DUYURU!

LİHKAB SÜRECİ İLE İLGİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 05.04.2013 TARİH VE 500 SAYI İLE GÖNDERİLEN YAZIMIZ

Sayı  : 3/B15-500                                                                                                  05/04/2013

Konu : LİHKAB Süreci Hk. Görüş. 

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE

ANKARA

Bilindiği üzere, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 29.06.2005 tarihinde, bu Kanun‘da öngörülen yönetmeliklerden olan "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik" de 05.05.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak, 11.10.2009 tarihinde "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları" sınavı yapılmıştır.

Ardından muhtelif tarihlerde lisans belgesini alan ve Odamıza tescilini yaptıran LİHKAB Büroları faaliyetlerine başlamıştır.

Ancak açılan davalar sonucunda idare mahkemesince sınavın iptaline, Danıştay tarafından da ilgili Yönetmelik‘in değerlendirme kriterlerine, puanlamaya ve değerlendirme usulüne ilişkin maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ve akabinde de, Ankara 9. İdare Mahkemesi‘nce verilen 11.02.2011 tarihli ve E.2010/309, K.2011/237 sayılı iptale dair Kararın onanmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesi‘nin 27.12.2012 tarihli ve E.2012/9014, K.2012/7006 sayılı Kararı gereğince; "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmasına, 01.04.2013 tarihi itibariyle Lisanslı Bürolarca yapılan iş ve işlemlerin Kadastro Müdürlüklerince yürütülmesine, 29.03.2013 tarihine kadar alınan ve halihazırda devam eden iş ve işlemlerin mevzuat gereği 10 gün içerisinde 10.04.2013 tarihine kadar sonuçlandırılmasına" karar verilmiştir.

Alınan bu kararlar üzerine, Odamızca karar alma ve idari yetkinin kullanılması usulüyle ilgili olarak hukuki bir değerlendirme yapılarak, değerlendirmemiz 29.03.2013 tarihinde Odamızın internet sitesinde yayımlanmıştır (Ek-1).

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 2/d maddesi gereği meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak ve meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri bildirmek Odamız görevleri arasında olduğundan ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile de LİHKAB açacakların Odamıza kayıtlı bulunması gerektiği, lisans sahiplerinin bürolarının Odamıza tescillerini yaptırmak zorunda oldukları, yönetmeliklerin de Odamız görüşü alınarak hazırlanacağı kurala bağlandığından, yargı kararlarına uymak ve hukukun üstünlüğü ilkesine herkesin saygı duyması, yargı süreci nedeniyle usulüne uygun olarak düzenleme ve sınav yapılması zorunluluğuna karşın, yargı kararı sonucuna katlanmak zorunda kalan, ancak süreçte kendi kusur, hile ve gerçeğe aykırı beyanı bulunmadığı halde giderimi güç hatta imkansız zararlara uğrayan lisanslı büro sahibi üyelerimizin sorunlarının da ivedilikle çözümlenebilmesi için, konuya ilişkin değerlendirme, görüş ve önerilerimizi sunma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu‘nun 27.02.2013 tarihli ve 54743986-130-02/110359 sayılı yazıları ile istenilmesi üzerine, 05.03.2013 tarihinde adı geçen Komisyona sunulan Odamızın "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‘nın 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun‘a Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 44. Maddesi" hakkında görüşünde de (Ek-2)  belirtildiği üzere, yargı kararı gerekçeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, idare hukuku kurallarına göre elde edilmiş bir kazanılmış hak bulunmadığından ve yargı kararları gereği iptal edilen işlemler tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla ortadan kalktığından, idarece işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki duruma dönülecek kararların alınması ve işlem tesis edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Yaşanılan hukuki süreçte yargı yerince sadece sınavın iptaline değil, Yönetmeliğin sınava ilişkin bazı maddelerinin de yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden ve 5368 sayılı Yasa‘nın yürürlüğe girmesinden sonra 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete‘de 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun ile de konuya ilişkin düzenlemeler yapıldığından, öncelikle yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi, düzenleme sırasında yargı kararlarının sonuçlarıyla birlikte gerekçelerinin de dikkate alınması, yasayı ve yasanın amacını aşar nitelikte hükümler konulmaması, diğer kurallar yanında yasaya uygun olarak ve verilen yetki çerçevesinde objektif olarak sınav kurallarının ve konularının kurala bağlanması, yukarıda da belirtildiği üzere, yargı yerince sınavın iptali yanında, Yönetmeliğin sınava ilişkin bazı hükümlerinin de yürütmesi durdurulduğundan, yeni Yönetmelik düzenlemesinde öngörülen sınava giriş koşullarını taşıyan tüm meslektaşlarımızın katılabileceği yeni bir sınavın yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Diğer yandan, adı geçen büroların faaliyetleri sürecinde, esas olarak Yasa‘da buna bağlı olarak da Yönetmelik‘te eksik düzenlemeler olması, yeterli açıklık ve kesinlik bulunmaması nedeniyle uygulamada duraksamalar, LİHKAB büroları ile Odamız arasında hukuki uyuşmazlıklar yaşanmış, uyuşmazlıklar çalışma barışının ve dayanışmanın bozulmasına, SHKMMB sahibi üyelerimiz ile LİHKAB sahibi üyelerimiz arasında yetki çatışmaları ve tartışmalarına yol açmış, konunun yargıya taşınması nedeniyle emek, zaman ve maddi kayıpların yanında, meslek camiamız itibar kaybı yaşamıştır.

LİHKAB sahibi üyelerimiz ve oluşturdukları Dernek, Anayasa‘nın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatın yürürlükte olmasına, 5368 sayılı Kanun ile LİHKAB bürosu sahiplerinin de Odaya kayıtlı olması gerektiğine ve büroların Oda tescilini yaptırmak zorunda olduklarına ilişkin hükümlerine karşın, Odamıza kayıtlı diğer üyelerimizin sorumluluk ve yükümlülüklerine tabi olmadıkları, Oda ile ilişkilerinde diğer üyelerden ayrı ve bağımsız, her türlü sorumluluk ve denetimden bağışık ayrı bir meslek grubu oldukları düşüncesiyle, Odamızın konuyla ilgili tescil ve onaya, tescil ücretine, tescil yenileme ve onay ücretine, büroların donanımı ve Odaca denetimine, meslek içi eğitime, lisanslı mühendislerin HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemeyeceklerine, disiplin düzenlemelerine, mesleki denetim ücretlerine, LİHKAB‘ların lisans kapsamı yetkileri dışında diğer büroların görevlerini yapamayacağına ve benzeri Odamız yetkisine ilişkin bütün düzenlemelerini dava konusu yapmışlar, yasa ve yönetmelikteki eksik düzenlemeler nedeniyle verilen yargı kararlarının uygulanması noktasında da esasen ödemekle yükümlü oldukları mesleki denetim ücretlerinin iadesi yolunda yeni davalar açmışlar, Oda yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bile bulunmuşlardır.

Belirtilen tüm bu olumsuzluklar, çatışmalar, uyuşmazlıklar ve duraksamaların giderilmesi için, 5368 sayılı Yasa ile tanımlanan hizmetlerin yetki devri suretiyle, kamu sorumluluğu verilerek özel sektörde çalışan meslek mensuplarına gördürülmesinin, idarenin hizmeti yapan değil, yaptıran, denetleyen, standartları ve kuralları koyan bir konuma yerleştirilmesinin, Odanın da Anayasa ve kanunlardan gelen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin amaçlandığı dikkate alındığında, daha açık, ayrıntılı ve yaşanılan sorunları temelinden çözecek bir yasa ve buna koşut bir yönetmelik düzenlenmelidir. Yeni düzenlemede, meslek camiamızda tartışmalara yol açacak bir sınav yönteminin tercih edilmemesi, lisans kapsamı işlerin sayılarak kesin sınırlarının belirlenmesi, LİHKAB sahiplerinin de diğer Odamız üyelerinin tabi olduğu bütün görev ve sorumlulukları taşıdıklarının ve Odamızın diğer üyelerimiz üzerindeki bütün hak, görev ve yetkilerinin LİHKAB büroları ve sahibi üyelerimiz üzerinde de devam ettiğinin (saklı olduğunun) açık, kesin ve tereddüde yol açmayacak bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

Ayrıca, yargı kararlarının uygulama zorunluluğuna karşın, faaliyeti durdurulan büro sahibi üyelerimizin uğradıkları ve sosyal güvenlik kurumuna, maliyeye, sözleşmeleri gereği ilgililere ödemek zorunda kalacakları giderler nedeniyle uğrayacakları zararlarının giderilebilmesi, yasal düzenleme ile kamu görevinden ayrılarak büro kuran üyelerimizden kamu görevine dönmek isteyenlerin durumunun yasal güvenceye kavuşturulması, büro faaliyetinde geçen sürelerin değerlendirilmesi, işten ayrılmaları nedeniyle mahrum kaldıkları aylık ve özlük haklarının, kıdem tazminatlarının değerlendirilmesi, yargı kararı gereği faaliyeti durdurulan büroların sahibi üyelerimizin idare hukuku kurallarına göre kazanılmış haklarından söz edilemese de, idarenin hukuka aykırı yönetmelik düzenlemesi ve sınav yapması nedeniyle kendi kusurları olmaksızın zarara uğrayan ve idareye güven ilkesi zedelenen büro sahibi üyelerimizin, uğradıkları zararı tazminat davası konusu edebileceği dikkate alınarak, mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi, konunun yargı yeri önüne götürülmeden çözümlenebilmesi için, maddi zararlarının giderimine ilişkin usul ve esasların da yasa ile düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Konunun kamu düzenine, çalışma barışına, meslek mensuplarının ortak menfaatlerine ilişkin olması, faaliyetleri durdurulan lisans sahibi üyelerimizin mağduriyetlerinin ve önlerindeki belirsizliğin ivedilikle giderilmesi zorunluluğu nedeniyle ve mevzuat gereği konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi bildirmemizin Odamızın görevi gereği olması nedeniyle, konunun çözümü ve düzenleme sürecinde her türlü katkı, katılım ve çalışmaya hazır olduğumuzu bildirir, konuya ilişkin görüş, düşünce ve önerilerimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

  Genel Başkan

 

 

EKLER                     :

Ek.1: Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararlar kapsamında Odamızın Hukuki değerlendirmesi.

Ek.2: "Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‘nın 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Kanun‘a Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 44. Maddesi" hakkında Odamız görüşü.


Yukarı Çık