Yeraltı Madenlerinde Robotik Ölçme Sistemi ile Yapısal Deformasyonların İzlenmesi

TÜRKİYE’DE BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ HARİTA YAPIMINDA KULLANILAN PROJEKSİYON SİSTEMLERİ

Coğrafi Kodlama için Adres Standardizasyonu

Shannon Entropi ve Fraktal Analiz ile Kentsel Yayılmanın İncelenmesi: Samsun Örneği

Kadastronun Arazi Yönetimindeki Etkileri

Tapu ve Kadastro İşlemlerine Yönelik Harici Veri Modeli Geliştirilmesi: Belediye Harici Veri Modeli Örneği

TEMATİK KARTOGRAFYADA KÜMELEME ANALİZİ

Türkiye Kadastrosunun İkinci Kadastro Açısından Değerlendirilmesi ve Konya İli Bozkır İlçesi Sarıoğlan Mahallesi Örneği

Transit Petrol Ve Doğalgaz İletim Hatlarında Üst Hakkı Kamulaştırması

Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (Tem) Değişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi

3 Boyutlu Kent Modellerinin Üretimi Ve Arazi Yönetiminde Kullanımı

TKGM`de Ortofoto Harita Üretimi ve Çok Amaçlı Kullanımı

Alt Havzaların Çevresel Kirlilik Risk Alanlarının Tespitinde CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerin Uygulanması: Trabzon İli Akçaabat-Düzköy Vadisi Örneği

ANDROID ORTAMINDA KENT REHBERİ GELİŞTİRİLMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Türkiye’de Yürütülen Avrupa Birliği Projeleri Kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bünyesinde Gerçekleştirilen Arazi Parsel Tanımlama Sistemi Projesi

Kentsel Yeşil Alanlarda Uzaktan Algılama ile Yaprak Alan İndeksi

Harita Projeksiyonlarında Jakobiyen Matris Yöntemi ile Tersine Dönüşümler

Gerçek Zamanlı PPP Servisleri ve Sayısal Hava Tahmin Modelleri ile Atmosferdeki Su Buharı Değişimlerinin İzlenmesi

Frekans Oranı Metodu ile Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi

Türkiye’deki CBS Projelerinin Check-Up’ı

Türkiye Entegre Kent Yönetimi Bilgi Sistemi İçin Kavramsal Model Önerisi

Dijital Ekosistem Avatarı Oluşturma

Coğrafi Teknolojilerin Sivil Bilim Gelişimine Katkısı

Fotogrametrik Harita ve LiDAR Verileri ile 3B Kent Modeli Üretimi

VLBI Ölçülerinden ve IERS2010 Modelinden elde edilen Yüksek Frekanslı Yer Dönme Parametrelerinin Karşılaştırılması

Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlemelerinin İptal Nedenleri

Mekânsal Bilgi Teknolojilerinde Trendler Ve Gelecek

Geomatik Mühendisliğinin Rekabet Gücü ve Endüstri 4.0

Eğitim Alanlarının Yer Seçim Kriterlerinin Belirlenmesinde Yaşanan Problemler Ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de Gravite ve Nivelman Ağları ile Jeoidin Depremsel Deformasyonu

Jeodezik Deprem Tehlike Haritası

Coğrafi Veri ve Metaveri Paylaşım Platformu

Airborne Lidar (Havadan Lidar) Verilerinin Jeofizik - Gravite Verileri İle Birlikte Değerlendirilmesi ve Sonuçları

GÖKTÜRK-2 UYDU GÖRÜNTÜSÜNÜN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ”ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ”

Erken Tarihte Yapılan İmar Uygulamalarının Kentleşmeye Etkisi: Körfez-Kocaeli Örneği

Ulusal ve Uluslararası Kent Bilgi Sistemlerinin İncelenmesi, Açık Kaynak Kodlu Kent Bilgi Sistem Öneri Yaklaşımı

Taşınmaz Değerlemesinde Uluslararası Bir Standarda Doğru

Korunan Alanlarda Mülkiyet Hakkı ve Yaşanan Sorunlar

İmar Uygulamasında (3194/18) Değer Esası, Maliyet Karşılama ve Değer Kazanımı

Değer Esaslı İmar Uygulaması Üzerine Soru ve Cevaplar

RASAT UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN NESNE TABANLI KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARTMA: SAPANCA GÖLÜ ÖRNEĞİ

Coğrafi Veri Servis Havuzunun Oluşturulması ve Önemi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde Uzaktan Algılama Verilerinin Paylaşımı

İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kiyi Çizgisi Çikartilmasi Ve Analizi: Terkos Örneği

Bodrum Turistik Bilgi Sistemi Web ve Mobil Uygulamaları

Toplu (Küme) Değerleme Uygulama Örnekleri ve Ülkemiz İçin Öneriler

Çanakkale Doğalgaz Coğrafi Bilgi Sistemi

Yersel Fotogrametri Matematik Modellerini Test Etmek İçin Bir Simülasyon Algoritması

Heyelanların Zamansal Olarak İzlenebilmesi İçin MATLAB Tabanlı Jeodezik Deformasyon Analizi Yazılımı Geliştirilmesi

Simülasyon Modelleri ile Orman Vasfını Yitirecek Arazilerin (2B) Belirlenmesi

Kentsel Altyapı Sorunlarının Çözümünde Kırmızı Kot kullanımının Önemi, Antalya Örneği

Ülke Ölçeğinde Ana Fayların GPS ile Elde Edilen Verilerle Güncel Kayma Hızları

İHA ve Hava Kameralı Uçak İle Havadan Alınan Görüntüler Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Karşılaştırılması

Hava Lidar Verilerinde Kullanılan Filtreleme Algoritmalarının İncelenmesi

Avrupadaki Şehir (Urban) Atlası Ve Türkiye’ye Yansımaları

İnsansiz Hava Araçlari İle Çevre Ve Şehircilik Bakanliği Faaliyetleri

Uzuncaburç Antik Kentinin İHA Kullanılarak Eğik Fotogrametri Yöntemiyle Üç Boyutlu Modellenmesi

1949’dan GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

Türkiye`de Kadastro Çalışmaları ve Hatay’ ın Yeri

IGS İstasyonlarından Elde Edilen Zenit Troposferik Gecikme (ZTD) Parametresi Zaman Serilerinde Trend Analizi

TUSAGA-Aktif’in GNSS Meteorolojisi Ağı Olarak Kullanılması

Kentsel Dönüşüm Alanlarında Uygunluk Analizi

GPS Kinematik PPP’nin Gerçek Zamanlı PPP (RT-PPP) Çözümleri İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

Türkiye’de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi

WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ UYGULAMASI

Türkiye İçin İklim Değişikliği Projeksiyonları

Coğrafî Bilgi Sistemleri ile Sıcaklık Normallerinin Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi

İstanbul Astro-jeodezik Test Ağında Sayısal Zenit Kamera Sistemi Gözlemleri

İnsansız Hava Araçlarının Dere Yataklarının Haritalanması Çalışmalarında Kullanılması: Zil Deresi Örneği

Çorum İli Taşkın Tehlikesinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

GPS Zaman Serilerindeki Gürültü Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

E-Devlet İçin Adres Veri Kalitesini İyileştirme Projeleri Ve Belediyeler Gelir Sistemine Yansıtma Örnekleri

KKTC KADASTRO YENİLEME PROJESİ

BEDEL TESPİT VE TESCİL DAVALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kibris Kadastrosu

MESLEĞİMİZİN GELECEĞİNE YÖNELİK HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ADAYI ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM ve DÜŞÜNCELERİ İLE MESLEKİ YETERLİLİKLERİ VE GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİSİ

Yüksek Çözürlüklü Ortofoto ve Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Kentsel Arazi Kullanımının Sınıflandırılması

Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum Aksu Köyü Örneği

Akıllı Mobil Cihazlarda Ham GNSS Verileriyle Nesnelerin İnternetinde Yeni Bir Boyut

LANDSAT-8 Uydu Görüntüsü ile Arazi Örtüsü Sınıflandırmasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanımı

TRANSİT BORU HATLARI

Afet ve Acil Durum Bildirimlerinde Kitle-Kaynak Yönetim Uygulaması Eskişehir Örneği

Kentsel Dönüşümde Alternatif Bir Yöntem: İmar Hakkı Transferi

Ortofoto Web Servislerinde Veri İletişimi Ve Güvenliği Uygulamaları

Ormanlık Alanlarda Kullanılabilecek Alternatif Konum Belirleme Yöntemlerinin İncelenmesi

Mesleki Yeterlilik Sistemi Kapsamında Topoğraf Ulusal Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA DAĞITIM İÇİN YENİ YAZILIM GELİŞTİRMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

RASTER VERİLERİN E-TİCARET UYGULAMASI İLE PAYLAŞIMI

Harita Sektöründe Yeni Girişimcilik Tasarımları

İmar Hakkı Transferinin İmar Uygulamasına ve Kamulaştırmaya etkileri

Kıyıda Kalan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Tapularının İptalleri Sonucu Oluşan Hukuki Ve Ekonomik Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Kentsel Dönüşüm Ve Kamulaştırma Çalışmalarında Meydana Gelen Taşınmaz Bedelleri Arasındaki Fiyat Farklılıkları Ve Çözüm Yolları Erzurum İli, Ilıca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

İlköğretim Düzeyindeki Okullarda Afet ve Acil Durum Planlarının İçeriği ve Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği

Kuzey Anadolu Fayı’nın Sismo-Jeodezik Davranışı

Antarktika’da Farklı Coğrafi Bölgelerde Jeodezik Ölçmeler, Lazer Tarama ve CBS Uygulamaları

Gayrimenkul Yatırımlarında Hukuki Güvenlik

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sektörü Ve İHA Fotogrametrisinin Ölçme Bağlamında Konumlandırılması

Yukarı Çık