LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ VE KATSAYILARI HAKKINDA

Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri ve Katsayıları Hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`ne yazdığımız yazı

Sayı : 3/B15-866                                                                                                             08/04/2014

Konu : Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri ve Katsayıları Hakkında

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
ANKARA
 

İlgi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sayfasında yayımlanan 17.03.2014 tarihinden itibaren uygulanacak 2014 yılı Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri ve İl Genelinde Katsayı Uygulaması.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sayfasında 17.03.2014 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri ve İl Genelinde Katsayı uygulaması yayımlanmıştır.

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun‘un 8. Maddesinde, hizmetle ilgili ücret tarifelerinin, her yıl Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın görüşü alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirleneceği; 5368 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘in 42. Maddesinde de lisanslı büroların, kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarifelerinin ilk kez belirleme dışında, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde İdare tarafından Odanın da görüşü alınarak belirleneceği ve ilan edileceği, ücret tarifesinin belirlenmesinde, işin yapım maliyeti ve kâr marjının da dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aktarılan yasa ve yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, lisanslı büroların kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarifelerinin Odanın görüşü alınarak belirleneceği ve ilan edileceği, ücret tarifesinin belirlenmesinde ise işin yapım maliyeti ve kâr marjının dikkate alınacağı açıktır.

Yasa ve yönetmeliğin açık ve bağlayıcı hükümleri karşısında, İdarenizin Odamız görüşünü alarak tarife belirlemesi konusunda bağlı yetki içinde ve zorunlu bulunduğu, başka bir takdir hakkı ve seçeneği bulunmadığı halde Odamız görüşünü almadan tarife belirlediği ve ilan ettiği görülmektedir.

5368 sayılı Kanun ile kanunda tanımlanan hizmetlerin yetki devri suretiyle özel sektörde çalışan meslek mensuplarına gördürülmesinin öngörülmesi, ancak Odaya kayıt, Oda tescili ve belirli konularda Odanın görüşünün alınması koşulları getirilerek Odanın da üyeleriyle ilgili olarak Anayasa ve kendi kanunlarından gelen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin amaçlanması ve aktarılan bu duruma koşut düzenleme yapılarak lisanslı büroların ücret tarifelerinin Odanın görüşü alınarak belirleneceği kurala bağlandığı halde, bu açık ve bağlayıcı kurala uyulmaksızın tarife belirlenmiştir.

Diğer taraftan ilgili yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereğince ücret tarifesinin belirlenmesinde işin yapım maliyeti ve kâr marjının dikkate alınacağı öngörüldüğü, daha önceki dönemde büro sayısı 551 olarak belirlenip, 247 büro açıldığı, bu kez ise 2029 büro açılmasının öngörüldüğü, dolayısıyla büro başına daha az iş düşecek olduğu ve personel, mekan ve donanım koşulları dikkate alındığında büro maliyeti yüksekliği de ortada olduğu halde, 2013 tarifesine göre enflasyon oranında bile arttırılmadan oldukça düşük olarak belirlenen 2014 ücret tarifesinin ve katsayı uygulamasının hangi hesaba, maliyete ve kâr marjına göre hesaplandığı anlaşılamamıştır.

Buna göre, Odamız görüşü alınmadan belirlenen ve ilan edilen 2014 yılı ücret tarifesi hukuka aykırı ve belirlenen tarife, hesaplama yöntemi bilinmemekle birlikte oldukça düşük olduğundan, hukuka aykırılığın giderilmesi, Odamız ve üyelerimizin yetki ve haklarının korunması açısından, idareler arası görüşme toplantıları da yapılmak ve İdarenizce yapılan bütün çalışma ve hesaplamalar da Odamıza bildirilmek suretiyle, Odamız görüşü alınarak yeniden fiyat tarifesinin belirlenmesi ve ilanı konusunda gereğini bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

 

 

 


 


 


Yukarı Çık