HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ OLARAK LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE MADDELERİNDE YER ALMASI İSTENİLEN HÜKÜMLER

Mekân, personel, donanım uygun görüşü

MADDE 29 – (1) Lisanslı mühendis, çalışmaya başlamadan önce büro mekânı, teknik personel için hazırlanan ayrı ayrı dosya, asgari donanım ve yazılımlara ilişkin bilgi ve belgeleri dosya halinde uygun görüş almak için yetkili kadastro müdürlüğüne ve Oda yetkili birimine sunar.

(3) Oda ve Yetkili kadastro müdürlüğünce bu hususların uygun olup olmadığı üç gün içerisinde kontrol edilir. Oda ve Kadastro müdürü tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucu dört nüsha halinde ek-2 deki Büro Kontrol Formu hazırlanır. Uygun olması halinde uygun olduğuna dair form imzalanır. Uygun olmayan hususlar lisanslı mühendise gerekçesi de açıklanarak bildirilir. Uygun görülmeyen husular, lisanslı mühendis tarafından on beş gün içinde yerine getirilerek yetkili kadastro müdürlüğüne iletilir. Oda ve Kadastro müdürlüğünce eksikliklerin giderilip giderilmediği üç gün içerisinde kontrol edilir.

(5) Lisanslı büro teknik personelinin değişmesi durumunda; lisans sahibince 28. madde hükmünü sağlayan yeni lisanslı büro teknik personeli, en geç 20 gün içinde istihdam edilerek işe başlatılır. Yapılan değişiklik gerekçesiyle yedi gün içinde, değişen personel bilgilerini içeren dosya ile yetkili kadastro müdürlüğüne ve Oda‘ya yazılı olarak bildirilir.

İmza yetkisi devri
MADDE 32 – (1) İmza yetkisi devri yapılacak mühendisin;
a) Aynı büroda çalışması,
b) Kamu ya da özel sektörde en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyim sahibi olduğunun Oda‘dan alınan Hizmet Belgesi ile belgelenmesi
c) Odaya kayıtlı olması, gerekir.
Bu şartları sağladığına dair belgeler yetkili kadastro müdürlüğünün ve Oda‘nın uygun görüşüne sunulur, azami üç günlük süre zarfında uygun görüşe müteakip yedi gün içinde imza sirküleri ve yemin tutanağı iletilir.

İş yapımı ve kontrol
MADDE 39 – (6) Lisanslı Büro Her bir iş doyasında Oda‘dan aldığı "Üye Sicili Durumu Uygundur Belgesini" ekleyecektir.

Sözleşmenin iptali
MADDE 40 – (3) Sözleşme gereği yapılacak işleme ait teknik yönden ihtilaf olması halinde, ihtilaf Oda ve yetkili kadastro müdürlüğünce taraflardan birinin müracatı halinde incelenir karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Denetim ve görevlendirmeleri
MADDE 41 – (2) Lisanslı bürolar, denetim elemenları veya yetkilendirilmiş denetim elemanları tarafından yılda bir kez denetlenir. Şikâyet ve benzeri nedenlerle yapılacak incelemeler için ayrıca görevlendirme yapılabilir. Denetime Oda‘dan katılım sağlanır. İncelemeler, denetim süresine bağlı olmadan yapılır.


Yukarı Çık