DUYURU

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneğinin Odamızın 28.03.2017 tarihli Kamuoyu Bilgilendirme Duyurusuna Yönelik Açıklamaları Hakkında ...

Değerli üyelerimize ve Kamuoyuna,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı Talimatı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 01/09/2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı bir birel işlemin iptali istemiyle açılan ve davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararına dayanılarak, Anayasa‘nın 138. maddesi gereği yargı kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin geciktirilemeyeceğinden bahisle, röperli krokilerin yalnızca lisanslı harita ve kadastro mühendisleri ve büroları tarafından yapılacağı ve bu bürolarca yapılacak röperli krokilerin kabul edileceği belirtilerek, aksi uygulamalar yürürlükten kaldırılmış ve Talimatın Belediye Başkanlıklarına Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve lisanslı bürolara duyurulması istenilmiş, Talimat serbest mühendislik müşavirlik büroları ile Odamıza ise bildirilmemiştir.

Odamızca konu hakkında çalışma başlatılmış, hukuk birimimizden konuya ilişkin değerlendirme istenilmiş, yüzlerce üyemiz de Odamıza başvurarak, sorunun çözümlenmesini ve başvurularında belirttikleri mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir.

Odamızca, konunun başvuran yüzlerce üyemizin yanında, üyelerimizin tamamını ilgilendirmesi, kamu hizmetine, kamu düzenine ve çalışma barışına ilişkin bir sorun haline gelmesi nedeniyle, üyelerimizin başvurularına ve konuya ilişkin cevap, düşünce ve görüşlerimizin bütün üyelerimizle birlikte kamuoyuyla da paylaşılmasının uygun olacağı düşünülerek, başvurucu üyelerimizin her birine yanıt verilmesi yanında konunun Odamızın resmi web sayfasında da yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Odamız Yönetim Kurulu‘nun 27.03.2017 tarihli toplantısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı Talimatı, toplantı saatine kadar üyelerimizden gelen başvuruların tamamı, konuya ilişkin mevzuat, yargı kararları ve Odamız Hukuk Biriminin görüş ve düşüncesi değerlendirilip, tartışılarak 49/915 nolu kararıyla izlenecek yol, yapılacak iş ve işlemler belirlenmiştir.

Odamızın resmi internet sayfasında 28.03.2017 tarihinde yayımlanan ve sorunu hukuki hak arama yolları içerisinde çözme çabasına girişen, meslek barışını ve meslek örgütünü önceleyen üyelerimize teşekkür edilerek başlanılan yazılı açıklamamız, meslek ve toplum çıkarları için mücadele kararlılığımızın duyurulması ve birlik, dayanışma ve kardeşlik dileklerimizle sonlandırılmıştır.

Odamızın söz konusu yazılı açıklamasında, Odamız Yönetim Kurulu‘nun konuya ilişkin 27.03.2017 tarih ve 49/915 nolu kararı aktarılarak ve özetle ortada uyulması ve uygulanması gereken veya uyulması zorunlu bir yargı kararı bulunmadığı halde usule ilişkin bir yargı kararına yaslanılarak 17-18 ay sonra hukuka aykırı bir işlem tesis edildiği, konuya ilişkin Odamız düzenlemelerinin hukuka aykırı bir şekilde yok sayıldığı, bertaraf edilmeye çalışıldığı, 5368 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak Odamız görüşü alınmadan, yasanın açık ve bağlayıcı hükmüne karşın konunun 24.02.2017 tarihli ve 12364127-180.99-E.447902 sayılı Talimatla düzenlendiği, esasen Yasa konusu bir alanın idarece ve idari işlemlerle düzenlenemeyeceği vurgulanmıştır.

Söz konusu Talimat doğrudan Odamız üyelerini, Odamız meslek alanına ilişkin kamu hizmetini, Odamız yetki, görev ve dolayısıyla menfaat ve haklarını ilgilendirdiğinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Kurulu‘nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 24.02.2017 tarih ve 12364127-180.99-E.444902 sayılı Talimat yazısının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açılmasına karar verilmiş ve konu hukuka aykırı işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yargı önüne götürülmüştür.

Odamız resmi internet sayfasında da yayımlandığı üzere, Odamızın anılan Yönetim Kurulu kararında ayrıca, Odamızın bütün üyelerine, birlik, dayanışma ve meslek barışı konusunda duyarlılıklarının devamı; istek, dilek ve hak aramaları sırasında demokratik ve hukuki yol ve yöntemler içinde davranmaları; Anayasa, Yasalar ve Odamız mevzuatına bağlı kalmaları; faaliyetleri sırasında birbirlerinin haklarını ve toplum çıkarlarını gözetmeleri ve mesleki dayanışma ve etik kurallarından ayrılmamaları konusunda çağrıda bulunulmasına da karar verilmiş ve duyurulmuştur.

Odamızın, tüm üyelerini ilgilendiren bir konuda, kamu düzeninin ve çalışma barışının bozulma olasılığını da dikkate alarak, Anayasa ve Yasa hükümlerine karşın kendisinin, görev ve yetkilerinin yok sayılarak düzenleme yapılması karşısında, üyelerini sağduyulu olmaya, birlik ve çalışma barışını korumaya davet ederek, konuyu yargı önüne taşımasına karşın, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneğinin internet sayfalarında yayımladıkları "Kamuoyu Açıklaması- HKMO Genel Merkezince Yayınlanan ‘Kamuoyu Bilgilendirmesi‘ Hakkında" ve "BİLGİLENDİRME - Mesleki Kamuoyunu Bilgilendirme" başlıklı duyurularında, üyelerimizin sağduyu ve olgunluk içinde demokratik hak arama yolları içinde davranmaları ve Odamıza da başvurmaları nedeniyle Odamızın başvurucu üyelerine teşekkür etmesi talihsiz bir açıklama olarak değerlendirilmekte, Odamızın, başvurucu üyelerimizin dilekçelerindeki asılsız, akıl ve mantık dışı yaklaşımlarının arkasında olduğu suçlamasında bulunulurken, bir yandan da yüzlerce üyemizin hukuki başvurularına yönelik düzeysiz değerlendirmelerde bulunulmakta, lisanslı büro sahibi üyelerimizin ayrı bir meslek grubu olarak nitelendirildiği ve bu nitelendirmenin Odamızın lisanslı bürolara bakış açısını adeta itiraf ettirdiği öne sürülmekte, Odamızın konuyla ilgili yürütme organlarını, eksik yanlı ve yanlış bilgilendirme ile alınabilecek kararları kendine kâr saymaya tevessül ettiği yolunda saldırılarda bulunulmaktadır.

Dernek "Bilgilendirme-Mesleki Kamuoyuna Bilgilendirme" başlıklı açıklamasında da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemlerinin hukuka uygun olduğunu savunmakta, Oda görüşünün alınmamasını yargı kararının geciktirilmeden uygulanması gerekçesine dayandırmakta, yine lisanslı bürolarımızın başka meslek grubu olarak nitelendirildiğinden bahisle Odamızdan özür dilemesini istemekte, Oda Yönetim Kurulu üyelerimizi ayrıştırıcı, kırıcı ve taraflı yönetim anlayışına sahip olmakla suçlamaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Anayasa`nın 135. maddesi ve bu maddeye dayanılarak düzenlenen 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nun hükümleri birlikte dikkate alındığında, 5368 sayılı Yasa ile düzenlenen lisanslı büro sahibi mühendislerin de Odamıza üye ve faaliyet için tescil yaptırmak zorunda olan diğer serbest mühendislerle aynı statüde olduğu, Odamızın üyesi bulunan diğer mühendisler üzerindeki bütün hak ve yetkilerinin bu mühendisler yönünden de geçerli olduğu, lisanslı büro sahibi mühendislerin de diğer mühendislerin Odaya karşı olan sorumlulukları, görevleri, yükümlülükleri yönünden aynı statüde olduğu, zaten 5368 sayılı Yasa ile Odaya üyelik ve tescil koşulu vurgulanarak yaptıkları hizmetin kamu hizmeti olduğu kabul edilmekle birlikte, memur ve kamu görevlisi olmadıklarından serbest mühendis statüsünde Odaya üye ve tescil zorunluluğu bulunduğu kurala bağlanmış bulunmaktadır.

Bu nedenle tamamı Odamıza üye olma ve tescil yaptırma zorunluluğu bulunan dolayısıyla, meslek ahlakı, meslek menfaati, mesleki dayanışma, diğer mühendisler ve Odayla ilişkileri yönünden tamamen Odamızın koruması, kuralları, denetimi ve yaptırımı altında bulunan lisanslı mühendislerimizin mesleki sorun ve çıkarlarının korunması da öncelikle ve esasen yalnızca Odamızın görev ve yetkisi içinde bulunduğu gibi, lisanslı mühendislerimizin de Odamız mevzuatına, mesleki ahlak kurallarına uymak ve tam bir sorumluluk duygusu içinde davranmak ve Odamız kurallarına uyulmaması halinde yaptırımlara katlanmak zorunda oldukları açıktır.

Adı geçen Derneğin de üyeleri olan üyelerimizi, Dernek yetkililerinin talihsiz açıklamalarından ayrı tutmakla birlikte Derneğin; her türlü sorunu ve başvuruyu Odamıza ve gerekirse yargı önüne taşıyarak demokratik ve hukuki her türlü girişimde bulunması gerekirken ve bugüne kadar Odamızın lisanslı bürolarla ilgili düzenleme yapma, denetleme, yaptırım uygulama, mesleki denetim yetkisi bulunmadığı iddiasıyla açtıkları davalar da dahil bu tür girişim ve çabaları Odamızca hoşgörü ve saygıyla karşılandığı ve her türlü çözüm ve işbirliği arayışı desteklendiği halde, Odamızın hak ve yetkilerinin yok sayılmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemlerine yönelik açıklamaları ve izlediği yolu lisanslı büro üyelerimizi kışkırtmak, Odamız üyeleri arasındaki mesleki birlik ve barışı bozmak, sonunda paralel bir meslek örgütü çıkarmak amacıyla kullanması nedeniyle Dernek yöneticilerini şiddetle kınıyoruz.

Derneğin açıklamasında geçen LİHKAB-SHKMMB Çalışma Grubunca konuya ilişkin ortak metin oluşturulduğu iddiasına karşın, konuyla ilgili görüşmeler yapıldığı halde ortada kararlaştırılmış ve oluşturulmuş bir ortak metin bulunmadığından, belirtilen iddia da gerçek dışıdır ve üyelerimizi yanıltıcı niteliktedir.

Diğer taraftan, Odamızın hukuka aykırı olduğunu saptayarak idari ya da yargısal girişimlerle geri aldırdığı ya da iptal ettirdiği işlemlere değinilerek, Odamızın lisanslı bürolar aleyhine tutum aldığı gibi bir algı yaratılmaya çalışılmışsa da, Odamızın, bütün üyelerimizin genel menfaatlerini gözeterek dava açma hakkını kullanmasını ve yargı kararlarının uygulanmasını istemesini hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışına sahip herkesin saygıyla karşılayacağı açıktır.

Odamızın hukukun üstünlüğü ve ayrım gözetmeksizin bütün üyelerinin hak ve sorumluluklarında eşit olduğu anlayışının bir gereği olarak, yukarıda da değinildiği üzere meslek alanımızın bir kazanımı olarak değerlendirdiğimiz ve her fırsatta koruma kararlılığımızı duyurduğumuz lisanslı büro faaliyetlerini ve lisanslı büro sahibi üyelerimizi meslek alanımızın ve meslek örgütümüzün vazgeçilemez ve ayrılamaz değerleri olarak gördüğümüzü ve bu anlayış ve duruşumuzu ısrarla ve daima sürdüreceğimizi vurgularız.

2005 yılında yürürlüğe giren bir yasal düzenlemeye karşın, sorun ve belirsizliklerin hala devam ediyor olmasının sorumluluğunun Odamıza yüklenmesine olanak bulunmadığı gibi, birçok hukuksuzluk ve haksızlığın Odamız girişimleriyle giderilebildiği, şu anda lisanslı büro sahibi üyelerimizin birçoğunun hukuka aykırı düzenleme ve sınavların Odamızca iptalinin sağlanması sonucu lisans almaya hak kazanabildikleri de çok iyi bilinmektedir.

Sonuç olarak, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkıyla bağdaştırılması olanağı bulunmayan, doğrudan Odamız tüzel kişiliği şahsında tüm üyelerinin manevi varlığını hedef alan, kamuoyu önünde küçük düşürmeyi, Odamız görev ve yetkilerini engellemeyi amaçlayan, yalan, hakaret ve iftira içerikli yazılar nedeniyle idari ve adli her türlü girişimde bulunulacağını da Dernek yöneticilerine hatırlatıyoruz.

Gücünü üyelerinden, halkından ve haklılığından alan Odamızın bütün üyelerini kucaklamaya, bütün üyelerinin hak ve çıkarları için mücadeleye devam edeceğini; birlik, barış ve dayanışmamıza yönelik her oyunu bozacağımızı bir kez daha bütün üyelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2017

Yukarı Çık