HARİTACILIKTA TAŞINMAZ HUKUKU   (MEHMET KARAGÖZ-HASİBE ÖZGÜMÜŞ)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 448

 
Giriş

ÖNSÖZ


Odamız; öğrenci, uygulayıcı ve meslektaşlarımızın ortak gereksinimlerini karşılamayı,mesleki etkinliklerini kolaylaştırmayı, meslektaşların birbiriyle ve halkla olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan demokratik bir meslek kuruluşudur. Meslek alanımıza yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik yayınların hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulayıcılara ulaştırılması da bu amaçlardan birisidir. Odamız, bu doğrultuda bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak birçok konuda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mesleğimizle ilgili araştırma, inceleme, panel, bilimsel kongre, seminer ve benzeri etkinlik sonuçlarının kalıcı olmasını ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla, basılı hale getirilmesini prensip haline getirmiştir. Odamız, gereksinim duyan herkesin yararlanabileceği basılı kitap geleneğine bağlı kalarak; inceleyen, araştıran ve sonuçlarını özveriyle bir araya toplayan meslektaşların çalışmalarını ve Odamızla paylaşma istemlerini de her zaman takdirle karşılamaktadır. Haritacılık, fen bilimleri ile hukuk bilgisinin birlikte yoğrulduğu bir meslektir. Harita ve Kadastro Mühendisi Mehmet KARAGÖZ ve Şehir Plancısı ve Kamu Yönetimi Uzmanı Dr. Hasibe ÖZGÜMÜŞ`ün uygulamaya dönük mesleki deneyimlerini, meslek mevzuatıyla birleştirerek hazırladıkları kitabın; çeşitli kesimlerdeki kullanıcılara, uygulayıcılara ve öğrencilere yarar sağlayacağı düşüncesindeyiz. 7. Baskısının tükenmiş olmasına rağmen, kitaba olan talebin devam etmesi düşüncelerimizi doğrulamaktadır. Bu anlamda ilk baskısı 1995 yılında yapılan ve Odamızın yayınları arasında yer alan "Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku" kitabının güncellenmiş ve yenilenmiş 8. Baskısını aynı düşünce ve anlayışla meslek kamuoyuna sunuyor ve mesleğimizde önemli bir yeri olacağına inandığımız yayınımızı hazırlayan, Harita ve Kadastro Mühendisi Mehmet KARAGÖZ ve Şehir Plancısı ve Kamu Yönetimi Uzmanı Dr. Hasibe ÖZGÜMÜŞ`ü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.


TMMOB.
HKMO. 44. Dönem Yönetim Kurulu
2016/ANKARA

İçindekiler

 •  
  1. TOPLUMSAL YAŞAM KURALLARI 1
  1.1. Giriş 3
  1.2. Toplumsal Yaşam Kuralları 3
  1.2.1. Din Kuralları 4
  1.2.2. Ahlak Kuralları 5
  1.2.3. Görgü Kuralları 5
  1.2.4. Hukuk Kuralları 6
  1.2.5. Toplumsal Yaşam Kuralları Arasındaki Farklar 8
  1.2.5.1. Hukuk Kuralları ile Din Kuralları Arasındaki Farklar 9
  1.2.5.2. Hukuk Kuralları ile Ahlak Kuralları Arasındaki Farklar 9
  1.2.5.3. Hukuk Kuralları ile Görgü Kuralları Arasındaki Farklar 10
  1.3. Hukukun Kaynakları 10
  1.3.1. Yazılı Kaynaklar 10
  1.3.1.1. Anayasa 11
  1.3.1.2. Kanunlar (Yasalar) 16
  1.3.1.3. Kanun Hükmünde Kararnameler 17
  1.3.1.4. Tüzükler (Nizamnameler) 17
  1.3.1.5. Yönetmelikler 18
  1.3.2. Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adetler) 18
  1.3.3. Yardımcı Kaynaklar (İçtihatlar) 19
  1.4. Hukukun Bölümleri 19
  1.4.1. Kamu Hukuku 20
  1.4.2. Özel Hukuk 20
  1.4.2.1. Medeni Hukuk 20
  1.5. Hak 25
  1.5.1. Kamu Hakları 26
  1.5.2. Özel Haklar 26
  1.5.2.1. Mutlak Haklar 26
  1.5.2.2. Kişisel Haklar 27
  1 . 5 . 2 . 3 . Mutlak Haklar ile Kişisel Haklar Arasındaki Farklar 28
  1 . 5 . 2 . 4 . Kamu Hakları ile Özel Haklar Arasındaki Farklar 28
  1.5.3. Hakkın Kazanılması 29
  1.5.4. Hakkın Korunması 29
  1.5.5. Hakkın Kötüye Kullanılması 29
  1.5.6. Hakkın Kaybedilmesi 29
  2. KİŞİLER HUKUKU 31
  2.1. Giriş 33
  2.2. Gerçek Kişiler 33
  2.2.1. Kişilik ve Hakları 34
  2.2.2. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı 34
  2.2.3. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi 34
  2.2.4. Kişiliğin Korunması 37
  2.2.4.1. Kişiliğin Vazgeçme ve Aşırı Sınırlamaya Karşı Korunması 37
  2.2.4.2. Kişiliğin Başkalarına Karşı Korunması 38
  2.2.4.3. Kişilik Hakkını Koruyan Davalar 38
  2.2.4.4. Ad ve Soyadın Kazanılması, Kaybedilmesi, Korunması 39
  2.2.5. Kişisel Durum Sicilleri 41
  2.2.6. Kişilerin Ehliyetleri 42
  2.2.6.1. Kişilerin Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti) 42
  2.2.6.2. Kişilerin Eylem Ehliyeti (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti)  44
  2.2.6.3. Kişilerin Eylem Ehliyeti Bakımından Ayırımı 45
  2.2.7. Hısımlık 48
  2.2.8. Yerleşim Yeri 49
  2.3. Tüzel Kişiler 50
  2.3.1. Dernekler50
  2.3.2. Vakıflar 53
  3. AİLE HUKUKU 57
  3.1. Giriş 59
  3.2. Nişanlanma 59
  3.2.1. Nişanlanmanın Koşulları 59
  3.2.2. Nişanlanmadan Doğan Borçlar 60
  3.2.3. Nişanlanmadan Doğan Haklar 60
  3.2.4. Nişanlanmanın Sona Ermesi 60
  3.2.5. Nişanlanmanın Bozulmasının Sonuçları 60
  3.3. Evlenme 61
  3.3.1. Evlenme Koşulları 61
  3.3.2. Evlenme Engelleri 61
  3.3.3. Batıl Olan Evlenmeler 62
  3.3.4. Evlenmenin Genel Hükümleri 62
  3.4. Boşanma 63
  3.4.1. Boşanmanın Nedenleri 63
  3.4.2. Ayrılık 64
  3.4.3. Boşanmanın Sonuçları 65
  3.5. Eşler Arasındaki Mal Rejimleri 66
  3.5.1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 66
  3.5.2. Mal Ayrılığı Rejimi 67
  3.5.3. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 67
  3.5.4. Mal Ortaklığı Rejimi 68
  3.6. Soy Bağının (Nesep) Kurulması 69
  3.6.1. Gerçek Soy Bağı (Kan Bağına Dayanan) 69
  3.6.2. Yapay Soy Bağı (Evlat Edinme) 71
  3.7. Nafaka Yükümlülüğü 72
  3.8. Velayet ve Veli 74
  3.9. Vesayet, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 75
  3.9.1. Vesayet ve Vasi 75
  3.9.2. Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 77
  3.9.3. Vasi ve Kayyımın Görevleri 78
  3.9.4. Vesayetin Sona Ermesi 79
  3.9.5. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 79
  3.9.6. Vasi ile Veli Arasındaki Farklar 80
  4. MİRAS HUKUKU 81
  4.1. Giriş 83
  4.2. Miras 83
  4.2.1. Mirasta Külli Halefiyet Prensibi 83
  4.2.2. Mirasta Cüzi Halefiyet Prensibi 83
  4.2.3. Miras Hukukunda Genel Prensipler 84
  4.2.4. Mirasçılık (Veraset) Belgesi 85
  4.3. Mirasçılığın Çeşitleri 85
  4.3.1. Doğrudan Hak Sahibi Olan Mirasçılar 86
  4.3.2. Ölüme Bağlı Tasarrufla Atanan Mirasçılar 87
  4.3.2.1. Vasiyet ve Vasiyetname 88
  4.3.2.2. Miras Sözleşmesi 89
  4.3.2.3. Vasiyet ile Miras Sözleşmesi Arasındaki Farklar 90
  4.3.2.4. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi 90
  4.3.2.5. Mirasta Saklı Pay ve Kullanılabilir Kısım 91
  4.4. Mirasın Kazanılması ve Kaybedilmesi 92
  4.4.1. Mirasın Ölüm Sonucu Kazanılması 92
  4.4.2. Mirasın Gaiplik Sonucu Kazanılması 92
  4.4.3. Mirastan Vazgeçilmesi 93
  4.4.4. Mirasın Reddedilmesi 93
  4.4.5. Mirasçılıktan Çıkarılma ………………………………………………..……..... 94
  4.5. Mirasta Yeterlilik (Ehliyet) …………………………………………………..……...... 95
  4.5.1. Miras Bırakanın Ölümü Anında Yaşıyor Olmak ………………………..…..…. 95
  4.5.2. Mirastan Yoksun Bulunmamak …………………………………………….….. 95
  4.6. Doğrudan Hak Sahibi Olan Mirasçıların, Miras Paylarının Dağıtımı ile İlgili Örnekler 96
  4.7. Mirasta Saklı Pay ve Kullanılabilir Kısım ile İlgili Örnekler 103
  5. EŞYA HUKUKU 105
  5.1. Giriş 109
  5.2. Mülkiyet Hakkı109
  5.2.1. Mülkiyet Hakkının Tarihsel Gelişimi 111
  5.3. Türklerde Toprak Mülkiyeti 112
  5.3.1. Eski Türklerde Toprak Mülkiyeti 112
  5.3.2. Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Mülkiyeti 113
  3.2.1. İlk Dönem 113
  5.3.2.2. 1858 Tarihli Arazi Kanunnamesine Göre Toprak Mülkiyeti  113
  5.4. Mülkiyete İlişkin Görüşler 114
  5.4.1. Dinlerin Mülkiyet Görüşü 114
  5.4.2. Özel Mülkiyet Görüşü 115
  5.4.3. Toplumsal Mülkiyet Görüşü 115
  5.4.4. Sosyal Fonksiyon Olarak Mülkiyet Görüşü115
  5.5. Mülkiyet Hakkının Konusu Eşya (Şey) 115
  5.5.1. Taşınır ve Taşınmaz Eşya 116
  5.5.2. Misli ve Misli Olmayan Eşya 117
  5.5.3. Sahipli ve Sahipli Olmayan Eşya  117
  5.5.4. Basit ve Birleşik Eşya 117
  5.5.5. Tüketilen ve Tüketilemeyen Eşya 117
  5.5.6. Bölünmesi Mümkün Olan ve Olmayan Eşya 118
  5.5.7. Özel Mülkiyete Konu Olan ve Olmayan Eşya 118
  5.6. Mülkiyet Hakkının İçeriği 119
  5.6.1. Bütünleyici Parçalar 119
  5.6.2. Doğal Ürünler 120
  5.6.3. Eklentiler 120
  5.6.4. Bütünleyici Parça ile Eklentiler Arasındaki Farklar120
  5.7. Mülkiyet Hakkının Çeşitleri 121
  5.7.1. Bireysel Mülkiyet 121
  5.7.2. Birlikte Mülkiyet 121
  5.7.2.1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet ve Hükümleri 121
  5.7.2.2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet ve Hükümleri 125
  5.7.2.3. Paylı Mülkiyet ile Elbirliği Mülkiyet Arasındaki Farklar 127
  5.8. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 128
  6. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EDİNİLMESİ 131
  6.1. Giriş 133
  6.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Devren Edinme Şekilleri 133
  6.2.1. Satış (Temlik) 133
  6.2.2. Değiştirme (Trampa) 134
  6.2.3. Bağış (Hibe)134
  6.2.4. Miras Payının Satışı 136
  6.2.5. Ölünceye Kadar Bakma Vaadi ile Bağış 136
  6.3. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Kısıtlayan Haklar 137
  6.3.1. Ön Alım (Şufa) Hakkı137
  6.3.2. Alım (İştira) Hakkı 139
  6.3.3. Geri Alım (Vefa) Hakkı 140
  6.4. Taşınmaz Mülkiyetinin Aslen Edinme Şekilleri 140
  6.4.1. Kamulaştırma 140
  6.4.2. İşgal 141
  6.4.3. Zorla Yerine Getirme (Cebri İcra) 141
  6.4.4. Mahkeme Kararları 141
  6.4.5. Miras 142
  6.5. Taşınmaz Mülkiyetinin Diğer Edinme Şekilleri 142
  6.5.1. Zilyetlik  142
  6.5.1.1. Zilyetliğin Unsurları 142
  6.5.1.2. Zilyetliğin Çeşitleri 143
  6.5.1.3. Zilyetliğin Devri ve Kazanılması 143
  6.5.1.4. Zilyetliğin Korunması145
  6.5.1.5. Zilyetliğin Kaybı ve Sona Ermesi 147
  6.5.2. Kazandırıcı Zaman Aşımı 148
  6.5.3. Yeni Arazi Oluşması 149
  6.5.4. Deniz, Göl ve Nehirlerden Doldurulan Yerler 149
  6.5.5. Bataklıkların Kurutulması ile Elde Edilen Araziler 151
  6.6. Taşınmaz Mülkiyetinde Özel Durumlar 152
  6.6.1. Arazi Kayması ve Heyelan 152
  6.6.2. Taşkın İnşaat (Yapı) 153
  6.7. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 153
  6.7.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Oransal Kaybı 153
  6.7.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Mutlak Kaybı 154
  XII
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  7. MÜLKİYETTEN BAŞKA AYNİ HAKLAR 155
  7.1. Giriş 157
  7.2. İrtifak Hakları 157
  7.2.1. Ayni İrtifak Hakları 157
  7.2.2. Kişisel İrtifak Hakları 159
  7.2.3. Zorunlu İrtifak Hakları 162
  7.2.4. Diğer İrtifak Hakları 164
  7.2.5. Kat İrtifak Hakkı 164
  7.2.6. Devre Mülk Hakkı 164
  7.3. Taşınmaz Yükü 164
  7.3.1. Taşınmaz Yükünün Hükümleri 165
  7.3.2. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 165
  7.3.3. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükünün Tapuya Tescili 166
  7.4. Rehin Hakları 167
  7.4.1. Taşınmaz Rehin Hakları 167
  7.4.1.1. Taşınmaz Rehin Haklarında Sabit Derece Sistemi 169
  7.4.1.2. Taşınmaz Rehin Haklarında Saklı Derece Sistemi 169
  7.4.1.3. Taşınmaz Rehin Haklarında Serbest Dereceden Yararlanma Sistemi 170
  7.4.1.4. Taşınmaz Rehin Haklarının Tescili 170
  7.4.1.5. Taşınmaz Rehin Haklarının Sona Ermesi 174
  7.4.2. Taşınmaz Rehin Haklarının Çeşitleri 174
  7.4.2.1. İpotek 174
  7.4.2.2. İpotekli Borç Senedi 176
  7.4.2.3. İrat (Gelir) Senedi 177
  7.4.2.4. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin Düzenlenmesi 178
  7.4.2.5. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin Ortak Hükümleri 180
  7.4.2.6. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin İptali 180
  8. KAT MÜLKİYETİ 183
  8.1. Giriş 185
  8.2. Kat Mülkiyeti 185
  8.2.1. Kat Mülkiyeti Sisteminde Önemli Bağlantılar 186
  8.2.1.1. Bağımsız Bölümlerin, Arsa Payı ile Bağlantısı 186
  8.2.1.2. Bağımsız Bölümlerin, Ortak Yerler ile Bağlantısı 188
  8.2.1.3. Bağımsız Bölümlerin, Eklentiler ile Bağlantısı 188
  8.2.2. Kat Mülkiyetinin Kurulması ve Tescili 189
  8.2.2.1. Kat Mülkiyeti Kurulacak Yapılar 189
  8.2.2.2. Düzenlenmesi Gereken Belgeler 189
  8.2.2.3. Kat Mülkiyetinin Tescili 190
  8.2.3. Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri 191
  8.2.3.1. Kat Maliklerinin Hakları 191
  8.2.3.2. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri 192
  8.2.4. Kat Mülkiyeti Sisteminde, Ana Taşınmazın Yönetimi 193
  8.2.5. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 195
  8.3. Kat İrtifak Hakkı 196
  8.3.1. Kat İrtifak Hakkının Kurulması ve Tescili 196
  8.3.2. Kat İrtifak Hakkı Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri 197
  8.3.3. Kat İrtifak Hakkının Sona Ermesi 198
  8.3.4. Kat İrtifak Hakkının, Kat Mülkiyetine Dönüştürülmesi 198
  8.3.5. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifak Hakkında, Ortaklığın Giderilmesi ve Önalım Hakkı 199
  8.4. Devre Mülk Hakkı 200
  8.4.1. Devre Mülk Hakkı Süresinin Belirlenmesi 201
  8.4.2. Dönem Sonunda Meskenin Boşaltılması ve Teslimi 202
  8.4.3. Devre Mülk Hakkı Sahibinin Hakları 202
  8.4.4. Devre Mülk Hakkında Bağlantılar 202
  8.4.5. Devre Mülk Hakkının Kurulması 203
  8.4.6. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi 203
  9. BORÇLAR HUKUKU 205
  9.1. Giriş 207
  9.2. Borç İlişkisinin Kaynakları 207
  9.2.1. Sözleşme 207
  9.2.2. Haksız Fiiller 209
  9.2.3. Nedensiz Zenginleşme 210
  9.3. Borç İlişkisinin Hükümleri 210
  9.3.1. Borçların İfası 210
  9.3.2. Borçların İfa Edilmemesi 211
  9.3.3. Özel Borç İlişkisi (Kira Sözleşmesi) 212
  9.4. Borç ve Borç İlişkisinin Sona Ermesi ile Zamanaşımı 213
  9.4.1. Asıl Borca Bağlı Hak ve Borçların Sona Ermesi 213
  9.4.2. Alacaklarda Zaman Aşımı 214
  9.5. Vekâlet 215
  9.5.1. Vekâletnamenin Şekli, İçeriği ve Temsil Yetkisinin Sınırları 216
  9.5.2. Vekâletnamelerin Düzenlenmesine İlişkin Özellikler 217
  9.5.3. Vekâlet Verilenin (Vekilin) Borçları 218
  9.5.4. Vekâlet Verenin (Müvekkilin) Borçları 218
  9.5.5. Vekâletnameye Dayanan Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 218
  10. İMAR HUKUKU 221
  10.1. Giriş 223
  10.2. Planlamanın Genel Esasları 223
  10.2.1. Halihazır Harita ve İmar Planları 225
  10.2.2. Plan Kademelenmesi 226
  10.2.3. Mekânsal Planlar  227
  10.2.4. Özel Amaçlı Planlar 230
  10.2.5. Bölge Planları 232
  10.2.6. Çeşitli Planlama İşleri 232
  10.2.7. İmar Programları 233
  10.2.8. İstisnalar 233
  10.3. Parsel ve Yapılaşmaya İlişkin Tanım ve Kavramlar 233
  10.4. İmar Planı Uygulamaları 241
  10.4.1. Kamuya Ait Taşınmazlar 241
  10.4.2. Ayırma ve Birleştirme (İfraz ve Tevhit) 241
  10.4.3. Kamulaştırmadan Arta Kalan Taşınmazlar 245
  10.4.4. Arazi ve Arsa Düzenlemesi (18. Madde Uygulaması) 245
  10.4.4.1. Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Tanımlar 245
  10.4.4.2. Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları 247
  10.4.5. Islah İmar Planlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi (10/c) 250
  10.5. Yapı ile İlgili Esaslar 251
  10.5.1. Yapı Ruhsatı (İnşaat İzin Belgesi) 251
  10.5.1.1. İmar Planı İçinde Özel Mülkiyete Konu Yapılar 251
  10.5.1.2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar 252
  10.5.1.3. İmar Planında Genel Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Geçici Yapılar 253
  10.5.1.4. Belediye Sınırları Dışında Köylerdeki Yapılar 253
  10.5.1.5. Mera, Yaylak ve Kışlaklarda Yapılacak Yapılar 254
  10.5.2. Yapı Ruhsatının Süresi 255
  10.5.3. Cezai Yaptırımlar 255
  10.5.4. Yapı Kullanma İzin (İskân) Belgesi 256
  10.5.5. Cins Değişiklikleri 257
  11. KAMULAŞTIRMA 259
  11.1. Giriş 261
  11.2. Kamulaştırmanın Koşulları 261
  11.2.1. Kamu Yararı Kararı Vermeye ve Onaylamaya Yetkili Makamlar 262
  11.2.2. Kamulaştırmadan Önce Yapılacak İşler ve İdari Şerh 264
  11.3. Kamulaştırma İşlemleri 264
  11.3.1. Kamulaştırmada Satın Alma Usulü 264
  11.3.2. Kamulaştırmada Mahkeme Süreci ve Taşınmazın İdare Adına Tescili 266
  11.3.3. Kısmen Kamulaştırma 269
  11.3.4. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmazların Kamulaştırılması 271
  11.3.5. Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 272
  11.3.6. Trampa (Değiştirme) Yöntemiyle Kamulaştırma273
  11.3.7. Acele Kamulaştırma 273
  11.3.8. Bedelsiz Kullanma 274
  11.3.9. Kamu Tüzel Kişileri ve Kurumları Arasında Taşınmaz Devri 274
  11.3.10. Kamulaştırmada Dava Hakkı 275
  11.4. Kamulaştırmada Çeşitli Hükümler276
  11.4.1. Kamulaştırma Bilirkişilerinin Seçimi 276
  11.4.2. Kamulaştırmada Yasak İşler ve Ceza Hükümleri 277
  12. KADASTRO 279
  12.1. Giriş 281
  12.1.1. Kadastroda Kullanılan Terimler 281
  12.1.2. Kadastronun Türleri 282
  12.2. Kadastronun Tarihsel Gelişimi ve İdari Yapısı 283
  12.2.1. İlk Kadastro Çalışmaları 283
  12.2.2. Türkiye`de Kadastro Çalışmaları 283
  12.2.2.1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 283
  12.2.2.2. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 284
  12.2.2.3. Tapu-Kadastro Örgütü ve Kuruluşu 285
  12.2.2.4. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 286
  12.2.2.5. Türkiye`de Uygulanan Kadastronun İşlevleri 287
  12.2.2.6. Kalkınma Planlarına Göre, Kadastronun İlişkin Olduğu Hizmetler 287
  12.2.2.7. Kalkınma Planlarına Göre, Kadastronun Değerlendirilmesi 288
  12.3. Kadastro Uygulama Çalışmaları 288
  12.3.1. Kadastro Ekibinin Kurulması 289
  12.3.2. Kadastro Çalışma Alanının Belirlenmesi 289
  12.3.3. Sınırlandırma ve Tespit İşlemleri 290
  12.3.4. Mülkiyet Hakkının Tespiti 293
  12.3.4.1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti 293
  12.3.4.2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti 293
  12.3.4.3. Paylaşım ve Kısmi Kullanma Durumları 293
  12.3.4.4. Kamu Malları 294
  12.3.4.5. İhya Edilen Taşınmazlar 295
  12.3.4.6. Hazine Adına Tespit 295
  12.3.4.7. Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat 296
  12.3.4.8. Tapu Kayıtları ile Diğer Belgelerin Kapsadığı Yerin Belirlenmesi 297
  12.3.5. Kadastro Yenileme Çalışmaları 298
  12.3.6. Hataların Düzeltilmesi 298
  13. TAPU SİCİLİ 301
  13.1. Giriş 303
  13.2. Tapu Müdürlüklerinde İşlem Yapılması 305
  13.2.1. İstemde Bulunulması 305
  13.2.2. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi 306
  13.2.3. Resmi Senet Düzenlenmesi 306
  13.2.4. Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler 306
  13.3. Tapu Sicilinin Oluşumu 307
  13.3.1. Ana Siciller 307
  13.3.2. Yardımcı Siciller 310
  13.4. Sicillerin Korunması ve Arşivlenme 311
  13.5. Tapu Sicilinin İlkeleri 312
  13.5.1. Devletin Sorumluluğu İlkesi 312
  13.5.2. Açıklık İlkesi 313
  13.5.3. Tescil İlkesi 313
  13.5.4. Güven İlkesi 313
  13.5.5. Nedensellik İlkesi 313
  13.6. Tapu Kütüğü Üzerinde Yapılan İşlemler 313
  13.6.1. Tescil 313
  13.6.2. Şerhler 316
  13.6.3. Beyanlar 319
  13.7. Tapu Sicilinde Yapılan Değişiklikler 321
  13.7.1. Sona Erdirme (Terkin) 321
  13.7.2. Sayfa Kapatılması ve Yeni Sayfa Açılması 322
  13.7.3. Düzeltmeler (Tashihler)322
  14. HUKUKİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ 325
  15. TAPU SİCİLİNDEN ÖRNEKLER 343
  16. YARARLANILAN KAYNAKLAR 441

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık