II. KADASTRO KONGRESİ - 2008

BİLDİRİ YAZIM FORMATI

(Bildiri başlığı 14 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak yazılacaktır.)

 

Nihat ŞAHİN1, Asiye Ülkü KUTLU2

1Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, , Ankara, nsahin@tkgm.gov.tr

2GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, ulkukutlu@gmail.com

ÖZET

Bu bölümde bildirinin Türkçe özeti 100 sözcüğü geçmeyecek şekilde 9 punto ve italik olarak yazılacaktır. Bildiri metninin tamamında ana başlık ve alt başlıklardan sonra ve paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılacaktır. Bu bölümün ana başlığı (ÖZET), 11 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak italik yazılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler yer alacaktır. Söz konusu bölüm, 9 punto yazı büyüklüğünde yazılan ve birbirlerinden virgülle ayrılan en fazla 5 sözcüğü içerecektir.

ABSTRACT

Metnin bu bölümünde ABSTRACT ana başlığı altında bildirinin İngilizce özeti yer alacaktır. Bu bölümün ana başlık (ABSTRACT), 11 punto, koyu ve büyük harflerle. bildirinin İngilizce metin ise 10 punto, italik ve normal harfler kullanılarak yazılacaktır.

Keywords: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları yer alacaktır.

1. GİRİŞ ve ANA BÖLÜMLER

Bildirinin bu bölümleri ana metni oluşturmaktadır. Bildirinin konusuna ilişkin yazılacaklar bu bölümde ele alınacak. Bildiri ana metni Times New Roman font ile, tek satır aralığıyla ve 10 punto yazı büyüklüğünde yazılacaktır. Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harfler ile yazılacaktır.

Bildiriler, A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. Sayfa yapısı ayarlanırken 0,5 cm cilt payı ayrılacaktır. Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir.

Bildiri metninin ilk sayfasının başında Örnek Bildiri Yazım Formatında gösterildiği gibi Etkinliğin adı ve yeri, yazarların isim ve bağlı oldukları kuruma ait bilgileri gösteren bir bölüm bulunacaktır.

1.1Alt Başlıklar

Bildirinin alt başlıklarında da ana metnin ilgili konuları yer almaktadır. Alt başlıklar 12 punto, koyu ve baş harfleri büyük yazılacaktır. Şekiller, bildiri metni içinde siyah beyaz basıma uygun çözünürlükte kullanılacaktır. Şekil ve Tabloların her biri 1‘den başlayarak artan sırada numaralandırılacak ve isimleri ilgili şekil ya da tablonun altında (Şekil 1: Örnek şekil adı, Tablo 1: Örnek tablo adı) örnekte belirtildiği gibi açıklanacaktır. Şekil ve tablo isimlerinin yazı büyüklüğü 9 punto olacaktır. Şekil, tablo ve açıklamaları metin içinde ortalanarak yerleştirilmelidir.

Bildiri kitabında basılacak olan bildiri metninde şekil ve fotoğraflar siyah-beyaz ve basıma uygun çözünürlükte kullanılacaktır. İnternet ortamında paylaşıma sunulacak olan bildiri metinlerinde ise renkli şekil ya da fotoğraflar kullanılabilecektir. Bu nedenle, renkli şekil ya da fotoğraf kullanılan bildirilerin hem renkli hem de siyah-beyaz basıma uygun örneklerinin Kurultay Yürütme Kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir.

Bildiri metni içerisinde kullanılacak olan formüller ana metin yazısı ile aynı boyutlarda olmalıdır. Formüller 1‘den başlayarak artan sıra numarasına göre sıralanmalıdır. Formüller ortalanarak yerleştirilmeli, formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak yazılmalıdır.

                                                 Şekil 1: Otoyolda ayrılmalar

 

 

Bölümler

Bildiri Başlığı

Ana - Alt Bölüm Başlığı

İngilizce Bildiri Başlığı

Ana Metin

Yazı Büyüklükleri (punto)

14-Kalın

12-Kalın

10-Kalın

10- Times New Roman font

 

Tablo 1: Bildiri formatı ve puntu büyüklükleri

 

(1)TEŞEKKÜR

Bu bölümde istenildiğinde bir teşekkür metnine yer verilebilir. Ana metinden farklı olarak başlığı numaralandırılmayan bu bölümdeki karakter büyüklükleri başlık için 12 punto, metin için ise 10 punto alınacaktır.

DİPNOTLAR

Tezin herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması durumunda konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki, çok kısa ve öz açıklamalar, bir kaç satır halinde, aynı sayfanın altına DİP NOT olarak yazılabilir. Dip notlar her sayfa için "1" den başlanarak numaralanmalı ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi ilgili kelimenin üstünde üst indis olarak verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.

Dipnotlar kaynak göstermede kullanılmamalıdır, yalnızca özel açıklama veya tanımlamalar için kullanılmalıdır.

Örnek :

Triptofan pek çok proteinin yapısına giren gerekli amino asitlerden biridir. Bu bileşik, proteinlerin asidik hidrolizi sırasında bozunduğu halde, bazik hidroliz sırasında bozunmaz. Triptofan, uygun yöntemlerle gramin ve indolden elde edilebilir.

 

KAYNAKLAR

Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar; ya ...Smith (1980) ... şeklinde cümlenin içinde, ya ...(Smith, 1980; Adams, 1981) ya da (Smith vd., 1980) şeklinde cümlenin sonunda yazar soyadı ve yayın yılı belirtilerek verilmelidir. İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı yazılmalı (Snell ve Ettre, 1971), ikiden fazla yazarlı kaynaklar parantez içinde gösterilecek ise vd. kısaltması kullanılmalı (Li vd., 1998), parantez dışında Li ve diğerleri (1998) kullanılmalıdır.

Makale metninin sonunda kaynaklar bölümü bulunmalı ve yazar soyadına göre A‘dan Z‘ye doğru alfabetik sıralama yapılmalıdır. Kaynaklar, Times New Roman 11 punto ile yazılmalı, sadece dergi, kitap ya da sempozyum adı italik olmalıdır. Kaynaklarda, varsa cilt numarası koyu renkte, sayı numarası normal karakter ile yazılmalıdır. Kaynaklar kısmında yer alan ulusal-uluslararası makalelerin yer aldığı dergi adları kısaltılmış halleriyle değil, açık olarak yazılmalıdır. (örnek olarak dergi adı Wat. Res. şeklinde değil Water Resources şeklinde yazılmalı.)

 

Kaynak gösterimleri aşağıdaki örnekler gibi yapılmalıdır.

i)Ulusal - Uluslararası Makaleler

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flocculation and sedimentation of high turbidity water, Water Resources, 25, 9, 1137-1143.

ii) Ulusal - Uluslararası Bildiriler

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flocculation and sedimentation of high turbidity waters, Proceedings , 9th Biennial Conference, International Association on Water Quality, 1137-1143, Vancouver.

iii)Ulusal - Uluslararası Kitap

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flocculation and sedimentation, 295, Technomics Press, Lancaster PA.

- Kitap İçinde Bölüm

Blackburn, T., (1998). Flocculation and sedimentation in Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., eds, Physical Processes, Technomics Press, 29-45, Lancaster PA.

- Editörlük

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., eds. (1998). Flocculation and sedimentation, 295, Technomics Press, Lancaster PA.

iv)Makaleler

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 7, 4, 26-32.

Snell, F. D. ve Ettre, L. S., (1971). Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, 14, Interscience, New York.

v)Basılmış Bilimsel Rapor

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., eds. (1998). The effect of velocity gradient in flocculation, Technical Report, NATO Science for Stability Programme, 150, Brussels.

vi)Mesleki Teknik Rapor

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., eds. (1998). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Teknik Rapor 45, İTÜ Geliştirme Vakfı, İstanbul.

vii) Doktora, Y.Lisans Tezi

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Doktora tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

viii) Standartlar

TS825, (1998). Binalarda ısı yalıtım kuralları, Türk Standartları, Ankara.

ix)Güncel Yazı

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Bilim ve Teknik, 363, 8, 23-45

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Milliyet Gazetesi, sf.2, 3, 24, 1998.

x)Web adresleri

İnternet‘te yer alan kaynaklar, yukarıdaki kaynaklardan farklı olarak, basılı kaynakların A‘dan Z‘ye sıralanması bittikten sonra 1 punto kalınlıklı bir çizgi çekilerek, çizginin altından itibaren, internet sitesinden yararlanılan tarihle beraber yazılmalıdır.

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (1998). Flokülasyona hız gradyanı etkisi.

http://www.server.com/projects/paper2.html, (20.05.2004)

BİLDİRİ İLE TESLİM EDİLECEK EK DOSYANIN FORMATI

Son teslimde, bildiri metninin yanı sıra Kurultay Yürütme Kuruluna teslim edilecek olan ve bildiriyi sunacak yazara ait kısa özgeçmiş ile tüm yazarların iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta vb.) içeren bölüm aşağıda örneklenmiştir.

BİLDİRİNİN BAŞLIĞI

SUNUM YAPAN YAZARI ADI

ÖZGEÇMİŞ

Bu bölümde sunumu yapacak olan yazara ait kısa özgeçmiş yer alacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu bölümde bildiriyi hazırlayan tüm yazarlara ait iletişim bilgilerine yer verilecektir.

Adı - Soyadı:

Yazışma Adresi:

Telefon:

Faks:

e-posta:

 

(237 KB)

Yukarı Çık