ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Şubat 2018, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: ŞUBAT 2018 99

  

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU


27 Ocak 1954
(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 4 Şubat 1954 - Sayı: 8625)
3.t. Düstur, c.35 - s.280

Madde 1- (Değişiklik:KHK/66 - 19.4.1983) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruşlu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara'dadır.

Madde 2 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir.
Birliğin kuruluş amacı:
a)Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurul­masına karar vermek;
b)Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde İdare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odasının merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;
c)Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;
d)Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla İşbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir. Birliğin yapamayacağı faaliyetler ve işler: (Değişik son fıkra: 4276 - 18.6.1997)
Birlik ve organları, kuruluş amaçlan dışında faaliyette bulunamazlar.

Madde 3 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Birliğin idare uzuvları şunlardır
: a)Birlik Umumi Heyeti;
b)Birlik İdare Heyeti;
c)Yüksek Haysiyet Divanı.

Madde 4 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) (Değişik ilk fıkra: KHK/85 - 6.9.1983) Birlik Umumî Heyeti; iki yılda bir Odaların meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının % 2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegelerden oluşur. Birlik Umumi Heyeti, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Birlik Umumi Heyetinin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılır.

(Değişik:7303 - 27.05.1959) Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlardır:
a)Birliğin teşekkül maksadına müteallik kararları ittihaz etmek;
b)Mesleki inkişafı ve gerekli faaliyetleri hakkında sahalar aramak ve bu hususların esaslarını tespit etmek;
c)İdare Heyetinin çalışmalarını ve hesaplarını incelemek, direktifler vermek; d)Varidat ve masraf bütçelerini kabul etmek;
e)Daimi veya muvakkat, ücretle veya ücretsiz vazifeleri tayin ve ücretlerini tespit etmek;
f)(Değişik: KHK/85 - 6.9.1983) Gizli oyla Birlik İdare Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ile Birlik Denetçilerini ve bunların yedeklerini seçmek.
Birlik hissesini ödemeyen odalar umumi heyet toplantısına katılamaz.

Madde 5 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Birlik İdare Heyeti; her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere, mevcut Oda adedine göre o Odanın genel kuruldaki delegeleri arasından Birlik Umumi Heyetince seçilecek üyelerden oluşur.
İdare Heyete aralarında gizli oyla başkan, başkan vekili ve muhasip seçer, İdare Heyetinden ayrılan üye hangi Odaya mensup ise, onun yerini yedek üyesi alır.

Madde 6 - Birlik İdare Heyetinin vazifeleri;
Umumi Heyetçe alınacak kararları tatbik etmek, odaların çalışmalarını kontrol ve teshil etmek, bu kanunla tanınan hak ve salahiyetlerin iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve Birliği dahilde ve hariçte temsil etmek.

Madde 7 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Birlik Umumi Katibi, Birlik İdare Heyeti tarafından tayin olunur. Vazifesi, umumi heyetle idare heyeti kararlarını ve birlik işlerini yürütmektir.
Umumi Katip İdare Heyeti toplantılarına iştirak eder, düşüncelerini bildirir. Ancak, reye iştirak edemez.

Madde 8 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Yüksek Haysiyet Divanı; Birlik umumi heyetince delegeler arasından gizli oyla seçilen beş asil üyeden kurulur. Ayrıca beş yedek üye de seçilir.

Madde 9 - Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek azanın müddeti iki yıldır. Müddeti dolanlar yeniden seçilebilir.

Madde 10 - Yüksek Haysiyet Divanı mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar verir. Yüksek Haysiyet Divanı Oda Haysiyet Divanı kararı ile vakı itirazları evrak üzerinden tetkik ve esbabı mucibe beyanı ile tasdik eder veya bozar ve dosyayı alakalı odaya iade eder.
Oda Haysiyet Divanı, kararında ısrar ettiği takdirde nihai karar Yüksek Haysiyet Divanına aittir.

(Son fıkra, Anayasa Mahkemesinin 19.7.1963 tarih ve E.1963/112, K.1963/196 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)

Madde 11 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Bayındırlık Bakanlığı gerekli hallerde Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya çağırır. Divanca alınan kararların tebliğ ve infazını sağlamakla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği görevlidir.

Madde 12 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Birlik gelirleri şunlardır:
a)Birlik İdare Heyetince odalara kayıtlı aza adedine göre her yıl için aza başına tespit olunacak ve odalar bütçesinden ödenecek hisse;
b)Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar;
c)Neşriyat gelirleri;
d)Yardım ve bağışlar;
e)Sair gelirler.

II. Odalar
Madde 13 - Lüzum görülen yerlerde Birlik Umumi Heyeti kararıyla (Türk Mühendis ve Mimarları Odaları) açılabilir.

Madde 14 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Her ihtisas şubesi yalnız bir oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan mühendis ve mimarlar; ancak ihtisas veya iştigal mevzularının taallûk ettiği odaya kaydolunurlar.

Madde 15 - Odalarda asli aza olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmak ve Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli bulunmak şart­tır.

Madde 16 - Orman ve ziraat yüksek mühendis ve mühendisleri de mensup bulundukları cemiyetlerin umumi heyetleri kararı ile oda kurarak Birliğe dahil olurlar.

Madde 17 - Sayıları oda teşkiline müsait olmayan ihtisas mensupları Birlik Umumi He­yeti kararıyla ihtisaslarına göre en yakın odaya ithal olunur.

Madde 18 - Her oda kendi umumi heyeti karan ile tâyin ve tespit olunacak yerlerde şubeler açabilir ve mümessillikler ihdas edebilir.

Madde 19 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Odalar bu kanunun 2'nci maddesinde be­lirtilen amaç için Birlik Umumi Heyetince kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını ilgilendi­ren kısımlar ile görevlidirler.

(Değişik 2. fıkra: 4276 - 18.6.1997)
Odalar ve organları, kuruluş amaçlan dışında faaliyette bulunamazlar.

Madde 20 - Odaların idare uzuvları şunlardır:
a)Oda Umumi Heyeti;
b)Oda İdare Heyeti;
c)Oda Haysiyet Divanı.

Madde 21 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Şube umumi heyeti o şubeye kayıtlı asil aza­lardan, oda umumi heyeti ise odaya kayıtlı asil azalardan teşekkül eder.

(Ek fıkra: KHK/85 - 6.9.1983) Şube ve Oda Umumi Heyetleri üye tam sayısının ço­ğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Umumi heyetlerin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

Madde 22 - Oda Umumi Heyetlerinin vazifeleri:
a)Odaların maksadı teşekkülüne ait kararları almak; idare heyeti çalışma­larını incelemek ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik ve bütçesini yapmak;
b)îdare heyeti, haysiyet divanı aza ve yedekleri ile murakıplarını seçmek;
c)Birlik Umumi Heyetine gidecek asil ve yedek delenleri seçmek.

(Ek fıkra : KHK 66 - 19.4.1983) Umumi Heyetin kararlan bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Umumî Heyet Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir­liğine gönderilir.

Madde 23 - (Değişik : 7303 - 27.5.1959) Oda idare heyeti, oda umumî heye­tince seçilen beş veya yedi azadan teşekkül eder.
îdare Heyeti kendi aralarından gizli reyle reis, reis vekili, katip ve muhasip seçer.

Madde 24 - Oda îdare Heyetinin vazifeleri :
Umumî Heyetçe .alınan kararlan tatbik etmek ve bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetleri iyi bir şekilde kullanmak ve oda ile Birlik arasındaki irtibat ve işbirliğini sağlamak,

Madde 25 - Oda haysiyet divanı, oda umumî heyetince iki sene müddetle se­çilen beş kişiden teşekkül eder.
Oda haysiyet divanı mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar verir.

Madde 26 - Odalara kayıtlı meslek mensuplarından bu kanuna aykırı hare­ketleri görülenlerle meslekle alâkalı işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal gös­termek suretiyle zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavelelere riayet etmeyen veyahut meslek şeref ve haysiyetini muhil durumları tespit olunanlara kayıtlı bu­lundukları oda haysiyet divanınca aşağıda yazılı inzibatî cezalar, verilir :
a)Yazılı İhtar;
b)(25) liradan (100) liraya kadar para cezası;
c)(100) liradan (1.000) liraya kadar para cezası;
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat icrasından meni;
d)Odadan İhraç,
Bu cezaların verilmesine sıra gözetilmez. Ancak sebep teşkil eden hadisenin mahiyet ve neticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur.

Madde 27 - Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve (100) lira­ya kadar para cezalan kati olup (hiç bir mercie itiraz olunamaz) (*). Ancak 26'ncı maddenin (c, ç; d) bentlerinde yazılı cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ve. oda idare heyeti yoluyla Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olu­nabileceği gibi, bu cezalar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikinden geçirilmedik­çe de tatbik olunamaz.

Madde 28 - (Değişik: KHK. 66 - 19.4.1983) Odadan ihraç edilenler süresiz olarak, sanat İcrasından geçici olarak men edilenler İse, men süresi içinde; hiçbir şekil ve biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar. Bunlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur.

(*) ( ) içine alınan hüküm, Anayasa Mahkemesinin 19.7.1963 tarih ve E.1963/112, K. 1963/196 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Madde 29 - Muvakkaten sanat icrasından men olunanlar sanatlarını icraya devam ederlerse cezalan bir misil daha artırılır.

Madde 30 - Her türlü oda aidatı ile diğer para cezalarını tebliğ1 gününden itibaren otuz gün içinde mensup oldukları odaya ödemeyenler hakkında icra ve iflâs Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır,

Madde 31 - Odalardan ihraç karan ancak umumi hükümlere göre medenî haklarını kaybetmiş olanlar veya meslek camiasından uzaklâştırılmalarında mut­lak zaruret görülenler hakkında verilebilir.

Madde 32 - (Değişik : 7303 - 27.5.1909) Odaların gelirleri :
a)Aza kaydiyeleri;
b)Aza yıllık aidatı;
c)Hizmet karşılığı alınan ücretler;
d)Vesika ücretleri;
e)Neşriyat hasılatı;
f)Bağış ve yardımlar;
g)Para cezalan;
h)iştiraklerden mütevellit kârlar;
i)Meslekî müsabakalarda derece ve mansiyon alanlarla jüriye aza seçilen­lerin alacakları paraların yüzde beşleri;
j)Müteferrik gelirler.

III - Umumi hükümler

Madde 33-Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mes­leklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat ya­pabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

(Ek fıkralar : K.H.X. 66 - 19.4.1983)
Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisa­dî Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve1 mimarlık meslek­leri mensuplarının "meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk, Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

Madde 34 - Yabancı müteahhitler veya yabancı müesseseler : Türkiye'de Devlet daireleri ile resmî ve hususî bilumum müessese ve şahıslara karşı resen veya yerli müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlık ile alâkalı işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak ve Odalar Birliğinin mütalâasını almak ve Bayındırlık Vekaletinin tasvibinden geçmek şartıyla yabancı mütehassıs çalıştırabilirler.

Madde 35 - 34 üncü maddede yazılı hususlardan gayrı işlerde yabancı yük­sek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve. mimar kullanılabilmesi Odalar Birliği idare Heyetinin mütalâası üzerine Bayındırlık Vekâletince karar verilmesine bağlıdır. Yalın z Devlet daireleri ile resmi ve hususî müessese ve şahıslar tarafından istişare vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat için gelenler bu kayda tabi değildir­ler. Bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dahilinde kalarak bunların haricinde meslekî faaliyette bulunamazlar.

Madde 36 - 34 ve 35'inci maddeler gereğince gelen yabancı meslek mensupları Türkiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza olarak kaydolunurlar.

Madde 37 - Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar kanunen kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar.

Madde 38 -Bu kanunun 33 ve 34'üncü maddelerinde yazılı vecibeleri yerine getirmeyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye'de mesleki faaliyetten men edilirler.

Madde 39 - Bu kanun hükümleri müteşebbis heyetlerce ihzar ve Birlik Umumi Heyetince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik olunur.

Ek Madde 1 - (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınabilir.

Ek Madde 2 - (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Odaların bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre gizli oyla yapılacak organ seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetmeni altında gerçekleştirilir.
Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üyeleri veya delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe Seçim Kurulu bulunması halinde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-on yedi saatleri karasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak mühendis ve mimarlık meslekleri mensuplarını belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğine veya ilgili Odaya gönderilir.
Hakim kamu görevlileri veya daya olmayan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Seçime katılacak üye veya delege sayısının dört yüz kişiden fazla olması halinde her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ge­çici seçim sonuçlan ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak İtirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve ke­sin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından he­men sonra hâkim, yukarıdaki hukukilere göre kesin sonuçlan ilân eder ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili Odaya bildirir.

(Değişik 11. Fıkra: KHK/85 - 6.9.1983) Oy verme işlemi; gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimli­ğinin oda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak, suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Delege seçimlerinde, basılı aday listeleri kullanılabilir.
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygula­ma nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine veya ilgili Odaya bildirir. Belirtilen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkam İle üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre üc­ret ödenir.
Bu ücret ve Birliğin ve Odaların diğer seçim giderleri kendi bütçelerinden karşılanır.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eyleminin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disip­lin cezalan verilir.

Ek Madde 3 - (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerin­de, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre, Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir.

Ek Madde 4 - (KHK/66 - 19.4.1983) (Değişik 1. fıkra : 4276 - 18.6.1997) Amaçlan dışında faaliyet gösteren Birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi­ne ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bulundukla­rı yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.
İlgili Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin ve Odaların görevli organları tara­fından uyulması zorunludur.
İlgili Bakanlığın tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik ve Oda organları hakkında da yukarıda­ki fıkralar hükümleri uygulanır.
Görevlerine son verilen organ başkan ve üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

(Değişik 6. fıkra : 4276 - 18.6.1997) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç iş­lenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecik­mede sakınca varsa, Birlik ve odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmi dört saat içinde görevli bakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Muvakkat Madde 1 - Türkiye'de mevcut bilûmum yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar bu kanunun neşrinden itibaren iki ay içinde Bayındırlık Vekâletin­den alacakları birer beyannameyi doldurarak bulundukları yer bayındırlık müdürlüklerine veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekâletine vermeye mecburdurlar.

Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde Bayındırlık Vekâletinin teşebbüsü ile mezkûr tarihte faaliyet halinde bulunan mesleki birliklerce gönderilecek ikişer temsilci ile Bayındırlık Vekâletinin tayin edeceği beş temsilciden müteşekkil müteşebbis heyet Bayındırlık Vekâletinde toplanır. Kanunun neşrinden itibaren üç ay-içinde Odalar Birliği Talimatnamesiyle kurutacak, odaların hazırlıklarını ve ilk umumi heyet top­lantısı için lüzumlu diğer bilûmum hazırlıkları tamamlar ve ilân eder. Kanunun neşrinden itibaren altı ay içinde o tarihte faaliyette bulunan birlikler umumi heyetlerini toplayarak üç kişiden az olmamak üzere kayıtlı âzalarının yüzde beşi nispetinde delegelerini seçer, bunların isim ve adreslerini Bayındırlık Vekâletine bildirir. Vekâletçe bir ay içinde birliklerce se­çilen delegelere yazılı davetiye gönderilerek toplantıya davet olunur. Toplanan bu heyet Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinin birinci Umumi Heyetini teşkil eder.
Umumi Heyet toplantısını idare etmek üzere bir reis, iki reis vekili, dört de kâtip seçer. Bu heyet kararlarını ekseriyetle verir. Yalnız Talimatnameye ait kararlarda üçte iki ekseriyet aranır.

Muvakkat Madde 3 - Birinci Odalar Birliği Umumi Heyetinin vazifeleri:
a)Müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış bulunan Odalar Birliği Talimatnamesini müzakere ve kabul etmek;
b)Kurulması icap eden ve müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış olan odaları tespit etmek ve oda teşkili mümkün olmayan meslek mensuplarının hangi odaya kayıtlı olacakla­rını tetkik ve tayin etmek;

Muvakkat Madde 3 - Birinci Odalar Birliği Umumi Heyetinin vadeleri :
a)Müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış bulunan Odalar Birliği Talimat­namesini müzakere ve kabul etmek;
b)Kurulması icap eden ve müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış olan oda­ları tespit etmek ve oda teşkili mümkün olmayan meslek mensuplarının hangi odaya kayıtlı olacaklarını tetkik ve tayin etmek;
c)Odalar (Birliği idare Heyetini ve yedeklerini seçmek;
d)Odalar Birliği Umumî Katibini ve murakıplarını seçmek;
e)Yüksek Haysiyet Divanı azalarım veyedeklerini seçmek.

Muvakkat Madde 4 - (Ek : 73O3 - 27.5.1959) Birlik idare Heyeti bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay içinde birlik ve odaların durumunu nizamname ve ta­limatnamelerini bu kanun hükümlerine uydurmaya, hariçte olan oda merkezle­rini Ankara'ya getirmeye, ihtisas ve iştigal mevzuları dışındaki odalara kaydolanları mensup olduğu odaya nakletmeye ve bu hususlara riayet etmeyenler hak­kında 6235 sayılı kanunun 33. maddesi hükümlerini tatbike mecburdur.

Muvakkat Madde 5 - (Ek : 7305 - 27.5.1959) Bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar tahakkuk eden borçlar tahsil olunur.

Geçici Madde - (Ek : K.H.K. 06 - 19.4.1983). (Değişik: KHK S5 - 19.4.1083) Seçim dönemleri ve görev gürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği organları ile delegeleri ve oda organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren dört ay içerisinde tamamlanır.
Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, 1984 yılının, ilgili mevzuatta öngörülen aylarında yapılmış sayılarak kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

Madde 40 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren meriyete girer.

Madde 41 - (Değişik : KHK. 6C - 19.4.1983) Bu kanun hükümlerini Bakan­lar Kurulu yürütür

Oda Tüze Listesi»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.