15.09.2013 TARİHİNDE YAPILACAĞI DUYURULAN LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI SINAVI İLE İLGİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZIMIZ

 

Sayı      : 3/B15-1174                                                                                              13/08/2013

Konu    : Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları için 

               Yapılacak Sınavın Ertelenmesi İstemi Hakkında.

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İlgi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan sınav ilanı.

15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle  Odamızca Danıştay‘da dava açılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında da yargı yerince henüz bir karar verilmemesine karşın İdarenizin resmi internet sitesinde 02.08.2013 tarihinde yapılan ilanla, 15.09.2013 tarihinde sınav yapılacağı duyurulmuştur.

Odamızca, daha önceki sınav sürecinde yaşanan olumsuzluk, kargaşa, belirsizlik ve mağduriyetler de dikkate alınarak, aynı olumsuzlukların yaşanmaması, objektif kurallara dayalı, belirgin, öngörülebilir, hizmetin gerektirdiği ve en yetkin adayların belirlenmesine elverişli kurallar içeren nesnellikte bir sınav yapılması gerektiği düşüncesiyle sınav ilanı ve koşulları incelenmiş olup, saptadığımız hukuka aykırılıkların ve endişelerimizin İdarenizle paylaşılarak düşünce ve önerilerimizin iletilmesi zorunlu görülmüştür.

Bilindiği üzere 05.05.2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘te değişiklik yapılmasına dair hazırlanan Yönetmelik Taslağı‘nın Odamıza gönderilerek ivedilikle görüşümüzün istenilmesi üzerine Odamızca hazırlanan rapor, 06.05.2013 tarih ve 3/B15-715 sayılı yazımızla İdarenize iletilmiş, hazırlanan raporumuz Odamızın resmi internet sitesinde de üyelerimizle paylaşılmıştır. 

15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik" in Odamızca değerlendirilmesi sonucu, Taslağa ilişkin Odamız Görüşlerinde yer verilen hukuka aykırılıkların bir kısmından vazgeçilmesine karşın, bir çoğunun yayımlanan yönetmelikte yine yer aldığının görülmesi üzerine Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 28.06.2013 tarihinde Danıştay‘da dava açılmış, dava dilekçesi de Odamızın resmi internet sitesinde üyelerimizin bilgi ve değerlendirmeleri için duyurulmuştur. 

Dava dilekçemizde, Yönetmeliğin niteliği, hukuka aykırı yönleri, uygulanması, ancak daha sonra yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi halinde meydana gelecek hukuki etkileri ve olumsuzluklar düşünülerek, İdarenin savunması alınmaksızın, bu mümkün görülmediği takdirde İdarenin savunma süresi kısaltılarak ve tebliğin memur eliyle yapılması suretiyle bir an önce karar verilmesi istenildiği halde, halen Odamıza bir karar tebliğ edilmemiştir.

Önceki yönetmelik ve sınav döneminde yaşanan olumsuzluk, kargaşa ve mağduriyetler dikkate alındığında, Yönetmelikle ilgili yürütmenin durdurulması istemimiz hakkında yargı kararı beklenmeksizin sınav duyurusu ve sınav yapılmasının, doğuracağı sonuçlar dikkate alındığında sakıncaları açıktır.

Yönetmelik Taslağına İlişkin Oda Görüşümüz ve yayımlanan Yönetmelik‘ in iptali istemiyle açtığımız davada, sınav ilanı ile sınav tarihi arasındaki sürenin, nesnel bir sınav yapılabilmesine, adayların hazırlanabilmesine, hizmet gereği en yeterli adayların belirlenebilmesine ve fırsat eşitliği yaratılabilmesine olanak sağlayacak bir aralıkta belirlenmesi gerektiğini önermemize ve savunmamıza karşın, sınav ilanı ile sınav arasında 43 günlük bir süre öngörülmüştür. 

Kaldı ki yine Taslağa ilişkin Oda Görüşümüzde eleştiri konusu yaptığımız büro açılacak yerlerin sınavdan önce duyurulmasının belirlilik, öngörülebilirlik, kuşku yaratmamak açısından zorunlu olduğu savımıza karşın, 02.08.2013 tarihinde yayımlanan sınav ilanında 2029 adet büro için sınav yapılacağı belirtilirken, büro kurulacak yerler ve sınav kılavuzunun 14.08.2013 tarihinde ilan edileceği açıklanmıştır.

İptal edilen önceki sınava ilişkin ilanda ilanla sınav arasındaki süre 4 ay olarak öngörülüp, açılacak büro sayısı 551 olarak belirlenirken ve açılan büro sayısı 247 iken, bu kez yapılacak sınavla ilan arasındaki sürenin neden kısa tutulduğu, Yönetmelik hakkında açılan dava bilindiği halde yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilecek kararın neden beklenmediği, önceki sayıya göre oldukça fazla sayılabilecek 2029 büro sayısının hangi ölçütlere göre hesaplandığı, belli bir ölçüt esas alınarak hesaplandıysa neden büro açılacak yerlerin sınav ilanıyla birlikte açıklanmadığı, kılavuzun neden daha sonra yayımlanacağı anlaşılamamıştır.

Yasada öngörülen amaç ve yürütülen hizmetin niteliği ve lisanslı büroların sadece yasayla yetkilendirildikleri alanda faaliyette bulunabilecekleri dikkate alındığında, belirtilen sayıda büro açılması halinde büro sahibi üyelerimizin faaliyetlerini ve hizmetin devamını sağlayacak geliri elde edemeyebilecekleri, bürolarını kapatmak zorunda kalabilecekleri ya da daha önceki süreçte şikayet ve yakınma konusu edildiği gibi gereksiz ek işlemler yaparak ek ücret almaya çalışacakları, serbest mühendislik bürolarının işlerini yapmaya çalışacakları, ek yetkiler isteyecekleri, serbest bürolarla bağlantılı, yönlendirmeli, paylaşımlı etik olmayan ilişkiler içine girebilecekleri gibi mesleki etik, mesleki dayanışma, çalışma barışı ve hizmetin devamı konularında sakıncalar doğuracak ciddi sorunlarla karşılaşılacağı noktasında Odamızca kaygı duyulmaktadır.

Önceki sınav ilanında büroların, bulundukları ilçe idari sınırlarında yetkili olmak üzere kurulacakları ve lisanslı büro kurulmayan yerlere de en yakın lisanslı büronun yetkilendirileceği belirtildiği halde, bu kez benzer bir açıklamanın yer almaması sebebi de anlaşılamamıştır.

Yönetmelik Taslağı‘na İlişkin Oda Görüşümüz ve Yönetmelik iptali istemiyle açtığımız davaya ilişkin dilekçemizde de belirttiğimiz halde, sınav ilanında meslek alanı konularında 72, diğer konularda 48 soru sorulacağının belirtilmesine karşın meslek alanındaki 72 sorunun bu alandaki 11 alt başlık konuya ilişkin dağılımının, diğer konular alanındaki 48 sorunun bu alandaki 7 alt başlık konuya dağılımının gösterilmemesi de belirlilik, öngörülebilirlik ilkeleri açısından hukuka aykırıdır.

5368 sayılı Yasa‘da öngörülen amaç ve Odamız mevzuatı dikkate alındığında Odamız görüşü alınmadan ve Odamızın yer almadığı bir Komisyonla sınav yapılarak Odamızın karar ve sınav sürecinin dışında tutulması ayrı bir hukuka aykırılık konusu ve sınavın iptali için yeterli bir sakatlık olmakla birlikte, sınavın Gazi Üniversitesi‘ne yaptırılmasına karşın itirazın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne yapılmasının öngörülmesi de ciddi bir hukuka aykırılık sebebidir.

Önceki sınav ilanında sağlık raporunun, askerlik belgesinin, adli sicil kaydı belgesinin sunulması zorunluluğuna karşın, bu kez anılan konularda beyanın yeterli sayılma sebebi de anlaşılamamıştır. Beyanların doğruluğunun nasıl saptanacağı gösterilmediği gibi, bu belirsizlik, hizmetin niteliği, devamı ve kamuoyu denetimi açısından da sakıncalar taşımaktadır. 

Sonuç olarak, Yönetmelik hakkında açılan davanın devam ettiği, sınav yapıldıktan sonra yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi halinde önceki dönemde yaşandığı gibi sonuçları çok ağır sorunlar yaşanılabileceği ve sınav ilanında da ciddi hukuka aykırılıklar bulunduğundan yargı yerince iptal edilebileceği dikkate alınarak sınav ilanının ileride ayrıca duyurulacak bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesinin, yönetmelik hakkında verilecek kararın beklenmesinin, sınav ilanındaki hukuka aykırılıkların giderilmesinin ve Odamızın da dahil edildiği bir sınav süreci düzenlenmesinin uygun olduğunu, kamu yararı, hizmet gereği ve meslektaşlarımızın çıkarları yönünden gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde daha önce yaşanan ağır ve ciddi sorunların bir kez daha yaşanmaması için konuyu yargı önüne taşımak zorunluluğu hissettiğimizi bilgi ve takdirlerinize sunarız. 

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan


Yukarı Çık