Çalışma Programı

47. DÖNEM

Dönem Seçiniz:


TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI

 

ÖNSÖZ 

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak pandemi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirebildiğimiz Olağan Genel Kurulun ardından seçilerek göreve gelmiş bulunmaktayız. 

Ülkemizin ve tüm dünyanın zor günler geçirmesine neden olan covid-19 salgını, kapitalizmin acımasız yüzünü bir kez daha hissettirmiş; salgın riskini azaltmak için yapılan "Evde kal" çağrılarının emekçi kesim için ne kadar anlamsız olduğunu, çalışma koşullarının sağlık ilkesi gözetilerek yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin elzem olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Bugün mühendislik meslekleri; niteliksizleştirme, itibarsızlaştırma, yoksullaşma ve işsizlik kıskacındadır. İşsizlik sayıları artmakta, meslektaşlarımız iş bulmakta zorlanmakta ya da mühendis kimliğine rağmen çok cüzi ücretlerle, zorlu koşullarda çalışmakta, kamuda ve özel sektörde istihdam kriterleri gözetilmeksizin yeni açılan bölümlerle birlikte verimli ve yeterli eğitim konusunda da tereddütler oluşmakta ve tüm bu durumlar mesleğimizin geleceği konusundan ciddi sorunlar doğurmaktadır. Aldıkları eğitim neticesinde mezun olan meslektaşlarımızda eleştirel yaklaşan, analitik düşünen, çözüm üreten, yaratıcı, mühendisliğin toplumsal rolünü bilen bireyler olmaları beklenmektedir. Öğrenciler tarafından üniversite tercihleri yapılırken fiziki altyapı, alet ve laboratuvar, eğitmen kadrosu, anabilim dalları yeterince dikkate alınmamakta, genel olarak şehirlerin coğrafi koşullarına göre tercih yapılmaktadır. 

Ülkemiz, tarihin en büyük işsizlik artışı ve istihdam kaybını yaşamaktadır. Resmi verilere göre toplamda işgücüne katılım oranı %45 düzeyine gelmiş ve Türkiye, milyonlarca genci işsiz olan bir ülke konumuna getirilmiştir. Asgari ücretin altında, mühendislik kimliği göz ardı edilerek çalıştırılmaya zorlanan binlerce genç meslektaşımız zor bir dönem yaşamakta, güvencesiz olan ücretli çalışan mühendislerimizin sayısı çığ gibi büyümektedir. Üretime değil tüketime dayalı yürütülen ekonomik politikalar; bilimsel verilerden uzak plansız, programsız açılan onlarca mühendislik fakülteleri gelinen bu sürecin altyapısını oluşturmuştur. Yeni mezun meslektaşlarımızın en büyük umudunun KPSS olduğu gözlenmekte ve kamu kurumlarının açtıkları kadroların  bu umudun, umutsuzluğa döndüğünü göstermektedir. 

Plansız bir şekilde açılan her yeni bölüm ile birlikte mezun sayısında da yaşanan artışın yanı sıra meslek alanlarımıza yönelik müdahale girişimleri de bizleri yakından etkilemektedir. Bu müdahalelere yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, hukuki girişimlerde bulunulması, özel sektörde meslek disiplinin sağlanması, mesleki faaliyet denetimlerinin düzenli olarak işletilmesi özellikle serbest çalışan üyelerimizin mesleki sorunlarının çözülmesinde büyük önem arz etmektedir.

İnsan eliyle doğa olayından felakete dönüştürülen afetler sonucunda yaşanan can ve mal kayıpları, deprem gerçeğini yok sayarak inşa edilen binalar neticesinde olası depremler nedeniyle yaşanan korku, bilim ve teknik yok sayılarak rant ve talan uğruna yapılan her şeyin nasıl felakete dönüşebileceğini göstermektedir. Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm için ayrılması gereken büyük bütçeler, "Kanal İstanbul" gibi kamu yararı olmayan ve belirli kesimlere imar rantı yaratacağı aşikâr olan projelere aktarılmakta, yap işlet devret modeliyle sürdürülen projelerle geçmediğimiz köprülerin parası devletin kasasından işletmeci şirketlere ödenmekte ve bu bedel, yoksulluk kıskacındaki halkımızın sırtına yüklenmektedir.

Etkileri hala devam eden küresel salgın nedeniyle toplumun geniş kesimleri ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşurken demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarla, çevre ve doğa talanına dayalı, toplumsal gereksinimleri gözetmeyen rant eksenli projelerle ülkemiz; uçurumun kıyısına doğru sürüklenmektedir. Halkın temel ihtiyaçlarına dahi her gün yapılan zamlar, Türk Lirasının değer kaybının hızla artışı, salgın kapsamında hükümet tarafından alınan tedbirlerin sağlıktan ziyade ekonomi odaklı olması gibi durumlar maalesef kötü bir tablo oluşturmaktadır. 

Hukukun, adaletin, özgürlüklerin, eşitliğin giderek unutturulduğu,  halk iradelerinin yok sayılarak seçilmişlerin görevden alındığı yerine kayyumlarla yönetimlerin benimsendiği, kanun hükmünde kararnamelerle hak ihlallerinin çoğaldığı, kadına yönelik şiddetin arttığı, çocuklara ve kadınlara yönelik istismar/taciz olaylarının engellenemediği ve cinayetlerin durdurulamadığı bu dönemde her zamankinden daha fazla demokrasiye ve demokrasi mücadelesine ihtiyacımız var iken kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bu konuda bağlayıcı nitelikteki ilk uluslararası düzenleme olan İstanbul Sözleşmesi`nin uygulanabilirliğini arttırmak toplum olarak hepimizin görevidir. 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu tüm bu olumsuzluklar içerisinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapılarına yönelik müdahale amaçlı düzenlemelerin gündeme gelmesi, çoklu baro adı altında bağımsız ve tarafsız yargı ilkesinin ihlal edilmesi, meslek odalarının siyasallaştırılmak istenmesi ve üst birliğimiz TMMOB ve bağlı odalarını yakından ilgilendiren 6235 sayılı Kanun`da da birtakım değişikliklerin yapılacağı duyumu; Odamıza ve üst birliğimiz TMMOB`ye daha da çok sahip çıkmamız gerektiğini göstermektedir. 

Yaşadığımız süreçler, pek çok açıdan olumsuzluk içerse de ülkemizin ve mesleğimizin dayanışma ruhumuz ve geleceğe dair güzel umutlarla bu olumsuzluklardan kurtulacağına ve daha aydınlık, daha güzel günlere kavuşacağımıza inanıyoruz. Çalışma Programımızı da bu inançla ve mesleğimiz, üyelerimiz için en iyisini hayata geçirme hedefimizle oluşturduk: 47. Dönemde gerek bağlı birimlerimizle olan gerekse üyelerimizle olan iletişimi güçlendirmek için daha fazla çaba göstereceğiz. Mesleki sorunlarımızın doğru tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacak ve meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağın getirdiği gelişmeleri gözeterek yeni ve teknolojik gelişmelerin üyelerimize sunulması için çalışmalarımızı hızlandıracağız.  Mesleğimizi yakından ilgilendiren her türlü mevzuat çalışmalarına katkı vererek hukuki süreçleri yakından takip edecek ve bu çerçevede Odamızın iç mevzuatını geliştirerek işleyişimizi daha sistematik bir hale getireceğiz. Yapacağımız etkinlik ve eğitimlerin sekteye uğramaması için pandemi şartlarını da gözeterek yeni alternatifler üretmeye çalışacağız. Harita/geomatik mühendisliği eğitim sorunlarının, ücretli çalışanların sorunlarının çözümü için başlatılan girişimleri hızlandıracak, ilgili kurum/kuruluşlarla iletişim halinde olarak kalıcı çözümlerin getirilmesi için çalışacağız. 

Yaşadığımız tüm bu durumlar içerisinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak ülkemiz, mesleğimiz, geleceğimiz için birlikte üretme ve birlikte karar alma ilkesi doğrultusunda; aklın, bilimin, demokrasinin ve hukukun ışığında geçmişten beri verdiğimiz mücadelelerin üzerine yeni mücadeleler ekleyerek çalışmalarımıza devam edecek, içerisine sürüklenmeye çalışıldığımız olumsuzlukları; mesleğimizin, meslek etik ilkelerimizin, aydın olma sorumluluğumuzun sayesinde aşacağız .  

Geçmiş ya da gelecek uğruna şimdiyi hep kurban eden ve onu her zaman askıya alan, ihmal eden ve araçsallaştıran ideolojilerin aksine bizler, "Hemen şimdi yapabileceklerimiz var, öyleyse başlayalım." diyoruz; şimdiye hak ettiği değeri vermeye, bugünü bugünün değerini bilerek  yaşamaya davet ediyoruz. 

 

47. DÖNEMDE HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR

HKMO Genel Merkezi 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak Çalışma Programımızı; dünya ve ülke gerçeklerini göz önüne alarak katılımcı, şeffaf ve toplumcu bir anlayışla, üyelerimizin hak ve çıkarlarının halkın, mesleğin ve meslektaşların çıkarlarıyla uyumuna özen göstererek, meslek alanlarımızın korunması ve genişletilmesine yönelik ilkeleri dikkate alarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde oluşturduk.

Odamız, bugüne değin meslektaşlarımıza ve halka karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmüştür. Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak için mücadele edilmesi; birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesinin yaşama geçirilmesi için aklın ve bilimin ışığında ülkenin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinden yana ve halkın yanında yürüyüş yolunda 47. Dönem (2020-2022) çalışmalarına devam edilecektir.

 

1. ŞUBELER VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER İLE ORTAK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizin gündem ve taleplerini doğrudan dinlemek, Genel Merkez gündem ve çalışmalarını şube yönetim kurullarıyla ve bağlı temsilciliklerle doğrudan paylaşmak, birlikte karar almak, birlikte üretmek ve ilişkileri geliştirmek adına yerellerde ortak yönetim kurulu toplantılarına 47. Dönemde salgın koşullarının elverdiği düzeyde yüz yüze, aksi durumda video konferans yöntemiyle devam edilecektir.

 

2. ODAMIZDA KURULAN ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) TÜM BİRİMLERİMİZDE DE KURULMASI

Odamızın işleyişinde önemli bir yeri olan kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalar, bilgi ve belgelerin saklanması, bilgi ve belge güvenliği ve paylaşılması konusunda çağın gerekliliklerine yönelik bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Oda Genel Merkezimiz bünyesinde 46. Dönem içerisinde kurulmuştur. Bu sistem tüm Oda birimlerimizde kurularak; tüm kurumlar, Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler arasındaki yazışmalarımızın bu sistem üzerinden yürütülmesi ile Oda işleyişinin önemli ölçüde hızlandırılarak daha verimli hale getirilmesi, sarf malzemesi ve yazıların ilgilisine iletimi için yapılan masrafların en aza indirilmesi, resmi evrakların arşivlenmesi ve saklanması sürecinde kâğıt ortamından dijital ortama geçişle birlikte, daha az kâğıt kullanılarak doğaya katkı sağlanacaktır.

 

3. BİRİM FİYAT ÇALIŞMALARI

Odamız tarafından Şubeler ve Temsilciliklerden gelen görüşler değerlendirilerek, her yıl Ocak ve Temmuz aylarından itibaren geçerli olacak şekilde Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ve Yöresel Katsayılar Listeleri yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Odamız Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yer alan iş kalemlerine dair örnek hesaplamaların yer aldığı Birim Fiyat Kitapçığı, bu fiyat hesaplarının altlığını oluşturan Birim Fiyat Analizleri Kitapçığı, HKMO Bilgi Sistemi altında çalışan tip sözleşme sistemi ve birim fiyat hesaplama sistemine yönelik iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.

Mesleki uzmanlık alanlarımızın korunması ve genişletilmesi, farklı ve güncel teknolojilerin uygulama alanlarımızda etkin şekilde yer alması, bu kapsamda ihaleli ve ihalesiz işler kapsamında hizmet üretiminin her geçen gün artması dikkate alınarak yeni mesleki standartların oluşturulması (Kentsel Dönüşüm, İHA, LİDAR, CBS, Kentsel Dönüşüm vb.) ve buna bağlı olarak mesleki uygulamalara yönelik birim fiyat hazırlanması çalışmaları yapılacaktır.

 

4. YÖRESEL KATSAYILARIN KÖY VE MAHALLE DÜZEYİNDE BELİRLENMESİ

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ve Yöresel Katsayılar Listelerinde belirtilen ve Odamız sözleşme sisteminde de yer alan yöresel katsayılar, TAKBİS`teki güncel köy/mahalle bilgileri doğrultusunda Şubelerimizin, Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizin ve yerellerdeki üyelerimizin görüşleri ışığında tekrar belirlenecek, değişen idari sınırlar ve yerleşim adları güncellenecek, tüm yerleşim birimlerinde yöresel katsayı tanımı yapılarak sözleşme sistemimizde işin yapıldığı yerin yöresel katsayısının otomatik olarak sözleşmeye yansıtılması sağlanacaktır.

 

5. MESLEK ALANLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Son yıllarda meslek alanlarımıza yönelik gerek kamu kurum ve kuruluşları eliyle gerekse farklı meslek disiplinlerinin meslek odaları üzerinden gerçekleştirdiği saldırılar, meslek alanlarımızda yetkisiz hizmet üretme girişimleri, ihale süreçlerinden meslek disiplinimizin uzak tutulmak istenmesi, meslek alanlarımıza yönelik birim fiyat yayımlama girişimleri ve SHKMMB olma vasıflarını taşımadığı halde bu alanda kaçak ve korsan yollarla iş yapma girişimleri artmaktadır. Bu konuda 46. Dönemde başlatılan yargı süreçleri halen devam etmektedir. Bu dönem içerisinde, özellikle Orman Mühendisleri Odası ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından meslek alanlarımıza yönelik yapılan müdahalelere yönelik TMMOB ve Yüksek Onur Kurulu nezdinde girişimler başlatılacak, yargısal süreçlere ve yeni yargısal girişimlerde bulunulmaya devam edilecek, üyelerimizden gelen şikâyetlere ek olarak ihale ilanları daha sıkı takip edilerek idari ve teknik şartnamelerde görülen uygunsuzluklara yönelik ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla  görüşme ve yazışmalar yapılarak müdahalelerde bulunulacak, sonuç alınamaması durumunda hukuki süreç başlatılacaktır.

 

6. AKILLI YENİ ÜYE KİMLİK KARTLARININ KULLANIMINA GEÇİLMESİ

Üyelerimizden gelen talepler, Oda hizmetlerimizin dijitalleştirilmesi ve çağın gerekliliklerine paralel olarak Oda üye kimlik kartları çipli, akıllı kartlarla değiştirilerek yenilenecek, yapılacak olan mobil uygulamayla entegrasyonu sağlanacak; Odamızın sunduğu ve ileride sunacağı birçok hizmetten üyelerimizin bu kartlar ya da mobil uygulama vasıtasıyla yararlanması sağlanacaktır. İçerisine para yüklenerek kredi kartı gibi kullanılması da mümkün olan ve üye bilgilerini üzerindeki çip içerisinde barındıran bu kartlar sayesinde üyelerimiz; Odamızın kurumsal anlaşma sağladığı tüm kuruluşlardaki avantajlardan, indirimlerden, ücretsiz hizmetlerden yararlanabilecek; kurultay-sempozyum gibi Oda etkinliklerinde katılım sağlayabilecek ve Oda Bilgi Sistemindeki bazı hizmetlerde de kullanabilecektir. 

 

7. TUSAGA AKTİF SORUNU

Sürekli gözlem yapan referans istasyonları-Türkiye (CORS-TR) Projesi; İstanbul Kültür Üniversitesi (IKU), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Harita Genel Komutanlığı (HGK) iş birliği ile TÜBİTAK sponsorluğunda Mayıs 2006 tarihinde başlamış ve Mayıs 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Bu sistem sayesinde Odamızın üyesi büro ve şirketler başta olmak üzere Türkiye`deki haritacılık sektörünün tamamında anlık ve hızlı bir şekilde tam zamanlı, santimetre hassasiyetinde konum belirlenebilmekte, sabit istasyon verilerinden ise deformasyon analizi ve depremsellik başta olmak üzere birçok mühendislik çalışmalarında faydalanılmaktadır. 10 yılı aşkın bir süredir yaşayan Cors sisteminde gelinen noktada birçok eksiklikler bulunmakta, üyelerimizce kullanım esnasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Gerek teknolojik gelişmelerin paralelinde sistemin bileşenlerinde yapılması gereken yenilemeler ve desteklediği uydu takımlarının artırılması gerekliliği, gerek ülke genelinde sayılarının artırılarak ağın güçlendirilmesi ve gerekse uydu sinyallerinin güvenlik gerekçeleriyle bozulduğu yerlerde mühendislik hizmetlerinin kesintiye uğramaması için ilave önlemlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Odamızca bu konuda STBK`ların da desteğiyle raporlar hazırlanarak başta TKGM ve HGM olmak üzere yetkili kurumlara sunulacak ve sistemin iyileştirilerek sorunsuz çalışır hale getirilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

Cors-TR Sisteminin meslek disiplinimizde ortaya çıkardığı başka ve önemli bir sorun ise bu sistemin kullanım yetkisinin jeodezik ölçüm işlemlerinin yetki ve sorumluluğuna sahip meslek grubunun mensubu olan harita mühendislerinin beraberinde, ücretini ödeyen tüm bireylerce ve şirketlerce (emlakçılar, büro tescili olmayan korsan firmalar vb.) kullanabiliyor olmasıdır. Bunun kısıtlanmaması durumu hem meslek alanlarımızda ortaya çıkan yetkisiz ve korsan yapılanmalara hem de halkımızın bu işin eğitimini almamış yetkisiz kişilerden mühendislik hizmeti alarak can, mal ve mülkiyet güvenliğini riske atmasına neden olmaktadır. Sisteme kamu kurumları dışındaki kullanıcılar için abone kabul edilmesi süreçlerinde mutlaka HKMO üyeliğinin aranması hususlarında girişimler başlatılacaktır. 

 

8. ODAMIZA SABİT GNSS İSTASYONU VE KALİBRASYON MERKEZİ KURULMASI

Odamızın yeni hizmet mekânına taşınmasına müteakip, Odamız bünyesinde sabit bir GNSS istasyonu kurulması, bu istasyonun pasif+aktif nitelikte uluslararası standartlarda sürekli yayın yapması ve veri toplaması, ayrıca bu istasyonun IGS ve/veya EUREF ağlarına dahil ettirilerek uluslararası bir servis noktası haline getirilmesi için çalışma yapılacaktır . Bu çalışmanın devamında Odamız bünyesinde bir GNSS kalibrasyon ve test merkezinin kurulması; üyelerimize, özel sektöre ve kamu kurumlarına bu alanda hizmet verilmesi sağlanacaktır .

 

9. ÜYE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Üyelerimize Oda çalışmalarına ve hizmetlerine dair bilgilerin ulaştırılması, yazışma ve tebligatların güncel adreslere iletilebilmesi ve sağlıklı bir üye istatistiğinin çıkarılarak geleceğe dönük daha sağlam kararlar alınabilmesi için üyelerimizin bilgilerinin bir defaya mahsus güncellenerek devamında düzenli olarak güncellenmesi için gerekli mekanizmaların kurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Şubelerimiz ve Temsilciliklerimizin de katkılarıyla üye bilgilerinin güncellenmesi için çalışma başlatılacak, üyelerimizin bilgilerini kolayca güncellemesi ve güncellemeye teşvik edilmesi için gerek Oda Bilgi Sistemimizde gerekse Oda hizmetlerimizin işleyişinde önemli değişiklikler yapılarak adımlar atılacaktır.

 

10. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞTAYI

Bu yıl içerisinde değişerek Resmi Gazete`de yayımlanan, uygulamada mesleğimizi etkileyecek birçok değişiklikler içeren, taslak halinde iken Odamızca kapsamlı bir çalışma yapılarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne iletilen; ancak bazı önerilerimize yer verilmediği için dava açılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hakkında bir çalıştay yapılması, Yönetmelik`teki yeniliklere paralel olarak meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi ve ülke genelinde bir uygulama birliğinin sağlanması için kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve yerel yönetimlerde konunun uzmanı olarak çalışan üyelerimiz bir araya getirilerek bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Çalıştay sonuçları bir rapor halinde üyelerimizle ve ilgili mercilerle paylaşılacak, sonuçlar doğrultusunda Odamız yazılımlarımda değişiklikler yapılacak, teknik şartname ve genelge hazırlanarak işleyişte yeni düzenlemeler yürürlüğe konulacaktır.

 

11. AÇIK VERİ, UKVA VE CBS ÖZEL SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ÇALIŞTAYI

Odamız, "Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA)" ve son yılarda da "Açık Veri" konularını her zaman gündemde tutmaya özen göstermiştir. Bu amaçla 2015 yılında Diyarbakır`da yapılması planlanmış olan; ancak güvenlik gerekçeleri ile ertelenen TMMOB CBS Kongresinin ana teması, açık veri ekseninde "Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" olarak seçilmiş ve bu Kongre, aynı tema ile 2017 yılında Adana`da gerçekleştirilmiştir. Ardından gerek bu Kongre`nin ve gerekse daha sonraki yıllarda Odamızca düzenlenen Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları ve CBS Kongreleri gibi etkinliklerin sonuç bildirgelerinde her zaman dillendirilmiş ve bir türlü hayata geçirilemeyen UKVA`nın Dünya genelinde yeni bir eğilim durumundaki "açık veri" dikkate alınarak her iki konuda da acil eylem planlarının ivedilikle hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Son yıllarda uygulamaya konulan ve uygulanması gündemde olan birtakım yasal düzenlemelerle açık verinin ve CBS özel sektörünün büyümesinin önüne engeller konulmaktadır. Bu da meslek alanlarımızın genişletilmesi yerine daha da daraltılmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda gerek UKVA ve açık veri ve gerekse CBS özel sektöründe anılan sorunlarının tartışılacağı, fikir ve önerilerin geliştirilerek, ivedi olarak atılması gereken adımların belirleneceği bir çalıştay düzenlenecektir. Kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, yerel yönetimler ve diğer tüm paydaşların katkı koymasının hedeflendiği çalıştayın sonuçları bir rapor halinde üyelerimizle ve ilgili mercilerle paylaşılacak, olası yasal düzenlemeler için önermelerde bulunulacaktır.

 

12. HUKUKİ ÇALIŞMALAR

Odamız ve mesleğimizle ilgili yasal düzenlemelerin takip edilmesi, meslek ve meslektaş çıkarlarının hukuk nezdinde savunulması, meslektaşlarımızın çalışma hayatlarıyla ilgili yaşadıkları hukuksuzluklara yönelik ücretsiz hukuki destek ve danışmanlık sağlanması, tüm bunlarla ilgili gerekli yasal başvuruların yapılması, dava süreçlerinin takip edilmesi gibi işlemler; Odamızca yıllardır yoğun bir şekilde yapılmaktadır. 

Hukuki çalışmalara yönelik ihtiyaçların giderek artması ve daha etkin çalışılabilmesi nedeniyle geçtiğimiz dönemde Odamız bünyesinde hizmet vermeye başlayan Hukuk Birimimiz ile birlikte değişen mevzuatı ve üyelerimizin sorunlarını daha sıkı takip ederek mesleğimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

Bunun beraberinde tüm üyelerimize verilen ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti de sürdürülecektir.

 

13. YASA VE YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI

Mesleki alanlarımız başta olmak üzere ülke ve toplumumuzu ilgilendiren farklı birçok alanda yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat değişiklikleri ile ilgili kamu ve toplum yararı, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, bağımsızlığı, özgürlüğü ve barışı ekseninde çalışmalar daha fazla yoğunlukla sürdürülecektir. 

Bu çerçevede;

Tapu ve kadastro mevzuatına ilişkin,

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik`e ilişkin,

Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmalarına ilişkin,

Kamu İhale Yasası değişikliklerine ilişkin,

İmar ve kentsel dönüşüm mevzuatlarına ilişkin,

Yapı Denetimi mevzuatına ilişkin,

Lisanslı harita ve kadastro mühendislik büroları mevzuatına ilişkin,

Bilirkişilik mevzuatına ilişkin,

Mesleki alanlarımızla ilgili diğer mevzuat konularına ilişkin

güncel sorunlarımız ve devam eden hukuki süreçler doğrultusunda çalışmalar sürdürülecektir. 

 

14. KAMUDA HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSİ KONTENJAN SAYILARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Üretime değil tüketime dayalı yürütülen ekonomik politikalar ve bilimsel verilerden uzak plansız, programsız açılan onlarca mühendislik fakülteleri sonrası artan işsizlik sorunu ile birlikte özellikle yeni mezun meslektaşlarımızın büyük bir kısmı kamu kurumlarında çalışabilmek için umudunu kamu alımlarına bağlamıştır. Ancak kamu kurumlarının personel alımları, son yıllarda gerek ekonomik kriz bahanesi ile genel bütçeden yeterli pay alamamaları gerekse kurumların hizmet alımıyla işleri yürütmeye çalışması gibi nedenlerle yeterli sayılara gelememiştir. Yönetim Kurulumuzca mesleğimizin neredeyse tüm kamu kurumlarını ilgilendiren çalışma alanlarından ve öneminden bahisle ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve genel müdürlüklerle görüşmeler ve yazışmalar yapılarak daha fazla meslektaşımıza yer verilmesi için etkin çalışmalar yürütülecek ve mücadele edilecektir. 

 

15. YAPI APLİKASYON PROJESİ VE FENNİ MESULİYET KONULARINDA ÇALIŞMALAR

İmar, Yapı Denetimi, Tapu ve Kadastro ve Odamız mevzuatı kapsamında meslektaşlarımızca üstlenilmesi gereken yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulamasının müellifliği ve fenni mesullüğü konularında; yerel yönetimlerce yapı aplikasyon projesinin yapımı ve uygulamasının müellifliği ile fenni mesuliyetinin serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları tarafından üstlenilmesinin ilgili yasa ve yönetmeliklerden ileri gelen bir zorunluluk olduğundan hareketle bu konularda gerek yerel yönetimlerin gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden ilgili birimlerin ve yapı denetim kuruluşlarının mevzuata uygun hareket etmesi, kamu yararı, sağlıklı kentleşme ve mülkiyetin güvenliği için meslek alanlarımızla ilgili uygulamalarda mevzuata uyulması için girişimlerde bulunulacaktır. Bu kapsamda geçtiğimiz dönem başlatılan çalışmalar daha etkin bir biçimde sürdürülerek bir yasal zorunluluk olan serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik bürolarınca bu işlerin üstlenilmesi konusunun tüm Türkiye`de uygulamaya geçmesi sağlanacaktır. Ayrıca yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulaması, fenni mesuliyet üstlenilmesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni ile cins değişikliği konularında değişen mevzuat ve yaşanan sorunlara yönelik üyelerimiz için yol haritası belirlenmesi, bu alanda yaşanabilecek sorunlarla ilgili bir el kitabı hazırlanması da hedeflerimiz arasındadır.

 

16. YENİ ODA BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KURULMASI 

Odamız Bilgi Sistemi; çağın gereklilikleri, değişen ihtiyaçlarımız, gelişen teknoloji ve üyelerimizin beklentileri ışığında yenilenecektir. Daha etkin ve kullanımı kolay olan, üyelerimizin mevcuttaki fonksiyonların çok daha ötesinde birçok iş ve işlemlerini uzaktan yapabileceği, coğrafi bilgi sistemi uygulamalarının da yer alacağı bir bilgi sistemi kurulacaktır.

 

17. HKMO MOBİL UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ 

Odamız Bilgi Sisteminin yenilenmesine paralel olarak mobil cihazlardan rahat ve etkin bir erişimin sağlanacağı, bildirimlerle anlık gelişmelerin sunulacağı ve üyelerimizin Oda hizmetlerinden daha kolay yararlanabileceği bir mobil uygulama geliştirilecek ve Apple Store ile Google Play Store`da üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.  

 

18. UZAKTAN MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ UYGULAMASI

Özellikle salgın döneminde üyelerimizle bir araya gelmemizin zorlaştığı bu günlerde; üyelerimizin temsilciliklerimize gitmeden ilgili bilgi ve belgeleri internet üzerinden yükleyerek elektronik imza ile mesleki faaliyet denetimini yaptıracağı bir sistem geliştirilecektir. Bu konuda gerekli mevzuat altyapısının hazırlanması için geçtiğimiz dönem hazırlanan önerge taslakları Oda Genel Kurulumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmalar yapılarak en kısa sürede sistem hayata geçirilecektir.

 

19. SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Sosyal medya çalışmalarına bu dönem daha fazla ağırlık verilerek devam edilecektir. Oda çalışmalarına ve mesleki gelişmelere dair haber ve bilgilerin Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Flicker ve Youtube sosyal medya platformlarında daha fazla üyeye ve vatandaşlara ulaştırılması sağlanacaktır.

 

20. HKMO PERSONEL YÖNERGESİ HAZIRLANMASI

Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ve Temsilciliklerimiz bünyesinde çalışan personellerimize yönelik atama, görev, yetki ve sorumluluklar, çalışma koşulları, özlük hakları, görevde yükselme, ödüllendirme, disiplin cezası, ilişiğin kesilmesi gibi konuların esaslarını belirleyen bir yönergenin hazırlanıp yürürlüğe konulması için Oda Genel Kurulumuzdan yetki ve görev alınmıştır. Bu doğrultuda daha önce taslağı hazırlanan Yönerge, son şekline getirilerek tüm birimlerimizde uygulamaya konulacaktır.

 

21. HKMO SATIN ALMA YÖNERGESİ HAZIRLANMASI

Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ve Temsilciliklerimiz bünyesinde yürütülen tüm satın alma süreçlerine yönelik usul ve esasların tanımlandığı bir yönergenin hazırlanıp yürürlüğe konulması için Oda Genel Kurulumuzdan yetki ve görev alınmıştır. Bu doğrultuda daha önce taslağı hazırlanan Yönerge, Oda birimlerimizden alacağımız görüşler ile birlikte geliştirilip son şekli verilerek tüm birimlerimizde uygulamaya konulacaktır.

 

22. YENİ HİZMET MEKÂNININ HAZIR HALE GETİRİLEREK ODA GENEL MERKEZİNİN TAŞINMASI

Bilindiği üzere Odamızı yeni bir yerleşkeye taşımak, fiziki imkânlarını genişletmek ve tüm üyelerimizin aktif bir şekilde kullanabilecekleri sosyal donatılara sahip bir mekâna kavuşmak amacıyla Ankara/Çankaya/Mustafa Kemal Mahallesi`nde bir hizmet mekânı satın alınmıştır. Geçtiğimiz dönemde, Odamızın ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mekânın hazır hale getirilmesi çalışmaları büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak olup taşınma süreci kademeli olarak gerçekleştirilecek, öncelikli olarak kiralık olarak kullandığımız mülkler boşaltılarak kira giderlerine son verilecek ve üyelerimizin daha rahat ulaşabilecekleri, trafik ve park sorunu olmayan, fiziki büyüklük olarak da birçok eksiğimizi tamamlayacak olan yeni hizmet mekanımızda eğitim, seminer, uzaktan eğitim, mesleki denetim başta olmak üzere üyelerimize daha etkin hizmetler sunulacaktır.

 

23. MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE ONLINE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ  

Odamız aklın ve bilimin yol göstericiliğinde eğitim olgusunun sürdürülebilir temellerde devam ettirilmesine büyük önem vermektedir.  Bu kapsamda 46. Dönem Yönetim Kurulunun görevlendirme ve çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Eğitim Sekreterliği, bu dönemde Genel Kurul kararıyla Odamız Ana Yönetmeliği`ne de eklenerek resmileşmiştir. 

Eğitim Sekreterliği; 47. Dönemde aşağıdaki çalışmaların öncelikli olarak hayata geçirilmesi için bir program yapmıştır:

Şubelerce ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerce düzenlenecek eğitimler; bir program çerçevesinde birlikte koordine edilerek ortak bir takvim yayımlanacak, bu programlara katkı ve destek sağlanacak, bazı eğitimlerin Genel Merkez üzerinden canlı yayımlanarak daha fazla üyeye ulaşması sağlanacaktır.

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi daha aktif hale getirilecek ve MİSEM Yönetmeliği güncellenecektir.

Eğitimlerden daha çok üyenin faydalanabilmesi için MİSEM`de gerekli elektronik altyapı (Online Uzaktan Eğitim Sistemi) kurularak eğitimlerin uzaktaki üyelere sesli ve görüntülü olarak interaktif şekilde aktarılması sağlanacaktır. 

Meslek alanımızla ilgili ve Genel Merkezimizce organize edilmesinde yarar görülen tüm eğitim etkinlikleri, ilgili komisyonların belirleyeceği eğitim programları ya da meslektaşlarımızı etkileyen/etkileyecek olan yeni mevzuat değişiklikleri kapsamında farklı eğitimler düzenlenecektir. 

Odamız, Şubelerimiz ve Temsilciklerimizde planlı ve programlı gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim çalışmaları:

İnsansız hava aracı sistemleri ile harita üretimi eğitimi / İHA Ehliyetlendirme,

Lazer tarama sistemleri (LİDAR) eğitimleri,

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği eğitimleri,

Karayolu / demiryolu tasarımı ve uygulamaları eğitimi,

CAD ve CBS yazılımları eğitimi, 

Temel bilirkişilik eğitimleri,

Cinsiyet ayrımcılığı farkındalık eğitimleri,

Mesleki mevzuat, yasalar ve mesleki haklarımıza yönelik eğitimler,

Uzmanlık gerektiren alanlarda bilirkişilik eğitimleri,

Mesleki bilimsel ve teknik konulara yönelik diğer eğitimler,

Açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler.

 

24. HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM SORUNLARINA DAİR ÇALIŞMALAR

Üniversite öğretiminde öğrencilerin eleştirel yaklaşabilen, yaratıcı, mühendisliğin toplumsal rolünü içselleştirmiş, çözüm geliştirme becerisine sahip bireyler olarak yetişmelerini; üniversitelerin uzun vadeli politikaları olan, sürdürülebilir bir kalkınma ve ilerlemeyi hedefleyen kurumsal yapılara sahip bir niteliğe kavuşmalarını; eğitimin "insan olmayı öğreten/geliştiren" özelliklerinin temel alındığı bir modele dönüşmesini amaçlayan stratejilere sahip çıkılacaktır.

Harita mühendisliğine kabul edilecek öğrenciler için tıp, hukuk ve bazı mühendislik disiplinlerine getirilen taban puan uygulamasına benzer bir uygulamanın getirilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Ülkedeki istihdam durumu, eğitim ve öğretim kalitesi gibi kriterler göz önüne alınarak yeni bölümlerin açılmaması ve var olan üniversitelerde belli yeterlilikler dâhilinde lisans eğitimi verilmesine yönelik etkin çalışmalar yürütülecek, raporlar hazırlanarak yetkili mercilere sunulacak, YÖK ve üniversiteler düzeyinde görüşmeler yapılacaktır.

 

25. ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İş Yasası`nın öngördüğü haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının uygulanması için mücadele edilecektir.

Üniversite son sınıftaki öğrencilere ve yeni mezun meslektaşlarımıza çalışma yaşamındaki gelişmelere paralel bilimsel, mesleki panel, konferans vb. etkinlikler düzenlenecektir.

TMMOB ile SGK arasında yapılmış ve Temmuz 2017`de kaldırılmış olan Protokol`ün tekrar hayata geçmesi için TMMOB nezdinde çalışmalara katkı verilecektir.

Odamızın Hukuk Birimi, ücretli çalışanların sorunları için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam edecektir. 

Geçtiğimiz çalışma döneminde şubelerimizde yapılan Ücretli Çalışan Mühendisler Çalıştayları ve Mesleki Açılımlar Kurultayı Ücretli Çalışanlar Çalışma Grubunun ürettiği çıktılar doğrultusunda TMMOB`ye bağlı diğer odaların da katılımları sağlanarak ulusal düzeyde bir "Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Sempozyumu" gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf edilecektir.

 

26. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Tüm üyelere ve öğrenci üyelere ulaşmak, meslek ve meslektaş çıkarlarını koruma noktasında Oda-üye ilişkilerini güçlendirmek için yeni yöntemler ve yeni etkinlikler geliştirilecektir.

Öğrenci Üyeler

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği kapsamında çalışmalar yürütülerek öğrenci meslektaşlarımızın Odamıza üyeliği özendirilecektir.

Yeni açılan üniversitelere yönelik öğrenci üyeliği ve Odanın tanıtımı çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Odamız örgütlülüğüne önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle Genel Kurulumuzda kabul edilerek Yönetim Kuruluna verilen görev ve yetki kapsamında harita/geomatik mühendisliği öğrencisine burs verilmesi amacıyla Burs Yönergesi hazırlanması çalışmaları başlatılacaktır.

Odamızla; üye, öğrenci üye ve üniversiteler arasında sağlanan diyaloglar geliştirilerek bütüncül bir anlayış çerçevesinde birlikte düzenlenen sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerin arttırılarak düzenlenmesine devam edilecektir.

Üyeler 

Odamıza üye olmayan meslektaşlarımıza yönelik kapsamlı bir araştırma yapılacak, üye olmaları noktasında girişimlerde bulunulacaktır.

Kamu ve özel sektörde çalışan genç meslektaşlarımıza Odanın önemi ve gerekliliğinin anlatılması yönünde çalışmalara ağırlık verilecektir.

Üyelerimizin mesleki haklarının korunması ve mesleğimizin en iyi şekilde temsil edilmesi noktasında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar daha etkin bir şekilde duyurulacak, üye olmayan bireylerin üyeliğe özendirilmesi ve üyelerimizin aidiyet duygularının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Kurumsal anlaşmalar, özel indirimler ve yalnızca üyelerimizin faydalanabileceği önemli kolaylıklar sağlanacak, bu doğrultuda adımlar atılmaya devam edilecektir.

Meslek alanlarımızın geliştirilmesi, üyelerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi, özel sektörde mesleki disiplinin sağlanması, meslek alanımıza müdahalelerin tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması, mesleki faaliyet denetiminin kamusal ve kurumsal bir işleyiş olarak kabul görmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilcilikleri

Genel Kurulumuz sonrası görev süreleri dolan temsilci, temsilci yardımcısı ve mesleki faaliyet denetimi görevlilerinin çalışmaları değerlendirilerek temsilciliklerin daha etkin çalışabilmesi ve temsilcilik yapısının güçlendirilmesi için yeni atamalar yapılacaktır. Oda işleyişinin çok önemli bir bileşeni olan Temsilciliklerimizin mevcut işleyiş yapısı dikkate alınarak HKMO Temsilcilik yapısı güncellenecek, yereldeki üyelerimizin beklentileri ve önerileri doğrultusunda görev alacak üyelerimiz belirlenerek atamalar yapılacaktır. Oda örgütlülüğünün ana yapısını oluşturan Temsilciliklerin daha aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli adımlar atılacak, toplantılar ve etkinlikler sürdürülecektir.

TMMOB, TMMOB`ye bağlı Odalar, Meslek Kuruluşları ve STK`lar

TMMOB ve bileşeni diğer Odalarla yürütülen ilişkilerin geliştirilmesine önem verilecek, TMMOB çalışma grupları, sempozyumlar ve kongreler ile diğer komisyon çalışmalarında aktif görevler üstlenilmeye devam edilecektir. Geçtiğimiz dönemlerde Odamızca aktif katkı ve katılım sağlanarak yürütülen TMMOB komisyon çalışmalarına bu dönem de eksiksiz devam edilecektir.

Son dönemde TMMOB, TMMOB`ye bağlı odalar, meslek kuruluşları ve STK`lara yönelik yapılan baskılara karşı her zaman olduğu gibi bu dönemde de birlikte mücadele zeminin oluşturulması için gerekli çaba ve özen Odamızca gösterilecektir.

 

27. HKMO KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar

Meslek örgütlülüğümüze benzer dünyadaki diğer örgütlenmelerdeki örnek komisyon yapılanmaları ve güncel ihtiyaçları dikkate alınarak; STBK`lar yeniden yapılandırılacak, daha aktif ve verimli çalışmalar yürütmek adına Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği güncellenecektir. 

Böylece Oda Yönetimlerinin karar alma süreçlerinde etkin görevleri olan STBK`ların daha aktif ve verimli çalışması noktasında adımlar atılarak STBK çalışmaları kapsamında panel, sempozyum, konferans, kurultay, çalıştay vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesinin bir bütünlük içerisinde ve de TMMOB ve Odamız ilkelerine uygun biçimde yapılması sağlanacaktır. 

TUJJB-Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği

TUJJB alt komisyonlarından biri olan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) çalışmalarına Odamız ilgili mevzuat kapsamında Yürütme Kurulundaki temsilci sıfatıyla katkı sunduğu gibi bilimsel faaliyetlerine de her türlü desteği geçmiş dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da sağlayacaktır. 

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) İhtisas Komisyonları

Odamızın üyesi olduğu ve çalışmalarına katkı verdiği, ülkemiz ve mesleğimiz için önemli bir yeri olan ve kurumlar arası birlikte çalışabilirliği hedefleyen bir yapı olan BHİKPK bünyesinde çalışmalara devam edilecek, Kurul altında işletilen Bilimsel Araştırmalar ve Koordinasyon Komisyonu, Planlama Komisyonu ve Yönetmelik Komisyonu içerisinde aktif bir şekilde çalışmalara bu dönem de devam edilecektir. Bu çalışmalara en fazla katkı sağlayacağını düşündüğümüz üyelerimiz, ilgili komisyonlarda görevlendirilecektir.

Öğrenci Komisyonları

Odamızın ve mesleğimizin geleceğinin bu kaynaktan besleneceği bilinciyle, bu dönem öğrenci komisyon çalışmaları daha etkin hale getirilecek, öğrenci üyelere yönelik etkinliklerin artırılması ve öğrenci örgütlülüğünün güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Özel Sektör Komisyonu Çalışmaları

Özel sektöre yönelik sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek, bu yönde çalışmaları organize etmek ve Yönetim Kuruluna raporlamak üzere geçmiş dönemlerde oluşturulan Özel Sektör Komisyonu; 47. Dönemde de tekrar oluşturularak bu yönde çalışmalara devam edilecektir. Farklı meslek alanlarından ve bölgelerden üyelerimizin katılımıyla oluşturulan bu Komisyonda ‘Talebe Bağlı Harita Mühendislik Hizmetleri Üreten Özel Sektör` ve ‘İhaleli İşler Kapsamında Mühendislik Hizmetleri Üreten Özel Sektör` olmak üzere 2 alt çalışma grubu oluşturulacaktır.

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu, genç meslektaşlarımızın mesleki sorunlarına çözüm arayışında olmanın yanı sıra teknik, kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda da dayanışmayı ve birlikteliği ortaya koymayı hedeflemektedir. Komisyon; meslektaşlarımız arasında birikimleri ve paylaşımı artırmak, bir rekabet ortamı yaratmak yerine birlikte yol almak ve üretmek amacıyla bu mesleğe yeni adım atmış olan genç harita mühendislerinden oluşmaktadır.

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Genç Harita Mühendisleri Komisyonu; 47. Dönemde de eğitimlere, sosyal ve kültürel aktivitelere ve genç meslektaşlarımızın iş yaşamında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütecektir. Bu yaklaşımla; sosyal ve kültürel çalışmalar, teknik gezilerin düzenlenmesi, sanatsal aktivitelere aktif katılımın sağlanması, ücretli çalışan mühendislerin sorunlarının daha fazla dillendirilmesi ve genç meslektaşlarımızı bir araya getirecek toplantıların düzenlenmesi yapılacak başlıca çalışmalar arasındadır. 

 

28. HKMO HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ ÇALIŞMALARI

Türkiye`deki tüm Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlarının birlikteliğinin sağlanarak bir konsey yapısı içerisinde çalışmalarının devam ettirilmesi için sürecin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması Odamızca sürdürülecektir.

Başta lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim politikaları, eğitimdeki gelişmeler ve sorunlar, akreditasyon çalışmaları, ders programları, istihdam, fiziki ve teknik altyapı, öğretim elemanı profilleri vb. hususlar olmak üzere mesleğimizin yükseköğretimdeki tüm gelişmeleri değerlendirilecektir. Bu hususta çözüm önerileri sunmak bağlamında konsey çalışmalarına mesleğin, meslektaşların ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bundan sonrada daha aktif olarak destek olunmaya devam edilecektir. 

 

29. MESLEKİ YETERLİLİK VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Odamız üyelerimize yönelik meslek içi eğitimler ile belgelendirme faaliyetlerini, 17/02/2007 tarih ve 26437 sayılı T.C. Resmî Gazete`de yayımlanan "Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği" kapsamında yürütmektedir. 

Odamızca yürütülen belgelendirme faaliyetlerinin kalite güvence sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi ve meslek içi eğitimler sonrası verilen belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardında akredite edilmiş ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip belge olabilmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşunun (HKMO PBK) kurulması konusunda Odamızın 45. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği başlatılan çalışmalar sürdürülerek gerekli hazırlıklar tamamlanacak ve bu birimin akredite edilesi için resmi başvuru süreci başlatılacaktır. 

Mesleğimizle doğrudan ilgili olup başka kurum/kuruluşlarca geliştirilen mesleki yeterlilikler ve belgelendirme süreçleri incelenerek özellikle mesleğimiz, üyelerimiz ve kamu çıkarları doğrultusunda irdelemeler yapılacak, gerekli durumlarda mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda Oda politikaları oluşturulacak, hukuki süreçler başlatılacaktır.

Personel Belgelendirme Kuruluşunun (PBK) kurulması kapsamında fizibilite ve başvuru yapma, birimin yöneticilerini belirleme, bütçesini oluşturma, HKMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezinin (MİSEM) bu yapıya uygun hale getirilmesi, verilecek eğitimlerin ve belgelendirmelerin ücretlendirilme politikasının belirlenmesi ve yukarıda belirtilen tüm süreçlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

 

30. ULUSAL DÜZEYDE KURULTAY, ÇALIŞTAY, SEMPOZYUM, KONGRE VE DİĞER TOPLANTILAR

o Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,

o TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,

o Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 

o Yaz Eğitim Kampı,

o HKMO Danışma Kurulu toplantıları,

o LİHKAB-SHKMM hakkında bilgilendirme/değerlendirme toplantıları,

o Şube Yönetim Kurulları ile yapılacak ortak Yönetim Kurulu toplantıları,

o Üniversitelerde HKMO ve meslek tanıtım ve bilgilendirme toplantıları

yapılması planlanmakta olup içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında bir değişiklik olmaması durumunda mümkün olduğu ölçüde bu etkinliklerin online gerçekleştirilmesi için gerekli çaba gösterilecektir.

 

31. SÜRELİ YAYINLAR VE GÖRSEL MEDYA ÇALIŞMALARI

Üyelerimizle iletişimin önemli bir yeri olan yayınlarımız üzerinde geliştirmeler yapılarak Oda çalışmalarının ve yayın içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için çalışmalara devam edilecek, bu bağlamda gerek basılı gerekse elektronik yayın faaliyetlerimizin düzenli şekilde sağlanmasına devam edilecektir. 

TÜBİTAK ULAKBİM TR indeksinde yer alan hakemli bilimsel dergimiz "Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi"nin düzenli bir şekilde yayınlanmasına devam edilecek, uluslararası bilimsel indekslerde (SCI-Expendad vd.) yer alabilmesi noktasında girişimlerde bulunulacaktır.  

Harita Bülteninin niteliğinin arttırılması ve görsel ve içeriksel tasarımındaki yeniliklerle üyelerimizle elektronik ortamda buluşturulmasına devam edilecektir. 

 

32. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Meslektaş milletvekillerimiz, bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükler, yerel yönetimler, üniversiteler, sendikalar, diğer meslek odaları, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere; mesleğimizi, meslektaşlarımızın haklarını, kamu yararını ve toplumsal dayanışmayı etkileyen düzenlemeler çerçevesinde bütün kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkiler geliştirilerek birlikte çalışabilirlik anlayışı üzerinde sürdürdüğümüz çalışmalar bu dönemde de artarak devam edecektir. 

 

33. ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILMASI/SÜRDÜRÜLMESİ HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR

Bilindiği üzere Odamız son olarak uluslararası FIG2018 Kongresi ile CLGE Genel Kurulu ve Avrupa Harita Mühendisleri Kongresi`nin ev sahipliğini gerçekleştirmiştir. Odamız, FIG başta olmak üzere üye olduğu uluslararası kuruluşlar ile diğer meslek örgütleri ve ilgili STK çalışmalarına katkı sunmayı, ülkemizi bu kapsamda temsil etmeyi en etkin şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu bağlamda aşağıda düzenli olarak sürdürülen yapısal organizasyonlara katılım sağlanacaktır: 

FIG çalışma haftaları ve kongrelerine katılım,

FIG Genç Haritacılar (Young Surveyors) toplantılarına katılım,

CLGE kongre ve çalıştaylarına katılım,

ICA toplantılarına katılım,

Diğer uluslararası sempozyum, kongre ve toplantılara katılım.

 

34. FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇESİ

Oda-üye ilişkilerini ve örgütlülük bilincini güçlendirdiğine olan inancımızla üyelerimize her yıl ücretsiz olarak yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi, bu dönemde de üyelerimiz adına giderleri Odamız tarafından karşılanmak üzere poliçe miktarları artırılarak devam ettirilecektir.  

 

35. HKMO BURS YÖNERGESİNİN HAZIRLANARAK HAYATA GEÇİRİLMESİ

47. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilerek Yönetim Kurulumuza görev ve yetki verilen "Burs Yönergesi hazırlanması ve hayata geçirilmesi" önergesi kapsamında, Odamızda bir burs fonu oluşturularak öğrenci üyelerimiz arasından yardıma muhtaç ve üstün başarılı öğrencilerin şeffaf ve somut kriterlerle belirlenmesi, burs komitesi kurulması, bu komitenin çalışma usul ve esaslarının tespit edilmesi ve burs verilmesine dair başvuru ve değerlendirme de dahil olmak üzere tüm süreçlerin tanımlanması için bir yönerge hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. Bu çalışma hayata geçtiğinde Oda öğrenci örgütlülüğümüz ve gelecekteki meslek örgütlülüğümüz adına Odamızca önemli kazanımlar sağlanacağına inancımız tamdır.

 

36. MESLEĞİMİZİN TANITILMASI ÇALIŞMALARI

Harita mühendisliğinin kapsamı, yaptığı işler, dünyadaki yeri ve gerekliliği, Türkiye`de ve dünyada en önemli projelerde haritacılığın önemi gibi konulara değinilerek ve mesleğimizin öne çıktığı konulara vurgu yapılarak harita mühendisliğinin genç kuşaklara tanıtılması, üniversite ve bölüm tercihi yapacak bireylerde mesleğimize olan farkındalığın arttırılması ve mesleğimizin saygınlığının toplum nezdinde artırılması için etkin çalışmalar yapılacaktır. 

Bu kapsamda;

Değişen ve gelişen mesleğimizi tanıtan etkili bir kısa film hazırlanması,

Çeşitli yazılı ve görsel içeriklerin oluşturulup sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaştırılması,

Meslek alanımızın tamamının ifade edildiği bir literatür çalışması yapılarak web sayfamızda kolay erişilebilir bir alanda yer verilmesi

şeklinde çalışmalar yürütülecektir.

 

37. KURUMSAL ANLAŞMALAR İLE ÜYELERİMİZE TOPLU İNDİRİMLER SAĞLANMASI

 

47. Dönemde üyelerimizin beklentileri ve önerileri de dikkate alınarak kurumsal anlaşmalar yapılacak olup üyelerimizin birçok avantajlı ve indirimli hizmetlerden yararlanması için adımlar atılacaktır. Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası, akaryakıt, sağlık hizmetleri, araç kiralama hizmetleri, mühendislik yazılımları ve özel eğitim hizmetlerine dair indirimler başta olmak üzere üyelerimizin en çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz alanlarda avantaj sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.

 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Eylül 2020


Yukarı Çık