BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ (GÜNCEL BASKI)   (HKMO)

ÜYEMİZ

ÜYEMİZ "YÜCEL YALAZ" BEYE GENEL BAŞKAN ALİ İPEK BEYİN TALİMATI İLE BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİNİN SON BASKISINDAN 20.01.2021 TARİHİNDE 10 ADET GÖNDERİLMİŞTİR.

Yayın Yeri: ANKARA

 
Giriş

 Önsöz

 

Bilindiği üzere büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından üstlenilir.

Bu bağlamda gerek mesleğimiz gerekse meslektaşlarımız adına yetki ve sorumluluğun ülkemizde ulusal düzeyde tanımlandığı mevzuatlar silsilesi, süreç içerisinde bilim ve teknolojideki gelişmelerin mesleğimiz uygulama ve uzmanlık alanlarına hızla yansımasına bağlı olarak farklı yönetmelik çalışmaları biçiminde hazırlanmış ve de T.C. Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sektörümüzde büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi ve ürettirilmesine ilişkin ilk mevzuat 10 Nisan 1974 tarih ve 14854 sayılı T.C. Resmi Gazete`de yayınlanan "1:2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapılmasına Ait Teknik Yönetmelik"tir. Ardından sırasıyla 17 Ocak 1976 tarih ve 15471 sayılı T.C. Resmi Gazete`de "1:5000 Ölçekli Standart Topoğrafik, Fotogrametrik Harita Yapımına Ait Teknik Yönetmelik"; 31 Ocak 1988 tarih ve 19771 sayılı T.C. Resmi Gazete`de "Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği"; 5 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayılı T.C. Resmi Gazete`de "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Son olarak bu kitapta Odamızca yeniden "Açıklamalı-Örneklemeli" yönetmelik çalışması gerçekleştirilen ve 26 Haziran 2018 tarih ve 30460 sayılı (Mükerrer) T.C. Resmi Gazete`de yayınlanan GÜNCELLENEN "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir.

Odamız, bu yönetmeliklerin hazırlanmasından sorumlu Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) ihtisas komisyonlarından Yönetmelikler Komisyonu faaliyetlerine resmi üye olarak her dönem etkin biçimde katkı sunmuştur. Mesleğimizle doğrudan ilgili teknik mevzuatların oluşturulması sürecinde farklı dönemlerde sekretarya görevini de üstlenen Odamız, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversite paydaşları ile tüm birimlerinden gelen görüşlerin ortaklaştırılma-sına özen göstererek, BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu faaliyetlerinde etkin rol almıştır.

Teknik mevzuat oluşturma çalışmalarının yanında, bu mevzuatların eğitim-öğretim sürecinde ve de mesleki uygulamalarda verimli ve etkin kullanımı için de yönetmelikle-rin "Açıklamalı-Örneklemeli" kitap çalışmasını kapsamlı ve sürekli olarak yapan

Odamız, 1988 yönetmeliği ile başladığı "Açıklamalı-Örneklemeli" kitap çalışmasını 2005 yönetmeliği ile devam ettirmiş, son olarak güncellenen 2018 tarihli yönetmelik için de bu kitapla meslektaşlarının ve de meslektaş adayı öğrencilerin kullanımına bir kez daha sunmuştur.

Günümüzde bilim ve teknolojideki ilerlemeler özelinde, dijitalleşen uzay ve uydu tabanlı sistemler, tarama teknolojileri, sensör tabanlı sistemler ve bilgi teknolojileri mesleğimiz uygulama alanlarının genişlemesine ve disiplinlerarası çalışmalarda öncül rol oynamasına olanak sağlamaktadır. Özellikle mekânsal bilgi üretimi ve endüstrisine giden yolda her geçen gün yeni gelişmelerin yaşanması, yeni kavramların ve teknik terimlerin oluşmasını sağlarken, uluslararası standartlarda yeni mevzuat gereksinimlerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu gelişime ayak uydurabilecek mevzuat gereksinimlerini güncel ve hızlı olarak hazırlamak için gerekli birikime sahip olan Odamız, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da üzerine düşen görevleri tüm paydaşları ile yerine getirmektedir.

Aklın ve bilimin yol göstericiliği ilkesiyle hareket eden Odamız, her zaman olduğu gibi Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu yapısı içerisinde sürecin içinde ve dinamiğinde yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Odamız GÜNCELLENEN Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Açıklamalı-Örneklemeli baskısını siz değerli üyelerimize sunmaktan mutluluk duymaktadır. Umarız tüm meslektaşlarımız ile diğer mühendis, mimar ve şehir plancıları ülke kalkınması, toplum ve kamu yararına yönelik hizmetler üretirken bu çalışmadan yararlanacaklardır.

Kitaba emeği geçen herkese, özellikle kitap editörlerimize ve yazarlarımıza, katkı sunan değerli bilim insanlarımıza ve meslektaşlarımıza, Oda çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

46. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu

Ocak 2020, Ankara

İçindekiler

 


 • Sayfa
 • Önsöz iii
 • HKMO 46. DÖNEM KURULLARI v
 • Teşekkür  vi
 • Editörlerden vii
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Amaç, Kapsam, Dayanak, Yetki ve Sorumluluk ile Yükümlülük 1
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Tanımlar, Kısaltmalar, Sınıflandırma ve Numaralandırma 4
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Jeodezik Çalışmalar 14
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Detay Ölçmeleri 52
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Fotogrametrik Çalışmalar 57
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Çizim İşleri 72
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Dönüşümler 76
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Uygulama İşleri 98
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Kontrol İşleri 100
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Arşivleme 106
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM
 • Telif Hakları ve Koordinasyon 108
 • ONİKİNCİ BÖLÜM
 • Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 110
 • EK-1
 • Detay ve Öznitelik Kataloğu 113
 • EK-2
 • Ulusal Veri Değişim Formatı (UVDF)  151
 • EK-3
 • Harita Özel İşaretleri Sınıfları 179
 • EK-4
 • Nokta Tesisleri  233
 • EK-5
 • GNSS Ölçme ve Kayıt Karnesi  239
 • EK-6
 • Poligon Noktaları Röper Ölçü Krokisi 243
 • EK-7
 • Kenar İndirgeme Tablosu  247
 • EK-8
 • Ölçü Krokisi Örneği  251
 • EK-9
 • Pafta Bölümlendirmesi Örneği  257
 • EK-10
 • Pafta Örneği 261
 • EK-11
 • TUSAGA-Aktif Sistemi ile Poligon Noktalarının Koordinatlarının Belirlenmesi Durumunda Düzenlenecek Çizelge 265
 • EK-12
 • TUSAGA-Aktif Sistemi ile Detay Noktalarının Koordinatlarının Belirlenmesi Durumunda Düzenlenecek Çizelge 269
 • AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELİ EK-I
 • Yer Seçim Kanavası273
 • AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELİ EK-II
 • TUTGA Koordinat ve Hızlarının Jeodezik Amaçlı Çalışmalarda Kullanılmasına İlişkin Ek Örnekler 277

 

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık