DUYURU!

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararlar kapsamında Odamızın Hukuki değerlendirmesi.

Bilindiği üzere;

28.03.2013 tarihinde toplanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonunca; "Ankara 9. İdare Mahkemesi‘nce verilen 11.02.2011 tarihli ve E.2010/309, K.2011/237 sayılı iptale dair Kararın onanmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesi‘nin 27.12.2012 tarihli ve E.2012/9014, K.2012/7006 sayılı Kararı gereğince;

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmasına, 01.04.2013 tarihi itibariyle Lisanslı Bürolarca yapılan iş ve işlemlerin Kadastro Müdürlüklerince yürütülmesine, 29.03.2013 tarihine kadar alınan ve halihazırda devam eden iş ve işlemlerin mevzuat gereği 10 gün içerisinde 10.04.2013 tarihine kadar sonuçlandırılmasına,

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği Kadastro Müdürlüklerince lisanslı büroların devir işlemlerinin 2010/13 sayılı Genelge hükümlerinde belirtilen süreçler kapsamında yapılmasına,

- Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu 18.07.2011 tarihli ve E.2009/16185 sayılı karar uyarınca Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin Mesleki Deneyim Puanına ilişkin maddelerinin yürütmesinin durdurulması gerekçesiyle 09.05.2011 tarihli Lisanslı Büro Komisyon kararının (b) maddesinin iptaline." şeklinde karar alınmıştır.

Söz konusu karar; aynı gün (28.03.2013) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sayfasında (http://www.tkgm.gov.tr/) yayımlanırken, 29.03.2013 tarihinde de "Lisanslı Büro Komisyonu" tarafından alınan kararların onaya sunulduğuna ve Genel Müdür tarafından olur verildiğine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün (Kadastro Dairesi Başkanlığı) 28.03.2013 tarihli ve 12364127-020/2896 sayılı işlemi de, aynı resmi internet sayfasından yayımlanmıştır.

Yukarıdaki kararların yayımından sonra, Karar Alma ve İdari Yetkinin kullanılması usulüyle ilgili olarak üyelerimizden gelen yoğun başvuru üzerine, Odamızca hukuki bir değerlendirme yapılarak ortaya çıkan görüş aşağıda sunulmuştur.

Hukuki Değerlendirme:

İdari makamı işgal eden kişi veya kişilerin kamu tüzel kişisi adına hukuki işlemler yapabilme ehliyeti olarak tanımlanan yetkinin kaynağını Anayasa ve Kanunlar oluşturur. Anayasamızın 6. Maddesinde "hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz." Hükmüne yer verilmiştir.

Anayasa ve Kanunlarla İdari makamlara verilen yetkiler, gerekli şartların gerçekleşmesi durumunda kullanılması zorunlu yetkilerdir. İdari makamlar yetkilerini kullanma yükümlülüğü altındadırlar. İdare Hukuku alanındaki yetkiler, bu yetkileri kullanacak kişilere bir subjektif hak olarak değil kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla bir görev olarak tanınmış yetkilerdir. İdari makamlar, sahip olduğu yetkilerinden kendi istekleriyle vazgeçemezler. İdari makamlar, kanunların açık izni olmaksızın sahip oldukları yetkileri özel kişilere ya da başka idari makamlara devredemezler.

Danıştay 6. Dairesi‘nin 14.05.1991 tarihli ve E:1990/118, K:1991/1120 sayılı Kararında da belirtildiği üzere; "Kamu hukuku ilkelerine göre yetki bir kamu düzeni sorunu olup, kanun koyucu tarafından kime verilmiş ise ancak onun tarafından, o ölçüde kullanılabilir. Yine, kanunun açık izni olmadıkça yetkili merci bu yetkisini devredemez."

Şüphesiz bir İdari makam, yetkisini kullanmadan önce, ilgililere veya istediği kişilere danışıp, onların görüşünü alabilir. Bu bir "yetki devri" değil, "danışma usulü"dür. Ancak, danışan makam, danıştığı kişi veya kuruluşların görüşüyle bağlı olmadığı gibi, bu durum idari makamın bizzat kendisinin yetki kullanma zorunluluğunu ve görevini de ortadan kaldıramaz.

Yetkisiz bir makam tarafından yapılan bir idari işlem sakat olduğundan, bu sakatlık, yetkili makamın sonradan açıklayacağı iradesi ile ya da işlemi onaylamasıyla da ortadan kalkmaz. Böyle bir durum "yetkinin şahsen kullanılması ilkesi"ne aykırıdır.

Kanunların bir işlemi yapmak için yetkili makamı belirtmesine karşın, bu işlemi değiştirmek veya ortadan kaldırmak için yetkili makamın kim olduğunu belirtmemesi durumunda, "yetkilerin paralelliği ilkesi" gereği, işlemi yapmaya yetkili makam değiştirmeye ve kaldırmaya da yetkilidir.

Bir idari makamın diğer bir idari makamın yetkili olduğu bir konuda veya yerde işlem tesis etmesi ise "yetki tecavüzü"nü oluşturur ve hukuka aykırı olduğundan iptale mahkumdur.

Olay somut olarak değerlendirildiğinde;

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘in 6. Maddesi uyarınca Lisanlı Büro Komisyonu, maddede sayma suretiyle belirtilen konularda idare görüşünün oluşturulmasında görevli ve yetkili bir kuruldur. Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ve iptal edilen sınavın yeniden yapılması ile verilen lisansların geri alınması yetkisi, yasa ile komisyona değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne verilmiştir.

Belirtilen bu duruma göre, yargı kararlarıyla yürütmesi durdurulan ve iptal edilen işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi olduğuna göre, yargı kararını uygulama ve gerekli işlemleri yapma yükümlülüğü de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne ait olduğundan, görüş oluşturulmasında görevli ve yetkili komisyonca alınan karara "olur" vermek suretiyle işlerlik kazandırma olanağı bulunmamaktadır.

Nitekim, 11.10.2009 tarihli Lisans Sınavının İptaline İlişkin Yargı Kararı üzerine, Lisans Sınavının İptaline, Sınavın Tekrarına ilişkin olarak komisyonca değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nce karar alınıp, karar 10.05.2011 tarihinde İdarenin web sayfasında (http://www.tkgm.gov.tr/) yayımlanmıştı.

Sonuç olarak, idarece ayrıca bir karar alınmadığı sürece, yukarıda sözü edilen işlemler yetki yönünden hukuka aykırı olacaktır.

Odamızca, hukuki değerlendirmemiz yukarıda açıklandığı şekilde olmakla birlikte, belirtilen kararlar kapsamında, faaliyeti durdurulacak olan büroların istemeleri ve Odamız mevzuatında öngörülen koşulları taşımaları halinde, mevcut Lihkab Büro Tescil Belgelerinin (2013 yılı tescilini yenilemiş bürolar ayrıca bir ücret ödemeyecektir) SHKMMB tesciline çevrilme işlemi sağlanacaktır.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2013

Yukarı Çık