ODAMIZIN BİLİRKİŞİLİKLERE İLİŞKİN UZMANLIK ALANLARI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜ

- Halihazır harita, yer kontrol noktalarının tesisi ve hesabı,

- Tescile konu olan harita ve planların yapımı, tapuların araziye uygulanması,

- Miras hukuku,

- İfraz ve hisseli satış ile geçit hakları, 

- Tesis kadastrosu, Kadastro çalışmaları, 2B kadastrosu, 22/A Kadastro Yenilemesi çalışmaları,

- Arazi ölçümü ile yer altı ölçmeleri,

- Kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri (imar uygulamaları),

- Yapı yeri plankotesi, yapı aplikasyon projesi hazırlama ve uygulama, subasman ve gabari kontrolü ile cins (vasıf) değişikliği,

- Deformasyon ölçmeleri,

- Hidrografik ölçmeler,

- Arazinin plankote hizmetleri, boy ve enine kesit çıkartılması,

- Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması, uygulanması, bu alandaki yapı aplikasyon projelerinin hazırlanması, uygulanması, subasman ve gabari kontrolü ile peyzaj projelerinin uygulanması, denetimi ve cins (vasıf) değişikliği,

- Kamulaştırma ve irtifak hakkı haritalarının yapımı, uygulanması, mülkiyete ilişkin problemlerin çözümü, kamulaştırılacak ve irtifak hakkı kurulacak arsa ve arazilerde kıymet takdiri işlemleri, kamulaştırmasız el atma konuları,

- Taşınmazlar ile ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik veya kontrollük hizmetleri, arsa, arazi ve bina değerlemesi ile ekspertiz hizmetleri,

- Gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları yapımı,

- İzalei-şuyu (Ortaklığın giderilmesi), Tapu iptali ve tescil,

- Kıyı kenar tespiti ve uygulaması,

- GPS Ölçü ve hesap uygulamaları,

- Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, uydu görüntüsü, ortofoto ile hava fotoğrafı ve her türlü harita yorumlama,

- Jeoteknik çalışmalarda konum ölçmeleri ve belirlenmesi,

- Orman kadastrosu, orman alanındaki her türlü harita yapımı, orman sınır ihtilafları,

- Zilyetlik yoluyla mülkiyet elde etme,

- İmar kirliliği,

- Mera işgalleri,

- Ecrimisil,

- Yol, İçmesuyu, kanalizyon, doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon vb. teknik altyapıya ilişkin etüt ve işletme haritalarını kapsayan mühendislik projelerinin hazırlanmasına ilişkin halihazır harita yapımı, boy ve enkesit çıkarılması, eğim ve harfiyat hesaplarının yapılması, mühendislik projelerinin zemine uygulanması, kontrolü, yeraltı ve teknik altyapı tesis ölçmelerinde tapuya tescili gerekenlerin Büyük Ölçekli Harita ve Üretim Yönetmeliği standartlarında haritalarının ve krokilerinin hazırlanması,

- Maden sahalarının sınırlarının tespiti, ruhsata bağlanan sahaların zemine uygulanması, halihazır haritalarının yapımı, proje ve işletme haritalarının düzenlenmesi, hafriyat hesapları,

- Harita mühendislik hizmetlerine ilişkin İhale mevzuatı, İhale dosyası, Maliyet hesabı ile hakkediş, kontrollük ve kabul işleri,

- Meslek yasaları ile ilgili uygulamalar,

Harita ve Kadastro Mühendisi (Harita ve Kadastro Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya bu alandaki yüksek mühendisleri) tarafından yapılan Harita Mühendislik ve Müşavirlik hizmetlerindeki her türlü uyuşmazlık konularında bilirkişilik yapma, görüş verme ve hakemlik yapma konularında mesleki eğitimleri kapsamındadır.


Yukarı Çık