TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER I, II KİTABI   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 925

 
Giriş

ÖNSÖZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca, 30 Ekim - 02 Kasım 2007 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon‘da gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, kısa adıyla TMMOB CBS‘2007 Kongresi, CBS‘nin kurumsallaşması adına önemli adımlardan biridir. Bugüne kadar ülkemizin değişik mekânlarında tamamen gönüllülük esasına dayalı ve sürekli olmayan birçok CBS toplantısı yapılmaktaydı. Ülkemizdeki CBS gelişmelerinin en azından düzenli toplantılar ile gündeme taşınması ve sorunların bilgilendirme adına tartışılıyor olması gerekiyordu. Bu anlamda, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak, böylesi bir toplantının gerçekleşmesi için yaptığımız teklif, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kuruluna taşınmıştır. TMMOB, 01.08.2006 gün ve 1493 sayılı onayı ile CBS Kongresini düzenli kongreler kapsamına alarak, bundan böyle her iki yılda bir, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nca ulusal düzeyde bu etkinliğin düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Bu karar, CBS‘nin sahipsiz kalmaması adına bizleri çok mutlu etmiştir.

CBS‘2007 Kongresi‘ne, 705 delege yanında, 240 öğrenci, 250 ziyaretçi ile birlikte toplam 1195 kişi katılmıştır. Çalışma alanlarında coğrafi bilgi sistemlerine ilgi duyan farklı meslek disiplinlerinden mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve özel sektör kuruluşlarından katılım sağlanmıştır.

CBS Kongresi‘nde "paylaşılmayan bilgi verimli değildir" düşüncesiyle ve bütünleşme çağrısı yapan, "Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya..." kongre temasıyla, ülkemizdeki farklı meslek disiplinlerini CBS‘nin doğal çatısı altında bir araya getirerek, başta CBS‘nin en temel bileşenleri olan veri, yazılım, donanım, yöntem ve insan kaynakları olmak üzere, coğrafi bilgi sistemleri tüm yönleriyle ulusal ve uluslar arası düzeyde ele alınarak tartışılmıştır. Kongremizde, paralel oturumlar şeklinde, toplam 33 teknik oturumda 160 bilimsel bildiri sunulmuştur. Yine kongrede 4 panel, "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı", "Kent Bilgi Sistemi Eğitim Kursu" ve ilköğretim öğrencilerine yönelik özel CBS etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Kongrede, bir yandan da misafirlerin en iyi biçimde Trabzon‘da ağırlanması, güzel ve tatlı hatıralarla buradan ayrılması hedeflenmiştir. Yurdumuzun dört bir kösesinden ve yurt dışından gelen konuklar ile, bu denli geniş bir katılımın sağlanmış olması, elbette CBS‘2007 kongresini çok daha coşkulu ve anlamlı kılmıştır. CBS‘ye karşı duyulan bu özlem ve ilgi, var olan heyecanı daha da artırmıştır.

CBS‘2007 kongresinin Trabzon‘da düzenlenmesi yönünde karar alan ve organizasyon sürecinde her türlü desteği sağlayan HKMO Genel Başkanı ve beraberinde yönetim kurulu üyelerine, değerli birikimleriyle bizleri yönlendiren ve katkı sağlayan Düzenleme, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerimize, üstlendikleri görevlerle bizleri onurlandıran sayın oturum başkanlarımıza, değerli birikimlerini bizlerle paylaşan konuk konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.  Kongremizin gerçeklesmesinde en önemli paylardan birisi olan Cografi Bilgi Teknolojileri Fuarına katılımcıları; bronz sponsor Özerler Haritacılık, Litera Yazılım ve GeoGis firmalarına, gümüs sponsor olan Mekansal Veri Sistemlerine, Altın sponsor ve Kokteyl sponsoru olan Netcad firmasına, ana sponsoru olan Esri Türkiye‘ye ve katkılarından dolayı Tübitak yetkililerine teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. CBS‘2007 kongre meşalesinin Karadeniz Teknik Üniversitesinde yanması için bizlere destek olan KTÜ Rektörlüğü‘ne, kongremize özel önem veren ve yine Trabzon adına bu kongrenin ilimize yakışır bir biçimde gerçekleşmesi için bizlere gerekli desteklerini esirgemeyen Trabzon Valiliği ve Trabzon Belediye Başkanlığı‘na teşekkür ediyorum. Bu kongre, hiç kuskusuz CBS sevgisiyle tutuşan bir takımın ürünüdür. Kendileri ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve keyif aldığım Yürütme Kurulu üyelerine ve KTÜ GISLab kadrosuna gösterdikleri olağanüstü çaba ve özverili çalışmaları nedeniyle, izninizle, "özel" sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, "GIS Hayattır!" diyerek, CBS‘2007 kongresinin ülkemiz adına yararlı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

CBS‘2007 Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı

İçindekiler

 

OTURUM: T.01 - STANDARTLAR .....................................................................

Oturum Başkanı: Dr. Orhan ERCAN (HKMO)

A Salonu

Web Servisleri ve OGC Mekansal Web Servisleri Kullanımının İncelenmesi .................

O. Emem (YTÜ)

Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri ......................................................................

M. Komesli (Yaşar Ü), M.O. Ünalır (Ege Ü), V. Tecim (DEÜ)

ISO/TC211-Coğrafi Bilgi Standartları ...............................................................

A. Ç. Aydınoğlu (KTÜ)

 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ontolojilerin Kullanımı ...........................................................

M. Komesli (Yaşar Ü)

 

 

1

 

 

3

 

13

 

23

 

 

31

OTURUM: T.02 - AFET BİLGİ SİSTEMLERİ .....................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Onur GÜRKAN (HKMO)

B Salonu (09:00 - 10:30)

Depreme Dönük Araştırma ve Çalışmalarda CBS ..................................................

H. Özener, A. Doğru (Boğaziçi Ü)

İstanbul Afet Bilgi Sistemi Uygulaması ................................................................

M. Şahin, C. Ünen, D. Uçar, Z. Çoşkun, E. Tarı, U. Özerman, N. Musaoğlu (İTÜ)

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Oluşturulması ..........................

O. Tatar, vd. (Cumhuriyet Ü)

GIS and Chaos Modelling in The Prediction of House Fires in Merseyside & Trabzon: A Proposed New Modelling Framework .................................................................

M. Francis (UK Liverpool  JMU)

 

 

39

 

 

41

 

48

 

58

 

 

63

OTURUM: T.03 - SAĞLIK CBS .......................................................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA (KTÜ)

C Salonu

CBS‘nin Sağlık Alanında Kullanımı Ve Örnekleri ...................................................

G. Özkan, H. C. Güngör (SÜ)

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Epidemiyolojik Amaçlı Konumsal Analizler ......................

H. E. Çolak (KTÜ)

Sağlık CBS Uygulamalarında Konumsal Kümeleme Yönteminin Kullanımı ..................

H. E. Çolak, G. Çan (KTÜ)

 

 

75

 

 

77

 

87

 

96

 

 

 

OTURUM: T.04 - HEYELAN ..........................................................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ÖNDER (INTA)

B Salonu

Doğal Afetlerde Uydu Görüntülerinin Kullanımı ve International Charter "Space And Major Disasters" ...........................................................................................

B. M. Tekin, M. Nurlu, V. Özsaraç, N. K. Kuterdem, N. Aksoy (Afet İşl. GM)

Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Erozyon Risk Belirlemesine Yeni Bir Yaklaşım, Çorum İli Örneği ..................................................................

F. E. Tombuş, İ. M. Ozulu (Hitit Ü.)

Heyelan Duyarlılık Haritalaması İçin CBS Kullanımı .............................................

A. Erener (ODTÜ), S. Lacasse (NGI)

Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS) Projesi .........................................................................................................

U. Balcı (NETCAD)

105

 

 

 

107

 

 

116

 

126

 

 

134

OTURUM: T.05 - JEODEZİ/ÖLÇME ...............................................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Gül BATUK (YTÜ)

C Salonu

Mekansal Verinin Kalitesi: Konum ve Yükseklik Doğruluğu .....................................

M. T. Özlüdemir, R.N. Çelik, H. Kutoğlu, R. Deniz (İTÜ)

Video Tabanlı Ölçme Yöntemi ve Görsel Konum Belirleme

H. M. Palancıoğlu, T. Kurban (Erciyes Ü.)

Konumsal Verinin Elde Edilmesinde Mobil CBS Olanakları: Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırma ................................................................................................

F. Döner (KTÜ)

Uydu Verilerinin Farklı Yöntemlerle Karılması ve Sonuçlarının Karşılaştırılmaları ......

B. Uğurlu, H. Yıldırım, M. E. Özel (ÇOMÜ)

 

 

145

 

 

147

 

 

 

 

157

 

167

OTURUM: T.06 - DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ ..............................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk ÖZENER (İTÜ)

A Salonu

Taşkınların Haritalanmasında Hec-GeoRAS ve Hec-RAS‘ın Kullanımı: Havran Çayı Örneği (Balıkesir) ............................................................................................

H. Özdemir (İstanbul Ü)

Malatya Kenti Ve Yakın Çevresi İçin Olası Doğal Riskler Ve Afet Yönetimi (GIS Ortamında Örnek Bir Uygulama) ......................................................................

S. Karadoğan (Fırat Ü)

 

 

177

 

 

 

179

 

 

188

OTURUM: T.07 - İNTERNET CBS ..................................................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çetin CÖMERT (HKMO)

B Salonu

Küçük Ölçekli Türkiye Coğrafi Veri Tabanının Avrupa Coğrafi Veri Tabanına Uyarlanması ve İnternet/İntranet Ortamında Sunumu .............................................

Ö. Simav (HGK), D. Z. Şeker (İTÜ)

"Google Maps" Veya "Microsoft Virtual Earth" Kullanılarak Web Tabanlı CBS Uygulamalarının Geliştirilmesi ............................................................................

A. Dinçer, E. Yüksel, K. Seyrek, S. Elcek (DSİ)

UKVA İçin Portal Teknolojisinin Değerlendirilmesi ...............................................

H. Akıncı (OMÜ), Ç. Cömert (KTÜ)

Web Servisleri Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri .....................................................

F. Turan (METEKSAN), H. Gürçay (HÜ), H. Sever (Çankaya Ü.)

 

 

199

 

 

 

201

 

 

207

 

217

 

227

OTURUM: T.08 - YER SEÇİMİ / ADRES ..........................................................

Oturum Başkanı: Nail GÜLER (TMMOB-HKMO)

C Salonu

Katı Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulaması ...

T. Çay, B. Nas, A. Berktay, F. İşcan (Selçuk Ü)

CBS Açısından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesine Bakış ve Numarataj Çalışmalarındaki Sorunlara Çözüm Önerileri (ÇB-HKMO CBS Kom.) ......................

F. Haşal (HKMO), Z. Özege (İzmir BB), E. Bank (İçişleri Bak.)

 

 

237

 

 

239

 

 

249

POSTER OTURUM: P.01 - CBS KAVRAMLARI ................................................

P Salonu

Ortak Veritabanı Kullanımı ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulumu ..........................

S. İşitmezoğlu, S. Ataman (Bursagaz)

Konumsal Bilgi Sistemi Kapsamında Kadastroda Üçüncü Boyut ve İçeriği .....................

F. Döner, K. Karataş, C. Bıyık (KTÜ)

Kentsel Planlamada Çevre Düzeni Plan Sürecinde CBS‘nin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi ve Uygulama Sistemi Geliştirilmesi ................................................

H. Olcan (İBB), D. Z. Şeker (İTÜ)

Şehir Coğrafyası Araştırmalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Teorik Bir Yaklaşım ..........................................................................................

H. Kara, Ü. Yasak (Uşak Ü)

İlköğretim Donatı Standartlarının ve Uygulamasının CBS İle İrdelenmesi ......................

A.Özyorgun, F. Batuk (YTÜ)

İnternet Tabanlı CBS Uygulamalarında Uluslar Arası Standartlar  ..............................

A.Dinçer, K. Seyrek, B. Öztürk (DSİ)

GISWEB ve Yatırım Yönetim Sistemi ....................................................................

S. Balcı, İ. Yıllar, R. Erdöl, O. E. Ülke (İGDAŞ)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Multimedya .................................................................

İ. B. Gündoğdu, F. B. Ünel (Selçuk Ü)

İnternette CBS ve Multimedya Uygulamaları ..........................................................

F. B. Ünel, İ. B. Gündoğdu (Selçuk Ü)

Yapay Sinir Ağları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri‘ndeki Uygulamaları ..............................

V. Aslantaş, R. Kurban (Erciyes Ü)

3B CBS‘de Ağ Analizlerine Yönelik Coğrafi Veritabanının Otomatik Olarak Üretilmesi ....

İ. R. Karaş (GYTE)

Hava Lidar (Light Detection And Ranging) Verilerin Jeomorfolojik ve Ekolojik Ortam Analizlerinde Kullanım Olanakları ......................................................................

C.Duran, F. Daban (Doğu Akdeniz Orm. Arş. Md.)

Sayısal Yükseklik Modelleri Kullanılarak Kayaların Erozyon Direncinin Tahmini: Ayvalık (Balıkesir, Batı Anadolu) ve Yöresi Örneği .............................................................

Akgün (KTÜ), N. Türk (DEÜ)

 

 

261

 

263

 

267

 

 

272

 

 

277

 

281

 

286

 

291

 

305

 

310

 

319

 

323

 

 

329

 

 

335

OTURUM: T.09 - ORMANCILIK ....................................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT (KTÜ)

A Salonu

Bilgisayar Destekli Orman Yolu Planlama Modeli ....................................................

A. E. Akay, O. Erdaş, A. Yüksel, N. Bozali, R. Gündoğan, T. Öztürk (KSÜ)

Orman Nakliyat Planlamasında Arazi Sınıflandırmasının Önemi .................................

A. O. Altunel (Kafkas Ü.), F. Akyüz (İstanbul Ü.)

Orman Yollarının Uzaktan Algılama Ve CBS İle Planlanmasının Değerlendirilmesi .........

B. Arıcak, E. Çalışkan, S. Gümüş, H. Acar (KTÜ)

Köprülü Kanyon Milli Parkı Ballıbucak Serisi‘nin Konumsal Ve Zamansal Değişiminin CBS İle İncelenmesi ..........................................................................................

U. Karahalil, A. İ. Kadıoğulları, E. Z. Başkent, S. Köse (KTÜ)

 

 

341

 

 

343

 

352

 

361

 

 

367

OTURUM: T.10 - PLANLAMA ........................................................................

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN (KTÜ)

B Salonu

Türkiye‘de Yeni İllerin Kentsel Gelişim Sürecinin CBS ile Belirlenmesi: Aksaray Örneği ...

H. M. Yılmaz, S. Reis, M. Atasoy (Aksaray Ü.)

Jeo-Demografi İle Doğu Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim Dengelerinin İrdelenmesi ....................................................................................................

A. Ç. Aydınoğlu (KTÜ)

Rekreasyon Amaçlı Kentsel Yeşil Alanların Planlama İlkeleri Açısından CBS Aracılığıyla Sorgulanması: Trabzon Örneği ............................................................................

C. Sancar, P. E. Sinan, S. Özen (KTÜ)

Web Üzerinden Etkileşimli Bir Model Önerisi: Üniversite Kampusu Örneği ...................

B. Güç, A. Karadayı (SDÜ)

 

377

 

 

379

 

 

384

 

 

390

 

399

OTURUM: T.11 - TARIM ..............................................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AÇLAR (YTÜ)

C Salonu

AB-Ortak Tarım Politikası Kapsamında EİKS Uygulamalarında CBS‘nin Önemi ............

H. İ. İnan (KTÜ)

Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulanması .................

Z. Karakayacı, C. Oğuz (SÜ)

"Mean Shift" Segmentasyon Algoritması Destekli "En Büyük Olasılık" Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Tarım Alanlarının Sınıflandırılması .........................................

A. Özdarıcı, A. Ö. Ok (ODTÜ)

 

 

411

 

 

413

 

421

 

 

430

OTURUM: T.12 - UZAKTAN ALGILAMA ........................................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU (GYTE)

B Salonu

Lazer Tarayıcı Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu .......

     F. Karslı (KTÜ)

Çok Bantlı Bilsat-1 Görüntülerinin Self Kalibrasyonu ve Ortorektifikasyonu ..................

     A. Ö. Ok (ODTÜ), M. Türker (HÜ)

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Belirlenebilme Potansiyeli ..........

     D. Koç San (ODTÜ), M. Türker (HÜ)

Topografik Ve Kartografik Bilgi Sistemlerinin Yaşatılmasında Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntü Verilerinden Yararlanma ...............................................................

M. Alkan, E. Can (ZKÜ)

 

 

441

 

 

443

 

 

450

 

460

 

 

469

OTURUM: T.13 - ULAŞIM .............................................................................

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH (İBB)

C Salonu

Bağlantı Yolları Üzerindeki Trafik Yoğunluğunda Yakın Çevre Arazi Kullanımı Etkisinin CBS Tabanlı Analizi: Hadımköy-Beylikdüzü Bağlantı Yolu Örneği ..............................

     A. Keçeli, M. Karakuyu (Fatih Ü.)

Supporting Crime Detection and Operational Planning with Soft Systems Methodology and Viable Systems Model .................................................................................

H. Francis, P. A. Kinloch M. Francis, (UK Liverpool JMU)

 

 

477

 

 

 

479

 

 

487

OTURUM: T.14 - ARAZİ YÖNETİMİ ...............................................................

Oturum Başkanı: Hüseyin ÜLKÜ (HKMO)

A Salonu

Kadastro 2014 Vizyonu için Avrupa‘da Coğrafi Bilgi Sistemi Girişimi: İsviçre Modeli ......

     M. Çete (KTÜ)

Hazine Arazileri Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı: Çankaya Örneği ..............................

     T. Kavzoğlu, A. Arslan (GYTE)

Kadastral Verilerin CBS Ortamına Aktarılması Ve Parsel - Mülkiyet Analizleri .............

     B. Uzun, H.İ. İnan (KTÜ)

Dünya‘daki Kadastral Sistemler için Ortak Bir Veri Modeli Yaklaşımı: Temel Kadastro Modeli (TKM) .................................................................................................

T. Yomralıoğlu, H. İ. İnan, M. Çete (KTÜ)

 

 

499

 

 

501

 

510

 

518

 

 

527

OTURUM: T.15 - YER BİLİMLERİ .................................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cüneyt ŞEN (KTÜ)

B Salonu

Maden Bilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları ............................................................

G. Özkan, O. S. Yılmaz, Ş. Yalpır (SÜ)

Jeolojik-Jeoteknik Bilgi Sistemine Bir Örnek: Aksaray İl Merkezi ...............................

A. Yalçın (Aksaray Ü.), C. Gökçeoğlu, H. Sönmez (HÜ)

Türkiye Jeoloji Bilgi Bankası ..............................................................................

G. Gürler, B. T. San (MTA)

 

 

535

 

 

537

 

544

 

550

OTURUM: T.16 - ÇEVRE ..............................................................................

Oturum Başkanı: Ertuğrul ÜNLÜTÜRK (ÇMO Bşk)

C Salonu

Coğrafi Bilgi Sisteminden Yararlanarak Antalya Kenti İçin Sürdürülebilirlik Projesi Geliştirilebilir ..................................................................................................

G. Ö. Kayır (Akdeniz Ü.)

Kentleşmede Çevre, İnsan Ve Kent Bilgi Sistemleri ...................................................

O. Üçüncü, A. Karadayı (KTÜ)

İkincil Veriler Kullanılarak Türkiye Yıllık Ortalama Yağış Değerlerinin Mekansal Dağılımının Modellenmesi ..................................................................................

P. A. Bostan, Z. Akyürek (ODTÜ)

 

 

559

 

 

 

561

 

570

 

 

575

OTURUM: T.17 - ARAZİ KULLANIMI .............................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal BIYIK (HKMO)

A Salonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kütlesel Taşınmaz Değerlemesi ........................................

     R. Nişancı, T. Yomralıoğlu (KTÜ)

Rize İlinin Arazi Örtüsündeki Zamansal Değişimin (1976-2000) UA Ve CBS İle Belirlenmesi ...................................................................................................

     S. Reis (Aksaray Ü.)

Yaylalardaki Arazi Kullanım Değişiminin CBS İle İzlenmesi: Trabzon Örneği ...............

     M. Atasoy (Aksaray Ü.)

Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal Değişimlerin Bilgi Teknolojileri İle Belirlenmesi: Trabzon Örneği ............................................................................

     İ. Çölkesen (KTÜ), F. A. Sesli (OMÜ)

İstanbul Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanım Değişimi Ve Nüfus Artışının İzlenmesi .

A. Geymen (Erciyes Ü.), İ. Baz (GYTE)

 

 

585

 

 

587

 

 

597

 

602

 

 

607

 

615

OTURUM: T.18 - ALTYAPI ............................................................................

Oturum Başkanı: Orhan GÖKTAŞ (İSKİ)

B Salonu

Raster Tabanlı Ağ Analizi Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi ......

     V. Yıldırım (KTÜ)

Kentsel Teknik Altyapı Bilgi Sisteminin Kapsam Ve İçeriği ........................................

     K. Karataş, C. Bıyık (KTÜ)

Altyapı Bilgi Sisteminin Ülkemiz İçin Önemi ...........................................................

     S. İşitmezoğlu, S. Ataman (BURSAGAZ)

CBS‘nin Doğalgaz Boru Hatları İçin Önemi: İGABİS Projesi ......................................

H. Kurşun, L. Çavdar, G. Yıldız (İGDAŞ)

İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS): CBS Tabanlı Kurumsal Yönetim Projesi ..............

 D. Aydın, O, Ebcin, O.C. Göktaş (İSKİ)

 

 

623

 

 

625

 

634

 

644

 

647

 

655

OTURUM: T.19 - UYGULAMALAR ................................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ (OMÜ)

C Salonu

Tanıtım Ve Turizm Amaçlı 3B Model Destekli Tarihi Mekânlar Bilgi Sistemi .................

İ. Asri, Ö. Esen, Ö. Çorumluoğlu, İ. Kalaycı, G. Karauğuz (HÜ)

Tokat İli‘nde Yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları .............................................

T. Susam, S. Yaprak (Gaziosmanpaşa Ü)

GAP‘taki Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları ..........................................................

U. Büyükhatipoğlu, A. K. Karakuş (DSİ)

 

 

663

 

 

665

 

676

 

685

 

 

POSTER OTURUM: P.02 - CBS UYGULAMALARI ............................................

P Salonu

Gümüşhacıköy Akiferi‘nde Yeraltısuyu Kirliliğinin Modellenmesi ..............................

F. Ersoy, H. Ersoy (KTÜ)

Coğrafik ve Meteorolojik Veriler Kullanılarak Trabzon‘da Güneş Işınım Şiddetinin Tahmini İçin Bir Çalışma .................................................................................

E. Deniz (Karabük Ü)

İsveç‘te Heyelan Duyarlılık Haritalaması Uygulaması .............................................

A.Erener, M. A. Kaynia (ODTÜ)

Artvin Kentinde Yeşil Alanların Yeterlilik Bakımından İrdelenmesi ...........................

A.Yavuz, Z. Eminağaoğlu (Kafkas Ü)

Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisinin Küresel Konum Belirleme Sistemi İle Saptanması: ODTÜ Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği ......................................

K. Ertuğay, S. Kemeç, D. K. San, A. Özdarıcı (ODTÜ)

Arşiv Bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Arayüzlerle Sunumu .............................

M. Oğurlu (İSKİ)

Elektrik Dağıtım Şirketlerinde GIS Uygulamaları ...................................................

C.Emiroğlu, K. Tanrıöven, K. Akbulut (Kayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş.)

Erzurum İli Tarım Makinaları Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi .........

C.Yıldız, N. Yıldız, Y. Erkmen (Atatürk Üniv.)

Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması Ve Tematik Harita Üretimi .........................................................................................................

M. Selçuk, M. Başaraner, N., Uluğtekin, T. Gökgöz, F., Gülgen, M. A. Yücel, A. Ö. (YTÜ)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Teknolojileri İle Arkeolojik Alanların Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Çorum İli Uygulaması ...............................................

İ. M. Ozulu, F. E. Tombuş, F. Özçalık (Hitit Ü)

Bakırçay Deltası ve Çevresinin Doğal ve Kültürel Kaynak Potansiyelinin CBS ve Uzaktan Algılama Tekniği ile Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ............................................

N. E. Urfalı, S. Daşdemir (DSİ)

Yüksek ve Düşük Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yolların Tayini .......................

R. Geçen, G. Sarp (ODTÜ)

Otomatik Olmayan Yöntemler Kullanılarak Landsat ETM Uydu Görüntüsünden Çizgisellik Belirlenmesi .....................................................................................

G. Sarp, V. Toprak (ODTÜ)

Deprem Kırılganlıklarının 3 Boyutlu Kent Ortamında Görsellenmesi: Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi Örneği .............................................................................

S. Kemeç, Ş. Düzgün (ODTÜ)

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulunda Bilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları ..

S. S. Durduran, E. Karataş, E. Tuşat, D. A. Ceylan, Z. Üstüner (Selçuk Ü)

Biyolojide CBS Uygulamaları: Beyşehir Gölü‘ndeki Phragmites Australis (Cav.) Trin. Ex Stend ve Typha Angustifolia L. Bitkileri Örneği ......................................................

S. S. Durduran, M. A. Şanda, B. Bozbek, A. Aktümsek, S. Gezgin (Selçuk Ü)

Armutalanı (Marmaris-MUĞLA) Beldesi Sahasının Yerleşim Amaçlı Arazi Kullanım Haritasının CBS Destekli Hazırlanması .................................................................

C. Kıncal, M. Y. Koca, Ş. Özyalın (DEÜ)

 

 

 

 

 

687

 

689

 

 

695

 

700

 

705

 

 

712

 

717

 

721

 

726

 

 

733

 

 

742

 

 

748

 

753

 

 

758

 

 

762

 

767

 

 

772

 

 

775

 

OTURUM: T.20 - KARTOGRAFYA ...................................................................

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SELÇUK (YTÜ)

A Salonu

CBS‘de Alan Koruyan Projeksiyonlar ve ArcGIS Uygulaması ....................................

     F. Yıldırım, A. Kaya (KTÜ)

Topografik Harita Üretiminde Kullanılan Farklı Kartografik Araç Kümelerinin İşlev Karşılaştırması ...............................................................................................

     B. Çetinkaya, A. Torun, H. P. Dalkıran (HGK)

Çok-Uyarlayıcılı Sistemde Yol Verileri İçin Kartografik Genelleştirme Uygulaması .........

     F. Gülgen (YTÜ), T. Gökgöz (YTÜ)

Siber Kartografya ...........................................................................................

M. A. Yücel, M. Selçuk (YTÜ)

 

 

781

 

 

783

 

 

788

 

795

 

808

OTURUM: T.21 - YAZILIM GELİŞTİRME ........................................................

Oturum Başkanı: Kemal ULUSAER (EMO Bşk)

B Salonu

Konumsal Dizinleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ...............................................

M. S. Ayhan (Atılım Ü.), H. Sever (Çankaya Ü.), H. Gürçay (HÜ), S. Ak (NETCAD)

Türkiye için Deprem Hasar Analiz Programı Geliştirilmesi .......................................

M. Şahin H. Karaman, C. Ünen (İTÜ)

 

 

815

 

 

817

 

828

OTURUM: T.22 - BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ...............................................

Oturum Başkanı: Dr. Halil SÖĞÜT (ESRI TR)

A Salonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Esasları ..............................................

E. Boza (DPT)

Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisinde CBS‘nin Yeri .....................................................

Ö. Aşık (DPT)

 

 

829

 

 

831

 

836

 

 

OTURUM: T.23 - HAVZA YÖNETİMİ .............................................................

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN (AÜ)

B Salonu

Gediz Nehri Alt Havzasında 2001-2006 Yıllarına Ait Kalite Gözlemlerindeki Değişimin CBS Tabanlı İrdelenmesi ...................................................................................

V. Gündoğdu (Ege Ü), G. Akgün, M. Elele, O. Piyancı (İzmir BB)

Su Havzalarına Yönelik CBS Veri Tabanı Modellemesi: Trabzon Galyan Vadisi Örneği ....

R. Nişancı, V. Yıldırım (KTÜ), A. Yıldırım (TB)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Havza Amenajmanında Kullanımı Ve Önemi ......................

Okatan, M. Aydın, O. Ş. Urhan (KTÜ)

Havza Yönetim Sistemine Bir Örnek: Gümüşhacıköy (Amasya) Akiferi ........................

F. Ersoy, F. Gültekin (KTÜ)

 

 

843

 

 

 

845

 

854

 

865

 

876

 

OTURUM: T.24 - TAPU-KADASTRO ..............................................................

Oturum Başkanı: Nihat ŞAHİN (TKGM)

A Salonu

TUSAGAAktif (CORS-TR) Projesi ve Sağlayacağı Katkılar ......................................

Ö. Yıldırım, S. Bakıcı, A. Cingöz, Y. Erkan, E. Gülal, A. Dindar (TKGM)

Kadastral Amaçlı Konumsal Verilerin Replikasyon Yöntemiyle Yönetilmesi ..................

O. Mataracı, S. Dağdelen, İ. Yıldızoğlu (TKGM)

 

 

 

881

 

 

883

 

890

OTURUM: T.25 - SU KAYNAKLARI ...............................................................

Oturum Başkanı: Bahri EGE (DSİ XXII Bölge Md)

B Salonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sakarya Nehri Kirlilik Yükünün Belirlenmesi ......

M. Gümrükçüoğlu, O. Baştürk (Sakarya Ü)

Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Çalışmalarının CBS Yardımıyla Oluşturulması Değerlendirilmesi ve Uygulama Projelerinin Yapımı ................................................

R. Yücel, Ş. Aliyazıcıoğlu, C. Aslan (DSİ)

DSİ Su Kalitesi Uygulaması Coğrafi Bilgi Sistemleri Modeli .......................................

M. Karaman (DSİ)

 

 

899

 

 

901

 

 

906

 

916

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık