TMMOB 6. CBS Kongresi "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal Çağrı Konuları: 

 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve PLANLAMA 

 

 • Geleceğin Şehirlerinin Planlanması 
 • "Akıllı" Yerleşimler, Planlama ve Alan Kullanım Kararları 
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Dirençlilik 
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Erişilebilirlik 
 • "Akıllı" ve Adil Yerleşimler
 • "Akıllı" Yerleşimlerin Planlanması ve Ekolojik Sürdürülebilirlik
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Verimli Kamusal Hizmet Sunumunun Planlanması (Sağlık, Ulaşım, Eğitim Alanları vb.)
 • "Akıllı" Yerleşimlerin Planlanmasında Etkin Analiz Yöntemleri
 • "Akıllı" Yerleşimler ve "Akıllı" Yer Seçim Yöntemleri

 

"Akıllı" Yerleşimler ve ARAZİ YÖNETİMİ 

 

 • Arazi Yönetim Politikaları, Arazi Yönetimi Planlaması
 • Arazi Örtüsüne ve Arazi Kullanımına İlişkin Haritaların Üretilmesi 
 • Sürdürülebilir Arazi Kullanım Politikaları
 • Kentsel ve Kırsal Toprak Düzenlemeleri
 • Kentsel Dönüşüm 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve YAPILAR/ALTYAPILAR

 

 • "Akıllı" Altyapı Sistemleri (Enerji, İletişim, Su vb.) 
 • Yenilenen ve Yeni Yapılaşan Alanlarda "Akıllı" Yapılar: Yapı Bilgi Modeli (BIM), Kapalı Alan Harita Üretimi 
 • "Akıllı" Binalarda Enerji: Üretim ve Tüketim, Binalara Fotovoltaik Panellerin Yerleştirilmesi

 

"Akıllı" Yerleşimler ve ENERJİ

 

 • Enerjinin Planlanması 
 • Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Termik Santraller, Nükleer Santraller
 • Dağınık Enerji Kaynaklarının Yönetimi, Enerjinin Üretimi, İletimi, Dağıtımı, Kullanımı, Depolanması
 • Akıllı Şebekeler, Mikro Şebekeler, Enerji Depolama Entegrasyonu, Sanal Enerji Santralleri, Nesnelerin İnterneti, SCADA Sistemleri
 • Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Uygun Yer Seçimi, Fotovoltaik Paneller, Rüzgar Tribünleri
 • Enerji Yatırımlarının İnsan Sağlığına ve Çevreye Olan Etkisi 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve EKOLOJİ 

 

 • Kirlilik, Kirlilik Yönetimi (Hava Kirliliği, Toprak Kirliliği, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Görüntü Kirliliği, Deniz Kirliliği)
 • Çevresel İzlenebilirlik ve CBS
 • Su Kaynakları Yönetimi (İçme suyu, Kullanma Suyu, Atık Su)
 • Atık Yönetimi, Sıfır Atık Politikaları 
 • Bütünleşik Havza Yönetimi 
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)/Çevresel Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporları ve CBS
 • Ekolojik Denge, Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Ormanlar, Doğal Koruma Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık Politikalarının Entegre Edilmesi
 • Sürdürülebilir ve Ekolojik Kent Kavramı

 

"Akıllı" Yerleşimler ve İKLİM

 

 • Küresel Isınma ve İklim Değişimi
 • Türkiye İklim Politikaları, Yerel Düzeyde İklim Eylem Planları
 • Karbon Salınımının (Karbon Ayak İzinin) Azaltılması, Yeşil Alanların Arttırılması 
 • Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Kentsel Isı Adalarının Etki Değerlendirmesi

 

"Akıllı" Yerleşimler ve ULAŞIM

 

 • Temiz ve Entegre Ulaşım
 • Ulaşımın Servis Olarak Sunumu (Transportation-as-a-Service), Hareketlilik (Mobility-as-a-Service), Erişilebilirlik
 • Çok Modlu Taşımacılık
 • Raylı Sistemler, Yüksek Hızlı Trenler
 • Trafik Yönetimi
 • Navigasyon, Güzergah Planlama 
 • Otonom Sürüş, Otonom ve Bağlantılı Araçlar, Yüksek Presizyonlu Haritalar (HD-maps)

 

"Akıllı" Yerleşimler ve TARIM 

 

 • Toprağın Korunması ve Kullanılması 
 • Tarım Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulaması Süreçleri
 • Tarım Politikaları ve Gıda Güvencesi
 • İklim Değişikliğine Göre Ürün Politikaları Belirleme, Gıda Güvenliği
 • Hassas Tarım, Topraksız Tarım, Dikey Tarım
 • Toprak Haritalarının Üretilmesi
 • Toprak Kirliliği, Erozyon, Çölleşme
 • Hayvancılık Politikaları
 • Çiftçi Kayıt Sistemi

 

"Akıllı" Yerleşimler ve YERBİLİMİ

 

 • Sağlıklı Yer Seçimi
 • Zeminlerin Yorumlanması
 • Zemin Haritaları
 • Yerleşimlerde Zemin Sondaj Veritabanı Oluşturulması
 • Riskli Zeminlerin Ve Alanların Belirlenmesi (Sıvılaşma, Heyelan Ve Sel)
 • Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması
 • Yerbilimlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı
 • TUCBS`nin Yerbilimlerindeki Konumu

 

"Akıllı" Yerleşimler ve AFET YÖNETİMİ 

 

 • Afet Yönetim Sistemleri, Acil Durum Yönetimi, Risk Yönetimi
 • Doğal Afetlere Neden Olan Doğal ve Yapay Etmenlerin Araştırılması 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve TOPLUM 

 

 • Geleceğin Yerleşimlerinde Ortak Gelecek, Toplumsal Barış
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Yerel Yönetim Anlayışı, Demokrasi Anlayışı
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Katılımcılık Anlayışı, Kolektif Aklın İnşası 
 • Yarının Yerleşiminde Evrensel İlkeler (özgürlük, eşitlik, dayanışma, demokrasi, insan hakları, vb.)
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Yaşam Kalitesi, Hizmetlerin Kalitesi, Dijital Okuryazarlık
 • Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Veri Kümelerine Dayalı İhtiyaç Haritalarının Oluşturulması
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Mülteci Sorunu

 

"Akıllı" Yerleşimler ve EKONOMİ

 

 • Girişim Ekonomisi, Paylaşım Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi Kavramları
 • "Akıllı" Yerleşimlerin Finansmanı
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Girişimcilik Ekosistemi ve Girişimcilik Ekonomisi
 • İnovasyon Ekonomisi ile İşsizlik, Genç İşsizlik ve Beyin Göçü Sorunsallarının İlişkileri
 • Kent Çeperlerinde Toplumsal Dönüşüm ve Yoksullukla Mücadele
 • Yerel Kalkınma Bağlamında Kır ve Kenti Birlikte Düşünme, Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Bir Ekonomi
 • İstihdamın Arttırılması, Gelir Eşitsizliklerinin Azaltılması
 • "Akıllı" Şehirlerde Yerel Yönetimlerin Girişimciliği ve İşbirliği Anlayışı

 

"Akıllı" Yerleşimler ve İLERİ TEKNOLOJİLER

 

 • Dijital İkiz, Dijital İkiz Kent Platformları
 • Nesnelerin İnterneti ve 3B Kent Modellerinin Bütünleştirilmesi
 • "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Fabrikalar, "Akıllı" Binalar, "Akıllı" Şey
 • Güvenlik, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği Politikaları
 • İletişim (5G), yeni nesil internet teknolojileri
 • Büyük Veri Analitiği, Yapay Öğrenme Yöntemleri, Blok Zinciri, vb. İleri Teknoljik Yaklaşımların "Akıllı" Yerleşimde Kullanılması

 

Ayrıca en az yukarıdaki konular kadar önemli olan;

 

 • Kırla Kenti Birlikte Düşünme
 • Sağlık Hizmetleri (Mobil sağlık, e-sağlık, sağlık okur yazarlığı, halk sağlığı)
 • "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal Projelerinin Planlanmasında, Tasarlanmasında, Uygulanmasında Etik Kavramı 
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Açık Veri, Açık Veri Stratejisi, Açık Şehir, Şehir Analitiği
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Bağlantılı Veri, Bağlantılı Şehirler
 • Yasal Mevzuatların Yerele Yansıması (11. Kalınma Planı, Mekansal Stratejik Plan, Yerelde Stratejik Plan, Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Planları)
 • "Akıllı" Şehirler ve 5216 sayılı Büyükşehir Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası, vd. 
 • Yerel Yönetimlerde "Akıllı" Yerleşimler için Yeni Yapılanma Modelleri 

 

Diğer

 

 

 

TMMOB 6. CBS Kongresi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yasal Altyapısına, Teorisine, Uygulamalarına, Teknolojilerine İlişkin Çağrı Konuları: 

 

 • Mekansal Bilgi Politikası Geliştirme, Mekansal Bilgi Politikası Yönetimi
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Dijital Dönüşüm Stratejileri
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 
 • CBS Yasası 
 • CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründeki Uluslararası ve Ulusal Standartlar
 • Mekansal Veri Altyapıları ve Açık Veri, Mekansal Veri Altyapıları ve Bağlantılı Veri, Mekansal Veri Altyapıları ve Dijital Türkiye
 • Ulusal Mekansal Veri Altyapısı (Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Yol Haritası Önerileri), Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)
 • "Akıllı" Şehriler/Kırsal İçin 3B Mekansal Veri Altyapıları 
 • Kullanıcı Dostu Uzaktan Algılama Veri Altyapısı, Ulusal Uydu Görüntü Üretiminin ve Bu Görüntülerin Farklı Uygulamalarda Kullanımının Güncel Durumu ve Gelecek Planları
 • "Akıllı" Şehirler Ve "Akıllı" Kırsaldaki Tematik Konuların Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi`ndeki, Mekansal Stratejik Plan`daki, 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı`ndaki Karşılıkları 
 • Dijital Dönüşüm ve Dijital Türkiye (E-Devlet)`de Mekansal Bilgi Servisleri
 • "Akıllı" Şehirler/Kırsal İçin Bütünleşik E-Devlet Çözümleri
 • Yapay Zeka ve Veri Analitiği Yaklaşımları ile Servislerin Dönüşümü ve Geleceği
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe İş Modelleri
 • CBS Proje Yönetimi 
 • Mekansal İstatistik
 • Mekansal Analitik
 • Zamansal Mekansal Analiz
 • Mekansal Bilişim, Mekansal Zeka, Yapay Öğrenme Yöntemleri, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme
 • Semantik Web Teknolojileri, Semantik Veri Modelleri
 • Açık Veri, Bağlantılı Veri, Açık Bağlantılı Veri, Gönüllü Coğrafi Bilgi, Büyük Mekansal Veri, Mekansal Veri Kalitesi, Sivil Bilim
 • Sensör Web, Nesnelerin İnterneti, Yeni Nesil İnternet Teknolojileri, 5G Teknolojisinin Mekansal Veri Üretim Süreçlerine ve Yöntemlerine olan Etkisi, Giyilebilir Cihazlarla Mekansal Veri Üretimi ve Analizi 
 • Mekansal Veri Elde Etme Yöntemleri (Uzaktan Algılama, Fotogrametri, İnsansız Hava Araçları, Yersel Ölçüler, Lazer Tarama Teknikleri Vb.)
 • İnsansız Hava/Kara/Deniz Araçları ile Mekansal Veri Üretimi ve Mekansal Veri Altyapıları 
 • Kartografik Genelleştirme, Çoklu Gösterimli Veritabanları
 • Görselleştirme, Oyun Motorları, Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklik, Dijital İkiz, Haritaların ve Mekansal Modellerin Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklikler Üzerinden Sunumu
 • Sanal 3B Kent Modelleri, CityGML Verisinin Web Tabanlı 3B Görselleştirilmesi, Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklikle Görselleştirilmesi
 • Mekansal Büyük Verinin Görselleştirilmesi, Mobil Cihazlar için Görselleştirme
 • Nokta Bulutlarının CBS/BIM Uygulamalarında Kullanımı 
 • Kapalı Alan Konum Belirleme, Kapalı Alan Mekansal Veri Modelleme, Kapalı Alan Harita Üretimi, Kapalı Alan Navigasyon
 • Konuma Dayalı Hizmetler İçin Çoklu Sensör Entegrasyonu, Çoklu Sensörlü Sistemler
 • Konum Bazlı Sosyal Ağ Uygulamaları 
 • Coğrafi Kodlama
 • Konum Bazlı Oyunlar, Oyun Motorları
 • Otonom Araçlar ve Yüksek Presizyonlu Haritalar (HD-maps)
 • 3B Yer Altı Haritalarının Üretimi, 3B Maden Haritalarının Üretimi
 • 3B Altyapı Hizmetleri
 • CBS Tabanlı Değerleme
 • Geleceğin Fabrikaları ve Konum Bilgisinin Önemi
 • Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, CBS Alanında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı
 • Mekansal Biliş
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Eğitim, CBS Eğitimi ve CBS Sektörünün Beklentileri, CBS Eğitiminde Proje Bazlı Öğrenme
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Etik
 • Mekansal Bilişim/Mekansal Zeka ve Endüstri 4.0/Toplum 5.0 Arasındaki İlişki
 • Geleceğin Şehirlerinde Mekansal Verinin/Bilginin Değişen Rolü 
 • Diğer 

 

 

Yukarı Çık