16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI - I. DUYURU

Sayı    : 3/B15-35                                                                                                   04/01/2017

Konu   : "16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı - I. Duyuru" Hk.


.........................................................

Odamızca, 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın onaltıncısı 3-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara‘da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.

Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği, değişim ve dönüşüm olgusunun etkinleştiği, mesleki uygulama alanlarımızın farklılaştığı ve zenginleştiği bir dönemde Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları, bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde temel bir görevi de yerine getirmektedir.

Özellikle jeoinformasyon alanındaki gelişmelerin etkin şekilde Harita ve Kadastro Mühendisliği uygulamalarını şekillendirdiği bu süreçte, teknik ve sosyal gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, bu gelişmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, geleceğe dönük mesleki politikalarımızın belirlenmesi, diğer meslek alanları ile ilişkilerin derinleştirilmesi etkinliğimizin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Otuz yıldır olduğu gibi Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında ve hizmet sürecinin her aşamasında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bu alanda serbest çalışan kişi ve kuruluşlar ile Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nda 3-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara‘da tekrar buluşacaklardır. Önceki kurultaylarda olduğu gibi bu kurultayda da tüm paydaşlar toplum ve kamu yararı çerçevesinde, ülkenin ve mesleğimizin gelişmesi ve kalkınması yönünde politikaların oluşturulmasına önemli katkı ve destek sağlayacaklardır.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı çalışmaları için aşağıdaki konu başlıklarının ele alınmasını öngörmektedir:

 • Değişen ve Gelişen Harita ve Kadastro Mühendisliği Uygulamaları
 • Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları
 • Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar
 • Sürdürülebilir Kalkınma/Gelişme Çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği
 • Özel Sektörün Konumu ve Gerçekleştirilebilecek Açılımlar
 • Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik
 • Gelişmiş Ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik
 • Eğitim ve Öğretim, Eğitimde Eşdeğerlilik ve Akreditasyon
 • Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Eğitimleri
 • Dünya ve Türkiye‘deki Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Programları
 • Öğrenci Örgütlenmesi ve Etkinlikleri
 • Mesleki Yasal Mevzuatlar (Mevcut-Revizyon-İhtiyaç)
 • Arazi/Toprak Yönetimi (Kamu Ölçmeleri)
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kent ve Demokrasi
 • Türkiye Kadastrosu
 • Kentsel Toprak Düzenlemesi (İmar Uygulamaları)
 • Kırsal Toprak Düzenlemesi (Arazi Toplulaştırma)
 • Kamulaştırma
 • Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi
 • Yabancıların Mülk Edinimleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Teknolojileri
 • Veri Üretim ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve İş Analizi
 • E-Devlet ve Siber Güvenlik
 • Kent Bilgi Sistemleri
 • Bina Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişim
 • Konumsal/Coğrafi Veri Altyapısı
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Veri Altyapısı, Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
 • Akıllı Kentler
 • Bulut Bilişim
 • İklim Değişiklikleri
 • Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılması
 • Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik
 • Çevre ve Doğa (Küresel Isınma, HES, Nükleer ve Termik Santraller, Yenilenebilir Enerji Kaynakları)
 • Tarım Uygulamalarında GNSS, Uzaktan Algılama ve CBS
 • Türkiye Uzay Ajansı Kurulma Çalışmaları ve Mesleğimiz
 • Fotogrametri
 • Uzaktan Algılama
 • Ulusal Uydu Uygulamaları
 • Hiperspektral Veri Uygulamaları
 • Yersel, Mobil, Hava Lidar Uygulamaları
 • İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yeni Sayısal Harita Üretim Teknolojileri
 • Üç Boyutlu Modelleme, CityGML
 • Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri
 • Sayısal Ortofoto
 • Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR/Insar - Lazer/Lidar – Optik)
 • Yer Kabuğu Hareketleri ve Tektonik
 • Gravite Uydu Misyonları ve Global Gravite Alanı
 • Gravite ve Jeodinamik Uygulamalar
 • Konumsal İstatistik
 • GNSS Uygulamaları ve Yeni Konum Belirleme Teknikleri
 • Kapalı Alan (Indoor) Konumlama
 • Sürekli Gözlem Yapan Ulusal ve Yerel Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları
 • Türkiye Jeoiti, Düşey Kontrol Ağları, Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu
 • Navigasyon ve Araç Takip Sistemleri
 • Mühendislik Ölçmeleri, Endüstriyel Ölçmeler, Deformasyon Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Madencilik Ölçmeleri
 • Karayolu ve Raylı Sistem Proje Tasarımı ve Uygulamaları
 • Arkeolojik Uygulamalar
 • Kartografya ve Mekansal Bilişim
 • İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri
 • Bilgi İletişim Aracı Olarak Harita ve Görselleştirme Teknikleri
 • Kartografik Genelleştirme
 • Harita Projeksiyonları
 • Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti

Meslektaşlarımızın, mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, öğrencilerimizin ve de farklı disiplinlerden katılımcıların paylaşımları kurultayımıza büyük bir güç ve ivme katacaktır. Tüm kişi, kurum ve kuruluşları, bu bilinç, ortak akıl ve her türden paylaşımlarıyla, yukarıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.    Ertuğrul CANDAŞ                  Prof.Dr. Rasim DENİZ          Uzm.Dr. Taylan ÖCALAN
HKMO Yönetim Kurulu Bşk.         THBTK Kurultay Bşk.         THBTK Yürütme Kurulu Bşk.


Yukarı Çık