Çalışma Programı

46. DÖNEM

Dönem Seçiniz:


01.08.2018

 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

DÜNYA VE ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ VE EKONOMİK SÜRECE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

GİRİŞ

 

Kabile yönetiminde esas olan sadakattir. Bir kabilenin yönetilmesi için, yöneticilerde olması gereken en önemli özellik, sadık olmalarıdır. Bu yüzden doğum, kan, soy, mezhep, akrabalık ilişkileriyle kurulan bağlar, kabilenin yönetilmesinde çok önemlidir. Söz gelimi yönetici zümrenin aynı inançtan, dinden, hayat görüşünden olması ve kabile reisine ya da kabilenin değerlerine sadık kalması, o kabilenin devamı ve kabile üyelerinin güvenliği için hayat memat meselesidir. Lakin söz konusu kabile değil de devlet olduğunda, yönetim işi zorlaşır ve artık sadakat yeterli olmaz; daha fazlasına ihtiyaç vardır. Devlet işlerinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan en önemli özellik sadakatle birlikte, liyakattir. Liyakat, bir kişinin erdemidir, yani bir işi yapabilme gücü, o işi yapmaya layık olmasıdır ve devlet yönetiminde bu güç, akıldan gelir. Evrensel tarihin ve bu tarihi okuyup yorumlayanların bize gösterdiği de budur; toplumsal ilişlerin düzenlenmesi olarak devlet, liyakat esasına göre, yani akılla yönetilir, yönetilmelidir.

 

Türkiye Cumhuriyeti, bir devlettir. Herhangi bir zümreye ya da reise ve o reise sadakatle biat eden yöneticilere emanet edilecek bir kabile değil, yönetimine aklın kılavuzluk etmesi gereken büyük bir yapıdır. Bu yapının ekonomisinden kültürüne, eğitiminden sağlığına, mimarlığından mühendisliğine hayatın her alanındaki üretimi ve yönetimi, ancak ve ancak ortak akılla, liyakatle mümkündür. İçinde yaşadığımız çağın koşullarını belirleyen ve küresel siyasette aktör haline gelen uluslar da devlet olmanın ve o devleti yönetmenin esasını akla ve liyakate temellendirmişlerdir. Hiç kimseye sırf akraba diye, aynı ideolojiyi benimsiyor diye yahut akraba ve tanıdık diye hiç bir yönetim pozisyonu ve görevi emanet edilmez. Aksini düşünmek ve uygulamaya çalışmak geçmişi yüceltmekten çok geçmişte kalmışlığın, çağcıl olamayışın, ortak aklın yaratacağı dinamizmden ve devrimci dönüşümden korkunun ifadesidir. 

 

46. Dönem Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız bu çalışma programı, mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı genel siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullardan yalıtık bir şekilde düşünemeyeceğimiz gerçeğinden yola çıkılarak, her şeyi önceleyen en temel iki sorunun, "neden" ve "nasıl" sorularına geri dönmek gerektiğine dikkat çekerek hazırlanmıştır. Program, söz konusu genel koşulları insanlığın ürettiği ortak aklın ilkeleriyle değerlendirmeyi önermekte, öncelikle dünya ve ülkemiz gerçeklerini nasıl yorumladığımızı, can alıcı önemde olan bu iki sorunun anlamı ve önemine istinaden çağdaş ve demokratik bir geleceğin imkânını nerelerde gördüğümüzü sunmaktadır. Hemen şimdi söylemek gerekirse, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 64 yıldır aklı ve vicdanı kendine yol gösterici ve kurucu olarak kabul etmiş, ülkemizin ve tüm insanlığın gündeminde olan konulara akılla, bilgi ve teknikle, bilinç ve vicdanla yaklaşmıştır. Bundan sonra da aynı rehberin yolunda yürüyecek, çağcıl ve demokratik bir devlet ve ulus olmanın kaynaklarını ortak aklın ve kamusal vicdanın birikiminden çıkarmak gerektiğini her fırsatta savunacak ve uygulayacaktır. Aklın alameti, soru sorması ve o sorulara, bilgiye temellenen cevaplar vermeye çalışmasıdır. Biz de bugün yapılması gerekenin soruları genelleştirip, başlangıç cevapları aramak olduğunun farkındayız. Sonuçlardan bağımsız olarak yol, aklın yoludur ve er ya da geç doğruyu bulacaktır.

 

NEDEN?

 

Ülkemizde uzun süredir süre gelen sermaye politikaları, kentsel, kırsal, kültürel, doğal varlıkların el değiştirmesi üzerinden arazi, mülkiyet ve imar politikalarının rant odaklı belirlenmesine ve doğrudan emeğin sömürülerek çıkar sağlanmasına dayanmaktadır.  Yerli sanayi üretiminin ve tarımın neredeyse yok olmak üzere olduğu, tarihi ve kültürel varlıkların korunamadığı, doğal kaynakların, ormanların, meraların ve kamu arazilerinin rant eksenli politikalara kurban edildiği, Cumhuriyetin tüm kazanımlarının ve devletin bütün kamusal birikiminin özelleştirildiği, gelir adaletsizliğinin ve cari açığın rekor düzeylere ulaştığı, adalete güvenin azaldığı, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının hayatın her alanında görünmeye başladığı, eğitim sisteminin iflas ettiği ve bütün bunlara karşı çıkan emek ve meslek örgütlerinin etkisizleştirilmek istendiği bir süreç yaşanmaktadır. 

 

Bütün bunlara paralel olarak Üyelerimiz; işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük ücret, iş güvencesinin olmaması, iş güvenliğini yeterince olmaması, SGK primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın mühendislerin yaşadığı cinsiyet ayrımcılığı, mesleki olarak yetersizlik sorunları, liyakatin esas alınmadığı kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı karşıyadır.

 

Günümüzde küresel siyaset ile küresel kapitalizmin neredeyse aynı şey oldukları, birbirlerini belirleyip besledikleri artık herkesin malumudur. Böylesi bir gerçek, ulusları küresel siyasetin ya yöneticisi ya da yönetileni olmakla sınamaktadır. Lakin olağan bir rekabet içinde yaşanan bu sınav, savaşları da beraberinde getirmektedir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de uluslar ve devletlerarasında gerçekleşen savaşlar, ideolojik düzlemde ya da belli idealler uğruna gerçekleşiyor gibi görünse ve gösterilse de, sebep her zaman maddi kaygılar ve çıkarlar olmaktadır. 

 

İnsan haklarını ve dünya yurttaşlığını savunan ve benimseyen herkes gibi bizler de bu düzenden rahatsızlık duyuyor, her fırsatta evrensel düzeyde bir barışı savunuyor, ülkemizin geleceğini de barışçıl bir temelde inşa etmenin en kalıcı yol olduğuna inanıyoruz. Fakat yalnızca eleştirerek ve söylenerek hiçbir etki yaratamayacağımızı, aksine düzenin şiddetine maruz kalacak pasif bir konuma itileceğimizi, gün geçtikçe de böyle bir konuma mecbur bırakıldığımızı görüyoruz. Savaş istemiyoruz ama aynı zamanda mevcut savaşların içinde kalıp ülke bütünlüğümüzün tehdit altında kalmasını ve halkımızın bu savaşların içine çekilip kurban edilmesini de istemiyoruz. Tarih boyunca savunduğumuz çağdaş ve demokratik değerler, küresel siyasetin makaslarından çıkmanın yolunu, aklıselim yönetimlere ve katma değer üreten bir bilimselliğe yapacağımız yatırımlardan geçtiğini gösteriyor çünkü çağımızda gücün kaynağı bilimsel bilginin üretilmesi ve o bilginin kamusal bir hazineye dönüştürülmesidir. 

 

Öyleyse çağdaş ve barışçıl mühendislerin ortak akla referansla gerçek "siyasal katılımları", kolayca sonuçlarla ilgilenmek ve hemen herhangi bir safta yer almak değil, küresel ilişkilerin kaynağındaki gücün kaynağına yatırım yapmalarıdır. Bu da bizim, vatanını seven ve barış içinde bir dünya hayalini kuran her insan gibi, bilimsel bilginin üretilmesi, yönetilmesi ve uygulanması yolunda çaba göstermemizi, kendi kaderimizi tayin edebilecek kudrete erişebilmek için kendi yolumuzda sebatla ve güçlenerek yürümekte ısrarcı olmamızı gerekli kılıyor. Artık gücün kaynağı bilgidir ve akıl her zaman kaba gücün üstünde olacaktır. 

 

Akıl, bilgiye erişmek için her zaman "neden" sorusunu sormak zorundadır; zira gerçek ve bilimsel bilgi her zaman nedenlerin bilgisidir. O yüzden ilk sorumuz "neden?" olmalıdır. Elbette ülkemizde siyasetin gündemi hiçbir zaman "neden" sorusunu sormuyor ve sorulmasına da izin vermiyor. Oysa sorulacak sorularımız var: Neden ülkenin birçok yerinde silahlı çatışmalar yarım asra yakın bir zamandır devam ediyor? Kaynaklarımız dünyanın birçok ülkesine kıyasla bereketli ve verimli haldeyken, neden insanlarımız yoksullukla ve işsizlikle sınanıyor? Çağımız bilgi ve teknolojiyle tarihi aşındırırken, ülkemiz neden çıkış noktasını ideolojilerde arıyor? İnsana insandan daha iyi gelebilecek bir şey yokken ve eşit bir düzlemde bir araya geldiğimizde yapabileceklerimizin sınırı yokken, neden kutuplaşmalar yaratılıyor ve ayrı ayrı "biz"ler, ayrı ayrı "ötekilere" düşman kesiliyor? Bir ulusu var edecek ve ileriye taşıyacak olan şey, yetiştireceği akıllar ve zihinler iken, eğitim olgusu neden bu denli ihmal ediliyor ve tek tip bir insan yetiştirilmeye çalışılıyor? Neden bu ülkenin üreten, düşünen, sorgulayan ve aklı rehber alan kesimleri, doktorları, hukukçuları, akademisyenleri, mimar ve mühendisleri baskı altına alınmaya çalışılıyor? Bu liste, nedenlerin değil yalnızca semptomların konuşulduğu ve çözümün de o semptomlara yönelik, kısır ve beyhude bir yerde arandığı ülkemizde sonsuzca uzatılabilir. Dikkat çekmemiz gereken nokta nedenleri soran, meselelerin kaynağını soruşturan ve sonuç getirecek çözümleri bu temelde arayan bir yöntemin siyasal, bilimsel, sosyal ve kültürel olarak inşa edilmesidir.

 

NASIL?

 

Ortak aklın bize gösterdiği bir diğer gerçek, her iktidarın varlığını sürdürmek ve kendini yeniden üretebilmek için bir benzerini "karşıt" olarak ürettiğidir. Bu noktadan baktığımızda iktidarı ve güç ilişkilerini var eden şey, sosyal ve siyasal hayatın her noktasında "çatışma"nın ve "tepkisellik"in yüceltilmesidir. Oysa "karşıt" olan özsel olarak farklı değil, aksine aynı şeyin değişik renkte olanı, yani bir benzeridir. Böylesi bir düzlem, farklılığın ve yeniliğin olanağını kapatmakta, devrimci bir dönüşümü görünmez kılmaktadır. Bugün dünyada ve ülkemizde tahakküm ilişkilerinin temelinde, insanların zorlama kimliklerle kapalı cemaatler haline getirilmesi, homojenleştirilerek kitle psikolojisine sokulması ve karşıt "kutuplar" olarak birbirlerine düşürülmesi yatıyor. "Çatışma"nın ve "tepki gösterme"nin yüceltilmesi, insana ve insanların oluşturduğu topluluğa has üretici güçleri, kısır bir döngüye sokarak sönümlendiriyor, ziyan olmasına sebep oluyor. Her çatışma, gitgide şiddet eşiğini artırıyor ve yaşamı çekilmez bir hale sokuyor. Her tepkisellik, karşıtını yeniden üretiyor ve tepki göstereni iktidara tabii kılmaya devam edip, onu yalnızca edilgen bir konuma sıkıştırıyor.

 

Öyleyse, eğer siyasette, yani hayatta, özsel bir farklılık, devrimci bir dönüşüm ve sahici bir yenilik yaratmak isteniyorsa, öncelikle bu "çatışma" ve "tepkisellik"le yaratılan kısır döngüden çıkmak gerekiyor. Büyük ve temsili siyasetin bizi zorladığı "ya ondansın ya benden" ikiliğini aşmak, zorlama kimlikleri üzerimizden atıp kendi kurucu faaliyetlerimize girişmek, başlangıç adımı olarak görünüyor. Bu kurucu faaliyet, yapıp etme kudretimizin farkına varmak, yeniden kazanmak ve kendimize, insanımıza, insanlığa güvenmek ve inanmaktır. Bu inanç, "tepkisel" bir hayat tarzı ve pratiğinden çıkıp, "etkin" olabilmeyi beraberinde getirir. Yapay gündemlerden sıyrılıp, işimize bakmamanın olanağını, kendi yolumuzun yolcusu olma şansını bizlere yeniden verir. Bu yolun köşe taşlarından en önemlileri eğitim ve üretimdir.

 

Ülkemizde en çok ihmal ve suiistimal edilen alanlardan birinin eğitim olduğunu görüyoruz. Bu gerçeği son yıllarda örgün eğitimde yapılan zorunlu düzenlemelerin yarattığı olumsuz sonuçlardan, orta öğretimde dindar bir ideolojinin eğitimi araçsallaştırmasından, bunun uluslar arası ölçekte tanıtlanmış başarısızlığından ve yükseköğretim ve akademi üzerindeki siyasi baskıdan anlamak hiç de zor değil. Aynı şekilde, eğitimin özelleştirilmesi ve yalnızca sermaye çıkarlarına hizmet edecek bir sisteme oturtulması, bu değersizliğin başka bir ifadesidir. Diğer yandan, haklı olarak şimdiden ve geleceğinden kaygı yaşayan, hayatının herhangi bir noktasında kontrol sahibi olduğunu hissetmeyen ailelerin ve çocuklarının, istemedikleri eğitim alanlarına mecbur bırakılması ve istemedikleri mesleklerde hayatlarını kazanmaya zorlanmaları, meselenin en can alıcı tarafları arasındadır. Böyle bir sistemin çıktısı tek tipleştirilmiş, kendini ve potansiyellerini gerçekleştirememiş, bu yüzden olabildiğince mutsuz ve dolayısıyla etrafına durmadan olumsuzluklar yayan bir kitle olacaktır ki bunun sinyalleri son yıllarda belirgin bir şekilde görünmektedir.

 

Cumhuriyet tarihi boyunca iktidara kim geldiyse, gelecek kuşakları kendine benzetmeye, çocukları ve gençleri kendi dünya görüşüne göre biçimlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Çocuklar ve gençler bir hamur, eğitim de bu hamura şekil verecek, kalıba sokacak ve sabitleyecek bir sistem olarak görüldü ve görülmeye devam ediyor. Oysa ortak akıl bize, eğitimde esas alınması gerekenin sahicilik, bilimsellik ve özgürlük olduğunu söylüyor. Yeni nesli, "herhangi bir şey" yapmaya çalışıp kendine yabancı kılmaktan ziyade, kendileri olmaya ve yetenekleri, sevgileri ve ilgileri doğrultusunda eğitim alanlarına yönlendirilmeleri gerektiği, bu yolu ve ifade olanağını kendilerine açmamız gerektiğini gösteriyor. Her insan, belli yetenek ve ilgilerle doğup yetişiyorsa, aklı kendine ilke edinmiş bir devlete düşen, her insanı kendiyle uyumlu bir eğitim alanına yönlendirmek, o yolu yürümesi ve yaşamını kendisiyle uygun bir şekilde inşa edebilmesi için önünü açmak, işlerini kolaylaştırmak ve rehberlik etmektir. 

 

Buradaki sahicilik, gelecek kuşakların bilim, sanat ve felsefe alanlarında evrensel ölçekte bilgi üretebilmelerinin ve değer yaratabilmelerinin başlangıç adımıdır. Ki böylesi bir adım, iktisadi bir güçlenmenin ve üretim ilişkilerinde yalnızca azami verimin değil aynı zamanda çelişkisiz ve çatışmasız bir düzenin yaratılmasının da imkânını içinde barındırmaktadır.

 

İnsanın en iyi, en özgür, en mutlu şekilde çalışacağı ve üretime katılacağı iş, severek yaptığı, yeteneklerini kullanabildiği, yabancılaşma yerine kendini var ettiğini hissettiği iştir. Gerek iktisadi olarak gerekse de kültürel olarak "yeni"nin, "iyi"nin, "doğru"nun üretilmesinin kaynağı, insana ve topluma haiz olan potansiyelin, enerjinin ve üretimin dışarıya çıkabilmesi için bu çelişkisiz ve çatışmasız ortamı tesis edebilmektedir. İşte Türkiye Halkı olarak varlığımızı sürdürecek, diğer uluslarla eşit bir düzeyde kalmamızı sağlayacak ve devleti devlet yapacak güç de, ancak böylesi bir düzlemde mümkün görünen, bilimsel bilginin ve onunla birlikte katma değerin üretilmesindedir.

 

Özetlemek gerekirse bizler, ülkemiz siyasetinde, ekonomisinde ve kültüründe köklü bir değişikliğin, siyasi ideolojiler ve çağı geçmiş inançlar gibi majör yapılar ve onların oluşturduğu yapısallıklarla üstten ya da tepeden değil, çatışma ve tepkisellikle hiç değil, öncelikle kendiliklerini kazanmış bireylerin sayıca artırılmasıyla, toplumsal kutuplaşma ortamının yarattığı kısır döngünün dışında kurucu faaliyetlerin yükseltilmesiyle, aklı ve vicdanı referans alan bir yönetimle, yani en aşağıdan, en küçükten başlayarak örülmüş gerçek bir seferberlikle geleceğine inanıyoruz. O yüzden bu genel soruları sorma ve cevaplar arama kültürünü kazanabilmeyi, önümüze yeni bir sayfa açmak için elzem görüyoruz. Yaşamı ya da siyaseti, kendimizi ya da mesleğimizi yeniden kurmak için mücadelemizi, iktidarların bizi sıkıştırdıkları temsilî pratikler ve mekânlara değil, nefes aldığımız her alana yayabilmeye niyetleniyoruz. Geçmiş ya da gelecek uğruna şimdiyi hep kurban eden ve onu her zaman askıya alan, ihmal eden ve araçsallaştıran ideolojilerin aksine bizler, "hemen şimdi yapabileceklerimiz var, öyleyse başlayalım" diyoruz; şimdiye hak ettiği değeri vermeye, bugünü bugün için yaşamaya davet ediyoruz. 

 

46. DÖNEMDE HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR

 

HKMO Genel Merkezi 46. Dönem Yönetim Kurulu olarak çalışma programımızı, dünya ve ülke gerçeklerini göz önüne alarak katılımcı, şeffaf ve toplumcu bir anlayışla, üyelerimizin hak ve çıkarlarının halkın, mesleğin ve meslektaşların çıkarlarıyla uyumuna özen göstererek, meslek alanlarımızın korunması ve genişletilmesine yönelik ilkeleri dikkate alarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde oluşturduk.

 

Odamız, bugüne değin meslektaşlarımıza ve halka karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmüştür. Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak için mücadele edilmesi, birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesinin yaşama geçirilmesi için, aklın ve bilimin ışığında ülkenin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinden yana yürüyüş yolunda 46. Dönem (2018-2020) çalışmalarına devam edilecektir.

 

ŞUBELER VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER İLE ORTAK YK TOPLANTILARI

 

Şubelerimiz ve merkeze bağlı temsilciliklerimizin gündem ve taleplerini doğrudan dinlemek, genel merkez gündem ve çalışmalarını şube yönetim kurullarıyla ve bağlı temsilciklerle doğrudan paylaşmak, birlikte karar almak, birlikte üretmek ve ilişkileri geliştirmek adına yerellerde ortak yönetim kurulu toplantıları 46. Dönemde gerçekleştirilecektir.

 

HKMO-BİS İLE ENTEGRELİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KURULMASI

 

Odamızın işleyişinde önemli bir yeri olan kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalar, bilgi ve belgelerin saklanması, bilgi ve belge güvenliği ve paylaşılması konusunda çağın gerekliliklerine yönelik bir sistem kurulacaktır. Dünyada ve ülkemizdeki benzer uygulamalar incelenerek ihtiyaçlarımız doğrultusunda en doğru model ortaya konacak ve bu modeli hayata geçirmek için odamıza HKMO-BİS ile entegreli olarak çalışacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulacaktır. Ulusal ve uluslararası kurumlar, Şubeler ve merkeze bağlı temsilcilikler arasındaki yazışma trafiğinin bu sistem üzerinden yürütülmesi ile oda işleyişi önemli ölçüde hızlandırılarak daha verimli hale getirilecek, sarf malzemesi ve yazıların ilgilisine iletimi için harcanan transfer masrafları da minimize edilecektir. Ayrıca resmi evrakların arşivlenmesi ve saklanması sürecinde kağıt ortamdan dijital ortama geçişle birlikte, daha az kağıt kullanılarak doğaya katkı sağlanacaktır. 

 

BİRİM FİYAT ÇALIŞMALARI

 

Odamız tarafından Şubeler ve Temsilciliklerden gelen görüşler değerlendirilerek, her yıl Ocak ve Temmuz aylarından itibaren geçerli olacak şekilde Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ve Yöresel Katsayılar Listeleri yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Odamız Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yer alan iş kalemlerine dair örnek hesaplamaların yer aldığı, Birim Fiyat Kitapçığı, HKMO Bilgi Sistemi altında çalışan tip sözleşme sistemi (TİP-1, TİP-2, TİP-3, TİP-4) ve birim fiyat hesaplama sistemine yönelik iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir. 

 

Mesleki uzmanlık alanlarımızın korunması ve genişletilmesi, farklı ve güncel teknolojilerin uygulama alanlarımızda etkin şekilde yer alması, bu kapsamda ihaleli ve ihalesiz işler kapsamında hizmet üretiminin her geçen gün artması dikkate alınarak yeni mesleki standartların oluşturulması (İHA, Lidar, vb.) ve buna bağlı olarak mesleki uygulamalara yönelik birim fiyat hazırlanması çalışmaları yapılacaktır.

 

Oluşturulan birim fiyatların güncellenmesi ve HKMO-BİS üzerindeki modülün güncellenmesi çalışmalarına bu dönem de devam edilecektir. Birim fiyatlar sadeleştirilip daha anlaşılır ve kullanımı kolay hale getirilecektir.

 

GÜNCELLENEN BÖHHBÜY ÇALIŞMALARI

 

2005 yılından bu yana kullanmakta olduğumuz ve odamızın da yoğun katkılarıyla uzun yıllardır güncelleme çalışmaları devam eden Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin güncellenen yeni hali 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel sektörün ihtiyaç duydukları ve farklı nitelikteki birçok proje için temel girdi olan büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik için Odamız tarafından "Açıklamalı ve Örneklemeli" Yönetmelik Basım Süreci İle "Meslek İçi Eğitim" programı hazırlıkları başlatılmış olup, en kısa sürede üyelerimize yönelik örneklemeli ve açıklamalı bir çalışma yapılarak yayın haline getirilmesi ve üyelerimizle paylaşılması gerçekleştirilecektir.

 

HUKUKİ ÇALIŞMALAR

 

Odamız ve mesleğimizle ilgili yasal düzenlemelerin takip edilmesi, meslek ve meslektaş çıkarlarının hukuk nezdinde savunulması, meslektaşlarımızın çalışma hayatlarıyla ilgili yaşadıkları hukuksuzluklara yönelik ücretsiz hukuki destek ve danışmanlık sağlanması, tüm bunlarla ilgili gerekli yasal başvuruların yapılması, dava süreçlerinin takip edilmesi gibi işlemler, Odamızca yıllardır yoğun bir şekilde yapılmaktadır. 

 

Hukuki çalışmalara yönelik ihtiyaçların giderek artması ve daha etkin çalışılabilmesi nedeniyle geçtiğimiz dönemde Odamız bünyesinde profesyonel çalışan bir hukuk birimi kurulmuştur. Bu çalışmalara ağırlık verilerek hukuk birimi güçlendirilecektir. Değişen mevzuat ve üyelerimizin sorunları daha sıkı takip edilecek, meslek ve ülke çıkarları doğrultusunda gerekli hukuki adımlar atılmaya devam edilecektir.

 

YASA VE YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI

 

Mesleki alanlarımız başta olmak üzere ülke ve toplumumuzu ilgilendiren farklı birçok alanda yasa ve diğer mevzuat değişiklikleri ile ilgili 46. Dönemde de gerekli incelemeler yapılacak, mesleğimize olan yansımaları irdelenip, gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. 

 

Bu çerçevede gündeme gelecek ya da gündemde yer tutan yapısal ve yönetsel değişiklik anlamı da taşıyan yasa ve diğer mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak kamu ve toplum yararı, ülkenin kalkınması, gelişmesi, bağımsızlığı, özgürlüğü ve barışı ekseninde çalışmalar sürdürülecektir. 

 

Bu Çerçevede;

 

• Tapu ve Kadastro mevzuatına ilişkin,

• Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmalarına ilişkin,

• Yabancıların çalışma izinleri yasal düzenlemelerine ilişkin,

• Kamu İhale Yasası değişikliklerine ilişkin,

• İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm-Yenileme Düzenlemeleri hakkındaki mevzuatlara ilişkin,

• Mera ve Maden Kanunları ve Yönetmeliklerine ilişkin,

• Yapı Denetim Kanunu Uygulama Yönetmeliğine ilişkin,

• Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları mevzuatına ilişkin,

• Toprak Koruma Kanununa ilişkin,

• Bilirkişilik sistemi mevzuatına ilişkin,

• YÖK‘ün mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı alanlarını etkileyen kararlarına ilişkin, 

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Yapımı yönetmeliğine ilişkin,

• Mesleki alanlarımızla ilgili diğer mevzuat konularına ilişkin,

 

Çalışmalar sürdürülecek,  bu çerçevede etkinlikler, gerektiğinde de yayınlar yapılacaktır.

 

Ayrıca;

 

Talebe bağlı hizmetler çerçevesinde SHKMMB nın sayıları dikkate alınarak İl/İlçe bazında kurulmalarında yeni bir düzenleme için (Noter, Eczacı vb.). teknik, hukuksal, ekonomik ve sosyal yönden inceleyerek, olabilirliğine yönelik bir çalışma yapılacaktır.

Harita Mühendisliği hizmet alanına müşavirlik hizmetlerinin de harita mühendisliği müelliflik ve fenni mesuliyet alanları dikkate alınarak dâhil edilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır.

Kadın üyelerimizin özel sektörde büro/şirket kurmalarında pozitif yaklaşımla kadın üyelerine destek olması için mevzuat yönünden çalışmalar yapılacaktır.

 

 

IOS VE ANDROID PLATFORMLARINDA HKMO MOBİL UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ 

 

Geçtiğimiz dönem başlatılan HKMO web sitesinin yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Buna paralel olarak başlatılan HKMO mobil uygulamasının geliştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup güncel talepler doğrultusunda tamamlanarak en kısa sürede Apple Store ve Google Play Store` da üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.  

 

HKMO KURUMSAL KİMLİK TASARIMI VE KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU OLUŞTURULMASI 

 

Odamızın ve şubelerimizin ürettiği ve kullandığı tüm yazılı ve görsel materyaller, içinde yer aldığı çevre ve çeşitli yönlendirme araçları, düzenlenen sergiler, fuarlar ve buradaki görsel malzemeler, kurum içinde ve dışında kullanılan antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, yöneticilere ait kartvizitler, oda adına kesilmiş faturalar, irsaliyeler, tahsilat mektupları, sertifikalar, katılım belgeleri, kurumsal yayınlar, raporlar, seb sitesi kullanımı ve görselleri, sosyal medya kullanım standartları, kataloglar, reklamlar, broşürler, bayraklar, ajanda, takvim, bloknot vb. promosyon ürünleri başta olmak üzere Odamızın görüldüğü her yerdeki materyal ve çalışmalar belirli çağdaş tasarımlarla standart hale getirilerek kurumsal imajın yerleşik  bir hale gelmesi için HKMO kurumsal kimlik kılavuzu hazırlanacaktır. Tasarım, zamanlama, sunum, düzeltme ve onay aşamasından oluşacak bu süreç 46. çalışma dönemi içerisinde tamamlanarak tüm birimlerimizde kullanılır hale gelecektir.

 

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM

 

Geçtiğimiz dönem başlatılan sosyal medya çalışmalarına bu dönem daha fazla ağırlık verilerek devam edilecektir. Bu dönemde yeni sosyal medya platformlarında da odamızın kurumsal hesapları oluşturularak, Oda çalışmalarının ve mesleki gelişmelerin Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve Youtube sosyal platformlarında daha fazla üyeyle ve vatandaşlarla paylaşılması sağlanacaktır.

 

HKMO PERSONEL YÖNERGESİ/YÖNETMELİĞİ HAZIRLANMASI

 

HKMO Oda, Şube ve Temsilcilikler bünyesinde çalışmakta olan profesyonel çalışanlarımıza yönelik, personelin atanması, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma koşulları,  özlük hakları, görevde yükselmesi, ödüllendirilmesi, disiplin cezası, ilişiğinin kesilmesi vd. konuların esaslarını belirleyen taslak bir yönerge hazırlanmıştır. Hazırlanan yönerge Şube ve Temsilciliklerimizden gelen görüşler doğrultusunda nihai şeklini alacak olup, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yönerge olarak yürürlüğe girip, gerçekleştirilecek ilk Oda Genel Kuruluna sunularak, HKMO Personel Yönetmeliği şeklinde yayınlanacaktır.

 

HKMO GENEL MERKEZE YENİ FİZİKİ MEKÂN KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARI

 

Bilindiği üzere Odamız yeni bir yerleşkeye taşınmak, fiziki imkânlarını genişletmek ve tüm üyelerimizin aktif bir şekilde kullanabilecekleri sosyal donatılara sahip bir mekâna kavuşmak amacıyla Ankara`nın en merkezi yerinde, Kızılay/İzmir-2 caddesinde eski bir bina ve arsası satın almıştır. Bu eski binanın yıkılması işlemleri tamamlanmış, ihtiyaca yönelik yeniden inşa edilecek olan bina için proje hazırlanmış ve yapım ihalesine çıkılmış ve projeden kaynaklı bazı eksiklikler olup olmadığı noktasında yüklenici firmayla ihtilafa düşülerek, yapım öncesi projenin teknik olarak incelenmesi ve yapılabilirliğinin resmi olarak belirlenmesi nedeniyle adli tespite gidilmiştir. Adli tespit sonucuna göre yeni bir yol haritası çizilip, Odamıza yeni fiziki mekân kazandırılması süreci hızlandırılacaktır.  

 

MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE ONLINE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ 

 

Odamız aklın ve bilimin yol göstericiliğinde eğitim olgusunun sürdürülebilir temellerde devam ettirilmesine büyük önem vermektedir.  Bu kapsamda 46. Dönem Yönetim Kurulu görevlendirme ve çalışmaları kapsamında Eğitim Sekreterliğini hayata geçirmiştir. 

 

Eğitim Sekreterliği 46. Dönemde aşağıdaki çalışmaların öncelikli olarak hayata geçirilmesi için bir program yapmıştır.

 

• Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi daha aktif hale getirilecek ve MİSEM Yönetmeliği güncellenecektir.

• Eğitimlerden daha çok üyenin faydalanabilmesi için MİSEM`de gerekli elektronik altyapı (Online Uzaktan Eğitim Sistemi) kurularak, eğitimlerin uzaktaki üyelere sesli ve görüntülü olarak interaktif olarak aktarılması sağlanacaktır. 

• Meslek alanımızla ilgili ve Genel Merkezimizce organize edilmesinde yarar görülen tüm eğitim etkinlikleri ilgili komisyonların belirleyeceği eğitim programları çerçevesinde ya da meslektaşlarımızı etkileyen/etkileyecek olan yeni mevzuat değişiklikleri kapsamında farklı eğitimler düzenlenecektir. 

• Şubelerce ve merkeze bağlı temsilciliklerce düzenlenecek eğitim programlarına katkı ve destek sağlanacaktır.

 

Odamız, Şubelerimiz ve Temsilciklerimizde planlı ve programlı gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim çalışmaları;

 

İnsansız Hava Aracı Sistemleri ile Harita Üretimi eğitimi / İHA Ehliyetlendirme,

Lazer Tarama Sistemleri (LİDAR) eğitimleri,

CAD ve CBS yazılımları eğitimi, 

Temel Bilirkişilik eğitimleri,

Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı eğitimi,

Mesleki mevzuat, yasalar ve mesleki haklarımıza yönelik eğitimler,

Uzmanlık gerektiren alanlarda bilirkişilik eğitimleri

HKMO personele yönelik kurum içi eğitim çalışmaları,

Mesleki bilimsel ve teknik konulara yönelik diğer eğitimler,

Açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler,

 

HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM SORUNLARINA DAİR ÇALIŞMALAR

 

Eğitim öğretimin özelinde hem sektörün kendisini yenilemesi ve geliştirmesi açısından, hem de eğitim programlarının toplumsal gerçekliğe ve gereksinimlere uygun olup olmadığının denetlenmesi açısından bu yapılanmayı kurmaya yönelik stratejiler geliştirilecektir. Üniversite öğretiminde, öğrencilerin eleştirel yaklaşabilen, yaratıcı, mühendisliğin toplumsal rolünü içselleştirmiş, çözüm geliştirme becerisine sahip bireyler olarak yetişmelerini; üniversitelerin uzun vadeli politikaları olan, sürdürülebilir bir kalkınma ve ilerlemeyi hedefleyen kurumsal yapılara sahip bir niteliğe kavuşmalarını; eğitimin "insan olmayı öğreten/geliştiren" özelliklerinin temel alındığı bir modele dönüşmesini amaçlayan stratejilere sahip çıkılacaktır.

 

• Mesleki Açılımlar Kurultayı Eğitim Sorunları çalışma grubunun hazırladığı rapor çerçevesinde, eğitim sorunlarımızın daha geniş kapsamda ele alınmasına yönelik, İstanbul şubemiz yürütücülüğünde Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Üniversite-Sektör ilişkilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Harita Mühendisliğine kabul edilecek öğrenciler için Tıp, Hukuk ve bazı mühendislik disiplinlerine getirilen taban puan uygulamasına benzer bir uygulamanın getirilmesinin yararlı olup olmayacağı bilimsel yöntemlerle ayrıntılı olarak araştırılacak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Her yıl 2000 mühendis adayına sektörde bir yarıyıl uygulamalı eğitim verebilme potansiyeli araştırılarak, olası olanaklar belirlenip ve gerekli önlemler ve önermeler gerçekleştirilecektir.

Ülkedeki istihdam oranı, eğitim ve öğretim kalitesi gibi yeterlilikler göz önüne alınarak yeni bölümlerin açılmaması ve var olan üniversitelerde belli kriterler dâhilinde lisans eğitimi verilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

 

KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 

Harita hizmetleri, toprağa bağlı tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturan temel bir mesleki disiplindir. Kamu yapılanmasında süreç içerisinde belirli değişikliklere gidilmesine rağmen, meslektaşlarımızın görev yaptıkları kurumların birçoğunda, yeterli personel istihdamı, özlük hakları, saygınlık, liyakat ve bulundukları birimlerdeki yaptırımları kapsamında istenilen seviyeye gelinmediği görülmektedir. 

 

• Harita sektöründe; güçlü ve yaptırım gücü yüksek bir yapının oluşturulmasına, bu kurumlarca toplanan verilerin paylaşılmasına yönelik panel ve benzeri etkinlikler yapılacaktır.

• Yerel yönetimler ve yöneticiler ile uzmanlık konularında işbirliği yapılacaktır.

• Doğru ve sağlıklı bir kentleşme ve alt yapı için kamuda ve yerel yönetimlerde harita mühendislik hizmetlerinden daha fazla yararlanılması için girişimlerde bulunulacaktır.

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

• İş Yasası`nın öngördüğü haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının uygulanması için mücadele edilecektir.

• Üniversite son sınıftaki öğrencilere ve yeni mezun meslektaşlarımıza çalışma yaşamındaki gelişmelere paralel bilimsel, mesleki panel, konferans vb. etkinlikler düzenleyecektir.

• TMMOB ile SGK arasında yapılmış olan ve Temmuz 2017`de kaldırılmış olan Protokolün tekrar hayata geçmesi için TMMOB düzeyinde çalışmalara katkı verilecektir.

• Odamızın hukuk birimi ücretli çalışanların sorunları için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam edecektir. 

• Geçtiğimiz çalışma döneminde şubelerimizde yapılan Ücretli Çalışan Mühendisler Çalıştayları ve Mesleki Açılımlar Kurultayı Ücretli Çalışanlar Çalışma grubunun ürettiği çıktılar doğrultusunda, TMMOB`ye bağlı diğer odaların da katılımları sağlanarak ulusal düzeyde bir "Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Sempozyumu" gerçekleştirilecektir.

 

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

 

Üniversitelerde bölüm sayısının artmasının yanı sıra kontenjanların da artması sonucu her yıl bölümlerimize yaklaşık 2000 öğrenci alınmakta, artan bir ivmeyle büyüme gerçekleşmektedir.  Tüm üyelere ulaşmak, meslek ve meslektaş çıkarlarını koruma noktasında Oda-üye ilişkilerini güçlendirmek için yeni yöntemler geliştirilecek ve bu konuya daha fazla ağırlık verilecektir. 

 

Öğrenci Üyeler

 

• 45. Olağan genel kurulda revize edilen HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği çerçevesinde yapılan öğrenci üye kayıtlarına devam edilecektir.

• Yeni açılan üniversitelere yönelik öğrenci üyeliği ve Odanın tanıtımı çalışmalarına ağırlık verilecektir.

• HKMO burs yönetmeliği hazırlanarak önümüzdeki genel kurula sunulacak, her yıl belirli sayıda Harita/Geomatik mühendisliği öğrencisine burs imkanı sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

• Oda ile üye, öğrenci üye ve üniversiteler arasında sağlanan diyaloglar geliştirilerek, bütüncül bir anlayış çerçevesinde, birlikte düzenlenen sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerin artırılarak düzenlenmesine devam edilecektir.

 

Üyeler 

 

• Odamıza üye olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması, tüm oda etkinliklerine katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi, kamu ve özel sektörde çalışan genç meslektaşlarımıza Odanın önemi ve gerekliliğinin anlatılması yönünde çalışmalara ağırlık verilecektir.

• Mesleki ve teknik yeni gelişmelere bağlı olarak yeni etkinlikler geliştirilecek ve düzenlenecektir.

• Kadın komisyonlarımızın tüm oda birimlerinde yaygınlaştırılması ve aktif çalışma yapmaları için ve sektörde kadın istihdamını arttırmak için girişimlerde bulunulacaktır.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün önemini vurgulayan etkinliklerin düzenlenmesi ve yer alınması hususunda odamız etkin rol almaya devam edecektir.

• Mesleki alanların geliştirilmesi, SHKMB haklarının korunması ve geliştirilmesi, özel sektörde mesleki disiplinin sağlanması, meslek alanlarına müdahale girişimlerinin tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılması, mesleki faaliyet denetimin kamusal ve kurumsal bir işleyiş olarak kabul görmesine dair çalışmalar artırılarak devam edecektir.

 

Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilcilikleri

 

44. Olağan Genel Kurulda HKMO Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu görev süreleri atandıkları çalışma dönemi sonunda dolmakta olan temsilcilerimiz, temsilci yardımcılarımız ve mesleki faaliyet denetimi görevlilerimiz için yeni çalışma dönemi için yeniden atamalar yapılacaktır. Oda işleyişinin çok önemli bir bileşeni olan temsilciliklerimizde yeni büyük şehir sınırları ve değişen il-ilçe sınırları sonrası, mevcut işleyiş yapısı dikkate alınarak HKMO temsilcilik yapısı güncellenecek, yereldeki üyelerimizin beklentileri ve önerileri doğrultusunda etkinlik alanı yeniden ele alınacak ve görev alacak üyelerimiz belirlenerek atamalar yapılacaktır.

 

• Oda örgütlülüğünün ana yapısını oluşturan temsilciliklerin daha aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli adımlar atılacak, toplantılar ve etkinlikler sürdürülecektir.

• Mesleki faaliyet denetimlerinin şube ve temsilcilik düzeyinde etkin yapılması, Odanın ve birimlerinin işlevlerinin ve devamlılığının sağlanması bakımından bu görevlerin layıkıyla yerine getirilmesi için etkili çalışabilecek MFD görevlileri atanacaktır.

 

TMMOB, İKK ve Diğer Odalar

 

TMMOB ve bileşeni diğer Odalarla yürütülen ilişkilerin geliştirilmesine önem verilecek, TMMOB Çalışma Grupları, sempozyum ve kongreler ile diğer komisyon çalışmalarında aktif görevler üstlenilecek, İKK çalışmalarına aktif katılım ve destek sağlanacaktır.

 

HKMO KOMİSYON ÇALIŞMALARI

 

Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlar

 

40. Dönemde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul‘da kabul edilerek yürürlüğe giren HKMO Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları Yönetmeliği çerçevesinde, STBK komisyon başkanı ve üyelerinin dört yıllık çalışma dönemi 45. Olağan genel kurulda tamamlanmış bulunmaktadır. 

 

Değişen ve gelişen mesleğimizin dünyadaki benzer örneklerindeki komisyon yapılanmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak STBK`lar yeniden yapılandırılacak, daha aktif ve verimli çalışmalar yürütmek adına STBK yönetmeliği güncellenecektir. 

 

Böylece Oda Yönetimlerinin karar alma süreçlerinde etkin görevleri olan STBK`ların daha aktif ve verimli çalışması noktasında adımlar atılarak, STBK çalışmaları kapsamında panel, sempozyum, konferans, kurultay, çalıştay vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesinin bir bütünlük içerisinde ve de TMMOB ve Odamız ilkelerine uygun biçimde yapılması sağlanacaktır. 

 

TUJJB- Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği

 

TUJJB alt komisyonlarından biri olan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) çalışmalarına Odamız ilgili mevzuat kapsamında yürütme kurulundaki temsilci sıfatıyla katkı sunduğu gibi, bilimsel faaliyetlerine de her türlü desteği geçmiş dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da sağlayacaktır. 

 

Bakanlıklar arası Harita İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) İhtisas Komisyonları

 

Odamızın üyesi olduğu ve çalışmalarına katkı verdiği, ülkemiz ve mesleğimiz için önemli bir yeri olan ve kurumlararası birlikte çalışabilirliği hedefleyen bir yapı olan BHİKPK bünyesinde çalışmalara devam edilecek, kurul altında işletilen bilimsel araştırmalar ve koordinasyon komisyonu, planlama komisyonu ve yönetmelik komisyonu içerisinde aktif bir şekilde çalışmalara bu dönem de devam edilecektir. Bu çalışmalara en fazla katkı sağlayacağını düşündüğümüz üyelerimiz ilgili komisyonlarda görevlendirilecektir.

 

Öğrenci Komisyonları

 

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 40. Dönemde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul‘da kabul edilerek yayımlanmış ve 45. Olağan Genel Kurul`da güncel ihtiyaçlara göre revize edilmiştir. Odamızın ve mesleğimizin geleceğinin bu kaynaktan besleneceği bilinciyle, bu dönem öğrenci komisyon çalışmaları daha etkin hale getirilecek, öğrenci üyelere yönelik etkinliklerin artırılması ve öğrenci örgütlülüğünün güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

TMMOB Komisyonları ve Çalışma Grupları

 

Geçtiğimiz dönemlerde odamızca aktif katkı ve katılım sağlanarak yürütülen TMMOB komisyon çalışmalarına bu dönem de eksiksiz devam edilecektir.

 

Özel Sektör Komisyonu Çalışmaları

 

Özel sektör sorunlarına yönelik sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek, bu yönde çalışmaları organize etmek ve yönetim kuruluna raporlamak üzere geçmiş dönemlerde oluşturulan özel sektör komisyonu 46. Dönemde de tekrar oluşturularak bu yönde çalışmalara devam edilecektir. Farklı meslek alanlarından ve bölgelerden üyelerimizin katılımıyla oluşturulan bu komisyonda talebe bağlı harita mühendislik hizmetleri üreten özel sektör ve ihaleli işler kapsamında mühendislik hizmetleri üreten özel sektör olmak üzere 2 alt çalışma grubu oluşturulacaktır.

 

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu

 

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu, genç meslektaşlarımızın mesleki sorunlarına çözüm arayışında olmanın yanı sıra teknik, kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda da dayanışmayı ve birlikteliği ortaya koymayı hedeflemektedir. Komisyon, meslektaşlarımız arasında birikimleri ve paylaşımı artırmak, bir rekabet ortamı yaratmak yerine birlikte yol almak ve üretmek amacıyla bu mesleğe yeni adım atmış olan genç harita mühendislerinden oluşmaktadır.

 

Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 46. Dönemde de eğitimlere, sosyal ve kültürel aktivitelere ve genç meslektaşlarımızın iş yaşamında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütecektir.Bu yaklaşımla; sosyal ve kültürel çalışmalar, teknik gezilerin düzenlenmesi, sanatsal aktivitelere aktif katılımın sağlanması, ücretli çalışan mühendislerin sorunlarının daha fazla dillendirilmesi ve genç meslektaşlarımızı bir araya getirecek toplantıların düzenlenmesi başlıca yapılacak çalışmalar arasındadır. 

 

HKMO HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ ÇALIŞMALARI

 

Türkiye`deki tüm Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlarının birlikteliğinin sağlanarak bir Konsey yapısı içerisinde çalışmalarının devam ettirilmesi sürecinin yürütülmesi ve koordinasyonu odamızca sürdürülecektir.

 

Başta lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim politikaları, eğitimdeki sorunlar ve yenilikler, akreditasyon çalışmaları, ders programları, istihdam, fiziki ve teknik altyapı, öğretim elemanı profilleri vd. hususlar olmak üzere mesleğimizin yükseköğretimdeki tüm gelişmelerinin bilimsel olarak değerlendirilerek, çözüm önerileri sunmak bağlamında Konsey çalışmalarına mesleğin, meslektaşların ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bundan sonrada daha aktif olarak destek olunmaya devam edilecektir. 

MESLEKİ YETERLİLİK VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyelerine yönelik meslek içi eğitimler ile belgelendirme faaliyetlerini 17/02/2007 tarih ve 26437 sayılı T.C. Resmi Gazete`de yayımlanan "Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği" kapsamında yürütmektedir. 

 

• Odamızca yürütülen belgelendirme faaliyetlerinin kalite güvence sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi ve meslek içi eğitimler sonrası verilen belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardında akredite edilmiş ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip belge olabilmesi için, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK)`nun kurulması konusunda gerekli araştırmalar ve bu konudaki yasal, bilimsel ve fiziksel gereklilikler belirlenecektir. 

• Mesleğimizle doğrudan ilgili olup başka kurum/kuruluşlarca geliştirilen mesleki yeterlilikler ve belgelendirme süreçleri incelenerek, özellikle meslek, üye ve kamu çıkarları doğrultusunda irdelemeler yapılarak, gerekli durumlarda mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda Oda politikaları oluşturulacak, hukuki süreçler başlatılacaktır.

• Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK)`nun kurulması kapsamında fizibilite yapma, gerekli başvuruları yapma, birimin yöneticilerini belirleme, bütçesini oluşturma, HKMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezinin (MİSEM) bu yapıya uygun hale getirilmesi çalışmalarını yürütme, verilecek eğitimlerin ve belgelendirmelerin ücretlendirilme politikasını belirleme ve yukarıda belirtilen tüm süreçlerle ilgili Oda politikaları geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

ULUSAL DÜZEYDE KURULTAY, ÇALIŞTAY, SEMPOZYUM, KONGRE VE DİĞER TOPLANTILAR

 

o Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,

o TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,

o Yaz Eğitim Kampı,

o Genç Haritacılar Günleri,

o Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlarımızca düzenlenen Çalıştaylar ve Sempozyunlar,

o CBS Günü etkinlikleri,

o HKMO Danışma Kurulu toplantıları,

o LİHKAB-SHKMM hakkında bilgilendirme/değerlendirme toplantıları,

o Şube Yönetim Kurulları ile yapılacak ortak Yönetim Kurulu toplantıları,

o Üniversitelerde HKMO ve meslek tanıtım ve bilgilendirme toplantıları,

o Diğer Kongre-Sempozyum etkinlikleri,

 

Yapılması planlanmaktadır. 

 

SÜRELİ YAYINLAR VE GÖRSEL MEDYA ÇALIŞMALARI

 

• Üyelerimizle iletişiminin en önemli aracı olan yayınlarımız üzerinde geliştirmeler yapılarak Oda çalışmalarının ve yayın içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için çalışmalara devam edilecek ve çağın gereksinimlerine uygun geliştirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda gerek basılı, gerekse elektronik yayın faaliyetlerinin düzenli şekilde sağlanmasına önem verilecektir. 

• Hakemli bilimsel süreli bir yayın olan "Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi" nin dergi politikalarının gözden geçirilerek düzenli bir şekilde yayınlanması için yapısal değişimler gerçekleştirilecektir. Derginin başta mesleki bilimsel çevreler olmak üzere, kamu ve özel sektördeki üyelerimiz tarafından yapılacak bilimsel çalışmaların etkin şekilde okuyucularla paylaşılması, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görmesi için başta ulusal bilimsel indekslerde (TÜBİTAK-ULAKBİM vd.), ardından uluslararası bilimsel indekslerde (SCI-Expendad vd.) yer alabilmesi çalışmalarına hız verilecektir.  

• Harita Bülteninin gerek içeriğindeki niteliğinin arttırılması, gerekse içerisinde farklı bölümlerin de yer alarak, görsel ve içeriksel tasarımındaki yeniliklerle üyelerimizle elektronik ortamda buluşturulmasına devam edilecektir. 

 

Süreli yayınlar ve yazılı, görsel medya çalışmalarından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

 

- Harita Bülteni, 

- Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (Hakemli Bilimsel Dergi),

- HKMO Web Sayfası,

- Sosyal Medya Hesapları (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter)

- Eğitim Çalışmaları ve Sürekli Yayınlar kapsamında hazırlanacak diğer basılı mesleki yayınlar.

 

HARİTA KADASTRO TAPU MÜZESİ ÇALIŞMALARI

 

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 40. Dönemde imzalanan "Harita Kadastro Tapu Müzesi İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü‘nün Sultanahmet‘te bulunan hizmet binasının giriş katında (sonraki çalışmalarla binanın tamamında) Harita Kadastro Tapu Müzesi kurulması çalışmaları hızlandırılacaktır. Harita Kadastro Tapu Müzesi için hazırlanmakta olan projeler tamamlanarak, kurum ve kuruluşlar düzeyinde çalışmalara devam edilecektir.

 

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

 

Mesleğimizi, meslektaşlarımızın haklarını, kamu yararını ve toplumsal dayanışmayı etkileyen düzenlemeler çerçevesinde bütün kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkiler geliştirilerek, birlikte çalışabilirlik anlayışı üzerinde sürdürdüğümüz çalışmalar bu dönemde de artarak devam edecektir. 

 

Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi planlanan ortak çalışmalar, paneller ve mesleki etkinlikler hayata geçirilecektir.

 

Birlikte çalışılabilirlik kapsamında iletişim halinde olacağımız kuruluşların başlıcaları;

 

• TBMM, 

• Bakanlıklar ve İlgili Genel Müdürlükleri, 

• Yerel Yönetimler, 

• Üniversiteler, 

• Harita Genel Müdürlüğü,

• Sendikalar,

• Diğer Meslek Odaları, 

• Türkiye/Avrupa/Dünya Sosyal Formu, 

• Sivil Toplum Kuruluşları 

 

şeklindedir.

ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILMASI/SÜRDÜRÜLMESİ HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR

 

Bilindiği üzere odamız son olarak uluslararası FIG2018 kongresinin ev sahipliğini gerçekleştirmiştir. Odamız, FIG başta olmak üzere üye olduğu uluslararası kuruluşlar ile diğer meslek örgütleri ve ilgili STK çalışmalarına katkı sunmayı, ülkemizi bu kapsamda temsil etmeyi en etkin şekilde sürdürmeye devam edilecektir. Bu bağlamda aşağıda düzenli olarak sürdürülen yapısal organizasyonlara katılım sağlanacaktır. 

 

• FIG Çalışma Haftaları ve Kongrelerine katılım,

• FIG Genç Haritacıları (Young Surveyors) toplantılarına katılım,

• CLGE Kongre ve Çalıştaylarına katılım,

• ICA toplantılarına katılım

• UMG-Akdeniz Haritacıları Birliği Toplantılarına katılım ve bu dönem üye olunması 

• Diğer uluslararası sempozyum, kongre ve toplantılara katılım.

 

Ayrıca; savaşa, sömürüye, her türlü insan onurunu kırıcı girişimlere karşı barışı, özgürlüğü, bağımsızlığı, dostluğu ve kardeşliği savunanların buluştukları Avrupa Sosyal Forumu ve Dünya Sosyal Forumu ile ilişkiler sürdürülecektir.

 

Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG)

 

FIG (Uluslararası Haritacılar Federasyonu – International Federation of Surveyors, www.fig.net) haritacılık alanındaki tüm alanlar ile uygulamalarının gelişimi için, uluslararası sivil toplum örgütü niteliğinde, uluslararası mesleki işbirliğini sağlamak amacı ile kurulmuş mesleki bir federasyondur. FIG, Birleşmiş Milletlerce desteklenen bir sivil toplum örgütüdür.

 

FIG bünyesinde her yıl bir Çalışma Haftası (WW) ve her dört yılda birde Kongre düzenlenmektedir. FIG`in amiral gemileri dört yılda bir düzenlenen kongreleridir. 2018 yılında İstanbul`da ev sahipliğini ve organizasyonunu yaptığımız FIG2018 kongresi ve ön etkinliklerinden edinilen bilgi birikimi ve tecrübelerin, kongreni çıktılarının ve mesleğimize bıraktığı vizyonun meslektaşlarımızla paylaşılması ve sektörümüze yansıtılması sağlanacaktır. 

 

Avrupa Konseyi Haritacılar Birliği (CLGE)

 

CLGE (The Comité de Liaison des Géomètres Européens), 1962 yılında FIG bünyesinde kurulmuş olup, 1972 yılında mevcut ismini almış ve yaklaşık 53 yıllık geçmişi olan bir sivil toplum örgütüdür. CLGE; özel ve kamu sektörlerinde faaliyet gösteren haritacılık meslek profesyonellerinin özellikle Avrupa Birliği (AB) nezdinde temsili ve çıkarlarının korunması amaçlı kurulmuş bir mesleki organizasyondur. 

 

CLGE`nin Avrupa Komisyonu ile görüşmeleri sağlamak amacıyla Brüksel`de irtibat ofisi ve irtibat görevlisi bulunmaktadır. Bu suretle mesleğimizle ilgili konular Avrupa Komisyonlarına aktarılabilmekte ve mesleğimizle ilgili konular gerektiğinde savunulabilmektedir.

 

Odamız 2016 yılı içerisinde CLGE`ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve 17-19 Mart 2016 tarihlerinde Tiran (Arnavutluk)`ta gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul`da yapılan oylamada HKMO oy birliğiyle CLGE üyeliğine kabul edilmiştir. Odamız resmi üyelik statüsünde CLGE`nin çalışmalarına etkin şekilde katkı sunmaya devam edecektir.  

 

FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇESİ

 

41. Dönemde başlatılan ve üyelerimize ücretsiz olarak düzenlenen Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi bu dönemde de üyelerimiz adına giderleri Oda tarafından karşılanmak üzere düzenlenecektir. Bu yaklaşımın örgütlülük bilincini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. 

 

MESLEK ALANLARIMIZDAKİ UYGULAMALAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

• Mesleki yeterlilik kurumunun mesleğimize yönelik uygulamalarının incelenmesi,

• Meslek içi sürekli eğitim merkezinin yönetmeliğinin güncellenmesi ve daha aktif bir yapıya getirilmesi,

• Çalışma alanlarımıza yönelik mesleki standartların ve akreditasyon süreçlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi,

• Başta Kent/Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetlerini kapsayacak şekilde, İHA, LİDAR vb. alanlar için birim fiyat analizi hazırlanması,

• Yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulaması, fenni mesuliyet üstlenilmesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni ile cins değişikliği konularında yaşanan sorunlara yönelik üyelerimiz için yol haritası belirlenmesi, bu alanda yaşanabilecek sorunlarla ilgili bir el kitabı hazırlanması,

• Yasal süreçlerde ve mühendislik projelerinde mesleğimizin daha fazla söz sahibi olması ve saygınlığının arttırılması çalışmaları yapılacaktır.

 

MESLEĞİMİZİN TANITILMASI ÇALIŞMALARI

 

Harita Mühendisliğinin kapsamı, yaptığı işler, dünyadaki yeri ve gerekliliği, Türkiye`de ve dünyada en önemli projelerde haritacılığın önemi gibi konulara değinerek ve mesleğimizin öne çıktığı konulara vurgu yapılarak harita mühendisliğinin genç kuşaklara tanıtılması, üniversite ve bölüm tercihi yapacak bireylerde mesleğimize olan farkındalığın artırılması ve çıtanın yükseltilmesi ve mesleğimizin prestijinin toplum nezdinde artırılması için etkin çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaları yürütmek üzere "Meslek Tanıtım ve İletişim Komisyonu" kurulacak ve aşağıdaki çalışmalar yürütülecektir.

 

• Mesleğimizi tanıtan etkili bir kısa film hazırlanması,

• Çeşitli tanıtım toplantılarının düzenlenmesi,

• Çeşitli yazılı ve görsel içeriklerin oluşturulup sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaştırılması,

• Üniversite ve bölüm tercihi yapacak bireylere yönelik tanıtım çalışmaları,

 

şeklinde olacaktır.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

 

HKMO 45. Olağan Genel Kurulunda Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alınmıştır. Meslek örgütümüzün gündeminde yer alan kapsamlı birçok çalışmanın ele alınacağı, karar alma organlarımızın en üstü olan genel kurulumuzda ele alınması ve verimli geçebilmesi adına çalışmalar 46. Dönemde hızla devam etmektedir. 2018`in son çeyreğinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları Oda, Şube ve Temsilciliklerimiz nezdinde devam ettirilecektir.  

 

KURUMSAL ANLAŞMALAR İLE ÜYELERİMİZE TOPLU İNDİRİMLER SAĞLANMASI

 

Birçok kuruluş, organizasyon, STK vb. yapı tarafından üyelerine yönelik farklı nitelikteki alanlar için indirimlerin sağlanmasına yönelik çeşitli firmalarla anlaşmalar yapılmaktadır. 46. Dönemde üyelerimizin beklentileri ve önerileri kapsamında bu nitelikte anlaşmaların yapılmasına özen gösterilecektir.

 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
TEMMUZ 2018

 

 
Dosyalar

HKMO 46. Dönem Çalışma Programı (868 KB)

Yukarı Çık