Türkiye Arazi Yönetim Modelinin Ladm, Tucbs, Inspıre Ve Takbis Kapsamında Mukayesesi

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi İçin Inspıre Uyumlu Arazi Kullanımı Modeli

Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Veri Altyapıları

Uluslararası Düzeyde Açık Veri Girişimlerinin İncelenmesi

Özgür Veri Araçları ile Özgür CBS

Yeraltısuyu Temin Edilmesi İçin En Uygun Alanın Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi, Antalya Örneği

Web Tabanlı Kavramsal Hidrolojik Modelleme Aracı: “HIDRO-ODTU”

Ulusal Kuraklık Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi

Taşkın Haritalarının Hazırlanması

Ağılı Deresi (Silifke – Mersin) Havzasının Cbs Tabanlı Jeomorfometrik Değerlendirmesi Ve Taşkın Bölgelerinin Modellenmesi

Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Aylik Yağış-Akış Modelinin Geliştirilmesi

Şehri Akıllı Yapan Özellikler ve Dünyada Öne Çıkan Akıllı Şehirler

Dünyada ve Ülkemizde Kent Bilgi Sistemi Örnekleri

3B Altyapı Bilgi Sistemleri ve BIM Entegrasyonu

Farklı Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımlarının Yer Seçimi Probleminde Uygulanması

Heyelan Envanter Bilgilerinin Toplanmasında İHA ve Mobil CBS Entegrasyonunun Kullanılması

Konum Tabanlı Hizmetler, Bluetooth Tabanlı İç Mekan Konumlandırma Hizmeti, Antalya İli Örneği

Perakende Sektörü İçin Yeni Nesil Mağaza Satış Görevlisi İzleme ve Mekansal Karar Destek Sistemi

"Human In The Loop" Daha İyi Haritalar İçin Makine Tarafından Üretilen Verinin Doğrulanması

Yapay Zeka ile Video GIS

Yapay Sinir Ağları ile Kentsel İklim Simülasyonu

Mekânsal Planlama ve Karar Problemlerinde CBS ve Bayes Ağlarının Entegrasyonu: Orman Yangın Tehlikesi Örneği

Kırsal kesimde Obruk oluşumunun UA ve CBS yöntemleri ile Belirlenmesi ve Yorumu: Sivrihisar-Eskişehir Örneği

Shannon Entropisine Dayanarak Uzundere Heyelan Duyarlılık Haritasının Hazırlanması

Jeolojik Faktörlere Bağlı Frekans Oranı Yöntemi Kullanılarak Potansiyel Kömür Alanlarının Belirlenmesi (Çivril-Acıgöl, Denizli)

CBS Tabanlı Frekans Oranı Ve Bulanık Mantık Yöntemleriyle Göksu Nehri Havzası Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

MEBCBS İle Okul Alanlarının Planlanması Ve Yönetilmesi: İstanbul İli Pendik İlçesi Örneği

CBS ve AHP Yöntemiyle En Uygun Okul Yer Seçimi Analizi: Uşak- Merkez Örneği

CBS ile Eğitim Kaynaklarının Planlanmasında Sarıyer Örneğinin İncelenmesi

İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sanayiden-Kente, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Kent Haritaları: Uşak İli Örneği

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Dönüşüm Stratejileri ve CBS Entegrasyon Çalışmaları

Sürdürülebilirlik Söylemi Bağlamında Ekolojik Kentler: Ne Kadar Başarabiliriz?

Kentlerin Erişilebilirlik Yönünden Analizi

Isparta Kent Merkezinde Zamana Bağlı Kentsel Gelişim ve Arazi Kullanım Değişimlerinin Analiz Edilmesi

Tahtalı Havzasındaki Arazi Kullanım Değişikliğinin Araştırılması

İstanbul Beylikdüzü Sahil Kesiminin CBS Yardımı ile Yer Bilimsel Değerlendirmesi

İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Yönetiminde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı

Tapu Bilgileri ile Kadastro Verileri Arasındaki Alan Farklılıkları

Belediyelerin Taşınmaz Mallarının Mahalleler Temelinde Dağılımının CBS ile Yorumlanması: Eskişehir Tepebaşı İlçe Belediyesi Örneği

Belediye Taşınmazlarının Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımlarıyla Yönetimi; Silifke Belediyesi

Gayrimenkul Değerleme Modelinin Oluşturulmasında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması

Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımlarının Gayrimenkul Yönetim Sisteminde Kullanımı Pirgis Örneği

AİTM Kapsamında TAKBİS 2020 Projesi

MAKS & TAKBİS Entegrasyon Çalışması

TUSAGA-AKTİF (CORS-TR) Sistemi İşletilmesi ve Güncelleştirilmesi

Abone Numarataj Verilerinin GNSS Uyumlu Mobil Cihazlar ile Toplanması ve Değerlendirilmesi

Bilgi Sistemleri Projeleri Uygulama Yazılımları ve Veri Hizmetleri İçin Birim Fiyat Gerekliliği

Mekansal Bilgi Sektöründe Sosyal Dönüşümler

Kartografik Gösterimlerin Kullanılabilirliğinin Ölçülmesinde Göz İzleme, Elektroensefalogram ve Dijital Taslak Haritaların Kullanımı

Türkiye’deki Kargo Sektöründe Mekansal Yaklaşımlar

Yapısal Olmayan Verileri ile GIS: Yeni bir Yaklaşım

Akıllı Şehirlerde Mikroservis Mimarisi ile Mekânsal Veri Altyapıları ve Mekânsal Zeka

Ara Derinlik Hesapları ve Derinlik Fotoğraflama Çalışması Üzerine Bir Yöntem

İnsansız Hava Aracı Yardımı İle Kaçak Yapı Takibi

3B Konumsal Verinin Web Tabanlı Yönetimi için Bir 3B Bölümleme Mekanizması

Akıllı Şehir Yönetimi İçin Prosedürel 3B Kent Modeli Oluşturulması ve Fotorealistik 3B Görselleştirme

Yerel Yönetimlerde Katılım Odaklı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

Katılımcı Planlama Yaklaşımının Sosyal Medya Verilerinin Kullanılabilirliği Doğrultusunda İncelenmesi: Şikayetvar Örneği

“Akıllı” Şehir ve Kırsal Yerleşmelere Doğru: Mekansal Bulut Sistem Altyapısı

Kentsel Alanda İklimsel Değişimin İncelenmesi: Ümraniye Örneği

Süvari Çayı Havzası’nın Uzaktan Algılama Teknikleriyle (NDVI) Normalize Fark Bitki İndeks Analizi

Landsat-8 Uydu Görüntüleri Kullanarak Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Ormanlık Alanlardaki Zamansal Değişimin İzlenmesi: Muğla İli Örneği

Ekolojik Sürdürülebilirlik Kavramının 3B Gölge Analizi ile KTÜ Kanuni Kampüsü Örneğinde İrdelenmesi

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Enerji Politikası

Elektrik Arızaları, Aydınlatma ve Tüketimin Kent Üzerine Etkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi: Uşak İli Örneği

Sosyal Hayat İçin Dijital Veri Portalları, Aerodatamarket Örneği

Düşey Engel Veri Verilerinin Toplanması Çalışmaları

Kültürel Miras Alanlarında CBS Kullanımı ile Yapı Analizi: Artuklu ve Antakya Örnekleri

Major Boru Hatlarının İnşaat Sonrası Süreçlerinde ve İşletmesinde CBS`nin Rolü: TANAP Örneği

Android Tabanlı Toplu Taşıma Bilgi Sistemi: Sivas Örneği

Geomatik Mühendisliğinde Aktif Öğrenme için Bir Model Önerisi: QGIS Eklentisi Geliştirme

Girişimcilik ve İnovasyon Örnek: SeçGEO Mobil Uygulama

Yukarı Çık