10. KALKINMA PLANI “5.3 YAŞANABİLİR MEKANLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE” BÖLÜMÜNE HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN KATKISI 21 HAZİRAN 2013

MEKANSAL GELİŞME VE PLANLAMA

a) Plan Öncesi Gelişmeler

Mekânsal planlama çalışmalarında planlama hiyerarşisinde alt-üst ölçek veya düzey tarifleri netleştirilmediğinden hangi planda hangi verinin hangi standartta üretilip sunulacağı hususlarında tartışmalar yaşanmaktadır. Her kademe ve türdeki mekânsal planlara ve uygulamalara altlık oluşturacak verilerin başında coğrafi veriler gelmektedir. Bu bağlamda; her planlama kademesinde ihtiyaç duyulabilecek veri setlerinin tanımlanması ve bu verilerin üretim, içerik ve değişim standartlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaca yönelik, Bilgi Toplumu Stratejisinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı Kurulumu eylemine yer verilmiştir. Eylem gereğince, coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim standartlarının belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portal oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu eylem kapsamındaki çalışmalara Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) adıyla devam edilmekte olup, TUCBS veri modeli belirlenmiştir. Bu çerçevede, coğrafi veriye ilişkin ana tema ve alt tema tanımları yapılmış ve 10 coğrafi ana tema belirlenerek bu ana temalara ilişkin metaveri formu, UML ve GML uygulama şemaları oluşturulmuştur. Bu ana temalar; Adres, Bina, Tapu-Kadastro, İdari Birim, Ulaşım, Hidrografya, Arazi Örtüsü, Ortofoto, Topografya, Jeodezik Altyapı`dır. Temaların bir kısmına ilişkin veriler ilgili kurumlar tarafından üretilmiş bir kısmının üretimi devam etmekte ve bir kısmına henüz başlanmamıştır. Ayrıca, TUCBS veri standartlarına uygun alt temaların belirlenmesi ve veri setlerinin geliştirilmesi, belirlenen her bir veri temasına ait detay sınıfları ve tanımlamaların yapılmasını sağlamaya yönelik tema çalışma gruplarının oluşturulması ve buna ilişkin bir çalışma planının yapılması önem arz etmektedir.

Mekânsal planlamanın en önemli unsuru olan yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve mekânsal planlama ve imar faaliyetlerinin dinamik bir yapıda yürütülmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabilmesi için, kentleşme alanında bütünleşik ve etkin bir mekânsal planlama, uygulama, izleme ve denetleme sisteminin kurulması gerekli görülmektedir. Tüm planlama kademelerinde ihtiyaç duyulan kadastro verisinin her türlü planlamanın altlığı olacak şekilde çok amaçlı olarak üretilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm, kamulaştırma, toplulaştırma, imar uygulaması gibi uygulamalar başta olmak üzere tüm gayrimenkul bazlı uygulamalarda dengeli ve adil dağıtım sağlanması için ekonomik ve matematiksel bir gayrimenkul değerleme sistemi zaruri görülmektedir.

b) Amaç ve Hedefler

1. Ülke genelinde coğrafi nitelikli mekânsal veri/bilgi üreten ve kullanan kurum ve kuruluşlar arasında birlikte çalışabilirlik esaslarına uygunluk sağlanarak planlama hiyerarşisinde; alt-üst ölçek veya düzey tarifleri netleştirilecek ve her kademe ve türdeki mekânsal planlara ve uygulamalara elektronik altlık oluşturacak veri/bilgilerin belirlenmesi, bunların merkezi yönetim tarafından öngörülen standartlara uygun olarak üretilmesi ve elektronik ortamda paylaşılması sağlanacaktır.

2. Her düzeydeki planlara temel olacak Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri oluşturulacak ve bu sistemlerin Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri (MAKS) ile veri entegrasyonu sağlanacaktır. Mekânsal planlama ve imar faaliyetleri, plan kademeleri gözetilerek elektronik ortamlarda dinamik bir yapıda yürütülecektir. Bu kapsamda; planların oluşturulması, tadilatı, onaylanması ve sunulmasına yönelik sistemler kurulacaktır. Ayrıca, söz konusu faaliyetlere yönelik bilgi paylaşımı ilkelerine uygun olarak elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek etkin bir izleme ve denetleme mekanizması tesis edilecektir.

3. Ülke genelindeki kamu arazileri ile tüm taşınmaz malların parsel bazlı güncel pazar (rayiç) değerlerinin belirlenmesine yönelik ekonomik ve matematiksel gayrimenkul değerleme modelleri geliştirilecek ve taşınmaz değer haritalarının üretilmesine, veri/bilgilerin vergi, istatistiksel ve diğer amaçlı yönetilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri ile buna ilişkin coğrafi nitelikli bilgi sistemleri oluşturulacaktır.

4. Mülkiyet güvenliğinin artırılması ve şeffaflaştırılması adına, taşınmaz mallar üzerinde etkin olabilecek her türlü genişletici veya kısıtlayıcı kamusal hakların ve bu haklara altlık teşkil eden harita-plan veri/bilgilerinin kadastral tesciline esas olacak ulusal düzeyde arazi bilgi sistemleri geliştirilecek ve ülke genelinde etkin arazi yönetimi için çok boyutlu taşınmaz yönetimi, gayrimenkul değerleme, deniz kadastrosu ve altyapı kadastrosuna yönelik çalışmalar yapılarak bunlara ilişkin mevzuat altyapısı ve bilgi teknolojisine dayalı sistemler geliştirilecektir.

5. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) kapsamında belirlenen 10 Temel Veri Temasına ilişkin coğrafi veri setlerinin oluşturulması (Adres, Bina, Tapu-Kadastro, İdari Birim, Ulaşım, Hidrografya, Arazi Örtüsü, Ortofoto, Topografya, Jeodezik Altyapı) ve ülke genelinde Geo-portal üzerinden hizmete sunulması tamamlanacaktır.

6. Ülke genelinde kamu-özel kurum ve kuruluşlarınca sürekli ihtiyaç duyulan güncel ve yüksek çözünürlüklü her türlü harita ve görüntü taleplerini karşılamak üzere hava fotoğrafı ve ortofoto görüntülerini ortak bir veri havuzunda toplayan, arşivleyen ve elektronik ağ ortamlarında sunan, coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı, süreç bazlı ve etkileşimli bir Türkiye Orto-Foto-Harita Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.

c) Politikalar

Mekansal Adres Kayıt Sisteminin veri üretiminin tamamlanmasıyla TUCBS`nin ana temalarından Adres ve Bina, Corine ve Arazi Örtüsü Veritabanı projelerinin tamamlanmasıyla Arazi Örtüsü, Orto-Foto-Harita Bilgi Sisteminin tamamlanmasıyla Ortofoto ve Topoğrafya ana temalarına ilişkin veri setleri oluşturulmuş olacaktır. Bu amaçla, kentsel alanlarda 1/1000 ve diğer alanlarda 1/5000 ölçekli hava fotoğraflarının çekilmesi ve ortofotoların üretilmesi gerekmektedir. Kadastro verisinin sayısallaştırmasında önemli bir yol alınmış olmasına rağmen elektronik ortamda dinamik olarak kadastro verisinin sunulmasına yönelik henüz bir ilerleme olmamıştır. Bu nedenle, TAKBİS projesinin kadastro modülü bir an önce tamamlanmalıdır. İdari birim sınırlarının koordinatlı olarak belirlenmesine yönelik çalışma yapılması gerekmektedir. Buna ilişkin çalışmanın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği ile yapılmalıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası


Yukarı Çık