt ve tescil yaptırarak LİHKAB Tescil Belgesini almak ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar yıllık onayını yaptırmak zorundadır.

LİHKAB‘ın tescili için gerekli koşullar ve belgelendirme

MADDE 6- (1) LİHKAB kurulduğu yetki alanı içerisinde LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere LİHKAB‘ın tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

 (2) Kayıt ve Tescil

-Başvuru Formu

-Lisans Belgesi Örneği (Şube/Temsilcilik Onaylı)

-Hizmet Binası Kontrol Formu

-Yemin Tutanağının Örneği (Şube/Temsilcilik Onaylı)

-İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesi

-Vergi mükellefi olduğuna dair belge (Şube/Temsilcilik Onaylı)

- 1 Adet Resim

- Tescil Ücreti (İlk Açılış)

(3) LİHKAB irtibat Bürosu Tescili

- Başvuru formu

- LİHKAB Tescil Belgesi

- Hizmet Binası Kontrol Formu

- İrtibat Bürosunda Çalışacak Personel Listesi

- İrtibat Bürosunun Aktif Olacağı Günlerin Bildirilmesi

(4) Tescil Yenileme

- LİHKAB Tescilinde Değişikliği Olmadığına Dair Taahhütname

- Bu Yönergede Belirtilen Koşulların Yerine Getirildiğini Gösteren Oda/Şube/Temsilcilik Uygunluk Yazısı

- Yıllık Onay Ücreti

LİHKAB Kurulma Bölgeleri

MADDE 7 - (1) LİHKAB yetki alanı içerisinde adını aldığı ilçede kurulur. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki LİHKAB, yetki alanı içerisinde birden fazla merkez ilçe olması durumunda bu ilçelerden herhangi birinde kurulabilir.

İrtibat Bürosu

MADDE 8 - (1) LİHKAB, yetki alanında birden fazla ilçe bulunması durumunda yetkili olduğu her bir ilçede sadece talep almak üzere irtibat bürosu açabilir. Bu irtibat bürosu için HKMO tescilini yaptırması gereklidir.

Hizmet Alanları

MADDE 9 - (1) LİHKAB Hizmetleri ile ilgili Lisanslı Mühendislerin yapacağı veya organize edeceği işler aşağıda belirtilmiştir.

(1)Tescile tâbi olmayan;

a.Plân örneği (Parselin tapu planından alınan örneği),

b.Tescili bulunan parselin aplikasyonu,

c.Parselin ve Bağımsız Bölümün yerinde gösterilmesi.

 

(2)Tescile tâbi olan;

a.Cins değişikliği,

b.Arazi irtifak hakkı tesisi veya terkini .

c.Birleştirme işlemleri.

 

LİHKAB Hizmet Yapma Yetkisi

MADDE 10 - (1) LİHKAB‘lar hizmet bürolarında 9. Maddede belirtilen işleri yapmaya yetkilidirler.

 

Lisanslı HKM Çalışma Koşulları

MADDE 11 - (1) Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi, LİHKAB‘ da yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde tam gün çalışmak zorundadır.

 

3. BÖLÜM

Büro Hizmet Binası Koşulları, LİHKAB Personel Listesi, Donanım

Büro Hizmet Binası Koşulları

MADDE 12 - (1) LİHKAB‘ın hizmet üretimi vereceği hizmet binasının, LİHKAB Yönetmeliği ile HKMO‘nun ilgili diğer mevzuatlarına uygun olması gerekir. Büro tescili yapılmadan önce HKMO birimlerince hizmet binası denetiminin  yapılması gereklidir.

LİHKAB HKM Personeli ve Listesi

MADDE 13 - (1) LİHKAB‘da istihdam edilecek zorunlu personel listesinin LİHKAB Yönetmeliğinde belirtilen ilgili koşulları sağlaması gerekir. Bu koşulun tescil aşaması dahil HKMO tarafından denetimi yapılır.

(2) LİHKAB‘da Çalışan HKM‘nin ücretinin HKMO tarafından her yıl yayımlanan Mühendislik Asgari Ücretine uygun olması gerekir.

  

Personel Listesinin Çalışma İzni

MADDE 14 - (1) LİHKAB da çalışacak teknik personel,  LİHKAB faaliyetleri dışında  başka bir alanda hizmet yapamaz, başka gerçek ve tüzel kişilerde teknik personel olarak gösterilemezler.

Donanım

MADDE 15 - (1) Lisanslı Büroların faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütülebilmesi için büroda bulunması gereken asgari teknik donanım ve yazılımın LİHKAB Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Bu koşul tescil aşaması dahil HKMO tarafından denetimi yapılır.

  

Denetim

MADDE 16 - (1) Lisanslı HKM Bürolarının hizmet üretimi HKMO mevzuatı çerçevesinde denetime tabidir. HKMO bir hafta önceden bildirmek koşuluyla Lisanslı HKM ve Lisanslı büronun tüm faaliyetlerini denetler. Denetleme işlemi yılda en az bir kez yapılır. Şikayet vb. nedenlerden dolayı ayrıca denetim işlemleri gerçekleştirilir.

Eğitim

MADDE 17 - (1) LİHKAB‘lar ile ilgili Lisanslı HKM ‘lere verilecek eğitim LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Ayrıca HKMO gerekli gördüğü hallerde büro tescili yapılan lisanslı mühendislere ve teknik personele meslek içi eğitim verebilir.

 

4. BÖLÜM

Sözleşme, Ücret Tarifesi Ve Mesleki Denetim

Sözleşme

MADDE 18 - (1) Lisanslı HKM ile iş sahibi arasında HKMO internet sayfasında yayınlanan Tip Sözleşme doldurularak iş sahibiyle karşılıklı imzalanır. Sözleşmenin bir kopyası iş sahibine verilir. Bir kopyası LİHKAB da arşivlenir. Sözleşmenin birer örneği iptal edilen sözleşmelerde olmak üzere, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya Şubeye verilir.

(2) Birden fazla Lisanslı Büronun bulunduğu yerlerde haksız rekabeti önlemek amacıyla bir lisanslı büroca aynı anda devam eden tescile konu olmayan işlerde 5, tescile konu olan işlerden 10 adetten fazla iş yüklenilemez.

Ücretler

MADDE 19 - (1) Lisanslı bürolar sözleşme kapsamına aldıkları işleri LİHKAB ücret tarifesine göre yapmak zorundadırlar. Ücret tarifesine uymayanlar hakkında bu yönergenin 23. maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Mesleki Denetim

MADDE 20 - (1) LİHKAB‘lar yüklenimine aldıkları işlerin mesleki denetimini iş bazında olmak üzere ay sonu itibari ile HKMO ilgili Temsilciliğine veya Şubeye yaptırmak zorundadır. Mesleki Denetim hizmet ücreti olarak her bir iş için 150 TL‘ye kadar olan iş hacimlerinde 2 TL, 151-300 TL arasında olan iş hacimlerinde 5 TL, 301-500 TL arasında olan iş hacimlerinde 7.5 TL, daha yukarısı için olan iş hacimlerinde ise 10 TL‘dir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan miktarlar, her dönem yayımlanan LİHKAB ücret tarifesine göre güncellenir.

(3) Mesleki Denetim Hizmet Ücreti, Tip Sözleşme aşamasında HKMOBİS üzerinden iş bazında alınan Mesleki Denetim Dekontu karşılığında LİHKAB tarafından tahsil edilir.

HKMO‘nun yetki ve sorumlulukları

MADDE 21 - (1) HKMO‘nun yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

       a) HKMO Yönetim Kurulu, LİHKAB tescillerinin yapılmasında, Büro Tescil Belgelerinin verilmesinde, yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.

       b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim kurullarına veya Merkeze bağlı temsilciliklere devredebilir ya da geri alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yönetim kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, bilgi ve belgeleri on gün içinde HKMO Genel Merkezine gönderir.

       c) HKMO, LİHKAB Hizmeti yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelik, şartname ve teknik standartlara uygun, TMMOB tarafından belirlenen meslekî davranış ilkelerine, Ülke ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

  

5.BÖLÜM

LİHKAB Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 22 - (1) LİHKAB sahibi Lisanslı Mühendisler, LİHKAB yasası, yönetmeliği ve HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemezler. Aykırı harekette bulunulan durumlarda, savunması alındıktan sonra gerek görüldüğü takdirde HKMO tarafından görevlendirilmiş soruşturmacı raporu ile HKMO onur kuruluna sevk edilirler.

İdarî yaptırımlar

       MADDE 23 - (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO‘ya verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri 30 (otuz) gün içinde HKMO‘ya bildirmeyen ve ilgili maddelerdeki koşulları değişen LİHKAB‘ların tescil belgeleri HKMO Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

       (2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, LİHKAB hizmetlerini yürütürken HKMO ile ilgili yazılımları, Lisanslı Büro hakkındaki Yasa ve Yönetmeliklere ve bu Yönetmelik hükümlerine ve yayınlanan ücret tarifesine uymayan, HKMO tarafından bastırılan ya da HKMO‘nun elektronik sayfasından sağlanan Tip Sözleşme düzenlemeyen ve meslekî denetim işlemini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan, Tip Sözleşme Nüshalarını ilgili Oda Birimlerine teslim etmeyen, HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen LİHKAB‘lar savunmaları alındıktan sonra gerektiği hâllerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından Büro Tescil Belgesi geçici olarak durdurulur ve Lisanslı Mühendisleri HKMO Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna sevk edilir.

  

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütür.

 


Yukarı Çık