APLİKASYON KROKİSİ HK.

Sayı : 3/B15-2043                                              27/12/2012

 

Konu : Aplikasyon Krokisi Hk.

 

NURHAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

KAHRAMANMARAŞ

 

İlgi: 12.10.2012 tarih ve 2012/2 sayılı Kahramanmaraş Temsiciliğimizin yazısı

İlgi‘de kayıtlı yazıda Belediyeniz yetki alanında faaliyet gösteren Elbistan LİHKAB‘ın yapı ruhsatı almak için yapı sahiplerinin veya vekillerinin başvuru dilekçelerine ekledikleri ve LİHKAB‘ların yapım ve kontrolünden sorumlu olduğu aplikasyon krokisi yerine Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları‘nın yetki ve sorumluluğunda olan plankote yaptıkları belirtilmektedir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün yayımladığı 2010/4 nolu Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İslemleri Hakkında Genelge‘nin 3. maddesinde "Aplikasyon krokisi: Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminden alınan röper ölçülerini gösteren krokiyi," ifade ettiği belirtilmektedir.

İlgi‘de kayıtlı yazı ve ekleri incelendiğinde Belediyenize ilgililerince verilen aplikasyon krokilerinde parsel köşe noktalarının koordinatlarının yanı sıra parsel köşe noktalarının ve yolların kotlarınında verildiği görülmektedir. 2010/4 sayılı genelge ve ekleri incelendiğinde aplikasyon krokisinde herhangi bir şekilde düşey konum bilgisi (kot) yer almamakla birlikte verilen aplikasyon krokisi Serbest Harita Mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda bulunan plankote yerine kullanılmasına yol açabilecektir.

LİHKAB Yönetmeliği‘nin 3. maddesinin b) bendinde " Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan, aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi ile tescile tâbi olan, cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri," LİHKAB‘ların yapacağı işler olarak tek tek sayılmıştır. Yönetmelikte görüldüğü üzere LİHKAB‘ların plankote yapma yetkileri yoktur.

Bununla birlikte 11 Mart 2006 tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğü giren HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin 5. maddesinin g) bendinde plankote yapımı Serbest Harita Kadastro Mühendisinin yapacağı veya organize edeceği işler olarak belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere plankote yetkisi serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislerine aittir. Yapılan bu uygulama Belediyeniz yetki alanında aplikasyon krokisinin LİHKAB‘lar, plankotenin SHKMMB‘ler tarafından yapılması gerektiği anılan yönetmeliklerin hükmüdür. Kendi yetkisinde olmayan Lisanslı Mühendisin düzenlediği evrak üzerinden işlem yapılması, plankotenin ayrıca istenmemesi ilgili mevzuata aykırıdır.

Konunun yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilerek aplikasyon krokisinin ve plankotenin ayrı ayrı yetkili Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından düzenlenmesi yönetmelikler hükmü gereğidir.

Konunun mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yanlış bir uygulamanın yapılmasına yol açılmaması hususunda,

 

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

 

 

DAĞITIM :

Gereği : Nurhak Belediyesi

Bilgi : HKMO Kahramanmaraş Temsilciliği

 


Yukarı Çık