TMMOB 5. CBS KONGRESİ - II.DUYURU

 

Sayı     : 3/B15-1130                                                                                      06/07/2017

Konu   : "TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017"

              II. Duyuru

 

......................................................

...............................................

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir. 

"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı "CBS iklimi"ne olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılacaktır.

Bildiri ve Panel konuları

Kongre`de aşağıda belirtilen panel konuları tartışılacaktır. Teknik oturumlarda sunulacak bildiriler, bu konularda olabileceği gibi Açık veri, Web CBS, Semantik Web, Bağlantılı veri (Linked Data), Sensör Web, büyük konumsal veri, Konumsal analiz, zamansal CBS, 3B CBS, Görselleştirme, konumsal görsel analitik, konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik, veri madenciliği, konumsal veri kalitesi, konum temelli hizmetler, gönüllü coğrafi bilgi ve sistem tasarımı konularında da olabilir.

 

Paneller

Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya

Ülkemizde özgürlükler, anayasal dayanaklar, yaşamda, bilimde ve üretimde özgürlük.

 

Ülke ve Kent yönetiminde CBS

Ulusal Konumsal veri altyapısı, Kent ve ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetimi, Bütünleşik kent yönetimi, ilgili projeler, yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

 

Belediyelerde CBS

Belediye ve tapu-kadastro ilişkisi, Mevcut işleyişte yaşanan sorunlar için CBS; İmar planı değişiklikleri ve plan uygulamada CBS, HM özel sektörü işlerinde CBS olanakları, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

 

Enerji, ulaşım, telekominikasyon ve altyapıda CBS

Kentsel Altyapı ve CBS, Akıllı kentler, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

 

Tarımda CBS

Çiftçi kayıt sistemi, Toplulaştırma projeleri, Toprak reformu, Doğrudan gelir destekleri, Tarımda sigortalama, İklim değişikliği ve yeni stratejiler, gıda güvenliği, hayvancılık, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

 

Ülkemizde CBS eğitimi

CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü, Kamu ve Özel sektörün eğitimden beklentileri, Yurt dışında durum

 

 

Önemli Tarihler

Genişletilmiş Bildiri Özeti son        : 15 Ağustos 2017

Özet Değerlendirme Sonuçları       : 30 Ağustos 2017

Bildiri Tam Metni Gönderimi         : 30 Ekim 2017

 

CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, bu yıl uluslararası bir formatta Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla,

 

        Ertuğrul CANDAŞ                                                         Prof. Dr. Çetin CÖMERT

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası                                   Kongre Düzenleme Kurulu    

Genel Başkanı                                                                   Başkanı

 

 

 

-Kongreye ilişkin bilgilere; http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs İnternet adresimizden  ulaşabilirsiniz.

 


Yukarı Çık