TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik

 

            Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilirkişi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden talep halinde ve tavsiye niteliğinde hazırlanacak bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerde aranacak nitelikler ve bilirkişilerin çalışma esaslarını belirleyerek; hizmetin nitelikli sunulması ve kamu yararının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalara kayıtlı mimar ve mühendisleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 —

             TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

             Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek Odasını,

             Bilirkişi: Bilirkişi yetki belgesi alan, TMMOB`ne bağlı Odalara üye mimar ve mühendisleri,

             Bilirkişi Yetki Belgesi: İlgili  meslek  Odasınca  düzenlenen  bilirkişi  meslek içi eğitim ve seminerine katılarak alınmış belgeyi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişiler

             Bilirkişi listelerinde yer verileceklerde aranacak nitelikler

             Madde 5 — Bilirkişilerin;

             a) T.C. Vatandaşı,

             b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,

             c) TMMOB`ne bağlı Odalara üye,

             d) En az iki yıl mesleki deneyime sahip,

             e) Disiplin cezası almamış,

      f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,

           g) Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,

             olması gerekir.

             Odalar, bu koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini hazırlayarak TMMOB`ne gönderir ve TMMOB bu listeleri başvurularda kullanmak üzere dosyalar. Listelerin bir örneği her yıl Aralık ayı içerisinde Valiliklere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderilir.

             Bilirkişilerin tarafsızlığı

             Madde 6 — Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler.

             Çalışma ilkeleri ve sorumlulukları

             Madde 7 — Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etikilkelerine uymak zorundadırlar.

             Bilgi verme

             Madde 8 — Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, üyesi oldukları Odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler, istenildiğinde hazırladıkları raporun bir kopyasını üyesi oldukları Odaya verirler. Odalar bilirkişilerden aldıkları raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilirkişi Yetki Belgesi ve Meslek İçi Eğitim Seminerleri

 

             Bilirkişi yetki belgesi ve bilirkişi meslek içi eğitim seminerleri ile ilgili ilkeler

             Madde 9 — Odalar tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerini başarıyla tamamlayan mühendis ve mimarlar, Bilirkişi Yetki Belgesi almaya hak kazanırlar.

             Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, Bilirkişi Yetki Belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmasına ilişkin ilkeler TMMOB ve bağlı Odalarca belirlenir.

             Süre

             Madde 10 — Odalar; şube, bölge birimi ya da uygun görülen bir başka yerde yılda en az bir kez olmak üzere Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri düzenler.

             Eğitim programı

             Madde 11 — Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, TMMOB`ce onaylanan programlara uygun olarak ilgili Odalarca yapılır.

             İstenecek belgeler

             Madde 12 — Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine yapılan başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler yanında ilgilinin beyanı esas alınır.

             Ücret

             Madde 13 — Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, Bilirkişi Yetki Belgesi yenileme, eğitim ile sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Odaların önerisi ve TMMOB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 14 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete`de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 Mesleki Tüze Listesi

Yukarı Çık