SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI
30.12.2016

SORUMLU MÜDÜR BELGELERİ MEVCUT DURUM, BELGE BAŞVURULARI, SÖZLEŞMELER VE YETKİLENDİRME KRİTERLERİ

1. Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Sorumlu Müdür olarak anılacak kişi en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu`nda görev yapabilecektir.
2. Yapılacak başvurularda Yönetmeliğin 19. maddesi gereğince, Sorumlu Müdürlük Sözleşmelerinde, sözleşme sürelerinin en az bir (1) yıl, en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır. LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının (Eğitim Sertifikası) kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir. Belgelerde vize şartı aranmaz.
3. Halen üç otogaz istasyonunda sorumlu müdür olarak görev yapanlar için yeni başvuru ve kayıt alınmayacaktır.
4. Odalar tarafından Sorumlu Müdür Belgesi verilen sorumlu müdürlerin takibi TMMOB/EPDK Belge Yönetim Sistemi (http://belgekontrol.tmmob.org.tr) aracılığıyla sağlanacaktır.
5. Sorumlu müdürlerin görev yapacakları otogaz istasyonu sayısını en fazla üç (3) olacak şekilde sözleşme yapmaları 09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" hükümleri gereği bir zorunluluk olup, sorumlu müdürlerin bu koşulun sağlanmasına yönelik sözleşme iptallerinden dolayı taraflarca Odalara herhangi bir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk ve yükümlülük izafe edilmesi söz konusu değildir.
6. Yönetmelik yayım tarihi itibarı ile LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür, Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür olmak üzere dört (4)  ayrı eğitim düzenlenecektir. Başvurularda katılacak olanlardan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği`nin" 14. maddesindeki hususlar aranacaktır.
7. 
a) Odalar tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimleri sonucu, Sorumlu Müdür Sertifikası alınmasını müteakip,  sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.
b) Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.

8. Sorumlu Müdür Belgesi verilirken;
a) İlk başvurularda gerekli evraklar;
i. Başvuru formu  (EK-1)
ii. LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim sertifikası
iii. Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır) (EK-2)
iv. 2 adet fotoğraf (Gerekli ise)
v. TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti (2017 yılı için: 75 TL)
Sorumlu müdür sözleşmesinin, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresinden daha önce herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde,  sorumlu müdüre geri ödeme yapılmayacaktır.
vi. Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve ödenti borcu olmadığına dair belge. Oda üyesi olmayanlar için Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi
vii. Dolum Tesisi/Otogaz istasyonuna ait "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisi (yeni açılan firmalar hariç)
viii. Yeni açılan firmalar için "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim edileceğine dair taahhütname (EK-19) ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
ix. Yukarıdaki belgelere ilave olarak;

• Noter onaylı şirket karar defterine sorumlu müdürlük yapacağı istasyonun unvan, adres ve sorumlu müdür bilgileri belirtilerek karar altına alınması,
• Firma ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak
• Sözleşme düzenlemiş ise; sözleşme ile birlikte yukarıdaki 2 seçenekten birini yerine getirmesi yeterlidir


NOTLAR:
Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.
LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.

b) Belge yenilemelerinde gerekli evraklar;

• Belge aslı
• Yenileme dilekçesi
• Eğitim sertifikası fotokopisi
• Belge ücreti

c) Belge iptalleri için gerekli evraklar;

• Belge aslı
• İptal dilekçesi

d) Sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar;

• İlk başvurularda firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.
• Sözleşme ücreti otogaz istasyonu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücretten, dolum tesisi için TMMOB tarafından belirlenen mühendis brüt asgari ücretten az olamaz.

e) Otogaz İstasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB` nin 16.02.2013 tarih ve 168 nolu kararı "EPDK tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanan LPG Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin uygunluğuna," gereğince EK-2`de verilen sözleşme örneğine uygun olarak yapılacak olup sözleşmelerde noter tasdiki veya Damga Vergisi makbuzu aranmayacaktır. Ancak ilgili husus LPG Sorumlu Müdür Sözleşmesi taraflarının takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca örnek sözleşmede yer alan hususlar dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise sözleşmede ayrıca "Çeşitli Konular" başlığı altında belirtilecektir.
f) Üyelerimizin istifa ve sözleşme fesihleri ise 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin  "Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi " başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılmalı ve bu konuda üyeler mutlaka bilgilendirilmelidir.
g) Yeni sözleşmelere uygun firma kayıtlarının da tutulabilmesi için "Lisans No" ifadesi konulmuş olup başvurularda mutlaka firma tarafından doldurulmuş olarak Odamıza sunulacaktır. Yeni sözleşmelerde (referans sözleşme örneği) Lisans No,  firma adı ve ünvanının; başvuru esnasında evrak kaydı yapan personel tarafından EPDK`nın web sayfası aracılığıyla (LPG Piyasası Lisansları bölümünden) kontrol edildikten sonra onaylanmalıdır.
h) Kontrol Kayıt Defteri:
• Yeni yönetmelik hükmü gereğince ataması yapılan Sorumlu Müdürlere her yıl için ya da faaliyette bulunduğu süre boyunca "Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri" (EK-4) düzenlenir.
• "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri"; Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon vb. gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı defter olup tesiste muhafaza edilecektir.
• Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri her yıl yenilenmek üzere belge düzenleyen Odadan temin edilebilir.
• Defterin temin edilmesinden ve her an ibraza hazır halde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur. 
• Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilir.   
• Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri; Haftalık Kontrol Formu ve Yıllık Kontrol Formu şeklinde doldurulacak olup, defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır. Defterin dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması zorunludur.   Defterin bir giriş, 52 haftalık kontrol formu  ve bir yıllık kontrol formu formatında hazırlanması ve saklanması zorunludur.
• Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri kontrol formları 2 (iki) kopyalı olarak doldurulacak olup, ıslak imzalı bir kopyası istasyonda, ıslak imzalı diğer kopyası da kontrol formunu dolduran sorumlu müdür tarafından saklanacaktır.


i) LPG Otogaz istasyonu Sorumlu Müdürlük başvurularında, Otogaz istasyonunun bulunduğu ilin, sorumlu müdürün ikamet ettiği il sınırları ya da bağlı bulunduğu Şube kapsamı içerisinde olması veya komşu bir ilde olması gibi bir şart aranmayacaktır. Ancak LPG Dolum Tesislerinde sorumlu müdür olarak görev yapan üyelerin dolum tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Şube`ye üye olması gerekmektedir.
j) Tüm belgelendirme işlemleri Oda Merkezlerince yapılacağı için Yenileme, Fesih veya Yeni Sorumlu Müdür atamaları ile ilgili başvurular herhangi bir Şubeden de yapılabilecektir. Başvuru hangi Şubeden yapılırsa yapılsın gerekli tüm kontrol ve kabul işlemleri TMMOB genelgeleri çerçevesinde yapılacak olup Kontrol Kayıt Defteri ve Sorumlu mesleki faaliyetin takibi LPG Sorumlu Müdürlük belgesi üzerinden yapılacağı gibi ayrıca istasyonun bulunduğu il/ilçe yada Temsilcilik etki alanına bağlı olarak da o Şube birimince yapılabilecektir.
k) Sorumlu müdür eğitimleri TMMOB`a bağlı Odalar tarafından düzenlenecektir. Eğitimler uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen ve Odalarca yetkilendirilecek eğitmenler tarafından yürütülecektir.
l) Eğitimler TMMOB tarafından yayınlanan belgelendirme şartnamesine uygun olarak düzenlenecektir.
m) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimleri "Odaların Şubesinin Bulunduğu Her İlde Yılda Altı Defadan Az Olmamak Üzere ilgili odalar tarafından" yıllık olarak planlanacaktır. Şubelerce planlanan eğitimler her yıl Aralık ayının 15`ine kadar Oda merkezine elektronik ortamda gönderilecek olup Oda merkezince Ocak ayında ilan edilecektir. "Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB‘a bağlı odaların takdirine bağlıdır."

SINAV ŞARTNAMESİ

A. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/a maddesi gereğince Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

B. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/b maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

C. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14 (2) Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

A sınıfı iş güvenliği uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

EĞİTİM VE BELGELENDİRME

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile birlikte Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdür görevi yapacak olan meslek disiplinleri yeniden tariflenmiştir. Yönetmeliğin 14 maddesinde belirtilen;

"MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

A) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

B) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,
………….
şartları aranır

………….

(2)(Ek:RG-15/12/2016-29919)(1)  A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen öğrenim şartı aranmaz"

şeklindedir. Katılımcıların gerek mesleki farklılıkları gerekse mesleki yeterliliklerinde farklılıklar dolayısı ile sorumlu müdür eğitim ve yetkilendirilme koşulları dörde ayrılmıştır. Bu nedenle yönetmelik yayım tarihi itibarı ile:


A. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

B. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
 Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

C. Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

D. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

olmak üzere 4 farklı eğitim düzenlenecektir.

Eğitimde başarılı olanlara eğitim konularına göre;

A. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası,
B. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası,
C. Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası, 
D. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası,
düzenlenecektir.

NOT: Hiçbir Oda Eklerde belirtilen format dışında belge düzenlemeyecektir. Farklı formatta düzenlenen belgeler EPDK tarafından geri çevrilecektir.

Gerekli şartları (istasyonla yapılan sözleşme vb) sağlayarak sorumlu müdürlük yapmak üzere başvuran sorumlu müdür sertifikası sahiplerine;

A. LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi (EK-17A/B),
B. LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (EK-18A/B),

düzenlenecektir.


EĞİTİM, BAŞVURU VE BELGELENDİRME KRİTERLERİ

A. Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

koşulunu sağlayanların eğitim başvuruları kabul edilecektir.

Belgelendirme:

B. Mühendisler için Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

Belgelendirme:

C. Mühendis olmayanlar için Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

Belgelendirme:

D. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

Belgelendirme:

EĞİTİM SERTİFİKASI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

1. Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi;
Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Süresi biten sertifikalar TMMOB`a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur. LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

a) Eğitim tarihi itibarı ile 5 yılı dolan belge sahipleri Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından verilen "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" veya "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" ne katılmak ve sınavında başarılı olmak durumundadır.  Bu eğitime katılacak olanlardan eğitim katılım ücreti ALINACAKTIR.
b) Sınavda başarılı olanlara yeni eğitim (kurs) tarihini belirten "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenecek olup yeni sertifika düzenlendiği tarih itibarı ile 5 yıl geçerli olacaktır.
c) Belge yenileme işlemlerinde, "Eğitim Sertifikasına" esas olan mevcut "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge" asılları Şubelerce alınarak yeni Kurs tarihini içerecek şekilde yeniden düzenlenmek üzere  Oda Merkezine gönderilecektir. Bir istasyon için düzenlenecek olan Sorumlu Müdür Belgesi için TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti alınacaktır.
d) Anılan yönetmeliğin 18. maddesi gereğince Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmeyecektir

 

Ekler

EK-1 Başvuru Formu (21 KB)

EK-2 Sözleşme (54 KB)

EK-3 Taahhütname (14 KB)

Ek-4 Kontrol Kayıt Defteri (401 KB)

EK-17A LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi (8054 KB)

EK-17B LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi (8241 KB)

EK-18A LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (7769 KB)

EK-18B LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (7798 KB)

EK-19 Lisans Taahhütnamesi (20 KB)

Dikkat Edilecek Hususlar-1 (20 KB)

Dikkat Edilecek Hususlar-2 (20 KB)

Dikkat Edilecek Hususlar-3 (20 KB)

Dikkat Edilecek Hususlar-4 (20 KB)

Dikkat Edilecek Hususlar-5 (20 KB)

Dikkat Edilecek Hususlar-6 (20 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık