DUYURU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatı hakkında.

Değerli Üyelerimize ve Kamuoyuna,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı Talimatı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 01/09/2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı bir birel işlemin iptali istemiyle açılan ve davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararına değinilerek, Anayasa`nın 138. maddesi gereği yargı kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin geciktirilemeyeceğinden bahisle, röperli krokilerin yalnızca lisanslı harita ve kadastro mühendisleri ve büroları tarafından yapılacağı ve bu bürolarca yapılacak röperli krokilerin kabul edileceği belirtilerek, aksi uygulamalar yürürlükten kaldırılmış ve Talimatın Belediye Başkanlıklarına Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve lisanslı bürolara duyurulması istenilmiş, Talimat serbest mühendislik müşavirlik büroları ile Odamıza ise bildirilmemiştir.

Odamızca konu hakkında çalışma başlatılmış, hukuk birimimizden konuya ilişkin değerlendirme istenilmiş, bu arada bu yazımızın düzenlendiği tarih itibariyle yüzlerce üyemiz Odamıza başvurarak, sorunun çözümlenmesini ve başvurularında belirttikleri mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir.

Üyelerimizin başvurularından Odamız yanında Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kamu Denetçiliği Kurumuna da başvurarak yetkili makamları bilgilendirdikleri, soruna çözüm bulunmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedikleri, bazı üyelerimizin de söz konusu Talimatın ya da Talimat ve hazırladıkları röperli krokilerin kabul edilmemesine ilişkin birel işlemlerin birlikte iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle dava açtıkları anlaşılmaktadır.

Öncelikle Odamıza başvuran üyelerimizi mesleki ve toplumsal duyarlılıkları, demokratik kurallar içerisinde tam bir olgunluk ve sağduyu içerisinde hak arama yollarını kullanmaları nedeniyle kutluyor, bu süreçte Odamıza olan güvenleri, bağlılıkları ve dayanışma duyguları nedeniyle kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Odamızca, konunun başvuran yüzlerce üyemizin yanında, üyelerimizin tamamını ilgilendirmesi, kamu hizmetine, kamu düzenine ve çalışma barışına ilişkin bir sorun haline gelmesi nedeniyle, üyelerimizin başvurularına ve konuya ilişkin cevap, düşünce ve görüşlerimizin bütün üyelerimizle birlikte kamuoyuyla da paylaşılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden, başvurucu üyelerimizin her birine yanıt verilmesi yanında konunun Odamızın resmi web sayfasında da yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Odamız Yönetim Kurulu`nun 27.03.2017 tarihli toplantısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı Talimatı, toplantı saatine kadar üyelerimizden gelen başvuruların tamamı, konuya ilişkin mevzuat, yargı kararları ve Odamız Hukuk Biriminin görüş ve düşüncesi değerlendirilip, tartışılarak 49/915 nolu kararıyla izlenecek yol, yapılacak iş ve işlemler belirlenmiştir.

Odamız Yönetim Kurulu`nun anılan kararına göre;

"1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 28. maddesinde belirtilen anlamda ortada uyulması ve uygulanması gereken esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir yargı kararı bulunmadığından ve esasen yargı kararlarının en geç otuz gün içinde uygulanması gerektiğinden usule ilişkin bir yargı kararından bahisle 17-18 ay sonra düzenleme yapılmasının bir yetki saptırması olduğuna ve hukuki dayanağı bulunmadığına,

2- İdari işlemlerin hukuka uygunluğu karinesi uyarınca bir idari işlemin idaresi tarafından geri alınmadıkça, kaldırılmadıkça, yargı yerince iptal edilmedikçe, yürütmesi durdurulmadıkça hukuka uygunluğunun kabulü ve uyulması zorunlu olduğundan, Odamızın Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve Mühendislik Hizmetleri Ücret Tarifesi hükümleri yürürlükte iken, bu düzenleyici işlemlerimizi kaldıracak, yok sayacak, bertaraf edecek nitelikte yeni düzenleme yapılmasının ağır bir hukuka aykırılık oluşturduğuna,

3- Olayda uyulması gereken bir mahkeme kararı olduğunun ve düzenleme yapılması gerektiğinin kabulü halinde dahi, 5368 sayılı Yasa gereği kuruluş, görev, mekan, personel, donanım gibi konuların Odanın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğinden, Odamızın görüşü alınmadan konunun bir Talimatla düzenlenmesinin usul ve yetki yönünden sakat olduğu,

4- 5368 sayılı Kanunla, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının yapabileceği işler ve lisans kapsamı yetkileri belirlenmişken, çalışma hürriyetine ilişkin bir alanda Talimatla yeni iş ve görevler ihdas etmeye, bir meslek grubunun görev ve yetkisinin bu Talimatla kaldırılarak, başka bir meslek grubuna devrine olanak bulunmadığından söz konusu Talimatın bu nedenle de hukuka aykırı olduğuna,

5- Söz konusu Talimat doğrudan Odamız üyelerini, Odamız meslek alanına ilişkin kamu hizmetini, Odamız yetki, görev ve dolayısıyla menfaat ve haklarını ilgilendirdiğinden, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı`nın 24.02.2017 tarih ve 12364127-180.99-E.444902 sayılı Talimat yazısının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açılmasına, 

6- Odamızca daha önce İdarelerle yapılan yazışmalarda belirttiğimiz görüş ve öneriler doğrultusunda, bugüne kadar ortaya çıkan uyuşmazlıklar, yargı kararları, sorunlar ve belirsizlikler dikkate alınarak konunun yeniden yapılacak bir yasayla düzenlenmesi, idarelerin ve lisanslı büroların görev ve yetkilerinin sayma suretiyle ve açıkça belirlenmesi, büroların lisans kapsamı yetkileri dışında görev alamayacakları ve büro açamayacaklarının duraksamaya yol açamayacak şekilde kurala bağlanması ve öncelikle sözkonusu Talimat ile benzer düzenlemelerin geri alınması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışma ve görüşmelerin yinelenmesine, görüşme taleplerinin yinelenmesi esnasında ilgili idarelere tüm şube ve temsilciliklerin de katılma isteğinin bildirilmesine, idarelere yapılan görüşme taleplerinde ivedilik istenilmesine ve ısrarcı olunmasına,

7- Açılacak dava ve İdarelerle yapılan yazışma ve görüşmelerle ilgili bilgi ve gelişmelerin Odamız web sayfasında paylaşılmasına,

8- Üyelerimizin başvurularında yer alan diğer konuların, üyelerimizden yeni gelecek başvuruların titizlikle ve öncelikle incelenmesine, değerlendirilmesine, gereğinin yapılmasına,

9- Odamızın bütün üyelerine, birlik, dayanışma ve meslek barışı konusunda duyarlılıklarının devamı; istek, dilek ve hak aramaları sırasında demokratik ve hukuki yol ve yöntemler içinde davranmaları; Anayasa, Yasalar ve Odamız mevzuatına bağlı kalmaları; faaliyetleri sırasında birbirlerinin haklarını ve toplum çıkarlarını gözetmeleri ve mesleki dayanışma ve etik kurallarından ayrılmamaları konusunda çağrıda bulunulmasına,

10- Odamızın, üyelerimizin ve toplumumuzun menfaat ve haklarının izlenmesi, korunması ve savunulması konusundaki tutumumuzu ve duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizin, demokratik ve hukuki her türlü yol ve yöntemle meslek ve toplum çıkarları için durmaksızın ve yorulmaksızın mücadele edeceğimizin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasına," karar verilmiştir.

Daima birlik ve dayanışma, hep kardeşlik, apaydınlık bir gelecek dilek ve beklentilerimizle bütün üyelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2017 

Yukarı Çık