• Değişen ve Gelişen Harita ve Kadastro Mühendisliği Uygulamaları
 • Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları
 • Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar
 • Sürdürülebilir Kalkınma/Gelişme Çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği
 • Özel Sektörün Konumu ve Gerçekleştirilebilecek Açılımlar
 • Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik
 • Gelişmiş Ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik
 • Eğitim ve Öğretim, Eğitimde Eşdeğerlilik ve Akreditasyon
 • Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Eğitimleri
 • Dünya ve Türkiye‘deki Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Programları
 • Öğrenci Örgütlenmesi ve Etkinlikleri
 • Mesleki Yasal Mevzuatlar (Mevcut-Revizyon-İhtiyaç)
 • Arazi/Toprak Yönetimi (Kamu Ölçmeleri)
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kent ve Demokrasi
 • Türkiye Kadastrosu
 • Kentsel Toprak Düzenlemesi (İmar Uygulamaları)
 • Kırsal Toprak Düzenlemesi (Arazi Toplulaştırma)
 • Kamulaştırma
 • Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi
 • Yabancıların Mülk Edinimleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Teknolojileri
 • Veri Üretim ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve İş Analizi
 • E-Devlet ve Siber Güvenlik
 • Kent Bilgi Sistemleri
 • Bina Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişim
 • Konumsal/Coğrafi Veri Altyapısı
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Veri Altyapısı, Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
 • Akıllı Kentler
 • Bulut Bilişim
 • İklim Değişiklikleri
 • Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılması
 • Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik
 • Çevre ve Doğa (Küresel Isınma, HES, Nükleer ve Termik Santraller, Yenilenebilir Enerji Kaynakları)
 • Tarım Uygulamalarında GNSS, Uzaktan Algılama ve CBS
 • Türkiye Uzay Ajansı Kurulma Çalışmaları ve Mesleğimiz
 • Fotogrametri
 • Uzaktan Algılama
 • Ulusal Uydu Uygulamaları
 • Hiperspektral Veri Uygulamaları
 • Yersel, Mobil, Hava Lidar Uygulamaları
 • İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yeni Sayısal Harita Üretim Teknolojileri
 • Üç Boyutlu Modelleme, CityGML
 • Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri
 • Sayısal Ortofoto
 • Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR/Insar - Lazer/Lidar – Optik)
 • Yer Kabuğu Hareketleri ve Tektonik
 • Gravite Uydu Misyonları ve Global Gravite Alanı
 • Gravite ve Jeodinamik Uygulamalar
 • Konumsal İstatistik
 • GNSS Uygulamaları ve Yeni Konum Belirleme Teknikleri
 • Kapalı Alan (Indoor) Konumlama
 • Sürekli Gözlem Yapan Ulusal ve Yerel Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları
 • Türkiye Jeoiti, Düşey Kontrol Ağları, Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu
 • Navigasyon ve Araç Takip Sistemleri
 • Mühendislik Ölçmeleri, Endüstriyel Ölçmeler, Deformasyon Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Madencilik Ölçmeleri
 • Karayolu ve Raylı Sistem Proje Tasarımı ve Uygulamaları
 • Arkeolojik Uygulamalar
 • Kartografya ve Mekansal Bilişim
 • İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri
 • Bilgi İletişim Aracı Olarak Harita ve Görselleştirme Teknikleri
 • Kartografik Genelleştirme
 • Harita Projeksiyonları
 • Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti
Yukarı Çık