KADASTRONUN TESİSİ VE YAŞATILMASI   (HÜSEYİN KOÇAK)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 200

 
Giriş

Bu çalışma; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve aynı isimler altında iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler
ile bu okullardan mezun olup meslek hayatına yeni başlayanlar düşünülerek hazırlanmıştır.

Bu okulu bitirenlerin büyük bir çoğunluğu; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, belediyelerde görev yapmakta ya da serbest büro olarak çalışmaktadır.

Gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ve gerekse diğer kurum, kuruluşlarda görev yapsın ya da serbest olarak çalışsınlar hepsi de birebir tapu ve kadastro mevzuatı içerisinde olacaklardır. Okullarda ölçme, dengeleme, fotogrametri, imar ve çizim gibi konularda ders görülmektedir. Derslerde görülen bu konuların, mezun olunduktan sonra uygulamada, kullanılması gerekecektir. Tescile konu harita ve plânların sorumluluğu bir harita mühendisi tarafından üstlenilir.Sorumluluğu harita mühendisi tarafından üstlenilen ve fiilen harita teknisyenleri/teknikerleriyle birlikte yapılan çalışmalar olan; (okullarda görülen ders konularının da uygulandığı sahalar olan) kadastronun ne olduğu, hangi birimde yapıldığı, ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, parselasyon, cins değişikliği, …vs. gibi tapu – fen işlemleri çalışmalarına
neden başlandığı, hangi aşamalardan sonra hangi işlemle sonuçlandığı, kadastro paftalarının neden yenilenmesi gerektiği ve de bunların her birinin hangi bütünün hangi parçalarını oluşturduğu, bu çalışmada verilmeye çalışılmıştır.

Öğrenci ve meslek hayatına yeni başlamış mühendis,
teknisyen/teknikerlere, başarı dileklerimle, …
Hüseyin KOÇAK

İçindekilerKADASTRONUN TESİSİ VE YAŞATILMASI 3
A – İlk Tesis Kadastrosu 3
B – Tapu – Fen İşlemleri 5
C – Yenileme Çalışmaları 9
D – Teknik Sorumluluk  10
BİRİNCİ BÖLÜM
KADASTRO ÇALIŞMALARI
(İLK TESİS KADASTROSU)
I – GİRİŞ 13
A – Kadastronun Tanımı 13
B – Ülkemizde Kadastro Çalışmaları 13
C – Kadastro Çalışmaları 14
II – 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU
VE KADASTRO ÇALIŞMALARI 15
A – Kadastro Kanununun Amacı 15
B – Kadastro Bölgesi 16
C – Kadastro Ekibi  16
D – Kadastro Bilirkişisi 16
E – Kayıtların Çıkarılması 18
F – Kadastro Çalışma Alanı 18
G – Genel Sınır Geçirilmesi ve Orman 19
H – Kadastro Ada ve Mevki İlânı 20
İ – Tahdit ve Tespit İşlemleri  20
1 – Kaydı Bulunan Taşınmazların Tahdit ve Tespiti 21
2 – Zilyetliğe Göre Tahdit ve Tespit  23
3 – Hazine Adına Tespit 25
4 – Kayıt Kapsamının Belirlenmesi ve Taksim 26
5 – Kamu Mallarının Durumu 26
6 – İmar ve İhya 27
J – Tapulu Yerlerin Kadastro Sırasında Tedavülü  28
İÇİNDEKİLER VIII
K – Bilgilendirme İlânının Yapılması 28
L – İtirazlar ve Kadastro Komisyonu 28
1 – Kadastro Komisyonlarının Kurulması 28
2 – Kadastro Komisyonunun İnceleme Konuları ve Kararı 29
M – "İş Bitim Tutanağı"nın Tutulması 29
N – Kadastro Çalışmalarının Askı İlânına Çıkarılması 30
Ö – Kadastronun Kesinleşmesi 30
P – Kadastro Teknik Hatalarının Düzeltilmesi 31
R – İkinci Kadastro Geçersizdir 32
TAPU SİCİLİ VE TAPU MÜDÜRLÜKLERİ
TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER
A – Tapu Sicili 33
B – Tapu Müdürlükleri Tarafından Yapılan İşlemler 33
1 – Akitli İşlemler 33
2 – Akitsiz İşlemler 34
3 – Resmi Yazıyla Yapılan İşlemler 35
C – Tapu İşlemlerinde İstenen Belgeler 35
D – Tapu İşlemlerinin Genel Seyri 36
– MÜKERRER KADASTRONUN GİDERİLMESİ (Makale) 37
İKİNCİ BÖLÜM
KONTROLLÜK İŞLEMLER
KONTROLLÜK İŞLEMLER 43
AYIRMA (İFRAZ)
I – GİRİŞ 45
A – Ayırma (İfraz) 45
1 – Ayırma İşleminin Tanımı 45
2 – İfrazın Çeşitleri 46
a) Basit Ayırma (İfraz) 46
b) Parselasyon Niteliğindeki Ayırma 47
B – Ayırma İşleminin Genel Seyri 48
II – HARİTA SORUMLULUĞU 49
A – Ayırma Haritasının Sorumluluğu 49
B – Serbest Harita Mühendisinin Yapacağı İşlemler 49
İÇİNDEKİLER IX
1 – İş Yapım Sözleşmesi 49
2 – Yüklenici Mühendisin Ön Çalışması 50
3 – Teknik Çalışmalar 50
4 – Nirengi İşleri 50
5 – Poligon İşleri 52
6 – Ayırma Hattının Belirlenmesi 52
7 – Çizim İşlemi ve Yeni Pafta Açılması 52
8 – Ada ve parsel Numarası Verilmesi 53
a) Ada Numarası Verilmesi 53
b) Parsel Numarası Verilmesi 53
9 – Yüzölçüm Hesapları 53
C – İmar Mevzuatına Uygunluk Kararı 53
1 – İmar Mevzuatına Uygunluk 53
2 – Belediye Encümeni – İl Özel İdaresi Kararı 54
D – İşlem Dosyasının Hazırlanması 54
III – KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 55
A – Kadastro Müdürlüğüne Başvuru 55
B – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 55
1 – İşlemlerin Genel Seyri 55
2 – Başvuruda Bulunacak Belgeler 56
3 – Döner Sermaye Tahakkuk ve Tahsili 57
4 – Kayıt İşlemleri 57
5 – Kontrol İşlemleri 77
a) Kontrolde Genel Koşullar 57
b) "Hata ve Noksanlıkların Listesi"nin Hazırlanması 58
c) "Kontrol Raporu"nun Düzenlenmesi 58
6 – Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi 58
7 – İşlem Dosyasının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi 58
VII – TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 59
A – Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler 59
B – Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır 59
C – İşlemlerin Genel Seyri 60
D – İşlemin Sonuçlandırılması 60
1 – Tapu Sahibi Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 60
* Tapu senedinin özellikleri 61
2 – Müdürlükler Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 61
YOLA TERK
A – G i r i ş 62
B – Yola Terkin Tanımı 62
İÇİNDEKİLER X
C – Teknik Çalışmalar ve Onay 62
D – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 63
1 – İşlemlerin Genel Seyri 63
2 – Başvuruda Bulunacak Belgeler 63
3 – İşlem Dosyasının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi 64
E – Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 64
F – İşlemin Sonuçlandırılması 65
YOLDAN İHDAS
A – G i r i ş 66
B – Yola İhdasın Tanımı 66
C – İhdasla İlgili Genel Kurallar 66
D – Teknik Çalışmalar ve Onay 67
E – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 68
1 – İşlemlerin Genel Seyri 68
2 – Başvuruda Bulunacak Belgeler 68
F – Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 69
G – İşlemin Sonuçlandırılması 70
SINIRLANDIRMA HARİTALARI
A – G i r i ş 71
B – Sınırlandırma Haritalarının Düzenlenmesi 71
1 – İşlemin Yapımına İlişkin Esaslar 71
2 – Yüzölçüm Hesapları ve Tescil 72
C – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 72
KÖY YERLEŞİM HARİTALARI
A – Köy Yerleşim Alanlarında Tespit,
Tescil, Tahsis ve Arsa Satışı 73
B – Köy Yerleşim Haritaları 74
C – İşlemin Seyri 74
KAMULAŞTIRMA
I – GİRİŞ 75
A – Kamulaştırma Haritalarının Tanımı 75
B – Kamulaştırmanın Özellikler 75

İÇİNDEKİLER XI
1 – Kamulaştırmanın Konusu 75
2 – Kamulaştırma Yapma Yetkisi 76
3 – Kamulaştırmaya Konu Taşınmazlar Kimlere Ait Olmalıdır 76
C – Kamu Yararı Kararı ve Onay Mercileri 76
1 – Kamu Yararı Kararı Verebilecek Merciler 76
2 – Kamu Yararı Kararını Onay Mercileri 77
D – Kamulaştırma İşleminin Tapu Kütüğünde Belirtimi
Taşınmaz Malikine Tebliği ve Dava Açılması 78
1 – Tapu Kütüğünde Belirtim Yapılması 78
2 – Taşınmaz Malikine Tebligat Yapılması 79
3 – Kamulaştırmaya Karşı Dava 79
E – Kamulaştırmanın Şekli ….. 79
1 – Kamulaştırmada Satın Alma Usulü 80
2 – Mahkeme Kararıyla Kamulaştırma 80
F – Kamulaştırma Haritaları İçin Genel Esaslar 81
II – TEKNİK KONTROL VE TESCİL 82
A – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 82
1 – İşlemlerin Genel Seyri 82
2 – Başvuruda Bulunacak Belgeler 82
B – Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 83
C – İşlemin Sonuçlandırılması 83
PARSELASYON
(İMAR UYGULAMASI)
A – Giriş 85
B – İmar Plânının Tanımı 85
C – İmar İle İlgili Mevzuat 86
D – Teknik Çalışmalar ve Onay 88
E – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 88
1 – İşlemlerin Genel Seyri 88
2 – Başvuruda Bulunacak Belgeler 89
3 – Kontrol Çalışmaları 90
F – Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 92
1 – İzlenecek Yolun Seyri 92
2 – Tapu Müdürlüğünce Yapılacak Kontroller 92
3 – Tescil İşlemi 93
İÇİNDEKİLER XII
G – İşlemin Sonuçlandırılması 93
H – İmarla İlgili Notlar 94
1 – Okul, Cami ve Karakol Tescili 94
2 – Büyük Şehirlerde İmar Plânının Hazırlanması ve Yetki 94
– 18`NCİ MADDE UYGULAMASI VE HİSSE ÇÖZÜMÜ (Makale) 96
– KADASTRAL YOLLARIN 18 UYGULAMASINA
TABİ TUTULMASI (Makale) 99
–İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Makale) 105
ORMAN HARİTALARI
I – GİRİŞ 118
II – TANIM ve ORMAN KADASTROSU 119
A – Ormanın Tanımı 119
B – 2/B Sahaları 119
C – Orman Kadastrosu ve Orman Haritalarının
Düzenlenmesiyle İlgili Esaslar 119
D – Orman Haritaları Renkli Hazırlanır 120
E – Tescil Dosyası ve Tescil Talebi 121
III – TEKNİK KONTROL ve TESCİL 122
A – Ormanların Tescili 122
B – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 122
1 – Genel Olarak 122
2 – Orman Haritalarının Kontrolünde Özellik Arz Eden Husus ... 122
3 – Arazi Kontrolü 123
4 – Eksikliğin Giderilmesi, Kontrol Raporu ve Tescil Bildirimi 123
C – Tapu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 123
1 – Aranacak Belgeler ve kayıt 123
2 – Orman ve 2/B Sahalarının Tescili 124
a) Ormanların tescili 124
b) 2/B Sahalarının Tescili 124
D – İşlemin Sonuçlandırılması 124
– 2/B ALANLARINDAKİ TAPULU PARSELLERİN İADESİ (Makale) 126
İÇİNDEKİLER XIII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİKAB İŞLEMLERİ
TALEBE BAĞLI İŞLEMLER
TALEBE BAĞLI İŞLEMLER (LİKAB İŞLEMLERİ) 131
APLİKASYON
I – GİRİŞ 133
A – Tanım 133
B – Yetki 133
II – APLİKASYON İŞLEMİNİN LİSANLI
BÜRO TARAFINDAN YAPILMASI 133
A – Aplikasyon İçin Başvuru 133
B – Başvuruda Bulunacak Belgeler 134
C – Aplikasyon İçin Ön Hazırlık 134
D – Aplikasyon İşleminin Yapılması 135
1 – Büro Çalışmaları 135
2 –Aplikasyon İşleminin Yapılması 136
3 –Aplikasyon Sonrası Yapılacak İşlemler 136
III – APLİKASYON İŞLEMİNİN KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI 137
IV – PAFTASINA GÖRE APLİKASYON 138
A – Grafik Paftalarda Aplikasyon 138
B – Klâsik Paftalarda Aplikasyon 138
C – Fotogrametrik Paftalarda Aplikasyon 139
D – Sayısal Paftalarda Aplikasyon 139
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ
I – GİRİŞ 140
– Yetki 140
II – YER GÖSTERME İŞLEMİNİN LİSANSLI BÜRO
(LİHKAB) TARAFINDAN YAPILMASI 141
A – Yer Gösterme İçin Başvuru 141
B – Başvuruda Bulunacak Belgeler 141
C – Yer Gösterme İçin Ön Hazırlık 141
İÇİNDEKİLER XIV
D – Yer Gösterme İşleminin Yapılması 142
1 – Büro Çalışmaları 142
2 –Parselin Zeminde Gösterilmesi 142
III – YER GÖSTERME İŞLEMİNİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI 143
IV – BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN GÖSTERİLMESİ 144
BİRLEŞTİRME (TEVHİT)
I – GİRİŞ 145
A – Tanım 145
B – Birleştirme İşlemine Konu Edilebilecek
Taşınmazların Özellikleri 145
C – Yetki 146
II – BİRLEŞTİRME İŞLEMİNİN LİSANSLI BÜRO
(LİHKAB) TARAFINDAN YAPILMASI 146
A – Birleştirme İşlemi İçin Başvuru 146
B – Başvuruda Bulunacak Belgeler 147
C – Birleştirme İşlemi İçin Ön Hazırlık 147
D – Değişiklik Tasarım Krokisi 148
E – Belediye Encümeni – İl Özel İdaresi Kararı 148
F – Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi 149
G – İşlem Dosyasının Kadastro Müdürlüğüne İletilmesi 149
İ – Kadastro Müdürlüğünün Kontrolü 149
III – BİRLEŞTİRME İŞLEMİNİN KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI 150
IV – TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 150
A – Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler 151
B – Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır 151
C – İşlemin Genel Seyri 151
D – İşlemin Sonuçlandırılması 152
1 – Talep Sahibi Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 152
2 – Müdürlükler Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 152
İÇİNDEKİLER XV
İRTİFAK HAKKI
I – GİRİŞ 153
A – Tanım 153
B – İrtifak Hakkı Türleri 153
1 – Şahsi İrtifak Hakkı 153
2 –Arzi İrtifak Hakkı 153
C – İrtifak Hakkının Çeşitleri 154
D – Y e t k i 154
II – İRTİFAK HAKKININ LİSANSLI BÜRO
(LİHKAB) TARAFINDAN YAPILMASI 155
A – İrtifak Hakkı İçin Başvuru 155
B – Başvuruda Bulunacak Belgeler 155
C – İrtifak Hakkı İçin Ön Hazırlık 156
III – İRTİFAK HAKKI İŞLEMİNİN KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI 157
IV – TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 158
A – Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler 158
B – Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır 159
C – İşlemin Genel Seyri 159
D – İşlemin Sonuçlandırılması 159
1 – Talep Sahibi Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 160
2 – Müdürlükler Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 160
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
I – GİRİŞ 161
A – T a n ı m 161
B – Cins Değişikliği Türleri 161
C – Parsel Cinsleri 161
D – Yetki 162
II – CİNS DEĞİŞİKLİĞİNİN LİSANSLI BÜRO
(LİHKAB) TARAFINDAN YAPILMASI 162
A – Cins Değişikliği İçin Başvuru 162
B – Başvuruda Bulunacak Belgeler 162
C – Cins Değişikliği İçin Ön hazırlık 163
D – Zeminde Ölçüm Çalışması 163
E – Yapı Kullanma İzin Belgesi 164
İÇİNDEKİLER XVI
F – Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi 164
G – İşlem Dosyasının Kadastro Müdürlüğüne İletilmesi 164
İ – Kadastro Müdürlüğünün Kontrolü 165
III – CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNİN KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI 165
IV – TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 166
A – Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler 166
B – Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır 167
C – İşlemin Genel Seyri 167
D – İşlemin Sonuçlandırılması 168
1 – Talep Sahibi Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 168
2 –Müdürlükler Yönüyle İşlemin Sonuçlanması 168
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE
YAPILACAK İŞLEMLER
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 171
HARİTA (PLÂN) ÖRNEĞİ
I – GİRİŞ 173
II – HARİTA (PLÂN) ÖRNEĞİNİN TANIMI VE
TALEBİNİN KARŞILANMASI (2010/4 sayılı GENELGE173
A – Tanım 173
B – İstenen Belge ve Bilgiler 173
III – İŞLEMİN SEYRİ 174
A – Başvuru 174
B – Talebin Kayıt Altına Alınması 174
C – Talebin Karşılanması 174
1 – Harç ve Döner Sermaye Bedeli 174
2 – İşlemin Yapımına İlişkin Esaslar 175
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ
A – Giriş 176
B – 41`inci Madde Gereğince Düzeltilebilecek Hataların Özellikleri 176
C – Geometrik Durumun Kesinleşmesi 177
D – Sınırlandırma Hataları 178
İÇİNDEKİLER XVII
E – Ölçü ve Tersimat Hatalarının Düzeltilmesi 180
F – Yüzölçüm Hatalarının Düzeltmesi 180
1 – Tecviz İçinde Kalan Hatalar ve İlgilisinin Muvafakati 180
2 –Tecviz Dışı Hatalar ve İlgilisinin Muvafakati 180
3 –İlgilisinin Muvafakat Etmediği Hataların Düzeltilmesi 181
4 –Yazım Hatalarının Düzeltilmesi 181
G – Düzeltme Yapılabilecek Parseller 181
H – Düzeltmenin Aşamaları 182
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İFRAZI
– Hazine Taşınmazlarının İfrazı 183
MAHKEME KARARLARININ İNFAZI
– Mahkeme Kararlarının İnfazı 183
BEŞİNCİ BÖLÜM
KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ
I – G İ R İ Ş 187
A – Paftaların Oluşturulması 187
B – Yenileme Gerekliliği 187
II – YENİLENMESİ GEREKEN PAFTALAR 188
A – Teknik Sebeplerle Yetersiz Kalmak 189
B – Uygulama Niteliğini Kaybetmek 189
C – Eksikliği Görülmek 190
D – Zemindeki Sınırları Gerçeğe Uygun Göstermemek 190
III – HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 191
A – Uygulama (Yenileme) Talepleri 191
B – Uygulama (Yenileme) Raporu 191
1 – Uygulama (Yenileme) Raporunun Düzenlenmesi 191
2 – Uygulama Raporunda Bulunacak Bilgiler 191
3 – Uygulama Raporunun Değerlendirilmesi ve Onayı 192
C – Uygulama Ekibinin Oluşturulması 192
D – Uygulama (Yenileme) İlânı 193
E – Kayıtlarda Yapılacak Belirtme 194
1 – Tapu Kütüğünde Yapılacak Belirtme 194
2 – Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak Belirtme 194
F – Belge Temini 194
1 – Tapu Kayıt Örneklerinin Çıkarılması 194
İÇİNDEKİLER XVIII
2 – Teknik Belgelerin Temini 195
3 – Dava Listesinin Temini 195
IV – TAHDİT ESASLARI 195
A – Teknik Çalışmalar 195
B – Sınırlandırma Krokisinin Düzenlenmesi 195
1 – Sınırlandırma Krokisi Ada Bazında Düzenlenir 195
2 – Sınırlandırmada Yararlanılacak Belgeler 196
3 – Zeminde Ada Sınırlarının Belirlenmesi 196
4 – Ada İçi Sınırların Belirlenmesi 196
5 – Sınırlandırma Krokisi Düzenlenir 196
C – Parsellere Son Şeklinin verilmesi 197
D – Zemine Aplikasyon ve Ada Ölçü Krokisi 197
E – Ada Raporunun Düzenlenmesi 198
F – Uygulama (Yenileme) Tutanağı Düzenlenir 198
G – Yeni Paftaların Çizimi ve Yüzölçüm Hesapları 198
1 – Yeni Paftaların Çizimi 198
2 – Yüzölçüm Hesabı 198
V – KONTROL ÇALIŞMALARI 199
VI – ASKI İLÂNI VE UYGULAMANIN KESİNLEŞMESİ 199
A – Askı İlânı ve Dava 199
B – Uygulamanın Kesinleşmesi 200
1 – Dava Açılmayanlar İçin 200
2 – Dava Açılanlar İçin 200
C – Eski Paftaların Geçersiz Sayılması 200
1 – Paftaların Kısmen Yenilenmesi 200
2 – Tamamı Yenilenen Pafta 200
D – Yeni Paftalara Geçerlik Kazandırılması 201
E – Fen Klâsörünün Düzenlenmesi 201
F – Tapu Kütüğünün Düzenlenmesi 201
G – Merkeze Bildirim 202
VII – UYGULAMA (YENİLEME) DIŞI HUSULAR 202
SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
– SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 203

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık