Taşınmazların bilimsel ve güvenilir standartlara dayalı değerleme işleri, diğer veriler yardımı ile kamu yönetimi ve ekonominin geniş bir alanında gereklidir. Fiziki çevrenin şekli, büyüklüğü, sahipliliği, kullanımı ve gelecekteki durumu üzerinde projeler üretilirken, kentler ve yapılar sürekli değer kazanma süreci içindedir. Ekonomik etkinliklerin kayıt altına alınması ve kayıt dışılığın azaltılması ile kalkınma çabalarına önemli ekonomik katkılar sağlanacaktır. Bu çabalar için doğru, güncel, gerçekçi taşınmaz değerlerine ihtiyaç vardır. Adil bir vergi sistemi oluşturulabilmesi ve kamu gelirlerinin artırılabilmesi için de gerçekçi ve doğru taşınmaz değerlerine ihtiyaç vardır. Taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması ; • Yargının kamulaştırma, konut sektörü, şirket varlıkları vb. dava yükünün azaltılması; davalarda taşınmaz değerlerine ilişkin bilirkişi raporlarının “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemlerine”, bilimsel teknik verilere dayalı olarak düzenlenmesinin sağlanması, • Kamulaştırma işlemlerinin adil ve sorunsuz biçimde gerçekleştirilebilmesi, • Kentsel dönüşüm projelerinde kamunun, özel ve tüzel kişilerin mülkiyet haklarına saygılı davranılması, kent rantlarının kente ve topluma kazandırılması, • Toplumsal huzur ve barışın sağlanması, açılarından en önemli adım ve araç olacaktır. Bu nedenlerle sempozyumun temel amacı ; • Taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin kamu ve özel sektörden gelen uzmanlarca tartışılmasını sağlamak, • Ortaya konacak bilgi ve öneriler ışığında sorunun köklü biçimde çözümüne yönelik ülkemize özgü bir altyapının oluşturulmasına katkı vermektir. Sempozyum, taşınmaz değerleme sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör aktörlerini bir araya getirerek arazi yönetimi, kadastro ve taşınmaz değerlemesine ilişkin bilimsel görüşlerin sunulmasını ve bunun yanında TKGM tarafından yürütülen “Gayrimenkul Değerleme” projesi alt bileşenine katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.
Yukarı Çık