• Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları
• Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimi, Eşdeğerlilik ve Akreditasyon
• Gelişmiş Ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumlulukları
• Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar
• Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik
• Kadın Mühendislerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar
• Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti
• Mesleki Yasal Mevzuatlar (Mevcut-Revizyon-İhtiyaç)
• Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik
• Özel Sektörün Konumu ve Gerçekleştirilebilecek Açılımlar
• Sürdürülebilir Kalkınma/Gelişme Çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği
• Türkiye Uzay Ajansı ve Mesleğimize Yansımaları
• Akıllı Kentler
• Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Uygulamaları
• E-Devlet ve Konumsal Veri Altyapıları
• Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Mekansal Zeka
• Konumsal İstatistik
• Konumsal Veri Üretim ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve İş Analizi
• Semantik Web, Bağlı Açık Veri, Bulut Bilişim
• Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
• Üç Boyutlu Modelleme: Teori, Geometrik Modelleme Algoritmaları, Veri Yapıları ve Uygulamalar
• Yapı Bilgi Modellemesi
• Fotogrametri
• Hiperspektral Veri Uygulamaları
• İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yeni Sayısal Harita Üretim Teknolojileri
• Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri
• Ulusal Uydu Uygulamaları
• Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR/Insar - Lazer/Lidar – Optik)
• Uzaktan Algılama
• Yersel, Mobil, Hava Lidar Uygulamaları
• Bilgi İletişim Aracı Olarak Harita ve Görselleştirme Teknikleri
• Harita Projeksiyonları
• İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri
• Kartografik Genelleştirme
• Kartografya ve Mekansal Bilişim
• Doğal Kaynakların Yönetimi
• İklim Değişikliği ve Doğal Afet Yönetimi
• Makine Öğrenme Algoritmaları ve Uygulamaları
• Navigasyon ve Araç Takip Sistemleri
• Ulaşım Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları
• Deniz Seviyesi Değişimlerinin İzlenmesi
• Gravite Uydu Misyonları ve Global Gravite Alanı
• Gravite, GNSS, CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
• Jeodezik Amaçlı Uygulamalar/Analizler İçin Yazılım Geliştirme
• Jeodezik Zaman Serileri Analizleri
• Jeodinamik ve Tektonik Uygulamalar
• Meteorolojik ve İklimsel Uygulamalar Amaçlı GNSS Kullanımı
• Sürekli Gözlem Yapan Ulusal ve Yerel Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları
• Türkiye Jeoiti, Düşey Kontrol Ağları, Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu
• Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi
• Endüstriyel Ölçmeler
• Hidrografik Ölçmeler
• Kapalı Alan (Indoor) Konumlama
• Madencilik Ölçmeleri
• Mühendislik Ölçmeleri
• Yeni Konum Belirleme Teknikleri (PPP, PPP-RTK)
• Metroloji ve Kalibrasyon
• Arazi/Toprak Yönetimi
• İmar Affı/İmar Barışının Teknik, Hukuki ve Toplumsal Boyutu
• Kadastro ve Tapu Sicili
• Kent Yönetimi ve Kent Ekonomisi, Konut Ekonomisi ve Politikaları
• Kentsel Dönüşüm
• Kentsel ve Kırsal Toprak Düzenlemeleri
• Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi
• Yabancıların Mülk Edinimleri

 

 

Yukarı Çık