DUYURU

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının Mesleki Faaliyet Denetimine İlişkin Yargı Kararları Hakkında.

Sayın Üyemiz,
 
Odamızın 28.06.2011 tarihli Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi`nin iptali istemiyle Odamıza karşı açılan dava sonucunda, Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 25.06.2014 tarih ve E:2011/6746, K:2014/5710 sayılı kararıyla Yönergenin mesleki faaliyet denetimini ve karşılığında ücret alınmasını düzenleyen 20. maddesinin iptaline karar verilmişti.
 
Odamızın, anılan yargı kararının Odamız aleyhine olan kısımlarının temyizen incelenip, bozulması istemiyle başvurması üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 16.11.2015 tarih ve E:2014/3728, K:2015/4128 sayılı kararıyla; meslek odasınca meslek mensuplarına yönelik mesleki denetim yapılabileceği, mesleki denetim hizmeti karşılığında da bir ücret öngörülebileceği gerekçesiyle Danıştay Sekizinci Daire kararının Yönergenin 20. maddesinin iptaline ilişkin kısmı bozulmuştur.
 
Diğer yandan yine Odamızca düzenlenen 04.08.2010 tarih ve 2010/2 sayılı Genelge`nin iptali istemiyle açılan davada da, Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 01.03.2013 tarih ve E:2010/7553, K:2013/1630 sayılı kararıyla, Odamızın Anayasa ve 6235 sayılı Yasa`dan kaynaklanan mesleki denetim görev ve yetkisinin bulunduğuna vurgu yapılarak, mesleki denetim yaptırma sorumluluğu getirilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.
 
Söz konusu kararın temyiz edilmesi üzerine de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 19.10.2015 tarih ve E:2013/2940, K:2015/3591 sayılı kararıyla Odamızın mesleki faaliyet denetimi yapabileceği ve karşılığında ücret alabileceği yolundaki Daire kararının belirtilen kısmı onanmıştır.
 
Odamızın ayrım gözetmeksizin bütün üyelerimizin hak ve menfaatleri için her türlü çabayı göstereceğinin bilinmesi, söz konusu yargı kararları ve ilgili düzenlemelerimiz de dikkate alınarak mesleğimizin korunmasının güvencelerinden birisi olan Mesleki Faaliyet Denetimlerinin eksiksiz yaptırılması hususunda, bütün üyelerimizin duyarlılık, özen ve öncelikle gereğini yapacağı ümidi ve dileklerimizle, saygılar sunarız.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2016

 


Yukarı Çık