HKMO`DAN HABERLER

Son Dönemde Odamıza Açılan Davalar ve Odamızca Yapılan Girişimler Hakkında Bilgilendirme.

 1. Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Geomatik Mühendislerinin İç Denetçilik Sertifikasyon Eğitimi‘ne katılabilecekleri Hakkında.

18.04.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürülüğe giren 6456 sayılı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 39‘uncu maddesi ile 10.12.2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘na geçici 21. madde eklenmiştir.

Söz konusu maddenin 5 fıkrası ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, Hazine avukatı, avukat, mühendis unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlardan, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olanlar, belirli dönemlerde yapılacak sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecekleri, bu eğitimler sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olanların kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanabilecekleri ve bunlara atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verileceği hükme bağlanmış olup, idarelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu fıkrada sayılan unvanlar dışında ilave unvanlar belirlemeye, mühendislere ilişkin olarak lisans mezuniyetine göre bölüm şartı getirmeye, bu fıkra kapsamındaki sertifika eğitimleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve idarelerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bu fıkraya göre atananların bir başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkili kılınmıştır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 15.04.2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile de söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiş, anılan kararın 3.3 maddesinde iç denetçilik sertifikasyon eğitimine katılabilecek mühendislik disiplinleri belirlenmiş fakat birçok kamu kurumunda etkin ve aktif olarak görev yapan meslektaşlarımıza yer verilmediği görülmüş, söz konusu karar Resmi Gazete‘de yayımlanmadan önce İç Denetim Koordinasyon Kuruluna meslektaşlarımızın da sertifikasyon eğitimlerine katılabilmelerinin sağlanması hususunda 08.05.2013 tarih ve 3/B15-743 sayılı yazımız gönderilmiştir. (Resmi Yazışmalar bölümünden İç Denetim Koordinasyon Kurulu‘na gönderilen yazımıza ulaşabilirsiniz.)

Fakat, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmadan söz konusu karar 24.05.2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış, İç Denetim Koordinasyon Kurulu‘nun 14.06.2013 tarih ve 34096589/180 sayılı yazısı ile Odamızın başvurusunun değerlendirildiği, mevcut dönem için herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olmasına rağmen, farklı mühendislik dallarının anılan karara ilave edilmesi yönündeki taleplerin ilerleyen dönemde kamu idarelerinin talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağına karar verildiği, Odamızın başvurusunun bu alanda yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak üzere çalışma notları arasına alındığı belirtilmiştir.

Konu Odamızca değerlendirilmiş olup, 24.05.2013 tarih ve 28656 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İç Denetim Koordinasyon Kurulu‘nun "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun Geçici 21inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar"ının "3. 31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika Eğitimlerine Doğrudan Katılma" başlıklı bölümünün mühendisler için lisans mezuniyetlerine göre bölüm belirlenmesine ilişkin "3.3" nolu kısmının iptali ve öncelikle de yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay‘a dava açılmıştı.

06.11.2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlanmış olup, söz konusu karar ile Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Geomatik Mühendisleri de İç Denetçilik Sertifikasyon Eğitimi‘ne katılabilecekler listesine eklenmiştir.


2. Harita Teknisyeni ya da Harita Teknikerlerinin Proje Müellifi Olarak İmza Yetkisi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2003/11 Sayılı Genelgesi Hakkında.

Bir üyemizce Odamıza verilen 27.05.2013 tarihli dilekçeyle Milli Emlak Müdürlüğü‘nde harita teknikeri olarak görev yapan bir çalışanın projelere, proje müellifi olarak imza atıp kaşelediğini, Adıyaman Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘ne yaptığı başvurunun reddedildiğini belirterek gereğinin yapılmasını istemesi üzerine;

Odamızca 11.06.2013 tarih ve 3/B15-942 sayılı yazı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, 11.06.2013 tarih ve 3/B15-942 sayılı yazı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘ne başvurularak, Yasal düzenlemede Milli Emlak Müdürlüklerine bir ön işlem yükümlülüğü ve yetkisi öngörülmediği, harita teknikerlerinin imza yetkisi bulunmadığı, harita teknikerince yapılan işlemlerin onaylanması suretiyle işin Kadastro Müdürlüğünce yapıldığı izlenimi verilmesinin yasayı dolanmak anlamına geleceği, ayrıca Adıyaman Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün dayanak aldığı 2003/11 sayılı Genelge‘nin dayanağı Yasa‘nın Anayasa Mahkemesince iptali nedeniyle dayanağının kalmadığı, dolayısıyla yapılan işlemlerin İmar Kanunu‘ndaki kısıtlamalara tabi olduğu hatırlatılarak, ilgili idarelere de sorulması suretiyle konunun araştırılarak hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi, yapılan işlemlerin geri alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması istenilmişti.

Söz konusu başvurumuz üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi kararı üzerine talimatla bundan böyle taleplerin imar mevzuatı kapsamında değerlendirilmesinin Bölge Müdürlüklerinden istenildiğine ve işlemlerin mevzuata uygun olarak sağlanması gerektiğine ilişkin Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü‘ne de dağıtımı yapılan cevabını göndermiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise, konu hakkında Adıyaman Valiliği‘nden (Defterdarlık) alınan yazıda harita teknikerinin proje müellifi olarak projelere imza atmasının sözkonusu olmadığının, gönderilen koordinatlı ölçü krokilerine imza attığının, ayrıca bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerde daha dikkatli olması gerektiğinin de ilgiliye bildirildiğinin belirtildiği; ayrıca, Odamızca dayanağı kalmadığı belirtilen 2013/11 sayılı Genelge‘nin A-3 bölümünün (a) bendinde 30.07.2013 tarihli değişiklikle "İmar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve ..." ibaresinin metinden çıkarılarak, "...yapılacak ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri ile ifraz haritalarının kontrolü ve bunların tesciline yönelik taleplerin yürürlükte bulunan imar mevzuatı kapsamında değerlendirilerek talebi izleyen iki ay içinde karşılanması gerekmektedir." şeklinde değişiklik yapılmak suretiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen kısma ilişkin düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Bu durumda, sözkonusu cevabi yazılarda ilgili idarelerle yazışma suretiyle üyemizin başvurusunda adı geçen harita teknikerinin proje müellifi olarak projelere imza atmasının sözkonusu olmadığı, ayrıca ilgilinin kendisinin de uyarıldığı belirtildiğine ve hukuka aykırılığını öne sürdüğümüz Genelge de başvurumuz üzerine 30.07.2013 tarihinde yeniden düzenlendiğine göre, üyemizin bilgilendirmesiyle başlattığımız girişimin bu aşamada olumlu sonuçlandığı düşünülmektedir.

İdarelerin yazılarında dava konusu edilebilecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, belirtilen hukuki duruma göre dava açılmasına gerek bulunmadığı, ancak konunun takip edilmeye devam edilerek hukuka aykırı somut bir işlemin elde edilmesi halinde dava yoluna başvurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.


3. Yürütmeyi Durdurma Kararı Hakkında.

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu sahibi bir Üyemiz tarafından Odamızın 17.08.2011 günlü ve 2/A-1148 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması ile mesleki denetim ücreti adı altında Odamıza ödenen 2011 yılı için 1.646,97 TL ve 2012 yılı için 1.361,50 TL olmak üzere toplam 3.008,47 TL‘nin ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesi‘nin 25.09.2013 tarih ve E:2013/1281 sayılı ekteki kararıyla idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma istemi reddedilmiştir.

4. Yürütmeyi Durdurma Kararı Hakkında.

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu bulunan bir üyemiz tarafından bürosunun yenileme işleminin yapılması talebiyle yaptığı başvurunun birikmiş mesleki denetim borçlarının ödenmesi durumunda tescil işlemlerinin yapılabileceği gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Adana Şubemizin 19.02.2013 gün ve 4.02/65 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Odamıza dava açılmıştı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi‘nin 29.07.2013 tarih ve E:2013/602 sayılı ekteki kararıyla idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma istemi reddedilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM 2013


Dosyalar

Ankara 3. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı (757 KB) (08.11.2013 19:05:20)

Ankara 16. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı (788 KB) (08.11.2013 19:06:13)

Yukarı Çık